อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

28 พ.ค. 58

การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  (ศน.เวชะณิการ์)
       ด้วย สพป.ศก.3 จะจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศ เข้าแข่งขันระดับ สพฐ. จึงแจ้งให้ ร.ร. ที่สนใจ ส่งผลงาน ภายใน 12 มิ.ย.58  
(หากไม่ส่งตามกำหนด จะไม่ได้รับการคัดเลือก)   
       ดูรายละเอียด   หนังสือ ว2090

28 พ.ค. 58

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ด ฯ  (ผอ.ทองคำ)
       สมาคมครอสเวิร์ดเกมฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลได้โดยตรงที่ สมาคมครอสเวิร์ดเกมส์    ดูรายละเอียด

28 พ.ค. 58

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ "คนโตตัวเล็ก"  (ศน.อัจฉฎาพร)
       สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ ประเทศไทย จัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง "คนโตตัวเล็ก" ในวันที่ 6 มิ.ย.58  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

28 พ.ค. 58

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย   (ศน.อัจฉฎาพร)
       สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การจัดการเรียนรู้ ผ่านการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 18 มิ.ย. 58  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

28 พ.ค. 58

โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา   (ศน.ปราใส)
       สพฐ. ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา เพื่อชิงทุนเข้าค่าย  ณ  ประเทศสิงคโปร์และกัมพูชา
       ดูรายละเอียด

28 พ.ค. 58

>> Hot ! <<   ประชาสัมพันธ์ การเปิดดู DLTV ที่อบรมทางไกล พลิกโฉมโรงเรียนฯ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ย้อนหลังผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  (ศน.เวชะณิการ์)
       โรงเรียนสามารถเปิดดู DLTV ที่อบรมทางไกล พลิกโฉมโรงเรียนฯ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ย้อนหลังผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้   
     ๑.  เข้า www.dlf.ac.th (มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม)
     ๒.  กดเข้าหัวข้อ "ชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่" ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ
     ๓.  กดเลือกสถานีมาที่ช่อง... สศทท. ๑๔ DLTV ๑๔
     ๔.  กดเลือกวันที่ที่ต้องการดูย้อนหลังบนปฏิทิน
     ๕.  สามารถดูได้เลย โดยสามารถเลือกความเร็วหรือความคมชัดได้
** หรือ นำ  Hard Disk (ขนาด ๖๔ GB. ) มา Copy ไฟล์ได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ **
      โหลด   ใบงานประกอบการอบรมฯ

27 พ.ค. 58

แจ้งการส่งตารางรายงานพระธรรมทูตออกอบรมศีลธรรม ปี 58 (ศน.รัชนีวัลย์)
       ด้วย สำนักงานเจ้าคณะอำเภอปรางกู่ แจ้งตารางการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน นักเรียน พระภิกษุสามเณร ในเขต อำเภอ ปรางกู่ในห้วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 58         
        ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว03

27 พ.ค. 58

แต่งตั้งกรรมการนิเทศหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
       แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การทดลอง ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช......  ทั้งนี้ให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ร.ร. อนุบาลศรีประชานุกูล  ร.ร. อนุบาลภูสิงห์ และ ร.ร. บ้านสกุล  เตรียมรับการนิเทศ  ตามตารางการนิเทศ
       ดูรายละเอียด   คำสั่ง ที่ 293/58

27 พ.ค. 58

อบรมเชิงปฏิบัตการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  (ศน.อัจฉฎาพร์)
       แจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  ดังนี้
       รุ่นที่ 1-4 เข้ารับการอบรมในวันที่ 13  มิถุนายน  2558  
       รุ่นที่ 5 เข้ารับการอบรมในวันที่ 5-6 และ 12-13 มิถุนายน 2558  
       ตามรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว 2017  

21 พ.ค. 58

>> ด่วน ! <<   แต่งตั้งกรรมการจัดนิทรรศการอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  (ศน.เวชะณิการ์)
       เพื่อให้การอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉม ร.ร.  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี 
กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ในวันที่ 23 - 24 พ.ค.58  ณ  จุดอบรมหอประชุม ร.ร.ขุขันธ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ  ดังรายละเอียดใน  คำสั่งที่ 281/58_แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ  

21 พ.ค. 58

>> ด่วน ! <<   แต่งตั้งกรรมการอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี    (ศน.เวชะณิการ์)
       เพื่อให้การจัดอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉม ร.ร.  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  ในวันที่ 23 - 24 พ.ค.58  ณ  จุดอบรมหอประชุม ร.ร.ขุขันธ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ  ดังรายละเอียดใน  คำสั่งที่ 242/58_แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  

20 พ.ค. 58

>> ด่วนที่สุด ! <<   การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ปี 58   (ศน.พัชมณ)
       แจ้งวิทยากรตามรายชื่อ เข้าประชุมเตรียมการ ในวันที่ 21 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ว1948

20 พ.ค. 58

>> ด่วน ! <<   การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ "ป้องกันการทุจริต" (ร.ร.สุจริต) กิจกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทุก ร.ร.   (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้ง  ผอ.ร.ร. เข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 27 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด  คำสั่งที่ 245_MOU  หนังสือที่ ว1817 และตารางการประชุม   รายชื่อ รุ่น 1-3 และ รายชื่อรุ่น...

20 พ.ค. 58

การประชุมปฏิบัติการค่าย "ค่ายยุวบรรณารักษ์ : ส่งเสริมรักการอ่านสาระคณิตศาสตร์"  (ศน.ปราณี)
       แจ้งครูบรรณารักษ์ และ นร.ที่มีความรู้ด้านห้องสมุด ชั้น ป.4-6 หรือ ม.1-3 (ตามรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก) เข้าค่ายฯ วันที่ 29-31 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่  ว1937

20 พ.ค. 58

การประชุมปฏิบัติการค่าย "พัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก : เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์"  (ศน.ปราณี)
       แจ้งครูบรรณารักษ์ และ นร.ที่มีความรู้ด้านห้องสมุด ชั้น ป.4-6 หรือ ม.1-3 (ตามรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก)  เข้าค่ายฯ วันที่ 22-24 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่ ว1936

20 พ.ค. 58

การรายงานอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม  (ศน.ปราณี)
       ให้ ร.ร. ขนาดเล็ก รายงานอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่เสีย (ไม่นับที่จัดสรรในปี 2557)
ทาง  http://210.246.188.154/obec     ภายในวันที่ 22 พ.ค.58  เพื่อจัดสรรงบฯ ให้จัดซื้อทดแทน  ดูหนังสือที่ ว161

19 พ.ค. 58

การขอประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามซ้ำ กรณีไม่รับรอง ตบช.ที่ 5  (ศน.สมจิต)
       ให้ ร.ร. ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ไม่รับรองเนื่องจาก ตบช.ที่ ๕  ไม่ผ่านเกณฑ์ (ร.ร.ที่ไม่รับรองเดิม ๑๘ ร.ร. และ ร.ร.ที่รับการประเมินใหม่ ที่แจ้งผลการประเมินด้วยวาจา ๔๙ ร.ร.) ให้ ร.ร.ตรวจสอบผลการสอบ O-Net  หากผ่านเกณฑ์ (๘ คะแนน) และผ่านเกณฑ์การรับรองทั้ง ๓ เกณฑ์  ให้จัดทำรายงาน ตบช.ที่ ๕ ตามแบบที่แจ้งไว้แล้ว ส่ง สพป.ศก.๓ เพื่อขอหนังสือรับรอง และส่ง สมศ. เพื่อขอปรับผลการประเมินขอเชิญ
         ดูรายละเอียด    รายงานการผ่าน ตบช.ที่ 5

19 พ.ค. 58

ประกาศรับงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น  (ศน.สมนึก)
       ด้วย คณะครุศาสตร์ ม.รภ.อุบลราชธานี  ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดทำโครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา  จึงเชิญชวนบุคลาการ ส่งผลงาน ร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ได้ที่ คณะครุศาสตร์ ม.รภ.อุบลราชธานี ภายใน 24 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่ ว0978

18 พ.ค. 58

>> ด่วนที่สุด ! <<    การอบรมทางไกลฯ "พลิกโฉม ร.ร. ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี" (ศน.เวชะณิการ์)
       แจ้ง ผู้บริหาร และครูชั้น ป.1 (รวม ร.ร.ละ 2 คน) ทุก ร.ร.  เข้าอบรมโครงการ "พลิกโฉม ร.ร.  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี"  ในวันที่ 23 - 24 พ.ค.58  
ณ  ห้องประชุมรวมใจภักดิ์  ร.ร.ขุขันธ์   เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป (ผู้เข้าอบรมฯ ให้นำกรรไกรไปด้วยทุกคน)
      ดูรายละเอียด

15 พ.ค. 58

ขอเชิญประชุมวิจัยผลการใช้หลักสูตรปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
       ขอเชิญคณะกรรมการวิจัยการศึกษาผลการทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ....  ประชุมวันที่ 23 พ.ค.58   เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่ ว 1856  และคำสั่งที่ 254

15 พ.ค. 58

ขอใช้สถานที่ในการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2558  (ศน.พัชมณ)
       เรียน ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  และ ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา    
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่  ว 1877

15 พ.ค. 58

การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2558  (ศน.พัชมณ)
       แจ้ง ร.ร. นำนักเรียนเข้าค่ายฯ ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 21 มิ.ย.58
       ดูรายละเอียด   หนังสือที่ ว 1878

