อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

6 ก.ค. 58

>> ด่วนมาก ! << พลิกโฉมโรงเรียน  เด็ก ป.1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี  (ศน.เวชะณิการ์)
        
แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวคิดของ BBL    จากเดิม วันที่ 11 - 12 ก.ค.58   เลื่อนเป็น  วันที่ 18 - 19 ก.ค. 58  ณ   หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  ม.ราชภัฏศรีสะเกษ  เนื่องจาก  อ.พรพิไล  เลิศวิชา  ต้องดูแลสุขภาพ
        โรงเรียนที่สนใจ ติดต่อเข้าอบรม ค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท  ที่ ศน.เวชะณิการ์  ภายในวันจันทร์ที่ 6 ก.ค.58  โทร. 088-3782830

29 มิ.ย. 58

โครงการพัฒนายกระัดบคุณภาพผู้เรียนนานาชาติ (PISA)    (ศน.ณัฐพงศ์)
        แจ้งครู ทีรับผิดชอบ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหา เข้าอบรมใน 17 - 18 ก.ค.58  
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว2526

26 มิ.ย. 58

>> ด่วนมาก ! << แจ้งประกาศ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา   (ศน.รุ่งรพี)
        เชิญคณะกรรมการ ตามประกาศที่แนบ  ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือ และสร้างความเข้าใจในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เข้าประชุม วันที่ 3 ก.ค.58

        
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม จากเดิม ห้องประชุมจตุรมิตร  เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว2527 และประกาศฯ

25 มิ.ย. 58

>> ด่วนมาก ! << รับสมัคร ร.ร.นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  (ศน.สมนึก)
        สพฐ. ดำเนินโครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน ร.ร. หากสนใจจะเข้าร่วมโครงการ  สามารถยื่นใบสมัครผ่าน สำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมทั้งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ที่  www.innoobec.com   ภายใน  30 มิ.ย.58
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว488

24 มิ.ย. 58

>> ด่วน ! << การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา  (ศน.รุ่งรพี)
        แจ้ง ร.ร. เตรียมพร้อมรับการติดตามฯ ระหว่างวันที่ 6 - 29 ก.ค.58  ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว2476

22 มิ.ย. 58

>> ด่วน ! << โครงการ ประกวดโครงงานคุณธรรม มูลนิธิเปรม  (ศน.รัชนีวัลย์)
        โครงการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม) ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเกณฑ์เพิ่มเติมที่   www.Civilamy2.net  สมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 15 ก.ค.58
        ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว2414

22 มิ.ย. 58

>> ด่วนที่สุด ! << เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน  (ศน.เกษศิรินทร์)
        แจ้ง ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3 จำนวน 1 คน เข้าประชุมฯ
ในวันที่ 23 - 24 มิ.ย. 58  เวลา  08.00 - 17.00 น.   ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศก.3  (ทุก ร.ร. รวมทั้ง ร.ร.เอกชน)
        
ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว2386

22 มิ.ย. 58

การประชุมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2559  (ศน.สมนึก)
        สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จะจัดประชุมชี้แจงการกำหนดกรอบวิจัย  ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.ค.58  ณ  กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ก.ค.58   ณ  จ.เชียงราย  ครั้งที่ 3 วันที่ 21 ก.ค.58  ณ  จ.อุบลราชธานี
        ผู้สนใจ ลงทะเบียนทางเว็บไซต์  http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=13   หรือ   www.nrct.go.th  หรือ   www.nrms.go.th  

19 มิ.ย. 58

ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   (ศน.คัมภีรพจน์)
        ดูประกาศรายชื่อ

19 มิ.ย. 58

แจ้งยกเลิกการสอบ LAS   (ศน.รัชนีวัลย์)
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว128

19 มิ.ย. 58

>> ด่วนที่สุด ! << การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม "ป้องกันการทุจริต"  (ศน.รัชนีวัลย์)
        แจ้ง ร.ร.สุจริต รุ่นที่ 1 และ 2 (ตามรายชื่อที่แนบ) ส่งครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร.ร.ละ 1 คน เข้าประชุมวางแผนฯ ในวันที่ 22 มิ.ย.58  เวลา 08.30 น.  ณ  ห้องประชุม ร.ร.บานป่าใต้  โดยให้นำรายชื่อคณะกรรมการ ปปช.สพฐ.น้อย และ รายชื่อ น.ร. ที่จะเข้าอบรม "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ไปด้วย
        ดูหนังสือที่ ว 2406
        ดูรายชื่อ  ร.ร.สุจริต รุ่น 1 และ 2

19 มิ.ย. 58

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยุคฐานแห่งเทคโนโลยี   (ศน.พัชมณ)
        บริษัท ไอที เอ็นดูซอฟต์  จำกัด  ขอเสนอการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาาษาอังกฤษยุคฐานแห่งเทคโนโลย  ผู้ที่สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    www.edusoft.co.th  และ   www.itedusoft.com
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ IT0427

19 มิ.ย. 58

AKSORN  Global  Ed  รายการสื่อการสอน   (ศน.ธนกฤต)
        บริษัท อักษร โกลบอล เอ็ด จำกัด  ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการสอน  ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.aksornglobaled.com  
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ AGE013

19 มิ.ย. 58

การเตรียมประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2015   (ศน.รัชนีวัลย์)
        สพฐ.  ประกาศแนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISA)  ผู้ที่มีอายุช่วง 15 ปี  ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558  เพื่อให้ สำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ   และรายงานผลการดำเนินงานถึง สำนักวิชาการฯ ต่อไป
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว1024

19 มิ.ย. 58

เชิญคณะกรรมการ  (ก.ต.ป.น.)  ประชุม   (ศน.พุทธ)
        ขอเชิญคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) ประชุม  ในวันที่ 23 มิ.ย.58  เวลา 09.00  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตาสุด
        รายละเอียด  หนังสือที่ ว2380

19 มิ.ย. 58

การประชุมพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่าย PLC  (ศน.พัชมณ)
        ขอเชิญครู ตามรายชื่อที่แนบ เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาชีพครู โดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)  ณ  ห้องประชุม รวมใจภักดิ์  ร.ร.ขุขันธ์  ใน
วันจันทร์ที่  29 มิ.ย. และ วันศุกร์ที่ 17 ก.ค.58 เวลา 08.30 - 16.00 น.
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว2362

