อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

28 ส.ค. 57 ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง ผลการแข่งขันและประกวดกิจกรรมในงานสัปดาน์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลดที่นี่
27 ส.ค. 57

ด่วนมาก ! การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ศน.รัชนีวัลย์)
     สพป.ศก.3 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา : การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน (งบจังหวัด) วันที่ 1 - 2 ก.ย.57  ณ  โรงแรมกิจตรงวิลล์ อ.เมือง จ.อุบลฯ
ดูรายละเอียด  => หนังสือที่ ว3407 รายชื่อ ร.ร.  ตารางกิจกรรม    คำสั่งที่ 481

26 ส.ค. 57

อบรมโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ศน.ปราณี)
     สพป.ศก.3 จัดอบรมโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ 29 ส.ค.57
 ดูรายละเอียด    รายชื่อ ร.ร.ขนาดเล็ก อบรมฯ
หมายเหตุ  ให้ผู้เข้าอบรมโหลดเอกสารเฉพาะคู่มือการอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ที่นี่ =>  http://www.suphan1.go.th/download/pm119469(0).rar  

25 ส.ค. 57

ด่วน ! อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์บูรณาการใช้แท็บเล็ต  (ศน.ปราณี)
     สพป.ศก.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แท็บเล็ต ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 9 ก.ย.57 จึงแจ้งวิทยากรตามรายชื่อที่แนบ
ประชุมเตรียมการวันที่ 26 ส.ค. 57  ดูรายละเอียด

25 ส.ค. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์บูรณาการใช้แท็บเล็ต  (ศน.ปราณี)
     สพป.ศก.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แท็บเล็ต ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 9 ก.ย.57 จึงแจ้งครูเข้าร่วมอบรม
 ดูรายละเอียด

25 ส.ค. 57

แต่งตั้งกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ ร.ร.ดีประจำตำบล  (ศน.ณฐลมนต์)
     สพป.ศก.3 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  โดยจะทำการนิเทศ ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 9 ก.ย.57  ดูคำสั่งที่ 464

21 ส.ค. 57

ด่วนมาก !  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน  (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 จัดอบรม ในวันที่ 29 ส.ค.57    ดูรายละเอียด  
เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม  จากเดิม  ห้องประชุมจตุรมิตร   เปลี่ยนเป็น   ห้องประชุม โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท์
เพิ่มเติม  ผู้ที่มีรายชื่อในการอบรม ให้เข้าอบรมด้วยตนเอง ห้ามส่งตัวแทน เนื่องจากเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร และให้นำคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คมาด้วย

20 ส.ค. 57

ส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบและกรรมการ แข่งทักษะ ปี 57  (ศน.เกษศิรินทร์)
     ให้  กพศ. ส่งตัวแทนผู้ดูแลระบบ และแจ้งรายชื่อกรรมการตัดสินฯ  ดูหนังสือ ว3297   แบบกรอกข้อมูล

19 ส.ค. 57

ด่วน ! โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ปีที่ 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
    
การประกวด /แข่งขัน โครงการชวนน้องทุ่งพุทธวจน  ปี่ที่ ๒ ในวันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  ศาลาการเปรียญวัดบกจันทร์นคร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
     โหลดหนังสือ ว3288   โหลดคำสั่ง 466

18 ส.ค. 57

ด่วน ! โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ปีที่ 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
    
เชิญโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ  นำนักเรียนเข้าประกวด  /แข่งขัน โครงการชวนน้องทุ่งพุทธวจน  ปี่ที่ ๒  
ในวันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  ศาลาการเปรียญวัดบกจันทร์นค
ร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
และให้กรอกข้อมูลนักเรียนตามแนบกรอกข้อมูล  ดังแนบ 

      ๑. รายชื่อโรงเรียน 
   ๒ . แบบกรอกข้อมูล

18 ส.ค. 57

Hot !การอบรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ  (ศน.อัจฉฎาพร)
 
เพิ่มเติม  ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรม ดังนี้
       1.กาว   2.กรรไกร   3.กาว 2 หน้า   4.สีเทียน   5.กระดาษสีคละสี คนละ 3 แผ่น

15 ส.ค. 57

Hot !การอบรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ  (ศน.อัจฉฎาพร)
     การอบรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ สำหรับครูปฐมวัย  แจ้งทุก ร.ร. ส่งครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ในวันที่ 23 ส.ค. 57   ณ   หอประชุมรวมใจภักดิ์  ร.ร.ขุขันธ์
      โหลดหนังสือที่ ว3164 และ คำสั่งที่ 443

8 ส.ค. 57

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 7  (ศน.รุ่งรพี)
    
แจ้งประกาศรายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 7 และเชิญประชุมในวันที่ 15 ส.ค.57 เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์   ดูรายละเอียด

8 ส.ค. 57

การรายงานข้อมูลแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการฯ  (ศน.อัจฉฎาพร)
    
แจ้ง ร.ร. ที่ยังไม่รายงานข้อมูล ให้ดำเนินการภายในวันที่ 13 ส.ค.57   ดูรายละเอียด

7 ส.ค. 57

แจ้งการประกวดกิจกรรมระดับปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จัดประกวดกิจกรรมปฐมวัย  ๔ กิจกรรม ได้แก่ ประกวดหลักสูตรสถานศึกษา ประกวดรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูปฐมวัย ประกวดแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการและประกวดหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้โล่รางวัลจาก สพป.ศก ๓ ส่งผลงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ภายในวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗
      โหลดคำสั่ง 444   โหลดหนังสือ ว3165

7 ส.ค. 57

การนิเทศติดตามการศึกษาปฐมวัย   (ศน.อัจฉฎาพร)
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จะนิเทศติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระหว่าง วันที่  ๖-๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อในคำสั่งเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการนิเทศในช่วงวันและเวลาดังกล่าว และให้คณะกรรมการนิเทศติดตามประชุมพร้อมกันในวันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๕.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.ศก ๓  
     โหลดคำสั่ง 440

6 ส.ค. 57

Hot ! มหกรรม "ASEAN fair 2014  ปรองดองสมานฉันท์ ผูกสัมพันธ์สู่อาเซียน" (ศน.ปราใส)
      ให้คณะกรรมการดำเนินงาน ตามคำสั่งที่แนบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
  
=>     ดูหนังสือส่งและคำสั่ง  
  
=>    บัญชีแนบท้ายคำสั่ง   =>  ตะเคียนราม   บึงกระโพธิ์   ปรือใหญ่   อนุบาลศรีประชานุกูล
                                        
=>  ขุขันธ์ราษฎร์   ภูมิศาลา

6 ส.ค. 57

การกรอกแบบติดตามโครงการ ร.ร.ดีประจำตำบล  (ศน.ณฐลมนต์)
     ร.ร.ดีประจำตำบล ขอให้กรอกแบบติดตาม ส่งด่วน ภายใน 10 ส.ค. นี้ ทาง e-mail :   chob892@gmail.com

6 ส.ค. 57

อบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง ร.ร.สุจริต รุ่น 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้ง ร.ร. เครือข่ายโครงการ ร.ร.สุจริต และผู้สนใจ ส่งใบสมัคร ภายใน 8 ส.ค.57   ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม    ใบสมัครอบรมหลักสูตรจิตวิทยา   หนังสือ สพฐ. , โครงการฯ และรายละเอียด

6 ส.ค. 57

Hot ! แผนผังการจัดงาน ASEAN fair 2014 (ศน.ปราใส)
      แผนผังการจัดงาน ASEAN fair 2014 ปรองดองสมานฉันท์ ผูกสัมพันธ์สู่อาเซียน 8 ส.ค.57   ดูแผนผัง

6 ส.ค. 57

Hot ! การประกวดหนูน้อย Smart ASEAN (ศน.ปราใส)
      สพป.ศก.3 ขอความร่วมมือ กลุ่ม กพศ. ทุกกลุ่ม ส่งตัวแทนเข้าประกวดหนูน้อย Smart ASEAN  กลุ่มละ  2 คน   ดูรายละเอีย

5 ส.ค. 57

การสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  (ศน.พุทธ)
      สพป.ศก.3 ได้ขยายผลการจัดการเรียนการสอน แบบคละชั้นใน ร.ร.ขนาดเล็ก  ประกอบด้วย   1.ระดับปฐมวัย    2.ระดับประถมศึกษา    3.แผนบูรณาการ    4.เอกสารเสริมความรู้คละชั้น
ให้ ร.ร. ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ ศน.พุทธ  โดยให้นำอุปกรณ์มาก๊อปปี้ข้อมูลขนาด 4 GB มาด้วย   ดูหนังสือและรายชื่อโรงเรียน

5 ส.ค. 57

Hot ! มหกรรม ASEAN fair 2014 ปรองดองสมานฉันท์ ผูกสัมพันธ์สู่อาเซียน  (ศน.ปราใส)
      แจ้งทุก ร.ร. เข้าร่วมพิธีเปิด โดย ผู้ว่าฯ เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 8 ส.ค.57  โดยพร้อมเพียงกันเวลา 08.00 น.  ณ  สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

เอกสารรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  (ศน.สมจิต)
      รายละเอียดการเขียนเอกสารรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเครือข่ายร่วมพัฒนา  ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

การแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
     
การประกวดกิจกรรมสำหรับครูปฐมวัย 4 กิจกรรม ได้แก่  ประกวดหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณ์ รูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ส่งภายใน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗   ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

การรายงานผลการดำเนินโครงการฯตามแนวคิด มอนเตสซอริ  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้ง ร.ร. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอริ   ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

จัดกิจกรรมวันอาเซียน  (ศน.ปราใส)
     สพป.ศก.3 ขอความร่วมมือสถานศึกษา จัดกิจกรรมวันอาเซียน หรือ สัปดาห์อาเซียน ในช่วงเดือน ส.ค.57  ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

แนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ สิริราชพยาบาล  (ศน.คัมภีรพจน์)
     สพฐ. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "แนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล"  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

คัดเลือก ครู บุคลากร สถานศึกษา หน่วยงาน ที่จัดการแนะแนดีเด่น  (ศน.คัมภีรพจน์)
     สพฐ. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการคัดเลือ
ก ครู บุคลากร สถานศึกษา หน่วยงาน ที่จัดการแนะแนดีเด่น  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

คัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์คณิต  (ศน.เกษศิรินทร์)
     สสวท. จะดำเนินการคัดเลือก นร. เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยรับสมัครวันที่ 1 - 30 ส.ค.56  ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง ประวัติศาสตร์  (ศน.รุ่งรพี)
     แจ้ง ร.ร. พิจารณานำสื่อฯ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ   ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7  (ศน.รุ่งรพี)
     แจ้ง ร.ร. ให้เตรียมพร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 22 ส.ค.57  ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก  (ศน.รัชนีวัลย์)
     ชมรมพระพุทธศาสนาสากลฯ จัดโครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล" ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

ภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อคุณธรรมฯ ภาคอีสาน ครั้งที่ 1  (ศน.รัชนีวัลย์)
     สำนักงานคุณธรรมฯ จัดงานภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อคุณธรรมฯ ใน 14 - 15 ส.ค.57  ณ  ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

แจ้งเลื่อน  ! การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ร.ร.แกนนำและ ร.ร.ร่วมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  (ศน.สมจิต)
     สพป.ศก.3  แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ร.ร.แกนนำและ ร.ร.ร่วมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากเดิม วันที่ 26 ก.ค.57  
เลื่อนไปเป็น วันที่ 3 ส.ค.57   ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ศน.ศุภกานต์)
     สพป.ศก.3 จัดอบรม เรื่อง "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 2 ส.ค.57   ดูรายละเอียด   รายชื่อ ร.ร.เข้าอบรมฯ   รายชื่อ ร.ร.เตรียมรับการนิเทศคงสภาพ

31 ก.ค. 57

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  (ศน.ศุภกานต์)
     สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ จ.ศรีสะเกษ จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (ศน.ศุภกานต์)
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)  (ศน.ศุภกานต์)
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครราชสีมา จัดการแข่งขันการแสดง์วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.ต้น  ผู้สนใจ    ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (ศน.ศุภกานต์)
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครราชสีมา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "Science Kids วิทย์ฯ ปรองดอง"  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

SET เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  (ศน.ศุภกานต์)
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร จัดทำโครงการ เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

TTSF สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มูลนิธิโทเร  (ศน.ศุภกานต์)
     มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  จัดโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21  ผู้ที่สนใจ  ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557  (ศน.เกษศิรินทร์)
   
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา  ทั่วประเทศเพื่อสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2557 และสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557  โดยสมัครออนไลน์ และชำระเงิน ที่นี่    http://genius.ipst.ac.th   หรือ   www.ipst.ac.th

31 ก.ค. 57

ประกาศ ด่วน !  แจ้งเลื่อน  การจัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  (ศน.ณฐลมนต์)
     - สพป.ศก.3 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานนิทรรศการสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
จากเดิมในวันที่ 1 ส.ค.57    เลื่อนไปเป็น วันที่ 13 ส.ค.57  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3
     - ขยายเวลาการส่งรายการแข่งขันงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สามารถส่งเพิ่มเติมได้ถึงวันที่  6 ส.ค.57
     - ขอให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทั้งรุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3  นำผลงานมาร่วมจัดนิทรรศการฯ ทุกโรงเรียน (64 ร.ร.)

30 ก.ค. 57

กำหนดการและแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน  (ศน.รัชนีวัลย์)
     กำหนดการและแผนปฏิบัติงาน  กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน   ศูนย์พัฒนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์โรงเรียนวิถีพุทธ   วันที่ ๑ - ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗   ณ  วัดบกจันทร์นคร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ    ดูรายละเอียด

29 ก.ค. 57

การประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 3  (ศน.รุ่งรพี)
     สพป.ศก.3 จัดประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 3 ในวันที่ 9 ส.ค.57  ดูรายละเอียด

29 ก.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคู่มือฯ สังคมศึกษา  (ศน.รุ่งรพี)
     สพป.ศก.3 จัดอบรมยกร่างคู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในวันที่ 2 ส.ค.57   ดูรายละเอียด   รายชื่อ ร.ร.เข้าร่วมอบรมฯ

29 ก.ค. 57

การจัดค่ายคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ  (ศน.รัชนีวัลย์)
     สพป.ศก.3  กำหนดจัดค่ายคุณธรรมนักเรียน วันที่ 1 - 2 ส.ค.57  
ดูรายละเอียด =>    1.หนังสือนำส่ง    2.รายชื่อ ร.ร.    3.กำหนดการ    4.คำสั่ง    5.แบบกรอกรายชื่อ

29 ก.ค. 57

ด่วน !  การประชุมศูนย์อาเซียน  (ศน.ปราใส)
     สพป.ศก.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์อาเซียน และโรงเรียนเครือข่ายการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  ในวันที่ 30 ก.ค.57     ดูรายละเอียด

29 ก.ค. 57

ประกาศ !   การส่งรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมฯ  (ศน.รัชนีวัลย์)
     เรียน  ผอ.โรงเรียนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ที่จะนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมฯ ณ วัดบกจันทร์นคร  อ.ขุขันธ์  ในวันที่ 1 - 2 ส.ค.57  ให้ส่งรายชื่อนักเรียนไปที่ E-mail ในแบบ  
ไม่ต้องส่งมาที่ สพป.ศก.3

25 ก.ค. 57

ประกาศ !   แจ้งเลื่อน กาารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนร่วมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ศน.สมจิต)
     สพป.ศก.3  
แจ้งเลื่อนกาารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนร่วมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  จากเดิม วันเสาร์ที่ 26 ก.ค.57  เลื่อนไปเป็น วันอาทิตย์ที่ 3 ส.ค.57

24 ก.ค. 57

กิจกรรมการจัดค่าย โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  (ศน.รัชนีวัลย์)
      ด่วน   ส่งรายชื่อนักเรียน การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผ่านกิจกรรมศูนย์พัฒนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  วัดบกจันทร์นคร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  (แบบกรอกข้อมูล)

24 ก.ค. 57

ตัวอย่างโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล  (ศน.ณฐลมนต์)
     โหลดตัวอย่างโครงการฯ

24 ก.ค. 57

แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  (ศน.ณฐลมนต์)
     แบบนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   โหลดที่นี่

24 ก.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนร่วมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ศน.สมจิต)
     แจ้งครูวิชาการและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ตามรายชื่อ ร.ร.ที่แนบ รวม ร.ร.ละ 3 คนเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557   ดูรายละเอียด

24 ก.ค. 57

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ   (ศน.ปราใส)
     เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว หลักสูตร การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ได้ส่งให้ ร.ร. ทางล็อกเกอร์แล้ว

22 ก.ค. 57

ด่วนที่สุด ! คัดเลือก ผอ.ร.ร., ครูบรรณารักษ์, ร.ร.สร้างนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  (ศน.ปราณี)
     ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยส่งถึง สพป.ศก.3 ภายใน 31 กรกฎาคม 2557   ดูรายละเอียด

21 ก.ค. 57

เชิญร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   (ศน.ณฐลมนต์์)
     ขอเชิญครูปฐมวัย และนักเรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมชมการจัดงานนิทรรศการสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ 1 ส.ค.57  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3

21 ก.ค. 57

ด่วนที่สุด ! เชิญผู้บริหาร ร.ร.ดีประจำตำบล ร่วมประชุม   (ศน.ณฐลมนต์์)
     ขอเชิญ ผู้บริหาร ร.ร.ดีประจำตำบล เข้าร่่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร 

21 ก.ค. 57

การรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3   (ศน.ณฐลมนต์์)
     แจ้ง ร.ร. ที่ผ่านการประเมิน ส่งตัวแทนเข้ารับตราพระราชทานฯ ร.ร.ละ 1 คน ในวันที่ 8 ส.ค.57  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    และขอเชิญผู้ที่เป็นตัวแทนรับตราฯ  ร่วมประชุมในวันที่ 1 ส.ค.57  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3 
     ดูรายละเอียด

21 ก.ค. 57

ด่วนที่สุด ! การนิเทศโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   (ศน.ณฐลมนต์์)
     สพป.ศก.3 กำหนดการนิเทศติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ 24 ก.ค. - 8 ส.ค.57  จึงแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย   ดูหนังสือนำส่ง   ดูคำสั่ง   
     
และขอเชิญ คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ร่วมประชุม ในวันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุม  จตุรมิตร สพป.ศก.3
     ระยะทางประกอบการนิเทศฯ

21 ก.ค. 57

ด่วนที่สุด ! การจัดนิทรรศการสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   (ศน.ณฐลมนต์์)
     สพป.ศก.3 จะจัดนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ 1 ส.ค.57  จึงแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่ง ปฏิับัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ดูหนังสือนำส่ง  ดูคำสั่ง   รายละเอียดการแข่งขัน
     
และขอเชิญ คณะกรรมการประกวดกิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ร่วมประชุม ในวันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุม  จตุรมิตร สพป.ศก.3

21 ก.ค. 57

ด่วนที่สุด ! แจ้งเลื่อน การประชุมคณะกรรมการนิเทศการศึกษาปฐมวัย และการประกวดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
       
แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนิเทศการศึกษาปฐมวัย และการประกวดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยไม่มีกำหนด  หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

16 ก.ค. 57

การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์   (ศน.ศุภกานต์)
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  ม.ต้น  ในวันที่ 7 ส.ค.57  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

16 ก.ค. 57

โครงการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม   (ศน.สมนึก)
     สพฐ. จัดอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ "ผลิตสื่อความดี" ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 1 ก.ย.57  ณ  วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

16 ก.ค. 57

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๓  (ศน.เกษศิรินทร์)
    
ขอเชิญครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๓ ทุกโรงเรียน ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ 
    รายละเอียด  ๑.หนังสือนำส่ง
                     ๒.ตารางการประชุมฯ
                     ๓.คำสั่งฯ (เฉพาะโรงเรียนบ้านเหล็ก บ้านหนองแวง บ้านคลองเพชรสวาย นิคม๔ บ้านท่าคอยนาง ทับทิมสยาม๐๖ ขุขันธ์วิทย์ บ้านปรือใหญ่และบ้านตะเคียนราม)

15 ก.ค. 57

การอบรมครูผู้สอนวิชาสหกรณ์  (ศน.สมจิต)
     แจ้ง ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ หรือดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เข้าอบรมในวันที่ 21 ก.ค.57  ณ  ห้องลำดวนทอง  โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด

15 ก.ค. 57

การรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" (ศน.เวชะณิการ์)
     ขอความร่วมมือ ร.ร. ร่วมกันรณงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ"  และสรุปผลการดำเนินงาน ส่ง สพป.ศก.3 ภายใน 10 ส.ค.57   ดูรายละเอียด

15 ก.ค. 57

ด่วน ! การประชุมวิทยากรแกนนำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : ศูนย์พัฒนา ร.ร.วิถีพุทธฯ  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.ค.57  ณ   ห้องประชุมเพชรดา ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล 
      โหลดข้อมูล  1. ดูหนังสือนำส่ง   2. ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าอบรมฯ   3. ดูคำสั่งที่ 377

15 ก.ค. 57

ด่วน ! การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวอาชีพ  (ศน.ปราใส)
     แจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามที่แนบ เข้าอบรมในวันที่ 18 ก.ค.57  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์   ดูรายละเอียด