14 พ.ค. 58

การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT youth Challenge 2015"  (ศน.สมนึก)
       ด้วย สามาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Thailand ICT youth Challenge 2015  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเด็กไทยที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์
       สนใจศึกษารายละเอียดสมัคร่วนโครงการได้ที่  www.thictyouth.com/   facebook : thictyouth   ระหว่าง 18 พ.ค. - 30 ส.ค.58

14 พ.ค. 58

สมัครร่วมโครงการ ทรูปลูกปัญญา ปีการศึกษา 2558   (ศน.สมนึก)
       ด้วย บ.ทรู ได้ดำเนินการโครงการทรูปลูกปัญญามาต่อเนื่อง ขณะนี้มี ร.ร.ในโครงการ 5,500 ร.ร. และเป็น ร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญา จำนวน 36 ร.ร.จากทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2558 บริษัททรูฯ เปิดโอกาศให้ ร.ร.สมัครร่วมโครงการอีกจำนวน 500 .ร.ร.  ซึ่ง ร.ร.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
    ดังนั้น หาก ร.ร.สนใจสมัครผ่าน  www.trueplookpanya.com  สมัครภายใน 31 พ.ค.58 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 18 มิ.ย. 58 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมนึก ศรีดาพันธ์

14 พ.ค. 58

การประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"   (ศน.ปราณี)
       แจ้ง ร.ร.ขนาดเล็กดำเนินการจัดประชุมทางไกล วันที่ 15 พ.ค.58  ดูรายละเอียด

14 พ.ค. 58

การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ "ป้องกันการทุจริต" (ร.ร.สุจริต) กิจกรรม MOU   (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้ง ผอ.ร.ร. ตามรายชื่อเข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 27 พ.ค.58
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว1817    คำสั่งที่ 245/2558

14 พ.ค. 58

ประกาศรายชื่อ ร.ร.สุจริต รุ่น 3  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ "ป้องกันการทุจริต" (ร.ร.สุจริต) (ศน.รัชนีวัลย์)
       ดูรายละเอียด  หนังสือที่ ว1815 และประกาศ

12 พ.ค. 58

คำสั่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  (ประธาน กพศ. และ ผอ.ร.ร.ฝ่ายวิชาการกลุ่ม กพศ.)  (ศน.ประจักษ์)
       ดูรายละเอียด   หนังสือ ที่ ว1809 และคำสั่งที่ 240

30 เม.ย. 58

รายชื่อตัวแทนแข่งครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ซูโดกุ  (ศน.เกษศิรินทร์)
       
รายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1. กิจกรรม ครอสเวิร์ด ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนหนองอารีพิทยา
2. กิจกรรม เอแม็ท ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสนามฯ
3. กิจกรรม เอแม็ท ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสนามฯ
4. กิจกรรม คำคม ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขวิก
5. กิจกรรม ซุโดกุ ป.1-ป.6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสนามฯ
     หนังสือ สพป.สกลนคร เขต 1 ที่ 1800

30 เม.ย. 58

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล   (ศน.ณัฐพงศ์)
       ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

28 เม.ย. 58

การแข่งขันหุ่นยนต์   (ศน.ธนกฤต)
       ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

28 เม.ย. 58

มูลนิธิยุวสถิรคุณ "ลับให้คม บ่มให้ลึก"    (ศน.เวชะณิการ์)
       แจ้ง ร.ร.บ้านตาสุด และ ร.ร.บ้านศาลา  ดำเนินการ
       ดูรายละเอียด

28 เม.ย. 58

ชี้แจงการไม่รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น    (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้ง ร.ร. ตามรายชื่อ ให้ดำเนินการ   ดูรายละเอียด  หนังสือ  ว1695

28 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE   (ศน.พัชมณ)
       ดูรายละเอียด   หนังสือ  ว1711

28 เม.ย. 58

เชิญวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2558    (ศน.พัชมณ)
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ว1721

28 เม.ย. 58

การพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา   (ศน.คัมภีรพจน์)    
       ดูรายละเอียด  หนังสือ ว1702

27 เม.ย. 58

การจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจอาเซียน และสร้างวินัยทางการเงินฯ   (ศน.รุ่งรพี)
      
แจ้งการแต่งกาย  ในการเข้าร่วมจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์  เศรษฐกิจอาเซียนและการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       รุ่นที่    ในวันที่  ๖-๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘     รุ่นที่    ในวันที่  ๑๔-๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

       ครู  ใส่กางเกงขายาวสเล็ค  เสื้อที่สุภาพเรียบร้อย 
       นักเรียนใส่กางเกงวอร์มขายาว  เสื้อคอโปโลประจำโรงเรียน

24 เม.ย. 58

การประกวดวาดภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม  (ศน.ศุภกานต์)
       ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

24 เม.ย. 58

ประกาศผลคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เวทีนานาชาติ   (ศน.ศุภกานต์)
       ดูรายละเอียด

24 เม.ย. 58

ประกาศผลการแข่งทักษะระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ)   (ศน.ศุภกานต์)
       ดูรายละเอียด

24 เม.ย. 58

เชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ รักชาติถูกทางฯ   (ศน.รัชนีวัลย์)
       ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

24 เม.ย. 58

แจ้งเตรียมความพร้อมรับการนิเทศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558    (ศน.ประจักษ์)
       ดูรายละเอียด    หนังสือที่ ว 1631

22 เม.ย. 58

การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   (ศน.พัชมณ)
       เลื่อนการประชุมปฏิบัติการ การประเมินความสามารถครูด้านภาษาอังกฤษ
จากวันที่ 24 เม.ย.58  เป็น วันที่ 7 พ.ค.58  และประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เลื่อนจากวันที่ 27 เม.ย.58 เป็น วันที่ 8 พ.ค.58   ดูรายละเอียด

22 เม.ย. 58

ขยายเวลารับสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์   (ศน.พุทธ)
       ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

21 เม.ย. 58

การจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจอาเซียน และสร้างวินัยทางการเงินฯ   (ศน.รุ่งรพี)
       แจ้ง ร.ร.คัดเลือก นร. และครู เข้าร่วมกิจกรรมการจัดค่าย    ดูรายละเอียด

17 เม.ย. 58

โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558   (ศน.ศุภกานต์)
       ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

17 เม.ย. 58

โครงการอบรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   (ศน.สมนึก)
       ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

17 เม.ย. 58

การอบรมปฏิบัติการทำหนังสือเล่มเล็กและค่ายยุวบรรณารักษ์   (ศน.ปราณี)
       ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

17 เม.ย. 58

รายการจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์  (ศน.รุ่งรพี)
       เชิญวิทยากรประชุมวันที่ 24 เม.ย.58  และร่วมจัดค่ายฯ  ดูรายละเอียด

16 เม.ย. 58

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  (ศน.สมจิต)
        ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินคุภาพภายนอก รอบสาม ปีการศึกษา 2556 - 2557 ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ไม่รับรองมาตฐาน ในตัวบ่งชี้ที่ 5  ถ้ามีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตบช.ที่ 5  มีผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ได้ 80 คะแนน ขึ้นไป  มี ตบช. อย่างน้อย 10 ตบช. มีระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป และต้องไม่มี ตบช. ใดอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ให้จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อขอปรับผลการประเมิน (ตามแบบ) ส่ง สพป.ศก.3 เพื่อขอหนังสือรับรองและส่ง สมศ. เพื่อขอรับผลการประเมินต่อไป
        ดูรายละเอียด

9 เม.ย. 58

ผล LAS ปีการศึกษา 2557  (ศน.ศุภกานต์)
        ผล LAS  ปีการศึกษา 2557  ราย กพศ.  
 
ดูผล  LAS  =>   กพศ.6   กพศ.8   กพศ.5   กพศ.10   กพศ.20   กพศ.16  
 กพศ.21    กพศ.1    กพศ.13     กพศ.18     กพศ.11    กพศ.23    กพศ.7  
 กพศ.9     กพศ.17     กพศ.4     กพศ.12     กพศ.14    กพศ.22    กพศ.19   
 กพศ.15    กพศ.2     กพศ.3   

8 เม.ย. 58

เชิญประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  (ศน.พุทธ)
        เชิญคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุมวันที่ 10 เม.ย.58   ดูรายละเอียด

3 เม.ย. 58

ส่งเอกสารขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ศน.อัจฉฎาพร)
        แจ้ง ร.ร. ที่เข้าร่วมโครงการ (ตามรายชื่อ) ส่งเอกสาร ภายใน 16 เม.ย.58  ดูรายละเอียด

3 เม.ย. 58

ประเมินความสามารถครูสอนภาษาอังกฤษ  (ศน.พัชมณ)
       แจ้งครูภาษาอังกฤษที่จะรับการประเมิน (ตามรายชื่อ) เข้าประชุมใน 24 เม.ย.58
       
โหลด  =>   หนังสือ ว1479    รายชื่อครูรับการประเมิน    แบบรายงานผลการประเมิน

3 เม.ย. 58

การแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ซูโดกุ  
       แจ้ง ร.ร. สมัครแข่งขัน ภายใน 8 เม.ย.58   ดูรายละเอียด

2 เม.ย. 58

การพัฒนาบุคลากรการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการประเมินคุณธรรม  (ITA) (ศน.รัชนีวัลย์)
      โหลด  หนังสือ ว1485   ดูรายละเอียด