19 มิ.ย. 58

>> Hot ! <<  การรับรางวัล การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  (ศน.เวชะณิการ์)
        แจ้ง ครูผู้ฝึกสอนของ น.ร. ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 - 3 ของทุกกิจกรรม ให้มาติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ ศน.เวชะณิการ์
ภายในวันจันที่ 22 มิ.ย.58

18 มิ.ย. 58

>> Hot ! <<   ผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  (ศน.เวชะณิการ์)
       ดูประกาศ
       ดูผลการแข่งขันรายกิจกรรม

18 มิ.ย. 58

ARS  ประกวดวาดภาพระบายสี  ครั้งที่ 10   (ศน.พุทธ)
        บริษัท อาท เคมิคัล ฯ  มีโครงการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 10  ในหัวข้อ  "วิถีไทย  ยุคไอที"  ในระดับ ป.4-6  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้โดยตรงที่บริษัท  อาท เคมิคัล ฯ  
         ดูรายละเอียด  

18 มิ.ย. 58

ขอความร่วมมือดำเนินการเรื่องหนังสือเรียนและเเบบฝึกหัด   (ศน.ปราณี)
        เเจ้งสถานศึกษาเลือกซื้อเเละเลือกใช้แบบฝึกหัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐและแนวปฏิบัติของ  สพฐ  โดยเคร่งครัด
        ดูรายละเอียด   หนังสือที่ ว2381

18 มิ.ย. 58

เชิญร่วมงาน  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558   (ศน.สมนึก)
        วช.  จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ  โรงเเรมเซ็นทาราแกรนด์  และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอ  เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ  ในระหว่างวันที่  16-20  ส.ค 58   
         ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว3989

18 มิ.ย. 58

โครงการ Read  Thailand  ปีที่ 2   (ศน.ปราณี)
         สอร.  ดำเนินโครงการ  Read  Thailand  ปีที่ 2  ร.ร.สามารถสมัคเข้าร่วมโครงการฯ  ได้จนถึงวันที่  12 มิ.ย  58   
         ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว267

18 มิ.ย. 58

การจัดการเเข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์  ปี 58  (ศน.ธนกฤต)
         สพวค.  และบริษัทแกมมาโก้ฯ จำกัด  จะจัดการเเข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค.58  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม   
         ผู้สนใจดูรายละเอีย  หนังสือที่  ว473

18 มิ.ย. 58

การประกวด ร.ร.  เเละ  น.ร.  ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 58  (ศน.รัชนีวัลย์)
         สพฐ.  และธนาคารอมมสิน  ได้จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ฯ  โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัคพร้อมรายละเอียดถึง  สพป.ศก.3  ภายในวันที่  25 มิ.ย.58
         ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว2337

17 มิ.ย. 58

การขอเปลี่ยนคืนหนังสือเรียน ฯ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ศน.ปราณี)
        สพฐ. แจ้งว่า สกสค. ให้ ร.ร.ที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - 4 ฉบับเดิม นำไปขอเปลี่ยนคืนเป็นฉบับใหม่ได้
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว2336

17 มิ.ย. 58

>> ด่วนที่สุด ! <<    พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  (ศน.เวชะณิการ์)
        สพฐ. จัดอบรมโรงเรียนแกนนำโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ณ โรงเเรมเซ็นทาราแกรนด์   
จ.ขอนแก่น  ในวันที่ 20-21 มิ.ย 58  มีการถ่ายทอดด้วยระบบ DLIT  โรงเรียนสามารถรับชมได้ทาง DLTV ช่อง 14  หรือ www.dlit.ac.th/bbl  
(เว็บไซต์นี้ สามารถเข้าใช้ได้ในวันที่ 20 มิ.ย. 58)
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว2368

16 มิ.ย. 58

การอบรมการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปี 58  (ศน.ประจักษ์)
        การอบรมการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา วันที่ 26 - 27 มิ.ย.58  ณ  สพป.ศก.3
        ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว 2313

16 มิ.ย. 58

การทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลฯ  (ศน.รัชนีวัลย์)
        สพฐ. กำหนดทดสอบครู 3 ระยะ คือ เดือน มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.   จึงแจ้ง ร.ร. ส่งรายชื่อครู ภายใน 30 มิ.ย.58 พร้อมค่าลงทะเบียน 200 บาท โดยจะทดสอบในวันที่ 29 ส.ค.58   ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว2269   

16 มิ.ย. 58

การนิเทศฯ โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี  (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้ง ครู ที่ผ่านการอบรม AMI ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา เตรียมรับการนิเทศฯ ในวันที่ 18 มิ.ย.58
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ว2298

15 มิ.ย. 58

การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  (ศน.เวชะณิการ์)
       สพป.ศก.3  กำหนดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558  รายละเอียดดังนี้
       1. รายชื่อ ร.ร. ที่สมัครฯ  :   ดาวน์โหลดรายชื่อ
       2. สถานที่แข่งขัน
           
2.1  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ  ป.1 - 3   สถานที่   ห้องประชุมจตุรมิตร
           2.2  กิจกรรมเขียนเรียงความ  ป.4 - 6    สถานที่   ห้องศูนย์ ITEC

           
2.3  กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ  ม.1 - 3   สถานที่   ห้องศูนย์ ITEC
           2.4  กิจกรรมคัดลายมือ  ป.1- 3 , ป.4 - 6, ม.1 - 3  สถานที่  ข้างห้องประชุมจตุรมิตร (ทิศใต้)

           
2.5  กิจกรรมเขียนตามคำบอก  ป.1- 3 , ป.4 - 6   สถานที่  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันต์
           2.6  กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง  ป.1- 3 , ป.4 - 6, ม.1 - 3  สถานที่  ห้องประชุมจตุรมิตร

       3. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เอง
       4. ในวันแข่งขัน ขอความร่วมมือ กรรมการ และครูผู้ควบคุมนักเรียน ให้แต่งกายชุดไทย

11 มิ.ย. 58

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 2    (ศน.เกษศิรินทร์)
       