15 ก.ค. 57

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด มี 2 เรื่อง
  1. แจ้งคณะกรรมการตามคำสั่งประชุมฯ ดูรายละเอียด
  2. แจ้งโรงเรียนเตรียมรับการประเมิน ดูรายละเอียด

10 ก.ค.57

โครงการทดสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทาง Online  (ศน.ศุภกานต์)
     แจ้ง ร.ร. ที่สนใจ  ดูรายละเอียด

10 ก.ค.57

ด่วน ! ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน "ป้องกันการทุจริต" เครือข่าย ร.ร.สุจริต  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้ง ร.ร. นำนักเรียนเข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในวันที่ 13 - 14 ก.ค.57   
     ดูหนังสือนำส่งและรายละเอียด   ดูคำสั่งที่ 375

10 ก.ค.57

ด่วนมาก ! ประชุมปฏิบัติการเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้ง ร.ร.ขยายโอการทางการศึกษา  ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ร.ร. ละ 1 คน และ คัดเลือก นร. ระดับมัธยม ร.ร.ละ 2 คน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 14 ก.ค.57   ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
     ดูรายละเอียด

9 ก.ค.57

ด่วนมาก !  เชิญประชุมสรุปโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  (ศน.พัชมณ)
     ขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามที่แนบ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.ค.57  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3  ดูรายละเอียด

9 ก.ค.57

ด่วน !  การเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ร.ร.สุจริต)  (ศน.รัชนีวัลย์)
     ขอเชิญ ร.ร.ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ร.ร.สุจริต) 22 ร.ร. นำนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 คน/โรง เข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรมฯ ในวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2557  ณ วัดบกจันทร์นคร  อ.ขุขันธ ์ (วิทยากรแกนนำที่ผ่านการเตรียมการจัดค่ายวันที่ 4 ก.ค.57  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม)   ดูคำสั่ง ที่ 340/57

9 ก.ค.57

เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน  (ศน.ปราณี)
     ขอเชิญ ผู้ที่สนใจ  ดูรายละเอียด

4 ก.ค.57

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  ปีการศึกษา ๒๕๕  (ศน.เกษศิรินทร์)
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและกรอบการดำเนินงาน   การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา   (รายละเอียด)

4 ก.ค.57

ด่วน !  โครงการมอนเตสซอริ  (ศน.รัชนีวัลย์์)
     สพฐ. จัดอบรมโครงการ มอนเตสซอริ ระหว่างวันที่ 9 - 12 ก.ค.57  จึงแจ้ง ร.ร.ในโครงการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว
      ดูรายละเอียด

4 ก.ค.57

ด่วน !  การคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียน  (ศน.เวชะณิการ์์)
     สพป.ศก.3 กำหนดกิจกรรมการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 21 ก.ค.57  จึงแจ้งให้ ร.ร. ดำเนินการในส่วนที่เีกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่แนบ    ดูรายละเอียด    แบบรายงาน

4 ก.ค.57

ด่วนที่สุด !  ประกาศญัตติการแข่งขัน โต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)  ตัวอย่างหัวข้อการพูด “พาทีสร้างสรรค์”  (ศน.ปราใส)  โหลดรายละเอียด

4 ก.ค.57

ด่วน !  การส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปี 57  (ศน.ณัฐพงศ์)
     แจ้ง ร.ร. ในสังกัด ให้จัดส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (ป.6, ม.3) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 57 ให้แล้วเสร็จ และถ้ามีนักเรียนกลุ่มพิเศษต่างๆ ก็ให้ลงข้อมูลในตารางให้ครบถ้วน

2 ก.ค.57

ด่วน !  กรอกข้อมูลพื้นฐานระบบจานดาวเทียมทางไกล  (ศน.ปราณี)
     แจ้ง ร.ร. ให้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบจานดาวเทียมทางไกล และให้นำมาตรวจสอบร่วมกัน ใน 4 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร    ดูรายละเอียด

1 ก.ค.57

ด่วน !  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน   (ศน.รุ่งรพี)
     สพป.ศก.3 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 10 ก.ค.57  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร   ดูรายละเอียด

1 ก.ค.57

ด่วน !  การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรแกนนำ "ป้องกันการทุจรติ" เครือข่าย ร.ร.สุจริต  (ศน.รัชนีวัลย์)
     สพป.ศก.3 จัดประชุมวิทยากรแกนนำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่าย ร.ร.สุจริต วันที่ 4 - 5 ก.ค.57  ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านป่าใต้  ดูรายละเอียด

1 ก.ค.57

ด่วน !  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ขนายผลระัดับเขตพื้นที่การศึกษา  รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ก.ค.57 รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 9 ก.ค.57 จึงแจ้งครูสอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประชุม  ดูรายละเอียด

1 ก.ค.57

ด่วน !  ขอเชิญสมาชิกชมรม ร.ร.ขยายโอกาส เข้าประชุม   (ศน.ศุภกานต์)
     สพป.ศก.3 ขอเชิญสมาชิกชมรม ร.ร.ขยายโอกาส เข้าประชุม วันที่ 2 ก.ค.57 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  ดูรายละเอียด

30 มิ.ย.57

ด่วน !  การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   (ศน.พัชมณ)
     สพฐ. จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเีตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (EBE) จึงให้ ร.ร.ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ  ดูรายละเอียด

27 มิ.ย.57

การพัฒนาการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
     แจ้งประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา   สพปศก.3 จะจัดการอบรมพัฒนาครูจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ในวันท่ี ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนขุขันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม ส่งรายชื่อครูปฐมวัย กลุ่มละ ๒ คน เข้ารับการอบรม ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
     โหลดหนังสือ

26 มิ.ย.57

เชิญวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ ปฐมวัย เข้าประชุม   (ศน.อัจฉฎาพร)
     สพป.ศก.3  เ
ชิญวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ประชุมในวันจันทร์ที่ 30  มิถุนายน 2557 เวลา 15.00-16.30 น. ณ. ห้องนิรมิต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประกอบด้วย
    นางพัชมณ
  กริฟฟิทส์  ศึกษานิเทศก์ นางระวิวรรณ  เติมใจ  ครูโรงเรียนบ้านบ่อ , นางสาลิกา  บัวงาม  ครูโรงเรียนจะกงวิทยา , นางลัดดา  หอมจิตร ครูโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธ์ทอง , น.ส.ประภานิช เพียรไพฑูรย์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล , น.ส.เกตุกาญจน์ 
ชนะดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
     โหลดคำสั่งที่ 304

26 มิ.ย.57

การแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ศวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2   (ศน.ปราใส)
     สพป.ศก.3
จัดการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่่ี่ 2  ซึ่ง ร.ร.สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 ก.ค.57   
     ดูหนังสือนำส่ง    เกณฑ์การประกวด    แนวทาง    ใบสมัคร

26 มิ.ย.57

ด่วน!!  ขอเชิญเป็นวิทยากร พัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเชิญประชุม   (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จึงขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามแนบ เป็นวิทยากร และเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการ   ดูรายละเอียด

26 มิ.ย.57

การแข่งขันตอบคำถามศารานุกรมไทย ครั้งที่ 20   (ศน.ปราณี)
     สโมสรไลออนส์ จัดการแข่งขันตอบคำถามศารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20  จึงขอเชิญชวน ร.ร.ที่สนใจ สมัครเข้าแข่งแขัน    ดูรายละเอียด

23 มิ.ย.57

การอบรม "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 4  (ศน.ณฐลมนต์)
     สพป.ศก.3 ขอให้ ร.ร. ดำเนินการจัดหา/จัดซื้ออุปการ์ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
     - ดูหนังสือนำส่ง
     - รายการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หมายเหตุ
 ขอให้ดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.นี้ค่ะ

23 มิ.ย.57

ผลการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  17  มิย. 2557  (ศน.เวชะณิการ์)  088-3782831
     -  ผลการcข่งขันทักษะภาษาไทย  =>  ประกาศผลการแข่งขัน       ผลการแข่งขันรายกิจกรรม - รายโรงเรียน
     -  แจ้งครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลที่ 1-3  ที่ยังไม่ได้รับราางวัล  ให้มาติดต่อขอรับรางวัล ที่กลุ่มนิเทศฯ
ด่วน!!

18 มิ.ย.57

แจ้งการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์  (ศน.รุ่งรพี)
    
สพป.ศก.3 จะดำเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์   จึงแจ้งผู้เกี่ยวข้องเตรียมการรับการนิเทศฯ   ดูรายละเอียด

18 มิ.ย.57

แต่งตั้งกรรมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์  (ศน.รุ่งรพี)
    
สพป.ศก.3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์   จึงแจ้งคณะกรรมการตามคำสั่งฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง   ดูรายละเอียด

18 มิ.ย.57

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด สาระวิทยาศาสตร์  (ศน.ศุภกานต์)
    
แจ้งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3  ร.ร.ละ 1 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และการวัดและประเมินผล  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ตามแนว PISA ในวันที่ 21 - 22 มิ.ย.57  ณ  ห้องประชุมประชากรเกษม  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล   ดูรายละเอียด

18 มิ.ย.57

เชิญคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุม  (ศน.ศุภกานต์)
    
สพป.ศก.3 จะประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 20 มิ.ย.57 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  ดูรายละเอียด

16 มิ.ย.57

แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศ  (ศน.ศุภกานต์)
    
สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศ  => ดูรายละเอียด

16 มิ.ย.57

ด่วน ! สถานที่จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  (ศน.เวชะณิการ์)
    
นัดหมาย ครูผู้ควบคุมนักเรียน ในวันแข่งขัน 17 มิ.ย.57  ให้แต่งกายชุดผ้าไทย เพื่อให้ความสำคัญกับวันภาษาไทย
เวลา 08.30 น. พร้อมกัน  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร เพื่อร่วมพิธีเปิด โดย ผอ.สพป.ศก.3 ให้เกียรติเป็นประธาน
 =>  ดูสถานที่จัดการแข่งขัน

13 มิ.ย.57

Hot ! การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  (ศน.เวชะณิการ์)
    ผลการคัดเลือกผลงานรอบที่หนึ่ง
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเข้าแข่งขัน ในวันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ดูผล

10 มิ.ย.57

ด่วน ! ประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  (ศน.เวชะณิการ์)
    
แจ้งคณะกรรมการประกวดคัดเลือกผลงาน ตามคำสั่งที่แนบ เข้าประชุมในวันที่ 13 มิ.ย.57  เวลา  09.00 น.   ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์    ดูหนังสือนำส่ง   ดูคำสั่งที่ 245/57

6 มิ.ย.57

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเด็กปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
    
เชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเด็กปฐมวัยประชุม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ ห้องนิรมิตร 2 (ห้องศึกษานิเทศก์)  ดังนี้ น.ส.ประภานิช  เพียรไพฑูรย์  นางนารี  สุนทร นางวิไลวรรณ  วรญาณ  นางวราพร เวชพงษ์ นางอารีย์ จงราช นางวารุณี  สารชาติ  นางสุวรัตน์  ศรีเมือง นางนิชานันท์  มากนวล และนางวิไลวรรณ  ใจนวล   ดาวน์โหลดคำสั่ง  ตารางการอบรม

6 มิ.ย.57

การจัดทำหนังสือเล่มเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
    
ขอความอนุเคราะห์ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา คัดเลือกครูปฐมวัยในกลุ่มเข้ารับการอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก กลุ่มละ 2 คน ส่งรายชื่อภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 และเข้ารับการอบรมในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก 3 พร้อมอุปกรณ์การทำหนังสือตามรายละเอียดที่แนบ 14 รายการ  ดูหนังสือนำส่ง  ดูรายละเอียด

6 มิ.ย.57

อบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ฯ  (ศน.ณัฐพงศ์)
    
แจ้ง ประธานกลุ่ม กพศ. ทุกกลุ่ม  คัดเลือกครูผู้สอน 5 สาระหลัก สาระ ละ 1 คน (รวม กพศ. ละ 5 คน) เข้าอบรมระหว่างวันที่ 5 - 6 ก.ค.57  ณ  ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล    ดูรายละเอียด

5 มิ.ย.57

ประชุมส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความรูปแบบพหุระดับ  (ศน.เวชะณิการ์)
    
สพป.ศก.3 จัดประชุมปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน) ในวันที่ 18 มิ.ย.57 เวลา 08.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   จึงแจ้งผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ (จำนวน 150 ร.ร.) เข้าประชุม    ดูรายละเอียด

5 มิ.ย.57

โครงการ "วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย"   (ศน.รัชนีวัลย์)
    
องค์การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมแห่งประเทศไทย  จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสัญจร หลักสูตรค่ายธรรมะสัญจร "วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย"   ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด     แบบตอบรับ        

4 มิ.ย.57

ด่วน ! การประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    (ศน.พัชมณ)
    
ขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามที่แนบ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 มิ.ย.57 เวลา 08.30  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3  ดูรายละเอียด

4 มิ.ย.57

ด่วน ! การประชุมสรุปผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ปี 57  (ศน.พัชมณ)
    
ขอเชิญครูตามรายชื่อที่แนบ เข้าประชุมสรุปผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษฯ  ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิ.ย. 57  เวลา 08.30 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศก.3  ดูรายละเอียด

4 มิ.ย.57

การประชุมโครงการ "ป้องกันการทุจริต" เครือข่าย ร.ร.สุจริต   (ศน.รัชนีวัลย์)
    
การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิ.ย.57  ณ  โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา   ดูรายละเอียด

3 มิ.ย.57

การสมัครเข้าร่วมโครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจนะ ครั้งที่ 2   (ศน.รัชนีวัลย์)
    
สพฐ. และมูลนิธีชวนน้องท่องพุทธวจนะ จัดโครงการ "ปลูกธรรมะ เปิดพุทธวจนะ สู่เมล็ดพันธ์ใหม่" จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร.ร.โครงการ ร.ร.วิถีพุทธและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ   ดูรายละเอียด

2 มิ.ย.57

การออกปฏิบัติงานพระธรรมทูต ประจำปี 2557   (ศน.รัชนีวัลย์)
    
พระธรรมทูตฝ่ายปฏิับัติการ อ.ภูสิงห์  มีกำหนดออกปฏิบัติงานประจำปี 57  โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  จึงแจ้งให้ทราบเพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม   ดูรายละเอียด

2 มิ.ย.57

การอบรมการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม   (ศน.ประัจักษ์)
    
แจ้งครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ เข้าอบรมในวันที่ 28 - 29 มิ.ย.57  รายงานตัวเวลา 07.00 น.  ณ  ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล   ดูหนังสือนำส่ง

30 พ.ค.57

แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 29  
    
สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ "แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ค.57  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กทม.   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

30 พ.ค.57

แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16  
    
สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ "แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16  ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิ.ย..57  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

30 พ.ค.57

ตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนที่ไม่ส่งรายงานประจำปี   (ศน.อัจฉฎาพร)
    
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายงานประจำปี  หากมีโรงเรียนใดส่งแล้วแต่มีรายชื่อให้แจ้ง 081-9664059 ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2557    ดูรายชื่อ

30 พ.ค.57

การสังเคราะห์รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2556  (ศน.อัจฉฎาพร)
     แจ้ง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     ขอความอนุเคราะห์ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งบุคลากรสังเคราะห์รายงานประจำปี กพศ. ละ 2 ท่าน  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557  ณ  ห้องศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3  ดูหนังสือนำส่ง

30 พ.ค.57

การอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  รุ่นที่ 4  (ศน.ณฐลมนต์)
     ครั้งที่ 1  วันที่ 7 - 8 มิ.ย. 57
     ครั้งที่ 2  วันที่  28 - 29 มิ.ย.57
     ณ ห้องประชุมจุตรมิตร  สพป.ศก.3
     ดูรายชื่อ ร.ร.ในโครงการ รุ่น 4

30 พ.ค.57

แจ้งผลการคัดเลือก ร.ร.เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 4  (ศน.ณฐลมนต์)
     สพป.ศก.3 แจ้งผลการคัดเลือก ร.ร.เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 4่ จำนวน 10 ร.ร.  
     ดูรายชื่อ

30 พ.ค.57

การอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 1 - 3  วันที่ 15 - 16 มิ.ย.57  (ศน.ณฐลมนต์)
     วันที่ 15 มิ.ย.57  โรงเรียน รุ่นที่ 1 , 2  (30 ร.ร.)
     วันที่ 16 มิ.ย.57  โรงเรียน รุ่นที่ 3  (34 ร.ร.)
     ดูรายชื่อ ร.ร.ในโครงการ รุ่น 1-3

28 พ.ค.57

การจัดงาน  "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557"   (ศน.สมจิต)
     จ.ศรีสะเกษ จัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557"  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  ร.ร.ที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ดูรายละเอียด

27 พ.ค.57

เชิญชวน ร.ร.วิถีพุทธและ ร.ร.ส่งเสริมคุณธรรม สมัครร่วมโครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
     ขอเชิญชวนโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจน  ครั้งที่ 2   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

27 พ.ค.57

แจ้งเพิ่มเติม !  กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   (ศน.เวชะณิการ์)
     สพฐ. แจ้งกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เพิ่มเติม ดังนี้
    การแข่งขันคัดลายมือ ประเภทบุคคล
        - ชั้น ป. 1 - 3  
เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  เต็มบรรทัด
        - ชั้น ป. 4 - 6  เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  ครึ่งบรรทัด 
    การแข่งขันเขียนตามคำบอก  ประเภทบุคคล
        - ชั้น ป. 1 - 3  จำนวน  ๒๐  คำ   
    
    - ชั้น ป. 4 - 6  จำนวน  ๓๐  คำ   
    เขียนเรียงความ
  ครูผู้สอนภาษาไทย

        -
ประเด็น “สำนึกรักแผ่นดินเกิดเทิดไท้องค์ราชัน”
       - เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  ครึ่งบรรทัด 

   ดูรายละเอียด    โหลดหนังสือนำส่ง

23 พ.ค.57

ด่วน ! ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  (ศน.อัจฉฎาพร, ศน.รุ่งรพี, ศน.พัชมณ)
     ขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลในแบบติดตามผลการดำเนินงานของเขต พื้นที่การศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่   29  พฤษภาคม  2557  ส่งเมล
Parn.K@hotmail.comphatch42@yahoo.com , phat_1968@hotmail.com  หรือส่ง Mail ศน. ประจำ กพศ.ของท่านหรือส่งเป็นแผ่น CD กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   โหลดแบบติดตามผลฯ   
เพิ่มเติม ! คำชี้แจง  ตารางที่  2.1.1.2 - 2.1.1.3   หนังสือนำส่ง   
เพิ่มเติม ! ตัวชี้วัดทื่ 4 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม

22 พ.ค.57

ด่วน ! " การสร้างบทอ่าน การใช้คำถาม ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) (ศน.เวชะณิการ์)
     แจ้ง ผู้เข้าอบรม
การสร้างบทอ่าน การใช้คำถาม ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) วันที่ 16 - 17 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา  ดาวน์โหลดสื่อเพื่อสร้างบทอ่านฯ   ดาวน์โหลด

22 พ.ค.57

ด่วน ! กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   (ศน.เวชะณิการ์)
     แจ้ง ร.ร. ที่สนใจ ส่งผลงานการประกวดของนักเรียน
ภายในวันที่ 12 มิ.ย.57
     แข่งขันระดับเขตพื้นที่
วันที่ 17 มิ.ย. 57   โหลด  =>  หนังสือนำส่งและรายละเอียด   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

20 พ.ค.57

อบรมปฏิบัติการ "เข้าค่ายยุวบรรณาัรักษ์"   (ศน.ปราณี)
     สพป.ศก.3 จัดอบรม "เข้า่ค่ายยุวบรรณารักษ"  ระหว่างวันที่ 28 - 30 พ.ค.57  ณ  ศูนย์พัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่าน ร.ร.บ้านละลม  ดูรายละเอียด

19 พ.ค.57

ด่วน ! จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดสอบธรรม-บาลี สนามหลวง
     แจ้ง ร.ร. ที่เป็นสนามสอบธรรม-บาลี สนามหลวง ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของสถานศึกษา ให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  ภายใน  20 พ.ค.57   ดูรายละเอียด

19 พ.ค.57

เชิญเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศ  (ศน.ศุภกานต์)
     ขอเชิญ ร.ร.ที่ได้รับการประกาศผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศ   ดูรายละเอียด

15 พ.ค.57

ประกาศ สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2556  (ศน.ศุภกานต์)
     กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2556    ดูรายละเอียด

15 พ.ค.57

ด่วน !  เครื่องมือนิเทศติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 (ศน.พุทธ)
     สพป.ศก.3 กำหนดการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พ.ค.57
     แจ้งคณะกรรมการนิเทศฯ (ตามคำสั่งที่แนบ)  ปฏิบัติหน้าที่นิเทศฯ ในวันที่ 19 - 20 พ.ค.57
     