1 เม.ย. 58

ผลการสอบ O-net ราย ร.ร. ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณัฐพงศ์)
       O-net รายโรงเรียน เรียงลำดับตามสีคุณภาพ   ดาวน์โหลด   
(แก้ไขสี)

31 มี.ค. 58

การรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณฐลมนต์)
       แจ้งทุก ร.ร. จัดทำรายงานประจำปี ส่งภายใน 15 เม.ย.58   
เพิ่มเติม  =>    โหลดแบบฟอร์มสังเคราะห์ SAR
       
สิ่งที่ต้องส่งเขตพื้นที่
       1. รูปเล่ม SAR ปฐมวัย ,  SAR ขั้นพื้นฐาน  รวม 2 เล่ม
       2. CD การสังเคราะห์ SAR , SAR ปฐมวัย , SAR ขั้นพื้นฐาน  รวมใน 1 แผ่น

31 มี.ค. 58

แจ้ง ร.ร.ขนาดเล็ก  กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์  (ศน.ปราณี)
       แจ้ง ร.ร.ขนาดเล็กทุก ร.ร.ในสังกัด 
ประเมินผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดย กรอกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ 
 https://dltv.feedback180.com  

31 มี.ค. 58

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจำการศึกษา 2557    (ศน.เกษศิรินทร์)
       ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจำการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

30 มี.ค. 58

การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ระบบออนไลน์  (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ ระบบจะเปิดในวันที่ 31 มี.ค.58   ดูรายละเอียด

30 มี.ค. 58

>> ด่วน ! <<    ขอเชิญข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ประชุม  (ผอ.ทองคำ)
       ขอเชิญข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประชุมในวันที่ 31 มี.ค.58  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร
 หมายเหตุ   ให้นำเอกสารการขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เข้าประชุมด้วย
       ดูรายละเอียด

26 มี.ค. 58

>> ด่วน ! <<    โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคณิตศาสตร์ สู่อาเซียน  (ศน.รัชนีวัลย์)
       แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการนิเทศภายใน ร.ร. และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ วันที่ 30 - 31 มี.ค.58  ณ  โรงแรมกิจตรงวิว  จ.อุบลราชธานี
       ดูหนังสือที่ ว1371       ดูคำสั่งที่  163/2558

26 มี.ค. 58

การส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ในการทำข้อสอบ PISA  (ศน.ณัฐพงศ์)
       แจ้งทุก ร.ร. ในสังกัดดำเนินการสนับสนุนให้นักเรียนอายุ 14-15 ปี ทดลองใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ทางเว็บไซต์  
www.pisaitems.ipst.ac.th   และ   www.learningspace.ipsl.ac.th    
       ดูรายละเอียด

26 มี.ค. 58

การรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณฐลมนต์)
       แจ้งทุก ร.ร. จัดทำรายงานประจำปี ส่งภายใน 15 เม.ย.58   ดูรายละเอียด   
       เพิ่มเติม  =>    โหลดแบบฟอร์มSAR

25 มี.ค. 58

>> Hot ! <<  นัดหมายการเดินทาง การศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Bbl : Brain – based  Learningศน.เวชะณิการ์  08 8378 2831 
       นัดหมายการเดินทาง ในการไปศึกษาดูงาน Bbl จ.ขอนแก่น  และแก้ไขกำหนดการ , รายชื่อผู้ไปดูงาน   ดังนี้
       1.รายละเอียด  นั่งรถ     2.คำสั่ง BBL     3.กำหนดการ(ปรับ)     4.รายชื่อบุคลากรศึกษาดูงาน (ปรับ)

25 มี.ค. 58

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 15"  (ศน.ปราณี)
       ดูรายละเอียด

25 มี.ค. 58

ขอความร่วมมือส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ (ศน.ปราณี)
       ดูรายละเอียด

24 มี.ค. 58

เชิญคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุม  (ศน.พุทธ)
       ขอเชิญคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุมในวันที่ 27 มี.ค.58  เวลา  09.00 น.   ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.ศก.3
       ดูรายละเอียด

24 มี.ค. 58

ผลการสอบ O-net ราย ร.ร. ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณัฐพงศ์)
       โหลดรายละเอียด

23 มี.ค. 58

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับสถานศึกษา (ศน.รัชนีวัลย์)
       ดูรายละเอียด

20 มี.ค. 58

>> ด่วน ! <<    การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อฯ ตามแนวทางมอนเตสซอรี (ศน.รัชนีวัลย์)
       การประชุมผลิตสื่อ การใช้สื่อ และการประเมินผล ตามแนวทางมอนเตสซอรี วันที่ 23 - 27 มี.ค. 58  ณ  ห้องประชุม เพชรดา  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ
       ดูหนังสือเชิญวิทยากร  ว1276         ดูหนังสือแจ้งเข้าอบรม (16 ร.ร.)  ว 1275    
 
>> New ! <<    คำสั่ง ที่ 164/2558

18 มี.ค. 58

>> Hot ! <<  นัดหมายเครื่องแต่งกาย การศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Bbl : Brain – based  Learningศน.เวชะณิการ์  08 8378 2831 
       นัดหมายการแต่งกาย ในการไปศึกษาดูงาน Bbl จ.ขอนแก่น ดังนี้
         - วันที่ 30 มี.ค.58   พิธีเปิด   สุภาพบุรุษ  เสื้อสูท - กางเกง
                                                     สุภาพสตรี  เสื้อสูท - กระโปรง
         - วันที่ 31 มี.ค.58  -  1 เม.ย.58   ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี สวมเสื้อฟอร์มโรงเรียน - กางเกงขายาวสีดำ

18 มี.ค. 58

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อ ฯ ตามแนวทางมอนเตสซอรี (ศน.รัชนีวัลย์)
       รายชื่อ ร.ร.และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผลิตสื่อ การใช้สื่อ และการประเมินผล ตามแนวทางมอนเตสซอรี วันที่ 23 - 27 มี.ค. 58  ณ  ห้องประชุม เพชรดา  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ
         ดูรายละเอียด

17 มี.ค. 58

>> Hot ! <<  ศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Bbl : Brain – based  Learningศน.เวชะณิการ์  08 8378 2831
        
สพป.ศก.๓ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (
Bbl : Brain – based  Learning  แจ้ง ๑๐ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ในวันที่ ๓๐ มี.ค. ถึง ๑ เม.ย. ๕๘  ณ โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น ๕

โหลด  =>>   1. หนังสือแจ้ง 10 ร.ร. ดูงาน  Bbl  2. กำหนดการศึกษาดูงาน Bbl    3. รายชื่อ ร.ร.(1)    4. รายชื่อ ร.ร.(2)    5. รายชื่อ ร.ร.(3)

13 มี.ค. 58

>> ด่วน ! <<     เรื่อง การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น(LAS : Local Assessment System) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น(LAS) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
      
     
แนบท้ายคำสั่งLAS 2  (แก้ไขเพิ่มเติม)   

11 มี.ค. 58

>> ด่วน ! <<  การสอบ LAS  ป.3  ม.5 (สอบใหม่)  (ศน.ศุภกานต์)
         ดูรายละเอียด

11 มี.ค. 58

การสมัครเข้าอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอริ ในบริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ศน.รัชนีวัลย์)
         ดูรายละเอียด

11 มี.ค. 58

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 21  (ศน.ปราณี)
         ดูรายละเอียด

11 มี.ค. 58

การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา  (ศน.ปราณี)
         ดูรายละเอียด

11 มี.ค. 58

การฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE  ป.3  ป.6 (ศน.พัชมณ)
         แจ้ง ร.ร.บ้านตะเภา และวัดเขียน  แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.3 และ ป.6  เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค.58   ดูรายละเอียด

11 มี.ค. 58

การฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE ป.2  ป.5 (ศน.พัชมณ)
         แจ้ง ร.ร.บ้านละลม บ้านดองดึง บ้านเหล็ก  แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.2 และ ป.5  เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 16 - 24 เม.ย.58   ดูรายละเอียด

10 มี.ค. 58

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ด้านการศึกษาพิเศษ  (ศน.ประจักษ์)
         แจ้ง ร.ร. ตอบแบบสอบถามทางเว็ปไซต์   http://203.172.202.12/gtech_poll   ภายใน 20 มี.ค.58   ดูรายละเอียด

10 มี.ค. 58

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 5  (ศน.อัจฉฎาพร)
        
 ร.ร.ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกใบสมัครส่งภายใน 25 มี.ค.58   ดูรายละเอียด

9 มี.ค. 58

>> ด่วน ! << ใบสมัคร การอบรมมอนเตสซอรี   (ศน.รัชนีวัลย์)
        
 ดาวน์โหลด  ใบสมัคร การอบรมมอนเตสซอรีของ สพฐ. ๑ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
         โปรดกรอกใบสมัครและส่งด่วนที่สุด  

3 มี.ค. 58

ให้โรงเรียนนำเงินค่าจัดทำข้อสอบมาจ่ายในวันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ (โรงพิมพ์มารับเงินและมอบเอกสารการจัดจ้างเอง) จำนวนนักเรียน และเงินค่าข้อสอบ LAS   (ศน.ศุภกานต์)
        
 โหลดรายละเอียด

3 มี.ค. 58

>> ด่วน ! << การแข่งขันเครื่องบินเล็ก และ นักบินน้อย สพฐ. ปี 58  (ศน.ธนกฤต)
        
 ดูรายละเอียด

3 มี.ค. 58

>> ด่วน ! << รายงานโครงการ ร.ร.วิถีพุทธ   (ศน.รัชนีวัลย์)
        
