อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

27 ก.ค.58

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2557  (ศน.อัจฉฎาพร)
        แจ้ง ร.ร.ที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ส่งรายชื่อผู้เข้ารับตราพระราชทาน ภายใน 28 ก.ค.58
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว2931

23 ก.ค.58

>> Hot ! <<  ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM  (ศน.ณัฐพงศ์)
        สสวท. ขอเชิญครูส่งผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM  Education   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

23 ก.ค.58

>> Hot ! <<  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ  (ผอ.ทองคำ)
        แจ้งคณะกรรมการ ตามรายชื่อในประกาศแต่งตั้งฯ ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 2 ส.ค.58
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว2929 และ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ที่ 001/2558

23 ก.ค.58

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ของครู ม.ต้น  (ศน.ณัฐพงศ์)
        แจ้ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ร.ร.ละ 1 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอนระดับ ม.ต้น ใน ร.ร.ขยายโอกาส   โดยอบรมในวันที่ 4 - 5 ส.ค. 58
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว2925

23 ก.ค.58

ประชุมโรงเรียนร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  (ศน.อัจฉฎาพร)
        เชิญ ร.ร. ร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เข้าประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ ในวันที่ 28 ก.ค.58  เวลา  15.00 น.   ณ   ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  สพป.ศก.3

22 ก.ค.58

>> Hot ! << ผลการประเมินการอ่านการเขียน นักเรียน ป.1 - ป.6  (ครั้งที่ 1/58)  15 มิ.ย.58  (ศน.เวชะณิการ์)
        ดาวน์โหลดผลการประเมิน

21 ก.ค.58

>> ด่วนที่สุด ! << ประกาศคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (ศน.เวชะณิการ์)
        สพป.ศก.3 แจ้งประกาศคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และปฏิทินการประเมินฯ  กลุ่มเป้าหมาย  41 ร.ร.  ระหว่างวันที่  17 - 31 ส.ค. 58  แจ้ง ร.ร. เตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการ ตามแนวทางการประเมิน
        หนังสื่อ ที่ ว2850   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 4

21 ก.ค.58

>> ด่วน ! << ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
        แจ้ง คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมปฐมวัย เข้าประชุม วันที่ 28 ก.ค.58. เวลา 14.00 น.   ณ   ห้องศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ (ITEC)
        ดูรายละเอียด  คำสั่ง ที่ 454/2558

21 ก.ค.58

>> ด่วน ! << ประชุมคณะวิทยากร การอบรมปฏิบัติการสอนภาษาไทย ปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
        แจ้ง คณะวิทยากรทุกคน  ประชุมเพื่อเตรียมการอบรม ในวันที่ 22 - 23 ก.ค.58  เวลา  13.00 น.   ณ   ห้องศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ (ITEC)
        ดูรายละเอียด  คำสั่ง ที่ 455/2558

20 ก.ค.58

>> ด่วนที่สุด ! << การอบรมปฏิบัติการสอน อ่าน-เขียน คำพื้นฐานโดยใช้รหัสมือ  (ศน.เวชะณิการ์)
        แจ้ง ครูสอนภาษาไทย ป.1  เข้าอบรมปฏิบัติการสอน อ่าน-เขียน คำพื้นฐานโดยใช้รหัสมือ  ในวันที่ 23 ก.ค.58 เวลา 08.00 น.
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่  ว2847

17 ก.ค.58

>> Hot ! << การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาไทยในชั้นเรียนปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
        สพป.ศก.3 จัดอบรมภาษาไทยในชั้นเรียนปฐมวัย เป็นการใช้ภาษาไทยเพื่อการรู้นหนังสือของเด็กปฐมวัย จัดการอบรมในวันที่ 24 - 25 ก.ค.58  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3
        
ดูรายละเอียด   หนังสือที่ ว2835

17 ก.ค.58

>> Hot ! << การจัดงานสัปดาห์ บ้านวิทย์ฯ ปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
        สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จัดการแข่งขัน ในวันที่ 1 ส.ค.58 ดังนี้   
        1. ประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
        2. เล่านิทานวิทยาศาสตร์
        3. การทดลองทางวิทยาศาสตร์
        4. ScienceShow
        5. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
        6. หลักสูตรสถานศึกษา
        7. รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
        8. แผนการจัดประสบการณ์
        8. หนังสือสำหรับเด็ก
        ดาวน์โหลด    เกณฑ์การแข่งขัน  
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่  ว2833  และ  หนังสือที่  ว2834

17 ก.ค.58

>> Hot ! << การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558  (ศน.เวชะณิการ์)
        สพป.ศก.3 กำหนดปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร.ร. 41 โรง (ที่เหลือ) ระหว่างวันที่ 17 - 28 ส.ค.58  จึงขอเชิญผู้บริหาร และครูที่รับผิดชอบ
เข้าประชุมใน 21 ก.ค.58  เวลา 13.00 น.   ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร
        
** ให้ครูผู้รับผิดชอบ ดาวน์โหลด  คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง   แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง   และให้นำมาด้วยในวันที่ประชุม **
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว2801

16 ก.ค.58

>> ด่วนที่สุด ! << การทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ป.1 - 6 (ครั้งที่ 2/2558)  (ศน.เวชะณิการ์)
        แจ้ง ปฏิทินการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 - 6  ปี 2558
        ดาวน์โหลดปฏิทิน  

15 ก.ค.58

ประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง"  (ศน.พุทธ)
        เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง"
        ดูรายละเอียด

15 ก.ค.58

ประกวดวาดภาพเยาวชน อายุ 8 - 11 ปี  (ศน.พุทธ)
        เชิญชวนผู้สนใจ สมัครประกวดวาดภาพเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ "Careers in Space"
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว2241

15 ก.ค.58

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก  (ศน.สมจิต)
        เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว1299