ขอเชิญบุคลากรในสังกัด สพป.ศก. 3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ ๒   โดยอบรมในวันที่ ๖ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๙๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
       โหลดรายละเอียด

11 มิ.ย. 58

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  (ศน.เกษศิรินทร์)
       
ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ป.๒ – ม.๓ เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) รับ สมัครภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘   พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ โดยขอใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง ค่าสมัครสอบวิชาละ ๑๕๐ บาท กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง หรือรับใบสมัครได้ที่ ศน.เกษศิรินทร์  แพงวิเศษ
       (รายละเอียดเพิ่มเติม  >>   http://tedet.ac.th/  )

10 มิ.ย. 58

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (BBL) "ปฏิบัติการพลิกโฉม ร.ร.ใน 1 ปี"    (ศน.เวชะณิการ์)
       สพป.ศก.3 จะดำเนินการ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (BBL) "ปฏิบัติการพลิกโฉม ร.ร. ภายใน 1 ปี" ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิ.ย.58 จึงแจ้งให้ ร.ร. เตรียมพร้อมรับการนิเทศฯ
       ดูรายละเอียด  >> หนังสือที่ ว2265 และ คำสั่งที่ 332/2558

10 มิ.ย. 58

การฝึกอบรมเสมือนจริง    (ศน.ธนกฤต)
       ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการฝึกอบรมเสมือนจริง 7 หลักสูตร  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยตรงที่มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (หลักสูตรละ 1,500 บาท)
       ดูรายละเอียด

10 มิ.ย. 58

โครงการ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์  
       จ.สุรินทร์ มีโครงการ คชอาณาจักร ซึ่งเป็นการนำช้างคืนถิ่มตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
       ดูรายละเอียด

10 มิ.ย. 58

โครงการ "ชีวิตวัยว้าวุ่นมีคุณค่า ด้วยหลักสูตร : สื่อสร้างปาฎิหาริย์แห่งการตื่น"    (ศน.รัชนีวัลย์)
       เสถียรธรรมสถาน จัดโครงการ "ชีวิตวัยว้าวุ่นมีคุณค่า ด้วยหลักสูตร : สื่อสร้างปาฎิหาริย์แห่งการตื่น" Die So Well
       ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

10 มิ.ย. 58

โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์   
       โครงการเยาวชนยูซีอี ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียน เดือน ต.ต.58 เพื่อเผยแผ่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย  
       ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

9 มิ.ย. 58

การอบรมการงานอาชีพ   (ศน.ณฐลมนต์)
       ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเคลื่อนที่ภาคใต้ ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานอาชีพ 4 กลุ่มงาน ให้กับ ร.ร.ขยายโอกาศ  ทุก ร.ร. (นร. 8 คน ครู 1 คน ต่อ 1 ร.ร.) กำหนดการอบรมวันที่ 2 ส.ค.58
       ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

9 มิ.ย. 58

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  (ศน.รัชนีวัลย์)
       สพฐ. แจ้งกำหนดการประเมินความโปรงใสของหน่วยงานภาครัฐ โดย สพป.ศก.3 มีกำหนดรับการประเมิน วันที่ 15 - 17 มิ.ย.58  และเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ (ร.ร. จำนวน 17 โรง)  จึงให้ ร.ร. เตรียมความพร้อมในการรับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินฯ
       ดูรายละเอียด

9 มิ.ย. 58

การสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณฐลมนต์)
       ขอความร่วมมือ ทุกกลุ่ม กพศ. รับเล่มรายงานประจำปี จาก สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 15 มิ.ย.58   และให้คณะกรรมการดำเนินการสังเคราะห์รายงานประจำปี และนำข้อมูลส่ง สพป.ศก.3 ภายใน 22 มิ.ย.58
       ดูรายละเอียด  >>  หนังสือที่ ว2249    และ  คำสั่งที่  330/2558

9 มิ.ย. 58

การอบรมการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
       1. ขอความอนุเคราะห์ ประธานกลุ่ม กพศ. พิจารณาส่งครูปฐมวัยที่สอนระดับอนุบาล 2  กพศ.ละ 2 คน (บางกลุ่มส่งรายชื่อแล้ว) เข้าอบรมในวันที่ 3 - 4 ก.ค.58  ณ  ห้องประชุมเพชรลดา  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล
.      2. เชิญคณะกรรมการดำเนินการ เข้าประชุมในวันที่ 23 มิ.ย.58  เวลา  15.00 น.   ณ  ห้องศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ สพป.ศก.3  
       ดูรายละเอียด  >>  หนังสือที่ ว2215   และ   คำสั่งที่ 324/2558

9 มิ.ย. 58

การดำเนินตามนโยบาย ปี 58 เป็นปีปลอด นร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้  (ศน.เวชะณิการ์)
       เพื่อดำเนินตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  จึงขอความร่วมมือ ร.ร. เตรียมการดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 11 มิ.ย.58  และสรุปผลการประเมินส่งภายในวันที่ 12 มิ.ย.58
 หนังสือแจ้ง ว 2125  และแบบรายงาน  ได้แจ้งให้ดาวน์โหลดแล้ว เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.58  สำหรับเครื่องมือประเมินฯ  สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว
       โหลดรายละเอียด  >>   เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (มิ.ย.58)

9 มิ.ย. 58

การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย (ศน.เวชะณิการ์)
       
แจ้งการประชุม  :  แจ้งคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 328/2558  ลำดับที่  3. คณะกรรมการประกวดคัดเลือกผลงาน  ชุดกิจกรรมที่ 1 - 6  เข้าประชุมเตรียมการฯ ในวันที่ 12 มิ.ย.58
       
แจ้งเลื่อนกำหนดการประกวดฯ  :  เลื่อนกำหนดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ  จากเดิม วันที่ 16 มิ.ย.58  เลื่อนไปเป็น วันที่ 18 มิ.ย.58 (เนื่องจากในวันที่ 16 มิงย.58  คณะกรรมการจาก สพฐ. จะทำการประเมินเขตสุจริต)
       ดูรายละเอียด  >>   หนังสือที่ ว2220     คำสั่งที่ 328/2558

4 มิ.ย. 58

สโมสรไลออนส์ ภาค 310 อี ประเทศไทย ทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยฯ   (ศน.ปราณี)
        สโมสรไลออนส์ ภาค  310 อี ประเทศไทย ทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการจัดทำหนังสือดังกล่าว มอบให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 51 ร.ร. ในวันที่ 10 มิ.ยน. 58 วันประชุมผู้บริหาร
        
หมายเหตุ  ให้ผู้บริหารที่มีรายชื่อที่ได้รับหนังสือฯ แต่งกายชุดสีกากีคอพับ (แขนยาว)
      
ดูรายชื่อ  51 ร.ร.