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและการรายงานผลการประเมินตนเองภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗ ของโรงเรียนวิถีพุทธ ขอให้โรงเรียนวิถีพุทธ การประเมินตนเอง ๗ ด้าน ๒๙ ประการตามตัวชี้วัด ที่ www.vithebuddha.com บันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด ให้เสร็จภายใน วันที่  ๒๕  มีนาคม ๒๕๕๘  

3 มี.ค. 58

>> ด่วน ! << การสำรวจ ครู/พระ ใน ร.ร.  (ศน.รัชนีวัลย์)
  
       ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา (กรอกในโปรแกรม excel )   โดยดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  ส่งกลับมาที่  nanr1111@gmail.com   (ดาวโหลดแบบกรอกข้อมูล)

3 มี.ค. 58

>> ด่วน ! << ข้อสอบจุดเน้นออนไลน์   (ศน.รัชนีวัลย์)
        
 ข้อสอบ  แบบทำสอบนักเรียน   จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯ ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๗
          โหลด  
Test - s1-3    Test-p1-6

3 มี.ค. 58

ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การมีงานทำ และสร้างรายได้ระหว่างเรียน   (ศน.ณฐลมนต์)
        
 ดูรายละเอียด

2 มี.ค. 58

การประกวดผลงานวิจัย   (ศน.สมนึก)
        
 ดูรายละเอียด

2 มี.ค. 58

การอุดหนุนทุนวิจัย   (ศน.สมนึก)
        
 ดูรายละเอียด

2 มี.ค. 58

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม   (ศน.รุ่งรพี)
        
 ดูรายละเีอยด

16 ก.พ. 58

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์  (ศน.ศุภกานต์)
        
 สสวท. จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ใน ร.ร. ครั้งที่ 22   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

16 ก.พ. 58

นโยบาย ปี 58 ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้   (ศน.เวชะณิการ์)
        
 ขอให้ ร.ร. จัดทำแผนพัฒนาการอ่าน การเขียน รายบุคคล ของนักเรียนทีมีผลการประเมินการอ่าน การเขียน ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่ง ภายใน 10 มี.ค.58
         ดูหนังสือที่ ว685   ดูคำสั่งที่ 76/58

16 ก.พ. 58

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ศน.ศุภกานต์)
        
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค. 58  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

16 ก.พ. 58

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 58   (ศน.เวชะณิการ์)
        
 สพป.ศก.3 กำหนดการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 58 ระหว่างวันที่ 16 - 26 มี.ค.58 จึงแจ้งให้ ร.ร. เตรียมพร้อมรับการประเมิน   ดูรายละเอียด

16 ก.พ. 58

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย   (ศน.อัจฉฎาพร)
         สพป.ศก.3  กำหนดการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มี.ค.58   
 โหลดคำสั่งที่ 99/58

16 ก.พ. 58

>> ด่วน ! << การพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน : ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานชาติ ปี 58   (ศน.รัชนีวัลย์)
        
 ขอให้ ร.ร. คัดเลือกครู เป็นเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยให้ส่งภายใน 17 ก.พ.58  ทาง LINE ร.ร.สุจริต หรือทางอีเมล์ nanr1111@gmail.com   และเข้าอบรม ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.พ.58    
         ดูหนังสือที่ ว695     ดูคำสั่งที่ 98/58

16 ก.พ. 58

ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย   (ศน.ปราณี)
         ดูรายละเอียด

11 ก.พ. 58

>> ด่วน ! << การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์     (ศน.ศุภกานต์)
        
 สสวท. จัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มี.ค.57   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

11 ก.พ. 58

>> ด่วน ! << การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 58     (ศน.เวชะณิการ์)
        
 แจ้ง ร.ร. 40 ร.ร. ตามรายชื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558    เชิญผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมิน ในวันศุกร์ที่ 13 ก.พ.58  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   โดยให้ ร.ร.ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และนำมาในวันประชุม
         ดูหนังสือแจ้ง ที่ ว601    โหลดคู่มือเอกสารประกอบฯ

10 ก.พ. 58

>> Hot ! << แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ LAS     (ศน.ศุภกานต์)
        
 เชิญคณะกรรมการตามคำสั่งฯ คัดเลือกข้อสอบ LAS ในวันที่ 13 ก.พ.58  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  ดูรายละเอียด

6 ก.พ. 58

>> แก้ไข ! << โครงสร้างข้อสอบ LAS     (ศน.ศุภกานต์)
        
 แก้ไข โครงสร้างข้อสอบ LAS กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  >>   ดูรายละเอียด

6 ก.พ. 58

การจัดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (NT)   (ศน.เกษศิรินทร์)
          1. ให้โรงเรียนดาวน์โหลด คู่มือการจัดสอบเพื่อนำไปศึกษาและทำความเข้าใจ

          2. ให้โรงเรียนตรวจสอบสนามสอบและจำนวนห้องสอบ

          3. ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาทางเว็บไซต์
http://www.ssk3.go.th/index1.php สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กลุ่มนิเทศ ฯ
          4. ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯให้แล้วเสร็จ ภายใน 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยส่งไฟล์มาที่ Email :
paengwisetk@gmail.com (ศน.เกษศิรินทร์  แพงวิเศษ โทร 081-976-5843)
>>  ดาวน์โหลด   1.) คู่มือการจัดสอบ NT 57     2.) แบบฟอร์มการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ    3.) สนามสอบ

5 ก.พ. 58

ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ LAS   (ศน.ศุภกานต์)
        
 แจ้ง ประธาน กพศ. จัดทำร่างคำสั่ง LAS และส่งภายใน 13 ก.พ.58   ทาง e-mail : supakarn_area3@hotmail.com  ดูรายละเอียด

5 ก.พ. 58

การประเมินคงสภาพบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  (ศน.อัจฉฎาพร)
        
 ร.ร.ร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 เตรียมเอกสารเพื่อประเมินคงสภาพ
         ดูรายละเอียด

4 ก.พ. 58

>> ด่วน ! << ประชุมชี้แจงใช้สื่อ eDLTV   (ศน.ปราณี)
        
 แจ้ง ร.ร.ขนาดเล็ก ส่งผู้รับผิดชอบโครงการ มารับฟังคำชี้แจงในการนำสื่อ eDLTV ไปใช้ให้ถูกต้อง ในวันที่ 6 ก.พ.58  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.สก.3 และให้นำคอมพิวเตอร์พกพามาด้วย
         ดูรายละเอียด

2 ก.พ. 58

โครงสร้างข้อสอบ LAS (กลุ่มสาระฯ)   (ศน.ศุภกานต์)
        
  ดูรายละเอียด

2 ก.พ. 58

เชิญประชุม   (ศน.อัจฉฎาพร)
        
  เชิญครูปฐมวัยหรือครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่ ๑ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตาเปียง  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  โรงเรียนบ้านปราสาท  โรงเรียนบ้านตาสุด  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา  โรงเรียนบ้านโคกตาล โรงเรียนบ้านตาอุด  โรงเรียนบ้านไทร  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา  โรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ประชุมเพื่อส่งเอกสารขอประเมินคงสภาพ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ.ห้องนิรมิต ๒ (ห้องศึกษานิเทศก์) และเชิญโรงเรียนที่ ๔ ได้แก่ โรงเรียนบ้านไฮเลิง โรงเรียนบ้านกอกหวาน โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน โรงเรียนบ้านบัลลังก์ โรงเรียนสวัสดีวิทยา โรงเรียนบ้านชำแระกลาง โรงเรียนนิคม ๑ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองสุดประชุมเพื่อส่งเอกสารขอประเมินรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ.ห้องนิรมิต ๒

2 ก.พ. 58

ยืนยันจำนวน นร. เพื่อพิมพ์แบบทดสอบ LAS   (ศน.ศุภกานต์)
        
 แจ้ง ร.ร. ตรวจสอบยอด นร. และยืนยันเพื่อจัดพิมพ์แบบทดสอบ LAS   ดูรายละเอียด

2 ก.พ. 58

การประชุมวิชาการ  STEM THAILAND  (ศน.ศุภกานต์)
        
 ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ   ดูรายละเอียด

2 ก.พ. 58

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์   (ศน.ศุภกานต์)
        
 สสวท. ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์   ดูรายละเอียด

29 ม.ค. 58

>> Hot ! << การพิมพ์ข้อมูลนักเรียนลงบนกระดาษคำตอบ (การสอบ NT นักเรียน ป.3 ปี 57)   (ศน.เกษศิรินทร์)
        
 ด้วย สำนักทดสอบทางการศึกษาจะปิดระบบกรอกข้อมูลนักเรียนสำหรับพิมพ์ลงกระดาษคำตอบภายในวันที่  30 มกราคม  2558   สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลนักเรียนลงระบบ ทางส่วนกลางจะส่งกระดาษคำตอบเปล่าให้โรงเรียนดังกล่าว นักเรียนต้องเขียนข้อมูลลงกระดาษคำตอบเอง กรอกและระบายรหัสเอง  ดังนั้นขอให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวันดังกล่าว โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis/   โดยพิมพ์   username  และ password ของโรงเรียน  (ติดต่อรับรหัสได้ที่ ประธานกลุ่มฯหรือ ศน.เกษศิรินทร์)

28 ม.ค. 58

>> ด่วนมาก ! << การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณัฐพงศ์)
        คำสั่งที่ 52/2558
        หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04140/ว385     
        แนวทางการจัดสอบ O-NET

