อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

12 ก.พ.59

>> ด่วน !! <<   การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 (ศน.เกษศิรินทร์) 
            แจ้งประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกกลุ่ม ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ตามแบบฟอร์มที่แนบ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยส่งมาที่ นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ email : superket2015@gmail.com    
            
โหลดรายละเอียด  (แก้ไขล่าสุด  12 ก.พ.58)
                  1. ประกาศสนามสอบ O-NET ปี 58

                  
2. หนังสือแจ้ง ที่ ว652
                  3. บัญชีแนบท้าย ข้อมูลสนามสอบ O-NET 
                  4. แบบฟร์อมบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ

10 ก.พ.59

>> Hot !! <<   ประชุมเพื่อประเมินออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ศน.อัจฉฎาพร)    
          เชิญผู้รับผิดชอบการประเมินออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในโรงเรียนรุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๕ และรุ่นอื่นๆที่จะประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการส่งแบบประเมินฯ
          ดูรายละเอียด

9 ก.พ.59

>>  ด่วน !! <<   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้ศิลปะการละคร (ศน.พัชมณ)    
          
แจ้ง ร.ร. ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
          ดูรายละเอียด  หนังสือ  ว614

3 ก.พ.59

>>  ด่วนที่สุด !! <<   ประกาศการแข่งขันระดับปฐมวัย   (ศน.อัจฉฎาพร)    
          
แจ้งคณะกรรมการในประกาศที่จัดการแข่งขันระดับปฐมวัยทุกท่าน ประชุมชี้แจงกติการการแข่งขัน วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ที่ห้องศึกษานิเทศชั้นบนอาคารรวมใจ คณะกรรมการตรวจและกรอกคะแนน
ปฏิบัติหน้าที่ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น.  ณ  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ส่วนห้องสมุด
          ดูรายละเอียด   ประกาศ จ.ศรีสะเกษ

1 ก.พ.59

>>  ด่วนที่สุด !! <<   โครงการโรงเรียนประชารัฐ   (ศน.ปราณี)    
          
แจ้ง ร.ร. ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ และส่ง สพป.ศก.3 ภายใน 2 ก.พ.59
          ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว500

26 ม.ค.59

>>  ด่วน !! <<   การคัดเลือก ร.ร. เข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพิ่มเติม  (ศน.ปราใส)    
          
แจ้ง ร.ร.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ กรอกข้อมูลส่ง ภายใน 28 ม.ค.59
          ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว382

26 ม.ค.59

>>  ด่วน !! <<   การสำรวจข้อมูล ร.ร.คู่ขนานโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  (ศน.ปราใส)    
          
แจ้ง ร.ร. (7 โรง) ตามรายชื่อ กรอกข้อมูลส่ง ภายใน 28 ม.ค.59
          ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว390

25 ม.ค.59

>>  Hot !! <<   การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558  (ศน.พุทธ)    
          
แจ้ง ร.ร. ตามรายชื่อที่แนบ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน  
          ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว352

21 ม.ค.59

(15 ม.ค.59)

>>  ด่วนที่สุด !! <<   การดำเนินงานตามนโยบาย "ปี 58 เป็นปีปลอด นร.อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" และ นร.ป.1 เมื่อจบ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม  (ศน.เวชะณิการ์)    
          
กำหนดการสอบ ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 5  ในวันที่ 22 ม.ค.59 และส่งแบบรายงาน ในรูปแบบเอกสาร ถึงกลุ่มนิเทศฯ ภายใน 25 ม.ค.59
          
ดูรายละเอียด   
                  1. หนังสือที่  ว290
                  2. แบบประเมินฯ ป.1 - ป.6
(ดาวน์โหลดได้วันที่ 21 ม.ค.59)
                        - ดาวน์โหลดแบบประเมิน  ป.1 - ป.6
                  3. แบบรายงานผลฯ  และ แบบบันทึกสาเหตุฯ
(ดาวน์โหลดได้วันที่ 21 ม.ค.59)
                        -
ดาวน์โหลดคำชี้แจงการกรอก  และแบบรายงานส่งเขต
                
  4. ผลการอ่าน ป.1-6 ครั้งที่ 4
                        - 
ดาวน์โหลด ผลการอ่าน ป.1-6 ครั้งที่ 4     
                  
5. ดาวน์โหลด คู่มือ             

12 ม.ค.59

>>   Hot !! <<    การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษทางไกลผ่านดาวเทียม  (ศน.สมนึก)
          ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จะจัดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อ การจัดการชั้นเรียน (Classroom Manegement) วันที่ 26 ม.ค.59  ณ ห้องประชุมบริษัททีโอที กทม. รับสมัครจำนวน 30 คน  จุดที่ 2 ห้องประชุม ร.ร.ไกลกังวล หัวหิน  จำนวน 20 คน อบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  สนใจสมัครภายในวันที่ 18 ม.ค.59  โทร. 02 282 6734  แฟ็กซ์ 02 282 6735

11 ม.ค.59

>>   Hot !!