4 มิ.ย. 58

เชิญคณะกรรมการจัดทำคู่มือสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประชุม  (ศน.อัจฉฎาพร)
       เชิญคณะกรรมการจัดทำคู่มือสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประชุม  ณ  ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 17 ก.ค.58 เวลา  13.00 น.
       ดูคำสั่งที่  312/2558

4 มิ.ย. 58

เชิญคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือปฐมวัย ประชุม  (ศน.อัจฉฎาพร)
       เชิญคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือประเภทบันเทิงคดี สารคดี และร้อยกรอง สำหรับเด็กปฐมวัย ประชุม  ณ  ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 17 ก.ค.58 เวลา 13.00 น.
       ดูคำสั่งที่  313/2558

3 มิ.ย. 58

จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  (ศน.พัชมณ)
       แจ้ง ร.ร. ดำเนินการตามแนวการ และรายงานผลการดำเนินงาน  ภายใน 10 ก.ค. 58  
       ดูรายละเอียด

2 มิ.ย. 58

การดำเนินตามนโยบาย ปี 58 เป็นปีปลอด นร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้  (ศน.เวชะณิการ์)
       เพื่อดำเนินตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  จึงขอความร่วมมือ ร.ร. เตรียมการดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 11 มิ.ย.58  และสรุปผลการประเมินส่งภายในวันที่ 12 มิ.ย.58
(สำหรับเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ ในวันที่ 9 มิ.ย.58)
       ดูรายละเอียด  >>   1.หนังสือแจ้ง ว2125   
                                      2.ครื่องมือประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (มิ.ย.58)
(ดาวน์โหลดได้ในวันที่ 9 มิ.ย.58)
                                      3.แบบรายงาน

29 พ.ค. 58

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านวิทย์น้อย  (ศน.อัจฉฎาพร)
       แจ้ง คณะกรรมการเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านวิทย์น้อย ประชุมใน วันที่ 3 มิ.ย. 2558  เวลา 14.00 ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  ดูรายละเอียด

29 พ.ค. 58

ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 (ศน.เวชะณิการ์)
       ด้วย สพฐ. ขอความร่วมมือ สพป. คัดเลือกผลงานเขียนของนักเรียน จำนวน 2 ผลงาน เพื่อลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ภายใน 30 มิ.ย. 58   ดูรายละเอียด

29 พ.ค. 58

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ผอ. ทองคำ์)
       ด้วย สพฐ. ให้ สพป.แจ้ง โรงเรียนจัดทำประการศนียบัตร ฯลฯ มอบให้นักเรียนเป็นขวัญกำลังใจ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ดูรายละเอียด

28 พ.ค. 58

การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  (ศน.เวชะณิการ์)
       ด้วย
สพป.ศก.3 จะจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศ เข้าแข่งขันระดับ สพฐ. จึงแจ้งให้ ร.ร. ที่สนใจ ส่งผลงาน ภายใน 12 มิ.ย.58  (หากไม่ส่งตามกำหนด จะไม่ได้รับการคัดเลือก)   
       ดูรายละเอียด   หนังสือ ว2090

28 พ.ค. 58

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ด ฯ  (ผอ.ทองคำ)
       สมาคมครอสเวิร์ดเกมฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลได้โดยตรงที่ สมาคมครอสเวิร์ดเกมส์    ดูรายละเอียด

28 พ.ค. 58

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ "คนโตตัวเล็ก"  (ศน.อัจฉฎาพร)
       สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ ประเทศไทย จัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง "คนโตตัวเล็ก" ในวันที่ 6 มิ.ย.58  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

28 พ.ค. 58

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย   (ศน.อัจฉฎาพร)
       สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การจัดการเรียนรู้ ผ่านการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 18 มิ.ย. 58  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

28 พ.ค. 58

โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา   (ศน.ปราใส)
       สพฐ. ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา เพื่อชิงทุนเข้าค่าย  ณ  ประเทศสิงคโปร์และกัมพูชา
       ดูรายละเอียด

28 พ.ค. 58

>> Hot ! <<   ประชาสัมพันธ์ การเปิดดู DLTV ที่อบรมทางไกล พลิกโฉมโรงเรียนฯ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ย้อนหลังผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  (ศน.เวชะณิการ์)
       โรงเรียนสามารถเปิดดู DLTV ที่อบรมทางไกล พลิกโฉมโรงเรียนฯ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ย้อนหลังผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้   
     ๑.  เข้า www.dlf.ac.th (มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม)
     ๒.  กดเข้าหัวข้อ "ชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่" ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ
     ๓.  กดเลือกสถานีมาที่ช่อง... สศทท. ๑๔ DLTV ๑๔
     ๔.  กดเลือกวันที่ที่ต้องการดูย้อนหลังบนปฏิทิน
     ๕.  สามารถดูได้เลย โดยสามารถเลือกความเร็วหรือความคมชัดได้
** หรือ นำ  Hard Disk (ขนาด ๖๔ GB. ) มา Copy ไฟล์ได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ **
      โหลด   ใบงานประกอบการอบรมฯ

27 พ.ค. 58

แจ้งการส่งตารางรายงานพระธรรมทูตออกอบรมศีลธรรม ปี 58 (ศน.รัชนีวัลย์)
       ด้วย สำนักงานเจ้าคณะอำเภอปรางกู่ แจ้งตารางการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน นักเรียน พระภิกษุสามเณร ในเขต อำเภอ ปรางกู่ในห้วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 58         
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว03

27 พ.ค. 58

แต่งตั้งกรรมการนิเทศหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
       แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การทดลอง ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช......  ทั้งนี้ให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ร.ร. อนุบาลศรีประชานุกูล  ร.ร. อนุบาลภูสิงห์ และ ร.ร. บ้านสกุล  เตรียมรับการนิเทศ  ตามตารางการนิเทศ
       ดูรายละเอียด   คำสั่ง ที่ 293/58