20 ม.ค. 58

>> Hot ! << ชี้แจงการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557   (ศน.ณัฐพงศ์)
        ดูรายละเอียด

20 ม.ค. 58

>> Hot ! << แนวดำเนินการคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ วันที่ 23 ม.ค.58   (ศน.เวชะณิการ์)
        แจ้งแนวดำเนินการคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ สำหรับโรงเรียน ดังนี้
        1. กำหนดการสอบ เริ่มเวลา  09.00 น. เป็นต้นไป โดยก่อนการสอบ ให้ประธานสนามสอบ ประชุมทำความเข้าใจกับคณะกรรมการคุมสอบตามแนวดำเนินการ     1.แนวดำเนินการ  ป.1, 3, 4, 6 (X-ray)    2.แนวดำเนินการ  ป.2 ป.5 (Scan)   3.แบบบันทึกคะแนน ป.2 ป.5   4.แนบท้ายคำสั่งที่ 736/2558
        2. กำหนดการสอบ  ป.1 ป.3 ป.4 ป.6  ให้ทดสอบการอ่าน , ทดสอบการเขียน  ตามลำดับ
        3. กำหนดการสอบ  ป.2 ป.5  ให้ทดสอบการอ่าน , ตอบคำถาม , ทดสอบการเขียน  ตามลำดับ
        
4. สำหรับแบบบันทึกคะแนน แบบสรุปคะแนน กระดาษเขียนตามคำบอก บรรจุอยู่ในซองข้อสอบ

19 ม.ค. 58

การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ  (ศน.รุ่งรพี)
 
       สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

19 ม.ค. 58

การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณัฐพงศ์)
 
       คำสั่งฉบับจริง กำลังเสนอ ผอ.สพป.ศก.3 ลงนาม  ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนาม เข้าประชุม  ณ  สพป.ศก.3  ในวันที่ 20 ม.ค.58  เวลา  09.00 น.
        ดูร่างคำสั่ง

16 ม.ค. 58

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  (ศน.รุ่งรพี)
 
       ดูรายละเอียด

16 ม.ค. 58

การประเมินนักเรียนชั้น ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2557  (ศน.เกษศิรินทร์)
 
       สพฐ. ให้แจ้ง ร.ร. ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อพิมพ์กระดาษคำตอบเป็นรายบุคคล ภายในวันที่ 31 ม.ค.58 ทางเว็บไซต์  http://juno.tks.co.th/Obecwebregis   โดยใช้รหัสผ่านที่ สพป.ศก.3 ส่งให้เมื่อครั้งประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 1/58  
        ดูหนังสือแจ้ง

16 ม.ค. 58

การแข่งขันตามโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน   (ศน.ปราใส)
 
       กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จัดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 16 - 17 ก.พ. 58  ณ  โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น   ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

14 ม.ค. 58

เชิญคณะกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล ประชุม   (ศน.อัจฉฎาพร)
 
       เชิญคณะกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล  ประชุม ในวันจันทร์ที่  19  มกราคม 2558  เวลา  13.00 น. – 16.30 น.  ณ  ห้อง ICT อาคารรวมใจ  ชั้นบน รายชื่อคณะกรรมการตามรายละเอียด   ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

14 ม.ค. 58

แจ้งคณะกรรมการนิเทศ เตรียมพร้อมแข่งทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557   (ศน.ประจักษ์)
        ดูหนังสือแจ้ง    ดูคำสั่งคณะกรรมการฯ

14 ม.ค. 58

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557   (ศน.ประจักษ์)
        แจ้ง ร.ร. ที่เป็นตัวแทน  ดูรายละเอียด

13 ม.ค. 58

Hot !เชิญประชุม  ประธานกรรมการ เลขานุการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ศน.ปราณี)
        ดูรายละเอียด
    คำสั่งที่ 18/58

13 ม.ค. 58

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ศน.ปราณี)
        ดูรายละเอียด

13 ม.ค. 58

การสอนเสริมเพื่อสอบ O-NET   (ศน.ปราณี)
        ดูรายละเอียด

9 ม.ค. 58

จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ PEER เพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ์ประจำศูนย์  (ศน.พัชมณ)
        ดูรายละเอียด

8 ม.ค. 58

>> Hot ! << ประกาศนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียน  อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”   (ศน.เวชะณิการ์)
        แจ้งผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิโอ คอนเฟอเรนซ์  การประกาศนโยบาย " ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"  
ในวันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.   ณ   ห้องประชุมจตุรมิตร
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

8 ม.ค. 58

การแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถ การอ่าน การเขียน (X-ray) นักเรียน ป.1 - 6   (ศน.เวชะณิการ์)
ขอความอนุเคราะห์ประธาน กพศ. ทุกกลุ่ม แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถ การอ่าน การเขียนฯ ตามร่าง
คำสั่งที่ส่งมาด้วย  ส่งทางอีเมล์   way_intanai@hotmail.com   
ภายในวันที่  15 ม.ค.58
       ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง      
       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำสั่งกลุ่ม แนบท้าย  Xและ S
       ดาวน์โหลดคำสั่งกลุ่ม X-ray ครั้งที่ 2/2556  
(ใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ)
            1.
บัญชีแนบท้ายฯ อ.ขุขันธ
          2. บัญชีแนบท้ายฯ อ.ปรางค์กู่
          3. บัญชีแนบท้ายฯ อ.ไพรบึง
          4. บัญชีแนบท้ายฯ อ.ภูสิงห

8 ม.ค. 58

การทดสอบความสามารถ การอ่าน การเขียน (X-ray) นักเรียน ป.1 - 6   (ศน.เวชะณิการ์)
       สพป.ศก.3 กำหนดการทดสอบความสามารถ การอ่าน การเขียน นักเรียน 
ในวันที่ 23 ม.ค.58  ดังนี้
            1. ทดสอบความสามารถ การอ่านการเขียน (X-ray) ป.1  ป.3  ป.4  ป.6  ทุกคน 
            2. ทดสอบการอ่านรู้เรื่องและสื่อสาร (Scan)   ป.2  ป.5  ทุกคน
            ดูรายละเอียด  

7 ม.ค. 58

เฉลยและแบบกรอกคะแนน Pre O-net  ปี 57  (ศน.ณัฐพงศ์)
       โหลดรายละเอียด

30 ธ.ค. 57

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  แก้ไขเปลี่ยนแปลง   (ศน.ณัฐพงศ์)
       ขอความอนุเคราะห์ประธาน กพศ. ทุก กพศ. เสนอร่างคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ตามรายละเอียดและแบบร่างคำสั่งนี้    ดูรายละเอียด

30 ธ.ค. 57

ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย (ศน.เกษศิรินทร์)
       มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำวิจัยเรื่อง "การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ปี 53 และ 56 จึงขอความอนุเคราะห์ทุก ร.ร. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม และส่งไปที่อีเมล์  
Methee07g@gmail.com   ดูรายละเอียด

29 ธ.ค. 57

การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ร.ร.ขยายโอกาส (ศน.ณฐลมนต์์)
       แจ้ง ร.ร.ขยายโอกาส กรอก แบบสำรวจตามแบบฟอร์ม และส่งถึง ศน.ณฐลมนต์  ภายในวันที่ 8 ม.ค.58   ดูรายละเอียด

22 ธ.ค. 57

เผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558  (ศน.ปราณี)
       ดูรายละเอียด

22 ธ.ค. 57

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ  (ศน.ปราณี)
       ดูรายละเอียด

19 ธ.ค. 57

การศึกษาดูงาน ร.ร.ต้นแบบยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาฯ ร.ร.บ้านแปรง (ศน.รัชนีวัลย์)
       โหลดรายละเอียด

19 ธ.ค. 57

การจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน (งบจังหวัด)   (ศน.รัชนีวัลย์)
       โหลดรายละเอียด

18 ธ.ค. 57

การทดสอบ Pre NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (ศน.เกษศิรินทร์)
       
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ Pre NT ดังนี้
               1.ตารางสอบ     2.บัญชีรายชื่อ     3.แบบนิเทศฯ     4.แบบบันทึกคะแนน ( กรอกแล้วให้แนบไฟล์ส่งกลับมายัง  E-Mail : 
paengwisetk@gmail.com ) 
              โหลดรายละเอียด

18 ธ.ค. 57

>> ด่วน ! << การบันทึกข้อมูลแบบประเมิน โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ศน.ปราณี)
       แจ้ง ร.ร. ทำการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธ.ค.57 ทางเว็บไซต์  http://210.246.188.154/dltv/pramearn   ดูรายละเอียด

16 ธ.ค. 57

>> ด่วน ! << การทดสอบ Pre NT ป.3 ปี 57  (ศน.เกษศิรินทร์)
       แจ้งประธาน และ เลขาฯ  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกกลุ่ม  เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการและรับแบบทดสอบ Pre NT
ในวันที่ 18 ธ.ค.57 เวลา 15.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร

9 ธ.ค. 57

การทดสอบ Pre NT ป.3 ปี 57  (ศน.เกษศิรินทร์)
       ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะทดสอบ Pre NT นักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 19 ธันวาคม  2557  จึงขแจ้งประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ดำเนินการ
       1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯ ตามตัวอย่างที่แนบมา

       2. ตรวจสอบจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
       ดูรายละเอียด