ดูรายละเอียด =>   หนังสือนำส่ง   สำเนาคำสั่งฯ   เครื่องมือการนิเทศฯ

14 พ.ค.57

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้สร้างบทอ่าน ตามแนวทางประเมิน PISA (ศน.เวชะณิการ์)
     แจ้งการประชุมปฏิับัติการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การสร้างบทอ่านโดยการใช้คำถาม ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) กลุ่มสาระภาษาไทย  วันที่ 16 - 17 พ.ค.57  กลุ่มเป้าหมาย  ร.ร.ขยายโอกาสทุกโรงเรียน, ร.ร.ประถม 90 ร.ร.
     ให้ผู้เข้าประชุมฯ นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วยทุกคน
     โหลดหนังสือแจ้งและรายชื่อ     โหลดคำสั่งฯ

12 พ.ค.57

อบรม พัฒนาทักษะการทำหนังสือเล่มเล็ก  (ศน.ปราณี)
     สพป.ศก.3 จัดการอบรม การพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็กอย่างไรให้มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ค. 57  เวลา  08.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   ดูรายละเอียด

12 พ.ค.57

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  (ศน.ณัฐพงศ์)  
     
ดาวน์โหลด   ผลการสอบ O-NET ป.6  ปี กศ.56    
                          ผลการสอบ O-NET ม.3  ปี กศ.56    
           
แก้ไข      ผล O-NET ป.6 และ ม.3 เรียงลำดับ

6 พ.ค.57

อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรและสาธิตการสอนแบบ Communicative Language Teaching (CTL)  (ศน.พัชมณ)
     แจ้ง ร.ร.บ้านทุ่งศักดิ์ และ ร.ร.บ้านบัวบก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบัติการฯ ระหว่างวันที่ 7 - 10 พ.ค.57   ณ   โรงแรมกิจตรงวิลล์   จ.อบุฯ่  ดูรายละเอียด

6 พ.ค.57

การปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   (ศน.สมจิต)
     สทศ. ประกาศผลการสอบ O-Net แล้ว จึงให้ ร.ร. ตรวสอบแล้วดำเนินการปรับผล  ดูหนังสือนำส่ง   ดูตัวอย่างแบบรายงาน  ดูตัวอย่างหนังสือขอปรับผล

1 พ.ค.57

ประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ร.ร.ที่ประเมินภายนอกรอบ 3 ไม่รับรอง  (ศน.สมจิต)
     แจ้ง ร.ร. ตามรายชื่อที่แนบ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 14 พ.ค.57   ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  โดยผู้เข้าประชุม ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการ และครูรับผิดชอบระบบประกันภายใน (รวม 3 คน)   ดูรายละเอียด

1 พ.ค.57

การคัดเลือก ผอ.เขต  ศน. และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ (ผอ.ทองคำ)
     ขอเชิญชวน สถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยส่ง สพป.ศก.3 ภายใน 16 พ.ค.57   ดูรายละเอียด

29 เม.ย.57

ประชุมวิทยากรแกนนำ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ศน.พัชมณ)
     แจ้งครูผู้ประสานงานศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม  วันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 57  ณ  โรงแรมทองธารินทร์  จ.สุรินทร์   
ดูรายละเอียด

29 เม.ย.57

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน  (ศน.ุพุทธ)
     แจ้ง ร.ร.  เตรียมความพร้อม โดยคณะนิเทศฯ จะดำเนินการในวันที่ 19 - 20 พ.ค.57  ดูรายละเอียด

29 เม.ย.57

ประชุมปฏิบัติการ สาระสังคมฯ (ศน.รุ่งรพี)
     แจ้ง ครูสอนสังคมฯ ร.ร. ตามรายชื่อที่แนบ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 พ.ค.57   ดูรายละเอียด

29 เม.ย.57

ด่วน !  ชี้แจง การสั่งซื้อหนังสือฯ ของ สกสค.   (ศน.ปราณี)
     ขอชี้แจง เกี่ยวกับการดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ  ดูรายละเอียด

29 เม.ย.57

ด่วน ! แจ้งอีกครั้ง  การจัดค่ายสร้างสรร พัฒนาเด็กไทยฯ     (ศน.รุ่งรพี)
     แจ้ง วิทยากรเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดค่าย ในวันที่ 21 เม.ย. 57  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  และเชิญ ร.ร.เข้าร่วมการจัดค่ายระหว่างวันที่  1 - 2 พ.ค.57  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   ดูรายละเอียด =>  หนังสือเชิญวิทยากรประชุม  หนังสือเชิญ ร.ร.เข้าร่วมจัดค่าย   รายชื่อ ร.ร.เข้าค่ายฯ (เพิ่มเติม)

23 เม.ย.57

ประกาศ นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ศน.พัชมณ)
     แจ้ง ร.ร. นำนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ไปใช้ในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียด

23 เม.ย.57

Hot ! โครงการทรูปลูกปัญญา ปี 57  (ศน.ศุภกานต์)
     สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการ ทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2557  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด หนังสือ  โครงการ

23 เม.ย.57

Hot ! การอบรมพี่เลี้ยงเด็กพิการ  (ศน.ประจักษ์)
     แจ้ง ร.ร. (125 ร.ร.) เข้าร่วมการอบรมพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในวันที่ 30 เม.ย.57  ณ  ห้องประชุมจตุรมิต   ดูรายละเอียด

23 เม.ย.57

The Mall Kids Fair 2014  (ศน.อัจฉฎาพร)
     บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน The Mall Kids Fair 2014 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 3 ส.ค.57  จึงประชาสัมพันธ์ให้ ร.ร. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม    ดูรายละเอียด

22 เม.ย.57

ประกาศผลการประเมินระดับโรงเรียนและรายบุคคล (NT_56 ป.3)  (ศน.เกษศิรินทร์)
     เรื่อง  ประกาศผลการประเมินระดับโรงเรียนและรายบุคคล (NT_56 ป.3)
  ขอให้โรงเรียนในพื้นที่การศึกษา เข้าดูผลการสอบ ดังนี้ (โดยใช้รหัสเดิม)
     1. ระดับโรงเรียน ให้เขตพื้นที่การศึกษาเข้าระบบ EPCC ไปที่เชื่อมโยงการสอบประเมิน    เลือกการสอบ NT  
เลื่อนลงมาด้านล่าง ที่ช่องรหัสผ่านสำหรับโรงเรียน  สร้างไฟล์รหัสผ่าน และแจ้งรหัสให้โรงเรียนเรียกดูรายงานทางเว็บ http://nt-result.bopp.go.th 
     2.
รายบุคคล ให้ผู้บกครองหรือนักเรียน เข้าดูได้ทางเว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th เลือก รายงานผลการประเมินรายบุคคล   ระบุเขตพื้นที่การศึกษา  กรอกเลขประจำตัวประชาชน  กรอกตัวเลขผลลัพธ์สำหรับป้องกันระบบ  สร้างรายงาน
     โหลดผลสอบ NT ป.3

21 เม.ย.57

โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014   (ศน.วิมลวรรณ)
     สพฐ. โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 กิจกรรม "Thailand Innovative Leadership Awards 2014" เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระ ส่งผลงานวิชาการด้านแผนการสอนร่วมกับเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
www.pil.in.th และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้"   โหลดดูรายละเอียด

18 เม.ย.57

ด่วน !  การสั่งซื้อหนังสือฯ ของ สกสค.   (ศน.ปราณี)
     แจ้ง ร.ร. ดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ   ดูรายละเอียด

18 เม.ย.57

ด่วน !  การจัดค่ายสร้างสรร พัฒนาเด็กไทยฯ     (ศน.รุ่งรพี)
     แจ้ง วิทยากรเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดค่าย ในวันที่ 21 เม.ย. 57  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  และเชิญ ร.ร.เข้าร่วมการจัดค่ายระหว่างวันที่  1 - 2 พ.ค.57  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   ดูรายละเอียด =>  หนังสือเชิญวิทยากรประชุม  หนังสือเชิญ ร.ร.เข้าร่วมจัดค่าย   รายชื่อ ร.ร.เข้าค่ายฯ (เพิ่มเติม)

11 เม.ย.57

ด่วน !  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    (ศน.สมจิต)
     แจ้ง ร.ร.ที่จะประเมิน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เข้าประชุม  ในวันที่ 14 พ.ค.57  และส่งข้อมูลผสัมฤทธิ์ ภายใน 17 เม.ย.57   ดูรายละเอียด

11 เม.ย.57

สื่อต้นแบบสำเร็จรูป    (ศน.ธนกฤต)
     บริษัทส่งเสริมการจัดการ ICT และ บริษัทสื่อนำการศึกษา มีความประสงค์มอบสื่อต้นแบบ ชุดการสร้าง E-book 5 หน้า  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

3 เม.ย.57

ด่วน !  เลื่อน กำหนดการ เข้าค่ายยุวบรรณารักษ์   (ศน.ปราณี)
     แจ้ง ร.ร.ที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบ เตรียมการเพื่อเข้าค่ายยุวบรรณารักษ์ ที่ ร.ร.บ้านละลม โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดการ  
จากเดิม  เข้าค่ายในวันที่ 21 - 23 เม.ย. 57  เลื่อนไปเป็น เข้าค่ายในวันที่  23 - 25 พ.ค. 57  (นักเรียน 3 คนและ ครู 1 คน/ โรงเรียน)
     ดูรายละเอียด

3 เม.ย.57

Hot ! ประกาศผลการประเมิน LAS ปีการศึกษา 2556   (ศน.ปราใส)
     ประกาศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS) ปีการศึกษา 2556
           - ดาวน์โหลด  => ผลการประเมิน LAS ปีการศึกษา 2556

     
หมายเหตุ   ขออภัยในความไม่สะดวก  ขอความกรุณา ร.ร.ที่ยังไมมีผลการประเมิน LAS  กรุณานำเงินมาชำระค่าแบบทดสอบฯ พร้อมรับผลการประเมิน  LAS  ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ  

1 เม.ย.57

โครงการประกวด ร.ร. และ นร. ดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 57   (ศน.รัชนีวัลย์)
     สพฐ. และ ธ.ออมสิน ร่วมดำเนินการโครงการประกวด ร.ร. และ นร. ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557    ดูหนังสือนำส่ง   ดูรายละเอียด

28 มี.ค.57

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ร.ร.ดีศรีตำบล   (ศน.บุญชอบ)
    
 แจ้ง ร.ร.ดีศรีตำบล ในโครงการทุกโรงเรียน ทราบผลการตรวจสอบการดำเนินการโครงการฯ ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
     
ดูรายละเอียด =>   หนังสือนำส่งและกรอบรายงานฯ   หนังสือ สพฐ.