27 พ.ค. 58

อบรมเชิงปฏิบัตการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  (ศน.อัจฉฎาพร์)
       แจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  ดังนี้
       รุ่นที่ 1-4 เข้ารับการอบรมในวันที่ 13  มิถุนายน  2558  
       รุ่นที่ 5 เข้ารับการอบรมในวันที่ 5-6 และ 12-13 มิถุนายน 2558  
       ตามรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว 2017  

21 พ.ค. 58

>> ด่วน ! <<   แต่งตั้งกรรมการจัดนิทรรศการอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  (ศน.เวชะณิการ์)
       เพื่อให้การอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉม ร.ร.  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี 
กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ในวันที่ 23 - 24 พ.ค.58  ณ  จุดอบรมหอประชุม ร.ร.ขุขันธ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ  ดังรายละเอียดใน  คำสั่งที่ 281/58_แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ  

21 พ.ค. 58

>> ด่วน ! <<   แต่งตั้งกรรมการอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี    (ศน.เวชะณิการ์)
       เพื่อให้การจัดอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉม ร.ร.  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  ในวันที่ 23 - 24 พ.ค.58  ณ  จุดอบรมหอประชุม ร.ร.ขุขันธ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ  ดังรายละเอียดใน  คำสั่งที่ 242/58_แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  

20 พ.ค. 58

>> ด่วนที่สุด ! <<   การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ปี 58   (ศน.พัชมณ)
       แจ้งวิทยากรตามรายชื่อ เข้าประชุมเตรียมการ ในวันที่ 21 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ว1948

20 พ.ค. 58

>> ด่วน ! <<   การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ "ป้องกันการทุจริต" (ร.ร.สุจริต) กิจกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทุก ร.ร.   (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้ง  ผอ.ร.ร. เข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 27 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด  คำสั่งที่ 245_MOU  หนังสือที่ ว1817 และตารางการประชุม   รายชื่อ รุ่น 1-3 และ รายชื่อรุ่น...

20 พ.ค. 58

การประชุมปฏิบัติการค่าย "ค่ายยุวบรรณารักษ์ : ส่งเสริมรักการอ่านสาระคณิตศาสตร์"  (ศน.ปราณี)
       แจ้งครูบรรณารักษ์ และ นร.ที่มีความรู้ด้านห้องสมุด ชั้น ป.4-6 หรือ ม.1-3 (ตามรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก) เข้าค่ายฯ วันที่ 29-31 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่  ว1937

20 พ.ค. 58

การประชุมปฏิบัติการค่าย "พัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก : เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์"  (ศน.ปราณี)
       แจ้งครูบรรณารักษ์ และ นร.ที่มีความรู้ด้านห้องสมุด ชั้น ป.4-6 หรือ ม.1-3 (ตามรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก)  เข้าค่ายฯ วันที่ 22-24 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่ ว1936

20 พ.ค. 58

การรายงานอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม  (ศน.ปราณี)
       ให้ ร.ร. ขนาดเล็ก รายงานอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่เสีย (ไม่นับที่จัดสรรในปี 2557)
ทาง  http://210.246.188.154/obec     ภายในวันที่ 22 พ.ค.58  เพื่อจัดสรรงบฯ ให้จัดซื้อทดแทน  ดูหนังสือที่ ว161

19 พ.ค. 58

การขอประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามซ้ำ กรณีไม่รับรอง ตบช.ที่ 5  (ศน.สมจิต)
       ให้ ร.ร. ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ไม่รับรองเนื่องจาก ตบช.ที่ ๕  ไม่ผ่านเกณฑ์ (ร.ร.ที่ไม่รับรองเดิม ๑๘ ร.ร. และ ร.ร.ที่รับการประเมินใหม่ ที่แจ้งผลการประเมินด้วยวาจา ๔๙ ร.ร.) ให้ ร.ร.ตรวจสอบผลการสอบ O-Net  หากผ่านเกณฑ์ (๘ คะแนน) และผ่านเกณฑ์การรับรองทั้ง ๓ เกณฑ์  ให้จัดทำรายงาน ตบช.ที่ ๕ ตามแบบที่แจ้งไว้แล้ว ส่ง สพป.ศก.๓ เพื่อขอหนังสือรับรอง และส่ง สมศ. เพื่อขอปรับผลการประเมินขอเชิญ
         ดูรายละเอียด    รายงานการผ่าน ตบช.ที่ 5

19 พ.ค. 58

ประกาศรับงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น  (ศน.สมนึก)
       ด้วย คณะครุศาสตร์ ม.รภ.อุบลราชธานี  ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดทำโครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา  จึงเชิญชวนบุคลาการ ส่งผลงาน ร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ได้ที่ คณะครุศาสตร์ ม.รภ.อุบลราชธานี ภายใน 24 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่ ว0978

18 พ.ค. 58

>> ด่วนที่สุด ! <<    การอบรมทางไกลฯ "พลิกโฉม ร.ร. ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี" (ศน.เวชะณิการ์)
       แจ้ง ผู้บริหาร และครูชั้น ป.1 (รวม ร.ร.ละ 2 คน) ทุก ร.ร.  เข้าอบรมโครงการ "พลิกโฉม ร.ร.  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี"  ในวันที่ 23 - 24 พ.ค.58  
ณ  ห้องประชุมรวมใจภักดิ์  ร.ร.ขุขันธ์   เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป (ผู้เข้าอบรมฯ ให้นำกรรไกรไปด้วยทุกคน)
      ดูรายละเอียด

15 พ.ค. 58

ขอเชิญประชุมวิจัยผลการใช้หลักสูตรปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
       ขอเชิญคณะกรรมการวิจัยการศึกษาผลการทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ....  ประชุมวันที่ 23 พ.ค.58   เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่ ว 1856  และคำสั่งที่ 254

15 พ.ค. 58

ขอใช้สถานที่ในการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2558  (ศน.พัชมณ)
       เรียน ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  และ ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา    
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่  ว 1877