8 ธ.ค. 57

ข้อมูลการอ่านการเขียนนักเรียนรายโรงเรียน   (ศน.เวชะณิการ์)
       สพป.ศก.3 กำหนดกิจกรรมการ X-ray  การอ่านการเขียนนักเรียนรายโรงเรียน ในวันที่ 14 มกราคม 2557 โดยกลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ซึ่งโรงเรียนรายงานข้อมูลตามระบบ Triple A
       ให้ ร.ร. เตรียมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามจำนวนที่ได้รายงานมาที่เขตพื้นที่ฯ เพื่อใช้ในการกำหนดเครื่องมือ
       ดูรายละเอียด

4 ธ.ค. 57

การบันทึกข้อมูล การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ศน.ปราณี)
       สพป.ศก.3 ได้อำนวยความสะดวกแก่ ร.ร. ในด้านข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของ ร.ร.ขนาดเล็ก  จึงแจ้ง ร.ร. ให้นำ External Harddisk (eDLTV) มาสำเนาข้อมูล ได้ที่ ศน.ปราณี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 ธ.ค.57
       ดูรายละเอียด

4 ธ.ค. 57

โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  (ศน.ศุภกานต์)
       ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  ดูรายละเอียด

4 ธ.ค. 57

ประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  (ศน.ศุภกานต์)
       ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด  ดูรายละเอียด  เค้าโครงฯ

1 ธ.ค. 57

โครงการพัฒนาบุคลากรครูภาษาไทย  (ศน.เวชะณิการ์) 088 378 2831
       อินโนเวชั่นมีเดีย  จัดโครงการ "การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย" ใน
วันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค.57  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร จึงเชิญชวนครูสอนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 เข้าอบรม ร.ร.ละ 1 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีต้องการเข้าอบรมมากกว่า 1 คน ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณไพรวัลย์  สายสุข   โทร.084 686 0015 , 098 653 7894   ดูรายละเอียด   แบบตอบรับกรณีต้องการเข้าอบรมเพิ่ม(ค่าสมัคร 100 บ.)

1 ธ.ค. 57

>> Hot ! << การรับเงินสนับสนุนของตัวแทนแข่งทักษะ และเชิญประชุม  (ศน.เกษศิรินทร์)
       แจ้ง ร.ร.ที่เป็นตัวแทนแข่งทักษะ ติดต่อขอรับเงินสนับสนุนที่ กลุ่มการเงินฯ (นางเพ็ญศรี) ในวันที่ 8-9 ธ.ค.57
       แจ้ง ร.ร.ที่เป็นตัวแทน เข้าประชุมรับฟังนโยบายจาก ผอ.สพป.ศก.3  ในวันที่ 4 ธ.ค.57  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร
       ดูรายละเอียด    บันทึกจ้างเหมารถไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ สกล 64  

27 พ.ย. 57

โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015    (ศน.ธนกฤต)
       ดูรายละเอียด

27 พ.ย. 57

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015  (ศน.ธนกฤต)
       ดูรายละเอียด

27 พ.ย. 57

การคัดเลือก ร.ร. เข้าร่วมโครงการ EBE  (ศน.พัชมณ)
       แจ้ง ร.ร.ที่มีคุณสมบัติ และสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ  ดูรายละเอียด

27 พ.ย. 57

>> Hot ! << การจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน  (ศน.พัชมณ)
        แจ้ง ผอ.ร.ร. และผู้จัดการศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ ของ ร.ร.บ้านสำโรงพลัน , ร.ร.บ้านตะเคียนราม, ร.ร.บ้านเกาะกระโพธิ์, ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  เข้าร่วมประชุมวันที่ 4 ธ.ค.57  เวลา 13.30  ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์   ดูรายละเอียด

25 พ.ย. 57

>> Hot ! << การดำเนินงานโครงการจัดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557  (ศน.ณัฐพงศ์)
       ดูรายละเอียด

24 พ.ย. 57

>> ด่วนที่สุด ! << การประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" รุ่น 1 และรุ่น 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
       ขอเชิญ ผอ.ร.ร. ในโครงการ "โรงเรียนสุจริต รุ่น 1 และรุ่น 2  เข้าประชุมในวันที่ 25 พ.ย.57  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด

20 พ.ย. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย"  (ศน.อัจฉฎาพร)
       สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย" ในวันที่ 27 พ.ย.57  เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 1,500  บาท และอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารสมองและการออกกำลังายด้วยผ้าขาวม้า " ในวันที่ 11 ธ.ค.57  เวลา 12.30 - 16.00 น.  ค่าลงทะเบียน 800 บาท  ขอเชิญครูและผู้บริหารที่สนใจเข้ารับการอบรม  ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ม.มหิดล  ดูรายละเอียด

20 พ.ย. 57

การนิเทศ ติดตาม การฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภูมิภาค  (ศน.เกษศิรินทร์)
       แจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่ง  ออกนิเทศเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภูมิภาค   ดูรายละเอียด

20 พ.ย. 57

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ Pre O-NET  ปีการศึกษา 2557   (ศน.ณัฐพงศ์)
         หนังสือ ที่ ว4530
         คำสั่ง ที่ 686/2557

20 พ.ย. 57

ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง   (ศน.สมจิต)
         แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง เพื่อขอหนังสือรับรองจาก สพป.ศก.๓ ดังนี้
          ๑. ร.ร.บ้านขามฆ้อง
          ๒. ร.ร.บ้านแขว
          ๓. ร.ร.บ้านตูม
          ๔. ร.ร.บ้านทุ่งหลวง
          ๕. ร.ร.บ้านแทรง
          ๖. ร.ร.บ้านบ่อทอง
          ๗. ร.ร.บ้านมัดกานกทาขุมปูน
          ๘. ร.ร.บ้านสามขา
          ๙. ร.ร.บ้านเหล็ก

17 พ.ย. 57

>> ด่วนที่สุด ! << แจ้งแนวการสอบ Pre O-Net ปี 2557   (ศน.ณัฐพงศ์)
     การสอบ  Pre O-Net  วันที่ 19 พ.ย.57 ให้ดำเนินการดังนี้
     1. ให้ประธาน กพศ. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ โดยให้ทุก ร.ร.เป็นสนามสอบ กรรมการคุมสอบ ต้องไม่คุมสอบ ร.ร.ของตนเอง
     2. ให้ประธาน กพศ. เสนอรายชื่อผู้ตรวจข้อสอบ โดยแจ้งไปที่กลุ่มนิเทศฯ ด่วน ภายในวันที่ 17 พ.ย. 57 กพศ. ละ 5 คน และให้ประธานแจ้งผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ทราบ และไปราชการปฏิบัติการตรวจข้อสอบ  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3 ในวันที่ 21 พ.ย.57
     3. เมื่อดำเนินการสอบเสร็จ ให้เก็บข้อสอบไว้  ณ  คลังข้อสอบ กพศ.  และให้ส่งกระดาษคำตอบพร้อมบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ ภายในวันที่  19 พ.ย.57 ที่กลุ่มนิเทศฯ   (คำสั่ง จะส่งให้ประธาน กพศ. วันที่ 18 พ.ย.57)

13 พ.ย. 57

>> ด่วนที่สุด ! << การสอบ Pre O-Net   (ศน.ณัฐพงศ์)
     แจ้งทุก ร.ร. ทราบ  สพป.ศก.3 จะดำเนินการสอบ Pre O-Net  พร้อมกันทุก ร.ร. ในวันที่ 19 - 20 พ.ย.57 นี้  และให้ประธาน กพศ. และ เลขาฯ  ติดต่อขอรับข้อสอบ และรับฟังคำชี้แจงแนวทางการสอบ  ณ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก.3 ในวันที่ 18 พ.ย.57  เวลา  13.00 - 16.00 น.

10 พ.ย. 57 >> ด่วนที่สุด ! << สำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและสื่อสารได้ (ศน.เวชะณิการ์)
     สพฐ. แจ้ง ร.ร.รายงานข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและสื่อสารได้ โดยใช้ข้อมูลที่ ร.ร. รายงานในฐานข้อมูลจุดเน้น  (ข้อมูล  ณ วันที่ 31 ต.ค. 57)  
ส่งข้อมูลภายในวันที่ 17 พ.ย.57    ดูรายละเอียด
10 พ.ย. 57

แบบบันทึกการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ร.ร.ในกลุ่มสีเขียว  จำนวน 25 ร.ร. (ศน.เวชะณิการ์)
     
ส่งข้อมูลภายในวันที่ 17 พ.ย.57   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

6 พ.ย. 57 >> Hot ! << ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2557   (ศน.ประจักษ์)
     ตามที่ สพป.ศก.3 ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-17 ต.ค.57 ที่ผ่านมาแล้วนั้น  จึงประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  ดูรายละเอียด
6 พ.ย. 57

การทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย เล่มที่ 38  (ศน.ปราณี)
     สโมสรไลออนส์ภาค 310 อี ประเทศไทย  จะทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 38 มอบให้ ร.ร.  จึงแจ้ัง ร.ร.ตามรายชื่อ เข้าร่วมพิธีรับมอบ   ดูรายละเอียด

5 พ.ย. 57

การประกวดดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน เพื่อความมั่นคง  (ศน.พุทธ)
     วัฒนธรรมจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน เพื่อความมั่นคงของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสนเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ดูรายละเอียด