28 มี.ค.57

เข้าค่ายยุวบรรณารักษ์   (ศน.ปราณี)
     แจ้ง ร.ร.ที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบ เตรียมการเพื่อเข้าค่ายยุวบรรณารักษ์ ที่ ร.ร.บ้านละลม  ในวันที่ 21 - 23 เม.ย. 57
     ดูรายละเอียด

28 มี.ค.57

ด่วนที่สุด !  เลื่อน  การประชุมการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557   (ศน.พัชมณ)
     
ตามที่ สพป.ศก.3 เชิญ ประธานศูนย์และผู้ประสานงานศูนย์ PEER Center , ประธานศูนย์และเลขาศูนย์ัฯ ระดับเขตพื้นที่ และ  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ร่วมประชุมการดำเินินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 57   เดิม  ในวันที่ 27 มี.ค.57    เลื่อนเป็น  วันที่ 31 มี.ค.57   ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   เวลา  13.30 น
     ดูรายละเอียด

27 มี.ค.57

ด่วน !!  การฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม EBE สำหรับครูสอนชั้น ป.1 และ ป.4  (ศน.พัชมณ)
     แจ้งครูผู้สอนชั้น ป.1 และ ป.4  ชั้นละ 1 คน (รวม 2 คน) ของ ร.ร.บ้านละลม , ร.ร.บ้านเหล็ก และ ร.ร.บ้่านดองดึง  เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 8 เม.ย.57   ณ  โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น   จ.ร้อยเอ็ด
    ดูรายละเอียด

26 มี.ค.57

ด่วนที่สุด !!  การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียน ป.4 - 5  (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 กำหนดจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ป.4 - 5  ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 20 เม.ย.57   ณ  ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล   จึงขอให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบ นำนักเรียนมาเข้าค่ายดังกล่าว
     ดูรายละเอียด

26 มี.ค.57

ด่วนที่สุด !!  ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ร.ร.ภาคบังคับ และ ร.ร.ขยายโอกาส   (ศน.ศุภกานต์)
     1.  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายชื่อตามแนบ เข้าประชุมเป็นรุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
     2.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการครั้งนี้ สำหรับผู้เข้าประชุมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
  ่   ดูรายละเอียด  

25 มี.ค.57

ด่วน !!  เชิญวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ป.4 - 5   (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 กำหนดจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ป.4 - 5  ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 20 เม.ย.57  เวลา  08.00 - 17.00 น.  ณ  ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  จึงขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ในวันเวลาดังกล่าว    ดูรายละเอียด

24 มี.ค.57

ด่วน !!  ประชุมการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557   (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 ขอเชิญ ประธานศูนย์และผู้ประสานงานศูนย์ PEER Center , ประธานศูนย์และเลขาศูนย์ัฯ ระดับเขตพื้นที่ และ  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ร่วมประชุมการดำเินินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 57  ในวันที่ 27 มี.ค.57  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  เวลา  13.30 น. 
     ดูรายละเอียด

21 มี.ค.7

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (ศน.พัชมณ)
     ม.อุบลฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ดูรายละเอียด

21 มี.ค.7

โครงการอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 127   (ศน.พัชมณ)
     สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ ร.ร.ที่สนใจสมัครเข้าร่วม  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
  http://thailand.peacecorps.gov/projects-TCCs.php     ดูรายละเอียด

20 มี.ค.7

โครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต  ปี 57  (ศน.รัชนีวัลย์)
     สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์ ปี 57 ให้ ร.ร.สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.nacc.go.th    ดูรายละเอียด

19 มี.ค.7

ด่วนที่สุด!!  การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ. ปี 57  
     สพฐ. ร่วมกับ กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 57  
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มี.ค.57  ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 20 มี.ค.57  ทางเว็บไซต์
  http://innoobec.org   ค่าใช้จ่ายดูแลรับผิดชอบเอง    ดูรายละเอียด

18 มี.ค.7

ด่วนที่สุด!!  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อ มอนเตสซอริ  (ศน.รัชนีวัลย์)  
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวทางมอนเตสซอริ ปีงบประมาณ 2557  ระหว่างวันที่ 21 - 23 มี.ค.57  ณ  ห้องประชุมเพชรดา  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  โหลดคำสั่ง   โหลดหนังสือนำส่ง  wว983_ประชุมผลิตสื่อมอนเตสซอริ(5 ร.ร.)   wว984_ประชุมผลิตสื่อมอนเตสซอริ(4 ร.ร.)    wว985_ประชุมผลิตสื่อมอนเตสซอริ(3 ร.ร.)

17 มี.ค.7

ประกาศผลการประกวดโครงการ Read Thailand  (ศน.ปราณี)  
     ดูประกาศ

17 มี.ค.7

ประกาศผลการประกวด โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  (ศน.ปราณี)  
     ดูประกาศ

17 มี.ค.7

ด่วนที่สุด!!  การสำรวจครูภาษาอังกฤษ  (ศน.พัชมณ)  
     ขอให้ ร.ร. สำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งถึง สพป.ศก.3  ภายในวันที่ 20 มี.ค.57  หรือทางอีเมล์   phatch42@yahoo.com    หรือ   phat_1968@hotmail.com    ดูรายละเอียด

17 มี.ค.7

ด่วนที่สุด!!  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ EBE  (ศน.พัชมณ)  
     แจ้ง ร.ร. ที่มีคุณสมบัติพร้อม และมีความสนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  โดยส่งถึง สพป.ศก.3  ภายในวันที่ 20 มี.ค.57  ดูรายละเอียด

14 มี.ค.7

การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวมอนเตสซอริ  (ศน.รัชนีวัลย์)  
     กำหนดการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวทางมอนเตสซอริ ปีงบประมาณ 2557  ระหว่างวันที่ 21 - 23 มี.ค.57  ณ  ห้องประชุมเพชรดา  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  สพป.ศก.3
     รายชื่อ ร.ร.ที่เข้าร่วมประชุม
     กำหนดการประชุม
     รายการอุปกรณ์

12 มี.ค.7

ประชุมวิทยากรแกนนำค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม  (ศน.พัชมณ)  
     สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สพม.18 จัดประชุมวิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 - 3 ร.ร.ขยายโอกาส ระหว่างวันที่ 24 - 31 มี.ค.57   ดูรายละเอียด

7 มี.ค.7

ด่วนที่สุด!!  การรับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 63  (ศน.ประจักษ์)  
     แจ้ง ร.ร. ที่แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 63 ให้ดำเนินการดังนี้
     1.  ให้นำนักเรียนและครูมารับเกียรติบัตรจาก ผอ.สพป.ศก.3
ในวันที่ 10 มี.ค.57  ณ  ห้องประชุม จตุรมิตร (ในวันประชุมผู้บริหาร)
     2. ให้นำเกียรติบัตรที่ได้รับจาก สพฐ. โดยใส่กรอบให้เรียบร้อยมาด้วย เพื่อทำพิธีมอบ

7 มี.ค.7

การอบรมวิทยากรแกนนำการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ป.4 - 5  (ศน.พัชมณ)  
      - สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สพป.ขอนแก่น.2 กำหนดจัดอบรมวิทยากรแกนนำการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ป.4 - 5  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 10 - 16 มี.ค.57    ดูรายละเอียด  

6 มี.ค.7

กำหนดการประเมินคงสภาพ ร.ร.ในฝัน ร.ร.มาตรฐานสาก  (ศน.รัชนีวัลย์)  
      - สพป.ศก.3 กำหนดการประเมินการคงสภาพ ร.ร.ในฝัน และ ร.ร.มาตรฐานสากล เน้นคุณธรรม จริยธรรมและการบูรณาการศีลธรรมใน ร.ร. ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 17 - 18 มี.ค.57   ดูรายละเอียด

6 มี.ค.7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคงสภาพ ร.ร.ในฝัน ร.ร.มาตรฐานสาก  (ศน.รัชนีวัลย์)  
      - สพป.ศก.3 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการคงสภาพ ร.ร.ในฝัน และ ร.ร.มาตรฐานสากล เน้นคุณธรรม จริยธรรมและการบูรณาการศีลธรรมใน ร.ร. ปีการศึกษา 2556   ดูคำสั่งฯ

5 มี.ค.7

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน  (ศน.รุ่งรพี)  
      - จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ความรู้สหกรณ์ฯ  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

5 มี.ค.7

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ     
      - มูลนิธีการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย -  นานาชาติ (AFS) จัดโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาฯ  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

5 มี.ค.7

รับสมัครบัญฑิตศึกษา   
      - บัณฑิตวิทยาลัย ม.สารคาม  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

4 มี.ค.7

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น  (ศน.ศุภกานต์)  
      - สมาคมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

4 มี.ค.7

โครงการอบรมสัมมนาครูศิลปะ "ยกระดับโอเน็ต ค้นหาเพชรอีสาน ดูงานศิป์ถิ่นเวียงจันทน์"  (ศน.พุทธ)  
      - สมาคมพัฒนาครูวิชาชีพศิลปะฯ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 พ.ค.57  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

4 มี.ค.7

ประกาศ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สพป.ศก.3  (ศน.รัชนีวัลย์)  
      - สพป.ศก.3 ประกาศรายชื่อ ร.ร. ที่เป็นที่ั้ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.ศก.3   ดูประกาศ

3 มี.ค.7

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557  (ศน.เกษศิรินทร์)  
      - ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการฯ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) และพิมพ์เกียรติบัตรทางเว็บไซต์
      - แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการฯ (รอบสอง ระดับประเทศ) ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557  ณ  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
      - แจ้งนักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบรอบสอง เพื่อนำไปแสดงในวันสอบ ทางเว็บไซต์  http://obecimso.net/home/   ดาวน์โหลดประกาศ   ดาวน์โหลดรหัสพิมพ์เกียรติบัตร

3 มี.ค.7

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  (ศน.รัชนีวัลย์)  
        โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและการรายงานผลการประเมินตนเองภาคเรียนที่ 2/ 2556 ของโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2556  ขอให้โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง 7 ด้าน 29 ประการ ตามตัวชี้วัด ที่ www.vithebuddha.com บันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด ให้เสร็จภายใน วันที่ 25
มีนาคม 2557

3 มี.ค.7

การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ศน.รัชนีวัลย์)
        การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ผ่านระบบ  ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2556
  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  บันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด ให้เสร็จภายใน วันที่ 25 มีนาคม 2557  ( ใช้แบบวัดและประเมินผลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษากำหนด ) รายงานที่  http://www.stabdb.com/school

3 มี.ค.7

ประกาศรายชื่อ ร.ร.ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(ร.ร.สุจริต) รุ่นทีี่ 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
        ดาวน์โหลดประกาศ