15 พ.ค. 58

การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2558  (ศน.พัชมณ)
       แจ้ง ร.ร. นำนักเรียนเข้าค่ายฯ ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 21 มิ.ย.58
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่ ว 1878

14 พ.ค. 58

การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT youth Challenge 2015"  (ศน.สมนึก)
       ด้วย สามาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Thailand ICT youth Challenge 2015  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเด็กไทยที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์
       สนใจศึกษารายละเอียดสมัคร่วนโครงการได้ที่  www.thictyouth.com/   facebook : thictyouth   ระหว่าง 18 พ.ค. - 30 ส.ค.58

14 พ.ค. 58

สมัครร่วมโครงการ ทรูปลูกปัญญา ปีการศึกษา 2558   (ศน.สมนึก)
       ด้วย บ.ทรู ได้ดำเนินการโครงการทรูปลูกปัญญามาต่อเนื่อง ขณะนี้มี ร.ร.ในโครงการ 5,500 ร.ร. และเป็น ร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญา จำนวน 36 ร.ร.จากทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2558 บริษัททรูฯ เปิดโอกาศให้ ร.ร.สมัครร่วมโครงการอีกจำนวน 500 .ร.ร.  ซึ่ง ร.ร.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
    ดังนั้น หาก ร.ร.สนใจสมัครผ่าน  www.trueplookpanya.com  สมัครภายใน 31 พ.ค.58 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 18 มิ.ย. 58 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมนึก ศรีดาพันธ์

14 พ.ค. 58

การประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"   (ศน.ปราณี)
       แจ้ง ร.ร.ขนาดเล็กดำเนินการจัดประชุมทางไกล วันที่ 15 พ.ค.58  ดูรายละเอียด

14 พ.ค. 58

การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ "ป้องกันการทุจริต" (ร.ร.สุจริต) กิจกรรม MOU   (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้ง ผอ.ร.ร. ตามรายชื่อเข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 27 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว1817    คำสั่งที่ 245/2558

14 พ.ค. 58

ประกาศรายชื่อ ร.ร.สุจริต รุ่น 3  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ "ป้องกันการทุจริต" (ร.ร.สุจริต) (ศน.รัชนีวัลย์)
       ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว1815 และประกาศ

12 พ.ค. 58

คำสั่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  (ประธาน กพศ. และ ผอ.ร.ร.ฝ่ายวิชาการกลุ่ม กพศ.)  (ศน.ประจักษ์)
       ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว1809 และคำสั่งที่ 240

30 เม.ย. 58

รายชื่อตัวแทนแข่งครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ซูโดกุ  (ศน.เกษศิรินทร์)
       
รายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1. กิจกรรม ครอสเวิร์ด ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนหนองอารีพิทยา
2. กิจกรรม เอแม็ท ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสนามฯ
3. กิจกรรม เอแม็ท ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสนามฯ
4. กิจกรรม คำคม ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขวิก
5. กิจกรรม ซุโดกุ ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสนามฯ
     หนังสือ สพป.สกลนคร เขต 1 ที่ 1800

30 เม.ย. 58

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล   (ศน.ณัฐพงศ์)
       ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

28 เม.ย. 58

การแข่งขันหุ่นยนต์   (ศน.ธนกฤต)
       ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

28 เม.ย. 58

มูลนิธิยุวสถิรคุณ "ลับให้คม บ่มให้ลึก"    (ศน.เวชะณิการ์)
       แจ้ง ร.ร.บ้านตาสุด และ ร.ร.บ้านศาลา  ดำเนินการ
       ดูรายละเอียด

28 เม.ย. 58

ชี้แจงการไม่รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น    (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้ง ร.ร. ตามรายชื่อ ให้ดำเนินการ   ดูรายละเอียด  หนังสือ  ว1695

28 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE   (ศน.พัชมณ)
       ดูรายละเอียด   หนังสือ  ว1711

28 เม.ย. 58

เชิญวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2558    (ศน.พัชมณ)
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ว1721

28 เม.ย. 58

การพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา   (ศน.คัมภีรพจน์)    
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ว1702

27 เม.ย. 58

การจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจอาเซียน และสร้างวินัยทางการเงินฯ   (ศน.รุ่งรพี)
      
แจ้งการแต่งกาย  ในการเข้าร่วมจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์  เศรษฐกิจอาเซียนและการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       รุ่นที่    ในวันที่  ๖-๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘     รุ่นที่    ในวันที่  ๑๔-๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

       ครู  ใส่กางเกงขายาวสเล็ค  เสื้อที่สุภาพเรียบร้อย 
       นักเรียนใส่กางเกงวอร์มขายาว  เสื้อคอโปโลประจำโรงเรียน

24 เม.ย. 58

การประกวดวาดภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม  (ศน.ศุภกานต์)
       ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

24 เม.ย. 58

ประกาศผลคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เวทีนานาชาติ   (ศน.ศุภกานต์)
       ดูรายละเอียด

24 เม.ย. 58

ประกาศผลการแข่งทักษะระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ)   (ศน.ศุภกานต์)
       ดูรายละเอียด

24 เม.ย. 58

เชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ รักชาติถูกทางฯ   (ศน.รัชนีวัลย์)
       ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

24 เม.ย. 58

แจ้งเตรียมความพร้อมรับการนิเทศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558    (ศน.ประจักษ์)
       ดูรายละเอียด    หนังสือที่ ว 1631

22 เม.ย. 58

การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   (ศน.พัชมณ)
       เลื่อนการประชุมปฏิบัติการ การประเมินความสามารถครูด้านภาษาอังกฤษ
จากวันที่ 24 เม.ย.58  เป็น วันที่ 7 พ.ค.58  และประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เลื่อนจากวันที่ 27 เม.ย.58 เป็น วันที่ 8 พ.ค.58   ดูรายละเอียด

22 เม.ย. 58

ขยายเวลารับสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์   (ศน.พุทธ)
       ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

21 เม.ย. 58

การจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจอาเซียน และสร้างวินัยทางการเงินฯ   (ศน.รุ่งรพี)
       แจ้ง ร.ร.คัดเลือก นร. และครู เข้าร่วมกิจกรรมการจัดค่าย    ดูรายละเอียด

17 เม.ย. 58

โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558   (ศน.ศุภกานต์)
       ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