5 พ.ย. 57

ขอเชิญร่วมนำเสนองานวิจัย "ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 2" (ศน.สมนึก)
     ด้วย ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 2" และจัดนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2557 สาขาบริหารการศึกษาและสาขาหลักสูตรการสอน สาขาวัดผลประเมินผลฯลฯ ในวันที่ 12 ก.พ. 2558 ณ  ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
     จึงขอเชิญท่านที่สนใจ นำผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในงานฯ โดยส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า จำนวน 3 ชุด พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลลงแผ่น CD  ส่งถึง ม.ราชภัฎศรีสะเกษ  และทาง E-mail  :  Tai4604@hotmail.com  ภายในวันที่ 7 พ.ย.57  สอบถามเพิ่มเติม  โทร 045-643600-5 ต่อ 9803, 9804

31 ต.ค. 57

จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ของเด็กพิเศษ และ ครู ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557  (ศน.ประจักษ์)
     ให้ ร.ร. ดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ที่   http://106.0.176.62/specialbasic      ดูรายละเอียด

31 ต.ค. 57

ด่วน ! เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ศน.ปราณี)
     สพฐ. จะทำการแถลงข่าวฯ วันที่ 31 ต.ค.57  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.  ดูรายละเอียด

30 ต.ค. 57

การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2557  (ศน.ปราณี)
     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จัดการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2557  ผู้สนใจ ดูรายละเอียด

28 ต.ค. 57

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ศน.ปราณี)
     แจ้ง ร.ร. ในโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยด่วน   ดูรายละเอียด

28 ต.ค. 57 >> Hot ! <<  การนิเทศความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี 57  (ศน.พุทธ)
     สพป.ศก.3 กำหนดการนิเทศความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี 2557 ในวันที่ 3 พ.ย.57
จึงแจ้ง ทุก ร.ร.ในสังกัดเตรียมพร้อมให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ และขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตามเห็นสมควร
     แจ้งคณะกรรมการนิเทศฯ ให้ดาวน์โหลดคำสั่ง เครื่องมือนิเทศฯ ส่วนแบบรายงานการเดินทางไปราชการ ติดต่อรับได้ที่ ศน.พุทธ มงคล พร้อมส่งผลการนิเทศฯ ภายในวันที่ 4 พ.ย.57 (โทร. 090-3633340)
     โหลด หนังสือ ว 4190
     โหลดคำสั่ง ที่ 639/2557
     โหลดเครื่องมือแบบประเมินการนิเทศฯ
   (แก้ไขใหม)่
     โหลดแบบขออนุญาตไปราชการ    
(เพิ่มเติม)
27 ต.ค. 57

ด่วน ! การรายงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้งผู้รับผิดชอบการรายงานจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้รายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภายใน 31 ต.ค.57   ดูรายละเอียด

27 ต.ค. 57 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ (ผอ.ทองคำ)
     คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จึงแจ้งสถานศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ    ดูรายละเอียด
27 ต.ค. 57

ด่วน ! ขอเชิญเป็นวิทยากรแกนนำอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ (ศน.รุ่งรพี)
     ขอเชิญ ครูที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ในคำสั่ง ที่ 642 เป็นวิทยากรแกนนำ
     ดูหนังสือที่ ว4174     ดูคำสั่งที่ 642

27 ต.ค. 57

ด่วน ! ขอเชิญแสดงผลงานโครงงานประวัติศาสตร์   (ศน.รุ่งรพี)
     ขอเชิญ ร.ร.ที่มีผลงานการสอนโครงงานประวัติศาสตร์ดีเด่น จัดแสดงผลงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  รายชื่อ ดังนี้
      1. ร.ร.บ้านตาอุด   2. ร.ร.บ้านไพรพัฒนา   3. ร.ร.นิคม 3    4. ร.ร.บ้านป่าใต้   5. ร.ร.บ้านขนุนฯ
      ดูรายละเอียด

15 ต.ค. 57

>>> New!! <<<  การแข่งทักษะวิชาการระดับภูมิภาค (จ.สกลนคร) ปี 57  (ศน.ประจักษ์)
     สามารถดูรายละเอียดสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภูมิภาค (ตารางการแข่งขัน) ได้ที่เว็บไซต์   >>    http://esan64.sillapa.net/sp-center/

14 ต.ค. 57

<<<< ด่วน !! >>>>   การแข่งทักษะวิชาการระดับเขต (สาระสังคมฯ)  (ศน.รุ่งรพี)
      เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สาระสังคมฯ  ดาวน์โหลดรายละเอียด
      1. บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ฯ สาระสังคม   
(ปรับปรุง  14 ต.ค.57)
      2. สนาม ร.ร.ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง   
(ปรับปรุง  14 ต.ค.57)
      
การแข่งขันทักษะ กลุ่มสาระสังคมฯ  กิจกรรม  สวดมนต์แปล
      ให้โรงเรียนที่ส่งทีมที่มีนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาร่วมทีมด้วย  นำใบรับรองมาแสดงด้วย
ว่านักเรียนคนใด  อยู่ระดับประถมฯ  และระดับมัธยมฯ

14 ต.ค. 57

<<<< Hot!! >>>>  แข่งทักษะวิชาการระดับเขต ปี 57  (ศน.เกษศิรินทร์)
     ดาวน์โหลดรายละเอียด
      1.  คำสั่งที่ 618/2557
      2.  บัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ    ยกเว้น สาระสังคมฯ
  (ปรับปรุง  13 ต.ค.57) 
      3.  กำหนดการแข่งขัน 
    ยกเว้นสนาม ร.ร.ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง   (ปรับปรุงล่าสุด 8 ต.ค.57)

13ต.ค. 57

>> ด่วนมาก << พิธีเปิดการแข่งทักษะวิชาการระดับเขต ปี 57  (ศน.เกษศิรินทร์)
     ขอเชิญ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องจตุรมิตร สพป.ศก.3

13ต.ค. 57

ทรู ปลูกปัญญา  (ศน.สมนึก)
      บ.ทรูฯ ขอความร่วมมือ ร.ร. (32 ร.ร.) ในโครงการ ทรู ปลูกปัญญา ตอบแบบประเมินผลโครงการ โดย ร.ร.ที่ผ่านการประเมิน จะได้รับอุปกรณ์เพิ่มเติม จึงขอให้ ร.ร. ตอบแบบประเมิน ส่ง  บ.ทรู เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเศก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320 (วงเล็บมุมซอง "โครงการทรูปลูกปัญญา") ส่งภายในวันที่ 30 พ.ย.57  ดูรายละเอียด
      1. หนังสือ ว363
      2. แบบประเมิน
      3. รายชื่อ ร.ร. (32 ร.ร.)

13ต.ค. 57

โครงการ "ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" รุ่นที่ 2 และ 3  (ศน.ปราณี)
      สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ "ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" รุ่นที่ 2 และ 3 ผู้สนใจ ดูรายละเอียด

8 ต.ค. 57

ด่วน ! โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และการรายงานผลการประเมินตนเองภาคเรียนที่ ๑  (ศน.รัชนีวัลย์)
       
ครงการโรงเรียนวิถีพุทธและการรายงานผลการประเมินตนเองภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๗ ของโรงเรียนวิถีพุทธ ขอให้โรงเรียนวิถีพุทธ การประเมินตนเอง ๗ ด้าน ๒๙ ประการตามตัวชี้วัด ที่ www.vithebuddha.com บันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด ให้เสร็จภายใน วันที่  ๒๕  ตุลาคม ๒๕๕๗

8 ต.ค. 57

ด่วน ! การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น  (ศน.รัชนีวัลย์)
    
  การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ผ่านระบบ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๑๕๕๖  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  บันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดใน  http://school.stabdb.com  ให้บันทึกให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

7 ต.ค. 57

ด่วนที่สุด ! เชิญประชุมเตรียมการแข่งทักษะวิชาการระดับเขต ปี 57  (ศน.เกษศิรินทร์)
     เชิญคณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ 618/2557 และบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ที่ 618/2557 รายกลุ่มสาระ  เข้าประชุมในวันที่ 8 ตุลาคม  2557  เวลา 09.00 น.   ณ  ห้องประชุมจุตรมิตร สพป.ศก.3    ดูรายละเอียด  หนังสือ ที่ ว3977

7 ต.ค. 57

ด่วน ! แจ้งหัวข้อการแข่งขัน พูดพาทีสร้างสรรค์   (ศน.เวชะณิการ์)
       แจ้งหัวข้อการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. ๑-๓   รอบคัดเลือก 
       ๑) สังคมไทย : สังคมเอื้ออาทร สังคมแห่งความร่วมมือ   
        
๒) ศิลปวัฒนธรรมไทย... ในเวทีโลก  
        
๓) มรดกไทย : มรดกทางธรรมชาติ มรดกโลก

7 ต.ค. 57

ด่วน ! จัดสรรงบประมาณ PEER Center   (ศน.พัชมณ)
     แจ้ง ศูนย์ PEER Center  ประชุมวันที่ 10 ต.ค.57 เวลา 13.30  ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์   ดูรายละเอียด

25 ก.ย. 57

การส่งเอกสารเบิกเงินการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   (ศน.ปราณี)
     แจ้ง การเบิกค่าใช้จ่าย โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยให้ ร.ร. ขนาดเล็ก  91 ร.ร. นำเอกสารมาเบิก ภายในวันที่ 30 ก.ย.57   ดูรายละเอียด

24 ก.ย. 57

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน    (ศน.พัชมณ)
     ม.เอเชียน ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