28 ก.พ.57

แบบบันทึกคะแนน SCAN รอบ 2   (ศน.เวชะณิการ์)
        - แจ้งครูวิชาการทุกโรงเรียน ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน SCAN รอบ 2  เตรียมดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน เพื่อให้กรรมการคุมสอบกรอกคะแนนการสอบ ในวันที่ 5 มี.ค.57
        - กรณี มีหลายห้องเรียน ให้ระบุ เลขห้องสอบ และเรียงเลขที่นักเรียนจากน้อยไปหามาก ของแต่ละห้อง ต่อกันไปจนครบจำนวนนักเรียนทั้งระดับชั้น
        - แยกกรอกข้อมูลของนักเรียนปกติ และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (นักเรียนต้องมีเอกสารรับรองว่าได้รับการวินิจฉัยหรือมีการคัดกรองความพิการแล้ว) คนละชีท
        ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน SCAN รอบ 2

28 ก.พ.57

ด่วน !!  แจ้งเปลี่ยนแปลง การประชุมประธานสนามสอบ, กรรมการและเลขาสนามสอบ, ประธานกรรมการบันทึกข้อมูล (ศน.เวชะณิการ์)
        
แจ้งเปลี่ยนแปลง การประชุม ปะธานสนามสอบ, กรรมการและเลขาสนามสอบ, ประธานกรรมการบันทึกข้อมูล (รวมสนามสอบละ 3 คน)  จากเดิม  ประชุม ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  ในวันที่ 3 มี.ค.57  เวลา  13.00 น.  เนื่องจากห้องประชุมรองรับผู้เข้าประชุมไม่หมด  จึงขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
        
- กรรมการ ในเขต อ.ขุขันธ์   ประชุมในวันที่  3 มี.ค.57  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์
        
- กรรมการในเขต อ.ไพรบึง, อ.ปรางค์กู่, อ.ภูสิงห์  ประชุมในวันที่  3 มี.ค.57  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์
       หมายเหตุ  
ให้ดาวน์โหลดแนวดำเนินการสอบและคู่มือการสอบมาด้วย

27 ก.พ.57

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   (ศน.บุญชอบ)
        ดาวน์โหลดใบสมัคร

27 ก.พ.57

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ร.ร.สุจริต   (ศน.รัชนีวัลย์)
        ดาวน์โหลดคำสั่ง

27 ก.พ.57

ตารางประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3   (ศน.บุญชอบ)
        ดาวน์โหลดตาราง

26 ก.พ.57

บัญชีแนบท้าย คำสั่ง LAS ปีการศึกษา 2556 และข้อมูล สนามสอบ (181 สนามสอบ)   (ศน.ปราใส)
        แจ้งให้ทุกโรงเรียน เตรียมรายชื่อผู้เข้าสอบ ตามบัญชีเรียกชืื่อ   ดาวน์โหลดรายละเอียด

26 ก.พ.57

แนวดำเนินการ SCAN รอบ 2   (ศน.เวชะณิการ์)
        สพป.ศก.3 ได้กำหนดการ SCAN รอบ 2 ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ในวันที่ 5 มี.ค.57  
และขอเชิญประธานสนามสอบ, กรรมการและเลขาสนามสอบ, ประธานกรรมการบันทึกข้อมูล (รวมสนามสอบละ 3 คน) เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  ในวันที่ 3 มี.ค.57  เวลา  13.00 น.  โดยให้ดาวน์โหลดแนวดำเนินการสอบและคู่มือการสอบมาด้วย
       โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

       1. หนังสือที่ ว710_การตรวจสอบวัดความสามารถการอ่าน ป.3, ป.6 รอบ 2
       2. คำสั่งที่ 110/2557_แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่าน
       3. แนบท้ายคำสั่งฯ ของแต่ละสนามสอบ
       4. แนวดำเนินการจัดสอบ และคู่มือการจัดสอบ ป.3 และ ป.6

25 ก.พ.57

การรายงานคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556   (ศน.อัจฉฎาพร )
        
ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและดำเนินการดังนี้
        1. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2557
        2. จัดทำรายงานประจำปีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย แบบรายงานประจำปี ดาวน์โหลด แบบรายงานประจำปีขั้นพื้นฐานปี 56    แบบรายงานประจำปีระดับการศึกษาปฐมวัย ปี 56
        3. กรอกข้อมูลรายงานคุณภาพการศึกษาในมาตฐานที่ 4 แบบกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดที่นี่
        4. กรอกข้อมูลเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา แบบกรอกข้อมูลดาวน์โหลด  ข้อมูลสังเคราะห์ชุด 1   ข้อมูลสังเคราะห์ชุด 2
        5. ส่งข้อมูลทั้งหมดในรูป CD พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล

        6. ส่งข้อมูลทั้งหมดภายใน 15 เมษายน 2557

25 ก.พ.57

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557  (ศน.บุญชอบ)
        เกณฑ์การรับสมัคร
  (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2557)
       1. ร.ร.มีความพร้อมเกณฑ์
       2. ผู้บริหาร ร.ร. ให้การส่งเสริมสนับสนุน
       3. มีครูปฐมวัยครบชั้น และตรงเอกอย่างน้อย 1 คน และต้องอยู่สอนชั้นปฐมวัยโดยไม่โยกย้ายอย่างน้อย 3 ปี
       4. มีจำนวนนักเรียนห้องละ 15 คนขึ้นไป
       ผู้สนใจสมัครมาที่ e-mail :  chob892@gmail.com   โทร.  081-8839249

25 ก.พ.57

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  (ศน.บุญชอบ)
       ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2556  ทั้ง 34 ร.ร.  ส่งโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 2 โครงงาน  แบบสรุปกิจกรรม 20 กิจกรรม  และ Logbook   ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2557   ก่อนส่งโครงงาน ให้ส่งคณะกรรมการตามชุดที่มอบหมายตรวจสอบผ่านมาก่อน   ดูรายชื่อคณะกรรมการ

24 ก.พ.57

การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบ NT ปีการศึกษา 2556  (ศน.เกษศิริืนทร์)
       สพป.ศก.3 ได้จัดสรรงบประมาณให้สนามสอบเป็นค่าดำเนินการ ดังนี้
             1.  ร.ร.ละ  250 บาท เอกสารได้แก่ ใบสำคัญรับเงิน (ผอ.ร.ร. ลงนามเป็นราย ร.ร.)
             2. นักเรียนคนละ  10 บาท เอกสารได้แก่  บัญชีรายชื่อ ผู้เข้าสอบทั้งหมด บันทึกตกลงจ้าง (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) พร้อมเอกสารผู้รับจ้าง (เป็นรายสนามสอบ)
      ให้ทุกสนามสอบ รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งที่ กลุ่มนิเทศฯ  น.ส.เกษศิรินทร์ แพงวิเศษ  ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2557  เพื่อส่งเบิกที่กลุ่มการเงินฯ ต่อไป
ดาวน์โหลดคำสั่งและแบบฟอร์มเอกสารได้ => ที่นี่

24 ก.พ.57

การจ่ายเงินค่าแบบทดสอบ LAS   (ศน.ปราใส)
       เรียน ผอ.ร.ร.ที่จ่ายเงินค่าแบบทดสอบ LAS แล้ว จำนวน 124 ร.ร.   กลุ่มการเงินฯ แจ้งแนวปฏิบัติดังนี้
(ดูรายชื่อ ร.ร.)
       1. สพป.ศก.3 จะโอนเงินค่าแบบทดสอบ LAS คืนให้ักับ ร.ร.
ในวันที่ 24 ก.พ.57
       2. ให้ ร.ร.ดำเนินการออกใบเสร็จให้กับ สพป.ศก.3 ตามจำนวนเงินที่โอนให้
       3. ให้ ร.ร. นำเงินค่าแบบทดสอบ LAS
มาจ่ายในวันที่ 25 ก.พ.2557 พร้อมรับใบเสร็จจาก โรงพิมพ์
       หมายเหตุ   ร.ร.ใดที่ยังไม่จ่าย ให้นำเงินค่าแบบทดสอบ LAS มาจ่ายในวันที่ 25 ก.พ.57 พร้อมรับใบเสร็จจากโรงพิมพ์

21 ก.พ.57

การรับ-ส่ง แบบทดสอบ LAS และการชำระค่าแบบทดสอบ  (ศน.ปราใส)
       รายละเอียดและกำหนดการ  โหลดที่นี่

21 ก.พ.57

ส่งคะแนน O-NET ที่ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม  (ศน.คัมภีรพจน์)
       ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อที่แจ้ง ส่งคะแนน O-NET ที่ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม โดยด่วน  ส่งข้อมูลที่ ศน.สมจิต  087-2612381
หรือ ศน.คัมภีรพจน์   080-7320296   ดูรายชื่อ

20 ก.พ.57

การสอบนักเรียนชั้น ป. 3  NT ปีการศึกษา 2556   (ศน.เกษศิรินทร์)
       การสอบนักเรียนชั้น ป. 3  NT ปีการศึกษา 2556  ให้
ประธานสนามสอบ และเลขานุการสนามสอบ ทุกสนามสอบ เข้าประชุมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   ดูบัญชีแนบท้ายคำสั่ง

20 ก.พ.57

คู่มือสอบ LAS ปีการศึกษา 2556   (ศน.ปราใส)
       ร.ร. สามารถดาวน์โหลด
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556
(LOCAL  ASSESSMENT  SYSTEM
)  : LAS.)  ได้ ที่นี่

17 ก.พ.57

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   
       ด้วย นายอุดมศักดิ์  วิปุละ  ครู ร.ร.บ้านก้านเหลือง สพป.ศก.1  ได้ทำการวิจัยและพัฒนางานเอกสารประกอบการเรียนรู้่หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบในขวดพลาสติกแบบครบวงจร จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

17 ก.พ.57

โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสอนสังคม ระดับมัธยม รุ่นที่ 29   (ศน.รุ่งรพี) 
       ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมเศรษฐศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มี.ค.57  ผู้สนใจ ดูรายละเอียด

17 ก.พ.57

ด่วน !  เชิญสมาชิกชมรม ร.ร.ขยายโอกาส เข้าประชุม   (ศน.ศุภกานต์) 
       สพป.ศก.3 ขอเชิญสมาชิกชมรมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ศก.3 เข้าประชุมในวันที่ 20 ก.พ.57  เวลา  09.00 น. - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด

13 ก.พ.57

ด่วน !  การสอบ NT ป.3   (ศน.เกษศิรินทร์)  แก้ไขสนามสอบ
       สพฐ. กำหนดสอบ NT ชั้น ป.3  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมกันทั่วประเทศนั้น ขอแจ้งโรงเรียนดังนี้
       1. ศึกษาคู่มือการจัดสอบ กระดาษคำตอบ และเตรียมรายชื่อผู้เข้าสอบตามแบบฟอร์ม
       2. กพศ.ระบุสนามสอบ พร้อมตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ส่งกลับมายัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2557  ทาง E-Mail :
Paengwisetk@gmail.com  (ศน.เกษศิรินทร์  แพงวิเศษ 081-976-5843)   
       3. ขอเชิญ ประธานและเลขาฯ ประจำสนามสอบ ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการประเมินฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3   ดูรายละเอียด 
แก้ไขสนามสอบ