17 เม.ย. 58

โครงการอบรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   (ศน.สมนึก)
       ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

17 เม.ย. 58

การอบรมปฏิบัติการทำหนังสือเล่มเล็กและค่ายยุวบรรณารักษ์   (ศน.ปราณี)
       ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

17 เม.ย. 58

รายการจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์  (ศน.รุ่งรพี)
       เชิญวิทยากรประชุมวันที่ 24 เม.ย.58  และร่วมจัดค่ายฯ  ดูรายละเอียด

16 เม.ย. 58

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  (ศน.สมจิต)
        ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินคุภาพภายนอก รอบสาม ปีการศึกษา 2556 - 2557 ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ไม่รับรองมาตฐาน ในตัวบ่งชี้ที่ 5  ถ้ามีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตบช.ที่ 5  มีผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ได้ 80 คะแนน ขึ้นไป  มี ตบช. อย่างน้อย 10 ตบช. มีระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป และต้องไม่มี ตบช. ใดอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ให้จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อขอปรับผลการประเมิน (ตามแบบ) ส่ง สพป.ศก.3 เพื่อขอหนังสือรับรองและส่ง สมศ. เพื่อขอรับผลการประเมินต่อไป
        ดูรายละเอียด

9 เม.ย. 58

ผล LAS ปีการศึกษา 2557  (ศน.ศุภกานต์)
        ผล LAS  ปีการศึกษา 2557  ราย กพศ.  
 
ดูผล  LAS  =>   กพศ.6   กพศ.8   กพศ.5   กพศ.10   กพศ.20   กพศ.16  
 กพศ.21    กพศ.1    กพศ.13     กพศ.18     กพศ.11    กพศ.23    กพศ.7  
 กพศ.9     กพศ.17     กพศ.4     กพศ.12     กพศ.14    กพศ.22    กพศ.19   
 กพศ.15    กพศ.2     กพศ.3   

8 เม.ย. 58

เชิญประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  (ศน.พุทธ)
        เชิญคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุมวันที่ 10 เม.ย.58   ดูรายละเอียด

3 เม.ย. 58

ส่งเอกสารขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ศน.อัจฉฎาพร)
        แจ้ง ร.ร. ที่เข้าร่วมโครงการ (ตามรายชื่อ) ส่งเอกสาร ภายใน 16 เม.ย.58  ดูรายละเอียด

3 เม.ย. 58

ประเมินความสามารถครูสอนภาษาอังกฤษ  (ศน.พัชมณ)
       แจ้งครูภาษาอังกฤษที่จะรับการประเมิน (ตามรายชื่อ) เข้าประชุมใน 24 เม.ย.58
       
โหลด  =>   หนังสือ ว1479    รายชื่อครูรับการประเมิน    แบบรายงานผลการประเมิน

3 เม.ย. 58

การแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ซูโดกุ  
       แจ้ง ร.ร. สมัครแข่งขัน ภายใน 8 เม.ย.58   ดูรายละเอียด

2 เม.ย. 58

การพัฒนาบุคลากรการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการประเมินคุณธรรม  (ITA) (ศน.รัชนีวัลย์)
      โหลด  หนังสือ ว1485   ดูรายละเอียด

1 เม.ย. 58

ผลการสอบ O-net ราย ร.ร. ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณัฐพงศ์)
       O-net รายโรงเรียน เรียงลำดับตามสีคุณภาพ   ดาวน์โหลด   
(แก้ไขสี)

31 มี.ค. 58

การรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณฐลมนต์)
       แจ้งทุก ร.ร. จัดทำรายงานประจำปี ส่งภายใน 15 เม.ย.58   
เพิ่มเติม  =>    โหลดแบบฟอร์มสังเคราะห์ SAR
       
สิ่งที่ต้องส่งเขตพื้นที่
       1. รูปเล่ม SAR ปฐมวัย ,  SAR ขั้นพื้นฐาน  รวม 2 เล่ม
       2. CD การสังเคราะห์ SAR , SAR ปฐมวัย , SAR ขั้นพื้นฐาน  รวมใน 1 แผ่น

31 มี.ค. 58

แจ้ง ร.ร.ขนาดเล็ก  กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์  (ศน.ปราณี)
       แจ้ง ร.ร.ขนาดเล็กทุก ร.ร.ในสังกัด 
ประเมินผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดย กรอกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ 
 https://dltv.feedback180.com  

31 มี.ค. 58

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจำการศึกษา 2557    (ศน.เกษศิรินทร์)
       ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจำการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

30 มี.ค. 58

การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ระบบออนไลน์  (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ ระบบจะเปิดในวันที่ 31 มี.ค.58   ดูรายละเอียด

30 มี.ค. 58

>> ด่วน ! <<    ขอเชิญข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ประชุม  (ผอ.ทองคำ)
       ขอเชิญข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประชุมในวันที่ 31 มี.ค.58  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร
 หมายเหตุ   ให้นำเอกสารการขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เข้าประชุมด้วย
       ดูรายละเอียด

26 มี.ค. 58

>> ด่วน ! <<    โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคณิตศาสตร์ สู่อาเซียน  (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการนิเทศภายใน ร.ร. และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ วันที่ 30 - 31 มี.ค.58  ณ  โรงแรมกิจตรงวิว  จ.อุบลราชธานี
       ดูหนังสือที่ ว1371       ดูคำสั่งที่  163/2558

26 มี.ค. 58

การส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ในการทำข้อสอบ PISA  (ศน.ณัฐพงศ์)
       แจ้งทุก ร.ร. ในสังกัดดำเนินการสนับสนุนให้นักเรียนอายุ 14-15 ปี ทดลองใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ทางเว็บไซต์  
www.pisaitems.ipst.ac.th   และ   www.learningspace.ipsl.ac.th    
       ดูรายละเอียด

26 มี.ค. 58

การรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณฐลมนต์)
       แจ้งทุก ร.ร. จัดทำรายงานประจำปี ส่งภายใน 15 เม.ย.58   ดูรายละเอียด   
       เพิ่มเติม  =>    โหลดแบบฟอร์มSAR

