อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

1 ธ.ค.58

>>  Hot !! <<    อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน  (ศน.ธนกฤต)
          รับสมัคร "ครู " ที่สนใจทำสื่อการเรียนรู้ เข้าอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน
  
        กำหนดฝึกอบรม
                รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน     วันที่   14 - 16  มกราคม 2559
                รุ่นที่ 2 จำนวน 25 คน     วันที่   21 - 23  มกราคม 2559
          
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม
                1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
                2. สายไฟ
สมัครได้ ที่นี่  =>   https://docs.google.com/forms/d/1kklHvNzfjdihhJS_Au5pLpp7oolr3jVKEIJqJrp8U7Y/viewform

30 พ.ย.58

>>  Hot !! <<   เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11  (ศน.ศุภกานต์)
  
        ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี  ร่วมกับ สสวท. จัดกิจกรรม "เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. - 20 ธ.ค.58
          ดูรายละเอียด  =>  หนังสือที่ ว290

30 พ.ย.58

>>  Hot !! <<   การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 59   (ศน.ศุภกานต์)
  
        สพฐ. กำหนดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
          
ดูรายละเอียด =>  หนังสือที่ ว1006

25 พ.ย.58

>>  Hot !! <<   การนิเทศ ติดตาม พัฒนากิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   (ศน.พุทธ)
  
        สพป.ศก.3 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม พัฒนากิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อเตรียมการประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.58 - 4 ธ.ค.58
          
ดูรายละเอียด =>   คำสั่งที่ 782/2558

24 พ.ย.58

>>  Hot !! <<   การประชุม "ค่ายปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก"   (ศน.ปราณี)
  
        สพป.ศก.3 จะดำเนินการประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพครู นักเรียน "ค่ายปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก" วันที่ 27 - 29 พ.ย.58   ณ   ร.ร.ขุขันธ์วิทยา
          ขอความร่วมมือ ส่งครูที่รับผิดชอบ และ นร. 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม (พักค้างคืน ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องนอน ของใช้ส่วนตัวมาพร้อม) 
 
          
ดูรายละเอียด =>  หนังสือที่ ว4857_เชิญวิทยากร    หนังสือที่ ว4858_แจ้ง ร.ร.(20 ร.ร.)     รายชื่อ ร.ร.    

23 พ.ย.58

>>    รายชื่อและรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน โครงการ DLIT   (ศน.ปราณี)    
          
ดูรายละเอียด =>  หนังสือ ที่ ว4836

20 พ.ย.58

>>    การประกวดเขียนจดหมาย หัวข้อ "เขียนจดหมายถึงตัวคุณ ตอนอายุ 45"   (ศน.พัชมณ)    
          แจ้ง ร.ร. ที่สนใจส่งเข้าประกวด

          
ดูรายละเอียด =>  หนังสือที่ ว137

20 พ.ย.58

>>  ด่วนที่สุด !! <<   การดำเนินงานตามนโยบาย "ปี 58 เป็นปีปลอด นร.อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" และ นร.ป.1 เมื่อจบ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม  (ศน.เวชะณิการ์)    
          
กำหนดการสอบ ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 4  ในวันที่ 23 พ.ย.58 และส่งแบบรายงาน ถึงกลุ่มนิเทศฯ ภายใน 26 พ.ย.58
          
ดูรายละเอียด   
                  1. หนังสือที่  ว4818
                  2. แบบประเมินฯ
                  3. แบบรายงานผลฯ  และ แบบบันทึกสาเหตุฯ

18 พ.ย.58

>>  Hot !! <<   การประเมินการดำเนินงาน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (ศน.ปราณี)    
          
แจ้ง  ร.ร.ขนาดเล็ก ดำเนินการ
          
ดูรายละเอียด =>  หนังสือ  4715

17 พ.ย.58

>>  ด่วนที่สุด !! <<   สำรวจข้อมูลพื้นฐานครูผู้สอน โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " (ศน.ปราใส)    
          
แจ้ง  ร.ร.ดำเนินการสำรวจข้อมูลครูผู้สอน ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ และสุขศึกษา พลศึกษา
          
ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว16    แบบสำรวจและคู่มือ

16 พ.ย.58

>>  ด่วนที่สุด !! <<   ประชุมรับฟัง การติดตามผลการดำเนินงานนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (ศน.ปราใส)    
          
แจ้ง ผอ.ร.ร.นำร่องฯ (20 ร.ร.) และ ร.ร.คู่ขนาน (7 ร.ร.)  ร่วมประชุมรับฟัง การติดตามผลการดำเนินงาน นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ใน 17 พ.ย.58
          
ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว4714

11 พ.ย.58

>>  ด่วนที่สุด !! <<   การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (ศน.ปราใส)    
          
แจ้ง ร.ร.นำร่องฯ (20 ร.ร.)  ดาวน์โหลดรายละเอียด
          1. หนังสือ ที่ ว4643
          2. กำหนดการติดตาม
          3. แบบติดตาม (สำหรับ เขตพื้นที่)
          4. แบบติดตาม (สำหรับ ร.ร.)

11 พ.ย.58

>>  ด่วนที่สุด !! <<   การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (ศน.ปราใส)    
          
แจ้งทุก ร.ร. ในสังกัด  ดาวน์โหลดรายละเอียด
          1. หนังสือ ที่ ว4640
          2. คำสั่งที่ 719
          3. กรอบการนิเทศฯ
          4. รายชื่อเว็บไซต์, ตัวอย่างคู่มือ, ข้อมูล ร.ร.นำร่อง, คู่มือ ร.ร.คู่ขนาน

9 พ.ย.58

>>  Hot !!