13 ก.พ.57

ด่วน !  การ Scan (การอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 2  ป.3 และ ป.6  (ศน.เวชะณิการ์) 
     สพฐ. กำหนดการ Scan (การอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 2  ของ ป.3 และ ป.6  ในวันที่ 5 มีนาคม 2557  
        - สพป.ศก.3 ขอความร่วมมือประธานกลุ่ม เสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ตามแบบฟอร์มคำสั่ง  
ดูรายละเอียด =>  
ฟอร์ม คำสั่ง SCAN ครั้งที่ 2
        - ร.ร. ศึกษาคู่มือดำเนินการสอบ  ป.3 และ ป.6  และตัวอย่างข้อสอบ และเตรียมนักเรียนในการสอบ
ดูรายละเอียด =>
   แนวดำเนินการสอบ  ||  คู่มือสอบวัดการอ่านชั้น ป.3  ||  คู่มือสอบวัดการอ่านชั้น ป.6  ||  ตัวอย่างข้อสอบอ่าน ป.3 คร้งที่ 1  ||  ตัวอย่างข้อสอบอ่าน ป.6 คร้งที่ 1

4 ก.พ.57

ด่วน !  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556  (ศน.ณัฐพงศ์) 
     สพป.ศก.3  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556 และบัญชีแนบท้ายคำสั่ง  ดาวน์โหลดคำสั่งฯ และบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ =>  คำสั่งที่ 17/2557
     - บัีญชีแนบท้ายฯ กรรมการนิเทศ 
     - บัญชีแนบท้ายฯ  อ.ขุขันธ์      =>   กรรมการคุมสอบ ป.6  ||  กรรมการคุมสอบ ม.3
     - บัญชีแนบท้ายฯ  อ.ปรางค์กู่   =>   กรรมการคุมสอบ ป.6  ||  กรรมการคุมสอบ ม.3
     - บัญชีแนบท้ายฯ  อ.ภูสิงห์      =>   กรรมการคุมสอบ ป.6  ||  กรรมการคุมสอบ ม.3
     - บัญชีแนบท้ายฯ  อ.ไพรบึง    =>   กรรมการคุมสอบ ป.6  ||  กรรมการคุมสอบ ม.3

4 ก.พ.57

ด่วน! เปลี่ยนแปลง ตารางการประเมินเพื่อพัฒนารับรองต้นแบบ ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3 ล่าสุด  (ศน.บุญชอบ) 
     สพป.ศก.3  เปลี่ยนแปลงตารางการประเมินเพื่อพัฒนารับรองต้นแบบ ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3  ล่าสุด   โหลดตารางฯ

3 ก.พ.57

การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (LAS) ปีการศึกษา 2556  (ศน.ปราใส) 
     สพป.ศก.3 มีนโยบายให้จัดสอบ LAS ปีการศึกษา 2556 ทุกกลุ่มสาระ ระดับชั้น ป.1,2,3,4,5 ชั้น ม.1, 2  ดูหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย

3 ก.พ.57

การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า (ศน.ปราณี) 
     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และประชุมวิชาการ "การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า" (Library Development in Social lgnorism Age) ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2557  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

31 ม.ค.57

การ X-ray  การอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ม.3  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2556  (ศน.เวชะณิการ์) 
     สพป.ศก.3 ขอให้ประธานหน่วยสอบ ให้ความสำคัญในการควบคุมการสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับขอข้อมูลผลสอบในการนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  ดูรายละเอียด

30 ม.ค.57

ด่วน !  โครงการ Math Junior Summer camp รุ่นที่ 1  (ศน.เกษศิรินทร์) 
     โครงการ  Math Junior clup   ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ  Math Junior Summer camp รุ่นที่ 1  โดยให้โรงเรียนที่สนใจ คัดเลือกนักเรียนชั้น ป.3 - ชั้น ม.1 ที่มีคุณสมบัติตามกำหนด ระดับชั้นละ 5 คน  ส่งรายชื่อตามแบบบันทึกไปที่ กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556   ดูรายละเอียด

30 ม.ค.57

ด่วน !  การ X-ray  การอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ม.3  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2556  (ศน.เวชะณิการ์) 
     สพป.ศก.3  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ นักเรียน ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2556 (X-ray) และบัญชีแนบท้ายคำสั่ง  โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้
ได้ที่นี่=>   
        - คำสั่งที่ 55/2557   

        - หนังสือแจ้ง wว331_การ X-ray ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 2
        - คู่มือการประเมิน      
เพิ่มเติม
        - กระดาษเขียนตามคำบอก ป.1-3   
        - กระดาษเขียนตามคำบอก ป.4- ม.3    
        - แบบสรุป ระดับโรงเรียน  57   
        - แบบสรุปกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  57

        - บัญชีแนบท้าย อ.ขุขันธ์
        - บัญชีแนบท้าย อ.ปรางค์กู่    
        - บัญชีแนบท้าย อ.ไพรบึง
        - บัญชีแนบท้าย อ.ภูสิงห

28 ม.ค.57

ด่วนที่สุด !!การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย ชั้น ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557  (ศน.เวชะณิการ์) 
     ตามที่ สพป.ศก.3 ได้กำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย ชั้น ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 และขอให้ส่งรายชื่อกรรมการภายใน 29 ม.ค.57 ความแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ สพป.ศก.3 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน และหนังสือแจ้งประธาน กพศ.  จึงแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ =>  ดูคำสั่ง  ดูรายละเอียด

27 ม.ค.57

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ พิพิธภัณฑ์ในฝัน”   (ศน.เวชะณิการ์) 
     สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้จัดตั้ง “มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” เพื่อเป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ (Discovery Museum) ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในความหมายใหม่  เพื่อเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้นักเรียน จึงจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ในฝัน”  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

27 ม.ค.57

ด่วน !! การประเมินเพื่อพัฒนารับรองต้นแบบ ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3  (ศน.บุญชอบ) 
     สพป.ศก.3 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และกำหนดการประเมิน จึงแจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติ   ดูรายละเอียด

27 ม.ค.57

ประกาศ สนามสอบ O-NET  (ศน.ณัฐพงศ์) 
     สพป.ศก.3 ประกาศให้ ร.ร.เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556  
ดูรายละเอียด

23 ม.ค.57

ด่วนที่สุด !!  กำหนดการ X-Ray ครั้งที่ 2  วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2557   (ศน.เวชะณิการ์) 
     - แจ้งประธาน กพศ. แต่ละกลุ่ม เสนอรายชื่อกรรมการ ตามตัวอย่างคำสั่ง  ส่ง สพป.ศก.3  ภายในวันที่  29 ม.ค.57
ตัวอย่างคำสั่ง
     - เนื้อหาการ X-Ray  รูปแบบเหมือนภาคเรียนที่ 1
     - กำหนดการ Scan  ต้นเดือน มี.ค.57  สพฐ. จะแจ้งภายหลัง

21 ม.ค.57

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  (ศน.เวชะณิการ์) 
     สพฐ. จะจัดประชุมฯ โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค.57   ณ  โรงแรมเอเชียแอร์์พอร์ต  จ.ปทุมธานี  ผู้สนใจ ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมตามแบบฟอร์ม ส่งกลับกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 27 ม.ค.57  (ศน.เวชะณิการ์  โทร. 088-3782831)   ดูรายละเอียด

20 ม.ค.57

การประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่องการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ : ดนตรี กวี ศิลป์  (ศน.พุทธ) 
     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์  ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่องการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ : ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายของดนตรี กวี ศิลป์ ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

20 ม.ค.57

นิทรรศการทางศิลปะวิพิธทัศนาบูรณาการ  (ศน.พุทธ) 
     ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการทางศิลปะวิพิธทัศนาบูรณาการ และประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเยาวชนดนตรี ประกวดนาฎศิปล์สร้างสรรค์ ในวันที่ 30 - 31 ม.ค. 57  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

17 ม.ค.57

การนิเทศ ติดตามการฝึกซ้อม กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63  (ศน.เกษศิรินทร์) 
     ตามคำสั่ง สพป.ศก.3 ที่ 18/2556่  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ก.พ.57  และ ร.ร.ที่เป็นตัวแทนเขต สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง  http://www.sillapa.net/home/   โหลดหนังสือ   โหลดคำสั่ง

16 ม.ค.57

ตารางการประเมินและรับรองต้นแบบ ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3  (ศน.บุญชอบ) 
     ตารางการประเมินและรับรองต้นแบบ ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3 จำนวน  32 โรงเรียน
  ดูตาราง    โหลดแนววทางการประเมินฯ

15 ม.ค.57

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  (ศน.ปราใส) 
     สพฐ. แจ้งกำหนดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://bet.obec.go.th   หรือสอบถามทางหมายเลข 02-288-5783  โหลดหนังสือ

6 ม.ค.57

ขยายผล ร.ร.เครือข่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม (ร.ร.สุจริต)  (ศน.รัชนีวัลย์ฺ) 
     ด้วย  สพฐ. และ ป.ป.ช. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ร.ร.สุจริต) และแจ้ง ร.ร.ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ สมัครภายใน 28 ม.ค.57   ดูรายละเอียด

6 ม.ค.57

สำรวจผลงานวิจัยทางการศึกษา  (ศน.สมนึก) 
     ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การขับเคลื่อนกรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555 - 2558)  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2557 ที่จังหวัดขอนแก่น
     จึงเชิญชวนผู้ที่มีผลงานการวิจัยทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา แจ้งชื่อผลงานวิจัย และปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ ได้ที่ ศน.สมนึก ศรีดาพันธ์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก.3 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันทีี 31 มกราคม 2557  โทร  089-9495726

6 ม.ค.57

ด่วน !!  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ   (ศน.เวชะณิการ์) 
     สพฐ. จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน   ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 ม.ค.57   ดูหนังสือ   แบบตอบรับ เนื้อหาการพัฒนาทักษะการอ่าน (ส่งเขต)   หมายเหตุ   แบบตอบรับ ให้ ร.ร. ส่งกลับมาที่เขต เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ.

6 ม.ค.57

ด่วน !!  ประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย   (ศน.อัจฉฎาพร) 
     สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา เชิญครูปฐมวัยประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย  3-5 ปี แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
      1. ประเภทเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี
      2. ประเภทพ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป
      3. ประเภทครู/อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก
      4. ประเภทนักเรียน นักศึกษา
      ใช้นิทานในการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ นิทานสำหรับเด็ก นิทานพื้นบ้าน และนิทานที่ผู้เข้าประกวดแต่งเอง    ดูรายละเอียด

  ข่าวปีที่ผ่านมา