25 มี.ค. 58

>> Hot ! <<  นัดหมายการเดินทาง การศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Bbl : Brain – based  Learningศน.เวชะณิการ์  08 8378 2831 
       นัดหมายการเดินทาง ในการไปศึกษาดูงาน Bbl จ.ขอนแก่น  และแก้ไขกำหนดการ , รายชื่อผู้ไปดูงาน   ดังนี้
       1.รายละเอียด  นั่งรถ     2.คำสั่ง BBL     3.กำหนดการ(ปรับ)     4.รายชื่อบุคลากรศึกษาดูงาน (ปรับ)

25 มี.ค. 58

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 15"  (ศน.ปราณี)
       ดูรายละเอียด

25 มี.ค. 58

ขอความร่วมมือส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ (ศน.ปราณี)
       ดูรายละเอียด

24 มี.ค. 58

เชิญคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุม  (ศน.พุทธ)
       ขอเชิญคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุมในวันที่ 27 มี.ค.58  เวลา  09.00 น.   ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.ศก.3
       ดูรายละเอียด

24 มี.ค. 58

ผลการสอบ O-net ราย ร.ร. ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณัฐพงศ์)
       โหลดรายละเอียด

23 มี.ค. 58

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับสถานศึกษา (ศน.รัชนีวัลย์)
       ดูรายละเอียด

20 มี.ค. 58

>> ด่วน ! <<    การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อฯ ตามแนวทางมอนเตสซอรี (ศน.รัชนีวัลย์)
       การประชุมผลิตสื่อ การใช้สื่อ และการประเมินผล ตามแนวทางมอนเตสซอรี วันที่ 23 - 27 มี.ค. 58  ณ  ห้องประชุม เพชรดา  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ
       ดูหนังสือเชิญวิทยากร  ว1276         ดูหนังสือแจ้งเข้าอบรม (16 ร.ร.)  ว 1275    
 
>> New ! <<    คำสั่ง ที่ 164/2558

18 มี.ค. 58

>> Hot ! <<  นัดหมายเครื่องแต่งกาย การศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Bbl : Brain – based  Learningศน.เวชะณิการ์  08 8378 2831 
       นัดหมายการแต่งกาย ในการไปศึกษาดูงาน Bbl จ.ขอนแก่น ดังนี้
         - วันที่ 30 มี.ค.58   พิธีเปิด   สุภาพบุรุษ  เสื้อสูท - กางเกง
                                                     สุภาพสตรี  เสื้อสูท - กระโปรง
         - วันที่ 31 มี.ค.58  -  1 เม.ย.58   ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี สวมเสื้อฟอร์มโรงเรียน - กางเกงขายาวสีดำ

18 มี.ค. 58

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อ ฯ ตามแนวทางมอนเตสซอรี (ศน.รัชนีวัลย์)
       รายชื่อ ร.ร.และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผลิตสื่อ การใช้สื่อ และการประเมินผล ตามแนวทางมอนเตสซอรี วันที่ 23 - 27 มี.ค. 58  ณ  ห้องประชุม เพชรดา  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ
         ดูรายละเอียด

17 มี.ค. 58

>> Hot ! <<  ศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Bbl : Brain – based  Learningศน.เวชะณิการ์  08 8378 2831
        
สพป.ศก.๓ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (
Bbl : Brain – based  Learning  แจ้ง ๑๐ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ในวันที่ ๓๐ มี.ค. ถึง ๑ เม.ย. ๕๘  ณ โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น ๕

โหลด  =>>   1. หนังสือแจ้ง 10 ร.ร. ดูงาน  Bbl  2. กำหนดการศึกษาดูงาน Bbl    3. รายชื่อ ร.ร.(1)    4. รายชื่อ ร.ร.(2)    5. รายชื่อ ร.ร.(3)

13 มี.ค. 58

>> ด่วน ! <<     เรื่อง การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น(LAS : Local Assessment System) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น(LAS) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
      
     
แนบท้ายคำสั่งLAS 2  (แก้ไขเพิ่มเติม)   

11 มี.ค. 58

>> ด่วน ! <<  การสอบ LAS  ป.3  ม.5 (สอบใหม่)  (ศน.ศุภกานต์)
         ดูรายละเอียด

11 มี.ค. 58

การสมัครเข้าอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอริ ในบริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ศน.รัชนีวัลย์)
         ดูรายละเอียด

11 มี.ค. 58

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 21  (ศน.ปราณี)
         ดูรายละเอียด

11 มี.ค. 58

การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา  (ศน.ปราณี)
         ดูรายละเอียด

11 มี.ค. 58

การฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE  ป.3  ป.6 (ศน.พัชมณ)
         แจ้ง ร.ร.บ้านตะเภา และวัดเขียน  แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.3 และ ป.6  เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค.58   ดูรายละเอียด

11 มี.ค. 58

การฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE ป.2  ป.5 (ศน.พัชมณ)
         แจ้ง ร.ร.บ้านละลม บ้านดองดึง บ้านเหล็ก  แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.2 และ ป.5  เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 16 - 24 เม.ย.58   ดูรายละเอียด

10 มี.ค. 58

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ด้านการศึกษาพิเศษ  (ศน.ประจักษ์)
         แจ้ง ร.ร. ตอบแบบสอบถามทางเว็ปไซต์   http://203.172.202.12/gtech_poll   ภายใน 20 มี.ค.58   ดูรายละเอียด

10 มี.ค. 58

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 5  (ศน.อัจฉฎาพร)
        
 ร.ร.ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกใบสมัครส่งภายใน 25 มี.ค.58   ดูรายละเอียด

9 มี.ค. 58

>> ด่วน ! << ใบสมัคร การอบรมมอนเตสซอรี   (ศน.รัชนีวัลย์)
        
 ดาวน์โหลด  ใบสมัคร การอบรมมอนเตสซอรีของ สพฐ. ๑ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
         โปรดกรอกใบสมัครและส่งด่วนที่สุด  

3 มี.ค. 58

ให้โรงเรียนนำเงินค่าจัดทำข้อสอบมาจ่ายในวันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ (โรงพิมพ์มารับเงินและมอบเอกสารการจัดจ้างเอง) จำนวนนักเรียน และเงินค่าข้อสอบ LAS   (ศน.ศุภกานต์)
        
 โหลดรายละเอียด

3 มี.ค. 58

>> ด่วน !