อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

26 ส.ค.58

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ครูบรรณารักษ์  (ศน.ปราณี)
       แจ้ง คณะกรรมการ ตามรายชื่อในคำสั่ง ประชุมวันที่ 31 ส.ค.58
       ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว3549 และ คำสั่งที่ 548/2558

25 ส.ค.58

>>  Hot ! <<   การพัฒนาบุคลากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ"ป้องกันการทุจริต"  (ศน.รัชนีวัลย์)
       
แจ้ง ร.ร.ในโครงการฯ เข้าอบรม วันที่ 14 - 15 ก.ย.58
     ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว3464

25 ส.ค.58

>>  Hot ! <<   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ"ป้องกันการทุจริต"  (ศน.รัชนีวัลย์)
       ดูคำสั่ง  ที่ 543/2558

25 ส.ค.58

การใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ในห้องเรียน  (ศน.ปราณี)
       แจ้ง ร.ร. ตรวจสภาพแท็บเล็ตที่ได้รับการจัดสรร และนำไว้ประจำที่ห้องเรียนชั้น ป.1 และ ม.1
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว3479

25 ส.ค.58

>>  ด่วนที่สุด ! <<   การอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ  (ศน.รุ่งรพี)
       แจ้ง บุคลากรตามรายชื่อในคำสั่งฯ เป็นวิทยากรการอบรม วันที่ 29 ส.ค.58
       ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว3478 และ คำสั่งที่ 551/2558

25 ส.ค.58

>>  ด่วนที่สุด ! <<   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านวัดประเมินผลฯ  (ศน.รัชนีวัลย์)
       
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
     ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว3552   ดูรายชื่อฯ   

25 ส.ค.58

>>  ด่วน ! <<   การจัดค่ายเสริมสร้างคุณธรรม และค่านิยม 12 ประการฯ  (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้ง ร.ร.ตามรายชื่อที่แนบ เข้าร่วมกิจกรรมจัดค่ายฯ ใน 30 - 31 ส.ค.58
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว3471

25 ส.ค.58

>>  ด่วน ! <<   ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรอาเซียน ACS  (ศน.ปราใส)
       ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีรายชื่อตามที่แนบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรอาเซียน ACS
       ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว3397 และ คำสั่งที่ 534/2558

25 ส.ค.58

>>  ด่วน ! <<   การอบรมถอดบทเรียน และจัดทำหลักสูตรอาเซียน ACS  (ศน.ปราใส)
       แจ้ง ร.ร.ตามรายชื่อที่แนบ เข้ารับอบรมฯ วันที่ 27 - 28 ส.ค.58
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว3398  

24 ส.ค.58

>>  ด่วนที่สุด ! <<   รับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"  (ศน.อัจฉฎาพร)
       แจ้งบุคลากรตามรายชื่อในรายละเอียดที่แนบ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"  ปีการศึกษา 2557
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว3457

21 ส.ค.58

>>  ด่วนที่สุด ! <<   การอบรมประวัติศาสตร์  (ศน.รุ่งรพี)
       แจ้ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ (ร.ร.ละ 1 คน) ตามรายชื่อ ร.ร.ที่แนบ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  วันที่ 25 ส.ค.58  เวลา
 08.00 น.   ณ   ห้องประชุมกิจเจริญไทย  ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
       ดูรายละเอียด หนังสือ ที่ ว3441
       ดูรายชื่อโรงเรียน

19 ส.ค.58

 การนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครูบรรณารักษ์  (ศน.ปราณี)
       แจ้ง
เลื่อนกำหนด การนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครูบรรณารักษ์ จากเดิม วันที่ 15 - 31 ต.ค.58  เลื่อนไปเป็น ภายในเดือน ก.ย.58

19 ส.ค.58

>>  Hot ! <<  การอบรมครูในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีผ่านทางระบบ  DLIT  (ศน.ปราณี)
       แจ้ง ครู เข้ารับการอบรมฯ ตามรุ่นที่กำหนด  
ให้นำคอมพิวเตอร์ พร้อมสายต่อพ่วงมาด้วยทุกคน
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว3388

19 ส.ค.58

>>  ด่วนที่สุด ! <<  คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ประวัติศษสตร์ฯ (ศน.รุ่งรพี)
       เชิญคณะกรรมการ ร่วมประชุม วันที่ 20 ส.ค.58   เวลา  15.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์
       ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว3395   และ  คำสั่งที่ 533/2558

19 ส.ค.58

>>  ด่วนที่สุด ! <<  การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ประวัติศษสตร์ฯ (ศน.รุ่งรพี)
       แจ้ง ร.ร. เตรียมรับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่  20 - 28 ส.ค.58
       ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว3394

19 ส.ค.58

>>  Hot ! <<  การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถานศึกษา  (ศน.รุ่งรพี)
       แจ้งทุก ร.ร. เข้าร่วมการอบรม  ในวันที่ 29 ส.ค.58  เวลา  07.30 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร
       ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว3227

19 ส.ค.58

>>  Hot ! <<  การขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ (ศน.รุ่งรพี)
       แจ้ง ร.ร. ทุกโรง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ
       แจ้ง ร.ร.แกนนำ 5 ร.ร.  ส่งรายละเอียดการดำเนินการ ตามแบบฟอร์ม ส่ง สพป.ศก.3
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว3226

19 ส.ค.58

>>  Hot ! <<  การรับกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ศน.อัจฉฎาพร)
       แจ้ง ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 5 รับกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่างวันที่ 28 - 31 ส.ค.58
       ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว3340

19 ส.ค.58

>>  Hot ! <<  ประกาศผลการประกวดกิจกรรมปฐมวัย (ศน.อัจฉฎาพร)
       ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมปฐมวัย ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
       ดูประกาศฯ

19 ส.ค.58

>>  ด่วนที่สุด !