14 ก.ค.58

โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่ฯ : กิจกรรมทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาธรรมศึกษา)  (ศน.รัชนีวัลย์)
        แจ้ง ร.ร.ที่สนใจ สมัคร   ดูรายละเอียด  หนังสือ  ว11530

14 ก.ค.58

การอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (School MIS)  (ศน.รัชนีวัลย์)
        แจ้ง ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนการวัดและประเมินผลฯ ประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) ในวันที่ 28 ก.ค.58  หรือชมการถ่ายทอดสด ทางเว็บไซต์   www.obectv.tv   
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว2764

14 ก.ค.58

แนวทางการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน  (ศน.ประจักษ์)
        แจ้ง ร.ร. ดำเนินการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามแนวทางที่กำหนดให้
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว2773

14 ก.ค.58

การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  (ศน.รัชนีวัลย์)
        แจ้ง ร.ร. สำรวจนักเรียนตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป ได้เรียนนักธรรมตรี กรอกใบสมัคร ส่ง กศน.อำเภอ  
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว 2768

14 ก.ค.58

>> ด่วน ! << โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 58  (ศน.ศุภกานต์)
        คณะวิทยาศาสตร์ ม.สารคาม จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 58 จึงเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมการประกวดแข่งขัน และชมนิทรรศการ  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   http://www.science.msu.ac.th
        ดูรายละเอียด หนังสือที่ ว265

14 ก.ค.58

>> ด่วนที่สุด ! << งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา  (ผอ.ทองคำ)
        เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดแข่งขัน  
ส่งใบสมัครภายใน 15 ก.ค.58  ที่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือวัฒนธรรมจังหวัด หรือวัฒนธรรมอำเภอ  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.krupra.net   
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว 2777

14 ก.ค.58

บรมพัฒนาคุณถาพการศึกษาทางไกลผ่านระบบ DLIT  (ศน.ปราณี)
        แจ้งบุคลากรตามรายชื่อที่แนบ เข้าอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2558  ณ  โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท  จ.อุบลราชธานี
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว2753

14 ก.ค.58

โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 (ศน.รุ่งรพี)
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7  ผู้สนใจ ดูรายละเอียด หนังสือที่ ว12

14 ก.ค.58

>> ด่วนที่สุด ! << การทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ป.1 - 6 (ครั้งที่ 2/2558) (ศน.เวชะณิการ์)
        แจ้ง ทุก ร.ร. ทำการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 - 6  โดยให้ใช้แบบประเมินในครั้งที่ 1 ประเมินนักเรียนทุกคน ให้แล้วเสริ็จภายใน 16 ก.ค.58  และรายงานถึง สพป.ศก.3 ภายใน 17 ก.ค.58  

        ดาวน์โหลดแบบประเมิน
        หนังสือที่  ว 2740
        แบบรายงาน

13 ก.ค.58

>> ด่วน ! << การประชุมฝึกอบรมพัฒนาความสามารถด้านการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ   (ศน.รัชนีวัลย์)
        แจ้ง บุคลากรที่เป็นสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าประชุมฯ ได้ที่  http://bet.obec.go.th  ภายใน 17 ก.ค.58    ดูรายละเอียด หนังสือ ว2742

10 ก.ค.58

>> ด่วนที่สุด ! << การรายงานกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   (ศน.รัชนีวัลย์)
        แจ้ง ร.ร. รายงานความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ส่งภายในวันที่ 20 ก.ค.58   
       โหลดแบบรายงาน   หนังสือ ว2747

9 ก.ค.58

>> ด่วน ! << การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18  (ศน.เกษศิรินทร์)
        ร.ร.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นร. เข้าแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว660

9 ก.ค.58

>> ด่วน ! << การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18  (ศน.เกษศิรินทร์)
        ร.ร.วัดสุทธิวราราม  กทม.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นร. เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว.442 

9 ก.ค.58

>> ด่วน ! << การคัดเลือก นร. เข้าโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 58  (ศน.เกษศิรินทร์)
        สสวท. จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจ สมัครเข้าคัดเลือก   ดูรายละเอียด  หนังสือ ว 1113

9 ก.ค.58

>> ด่วนที่สุด ! << การพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ   (ศน.พัชมณ)
        สพฐ. รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการโต้วาทีภาษาอังกฤษ  ผู้สนใจ ติดตามรายละเอียดได้ที่  http://www.innoobec.com
        ดูรายละเอียด

8 ก.ค.58

>> ด่วนที่สุด ! << โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน   (ศน.รัชนีวัลย์)
        สพฐ. แจ้งขยายเวลารับสมัครผู้เข้าประกวด "โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน"
        ดูรายละเอียด

8 ก.ค.58

>> ด่วนที่สุด ! << โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน  ครั้งที่ 3 (ศน.รัชนีวัลย์)
        สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน ดำเนินโครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3 "ปฐมธรรม" ระหว่างเดือน พ.ค. - พ.ย. 58  จึงขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.nongtongbuddhawajana.com   

8 ก.ค.58

>> Hot ! << การอบรมพลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปี   (ศน.เวชะณิการ์) 088-3782831
        
เลื่อนกำหนดการอบรม  จากเดิม  วันที่ 11 - 12 ก.ค.58   เปลี่ยนเป็น  วันที่ 18 - 19 ก.ค.58    ณ  ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ
        
การชำระค่าลงทะเบียนการอบรม BBL   ให้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
              - 
ชื่อบัญชี  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอห้วยทับทัน
              -
เลขที่บัญชี  3 320 403 168
        เมื่อโอนเงินแล้ว ให้เก็บสลิปการโอน เพื่อรับใบเสร็จในวันลงทะเบียน

8 ก.ค.58

>> Hot !