24 ก.ย. 57

การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาพอเพียง    (ศน.รัชนีวัลย์)
     สพป.ศก.3 จะประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 29 ก.ย.57  จึงแจ้งครูที่รับผิดชอบโครงการฯ ร.ร.ละ 1 คน (ตามรายชื่อ ร.ร.ที่แนบ) เข้าประชุม โดยให้เตรียมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการดำเนินงาน และภาพกิจกรรมมาด้วย
ดูรายละเอียด
    โหลดคำสั่ง 572

18 ก.ย. 57

โครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย  (ศน.สมนึก)
     บริษัท ดีแทค  จัดโครงการ  Internet for all โดยมอบ ชม.อินเตอร์เน็ตให้กับ ร.ร.ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ขาดแคลน ฟรี 1 ปี  และรับสมัคร ร.ร.เข้าร่วมโครงการอีก 77 ร.ร.  หมดเขต 30 ก.ย.57 หากสนใจ  ดูรายละเอียด

17 ก.ย. 57

การขอทุนอุดหนุนวิจัย  (ศน.สมนึก)
     สพฐ. สนับสนุนทุนวิจัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

16 ก.ย. 57

เสนอชื่อคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ  (ศน.สมจิต)
     สพฐ. เชิญชวนบุคลากรสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

16 ก.ย. 57

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  (ศน.ศุภกานต์)
     สพฐ. แจ้ง ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิยุวสถิรคุณ สพฐ. สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม และ ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ดูรายละเอียด

12 ก.ย. 57

ด่วน ! อบรมจิตวิทยา ผู้บริหาร สพฐ. (ร.ร.สุจริต) รุ่น 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้ง ร.ร.กระต่ายด่อนวิทยา ดำเนินการ   ดูรายละเอียด

12 ก.ย. 57

จัดนิทรรศการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  (ศน.ปราณี)
     แจ้ง ร.ร. แกนนำดีเด่น ตามรายชื่อฯ นำผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ในวันที่  17 ก.ย.57   ดูรายละเอียด

12 ก.ย. 57

ด่วน ! จัดทำ CD ROM นวัตกรรมขับเคลื่อนจุดเน้น  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้ง ร.ร.บ้านตาสุด และ ร.ร.บ้านศาลา  ดำเนินการ   ดูรายละเอียด

11 ก.ย. 57

ด่วน ! รายงานผลโครงการ ร.ร.สุจริต  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้ง ร.ร.ในโครงการฯ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบที่ ส่ง ภายใสน 15 ก.ย.57   ดูรายละเอียด

8 ก.ย. 57

ด่วน ! แบบรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แบบรายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
1. รายชื่อโรงเรียน    2. แบบรายงานโครงการ

8 ก.ย. 57

การประชุมสรุปโครงการโรงเรียนสุจริต  (ศน.รัชนีวัลย์)
     ขอเชิญ ผอ.ร.ร. ตามรายชื่อที่แนบ เข้าประชุม   ดูหนังสือนำส่ง
ดูราย

3 ก.ย. 57

ด่วน ! ผลการประกวดกิจกรรมปฐมวัย (ศน.อัจฉฎาพร)
     ผลการประกวดหลักสูตรสถาศึกษา  รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  หนังสือสำหรับเด็ก  และแผนการจัดประสบการณ์  ให้ผู้ที่ได้รับรางวัล อันดับที่ 1-3  ในการประกวดกิจกรรมทุกประเภท ติดต่อขอรับเงินรางวัลที่ ศน.อัจฉฎาพร  ภายในวัที่ 11 กันยายน  2557   ดูรายละเอียด

3 ก.ย. 57

ด่วน ! การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูปลายทาง (ศน.ปราณี)
     สพป.ศก.3 จัดอบรมขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูปลายทางใน ร.ร.ขนาดเล็ก ใน 6 ก.ย.57  เวลา 08.30 - 16.30 น.   ณ  ร.ร.ปลายทาง   ดูรายละเีอยด

3 ก.ย. 57

ด่วนมาก ! การประชุมทบทวนแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ศน.ปราณี)
     เชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ ผอ.ร.ร.ขนาดเล็กที่ไม่ได้เข้าประชุมเมื่อ 29 ส.ค.57 เข้าประชุมใน 4 ก.ย.57  ดูรายละเอียด

27 ส.ค. 57

ด่วนมาก ! การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ศน.รัชนีวัลย์)
     สพป.ศก.3 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา : การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน (งบจังหวัด) วันที่ 1 - 2 ก.ย.57  ณ  โรงแรมกิจตรงวิลล์ อ.เมือง จ.อุบลฯ
ดูรายละเอียด  => หนังสือที่ ว3407 รายชื่อ ร.ร.  ตารางกิจกรรม    คำสั่งที่ 481

26 ส.ค. 57

อบรมโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ศน.ปราณี)
     สพป.ศก.3 จัดอบรมโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ 29 ส.ค.57
 ดูรายละเอียด    รายชื่อ ร.ร.ขนาดเล็ก อบรมฯ
หมายเหตุ  ให้ผู้เข้าอบรมโหลดเอกสารเฉพาะคู่มือการอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ที่นี่ =>  http://www.suphan1.go.th/download/pm119469(0).rar  

25 ส.ค. 57

ด่วน ! อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์บูรณาการใช้แท็บเล็ต  (ศน.ปราณี)
     สพป.ศก.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แท็บเล็ต ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 9 ก.ย.57 จึงแจ้งวิทยากรตามรายชื่อที่แนบ
ประชุมเตรียมการวันที่ 26 ส.ค. 57  ดูรายละเอียด

25 ส.ค. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์บูรณาการใช้แท็บเล็ต  (ศน.ปราณี)
     สพป.ศก.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แท็บเล็ต ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 9 ก.ย.57 จึงแจ้งครูเข้าร่วมอบรม
 ดูรายละเอียด

25 ส.ค. 57

แต่งตั้งกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ ร.ร.ดีประจำตำบล  (ศน.ณฐลมนต์)
     สพป.ศก.3 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  โดยจะทำการนิเทศ ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 9 ก.ย.57  ดูคำสั่งที่ 464

21 ส.ค. 57

ด่วนมาก !  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน  (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 จัดอบรม ในวันที่ 29 ส.ค.57    ดูรายละเอียด  
เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม  จากเดิม  ห้องประชุมจตุรมิตร   เปลี่ยนเป็น   ห้องประชุม โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท์
เพิ่มเติม  ผู้ที่มีรายชื่อในการอบรม ให้เข้าอบรมด้วยตนเอง ห้ามส่งตัวแทน เนื่องจากเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร และให้นำคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คมาด้วย

20 ส.ค. 57

ส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบและกรรมการ แข่งทักษะ ปี 57  (ศน.เกษศิรินทร์)
     ให้  กพศ. ส่งตัวแทนผู้ดูแลระบบ และแจ้งรายชื่อกรรมการตัดสินฯ  ดูหนังสือ ว3297   แบบกรอกข้อมูล

19 ส.ค. 57

ด่วน ! โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ปีที่ 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
    
การประกวด /แข่งขัน โครงการชวนน้องทุ่งพุทธวจน  ปี่ที่ ๒ ในวันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  ศาลาการเปรียญวัดบกจันทร์นคร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
     โหลดหนังสือ ว3288   โหลดคำสั่ง 466

18 ส.ค. 57

ด่วน ! โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ปีที่ 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
    
เชิญโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ  นำนักเรียนเข้าประกวด  /แข่งขัน โครงการชวนน้องทุ่งพุทธวจน  ปี่ที่ ๒  
ในวันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  ศาลาการเปรียญวัดบกจันทร์นค
ร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
และให้กรอกข้อมูลนักเรียนตามแนบกรอกข้อมูล  ดังแนบ 

      ๑. รายชื่อโรงเรียน 
   ๒ . แบบกรอกข้อมูล

18 ส.ค. 57

Hot !การอบรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ  (ศน.อัจฉฎาพร)
 
เพิ่มเติม  ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรม ดังนี้
       1.กาว   2.กรรไกร   3.กาว 2 หน้า   4.สีเทียน   5.กระดาษสีคละสี คนละ 3 แผ่น

15 ส.ค. 57

Hot !การอบรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ  (ศน.อัจฉฎาพร)
     การอบรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ สำหรับครูปฐมวัย  แจ้งทุก ร.ร. ส่งครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ในวันที่ 23 ส.ค. 57   ณ   หอประชุมรวมใจภักดิ์  ร.ร.ขุขันธ์
      โหลดหนังสือที่ ว3164 และ คำสั่งที่ 443

8 ส.ค. 57

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 7  (ศน.รุ่งรพี)
    
แจ้งประกาศรายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 7 และเชิญประชุมในวันที่ 15 ส.ค.57 เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์   ดูรายละเอียด

8 ส.ค. 57

การรายงานข้อมูลแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการฯ  (ศน.อัจฉฎาพร)
    
แจ้ง ร.ร. ที่ยังไม่รายงานข้อมูล ให้ดำเนินการภายในวันที่ 13 ส.ค.57   ดูรายละเอียด

7 ส.ค. 57

แจ้งการประกวดกิจกรรมระดับปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จัดประกวดกิจกรรมปฐมวัย  ๔ กิจกรรม ได้แก่ ประกวดหลักสูตรสถานศึกษา ประกวดรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูปฐมวัย ประกวดแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการและประกวดหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้โล่รางวัลจาก สพป.ศก ๓ ส่งผลงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ภายในวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗
      โหลดคำสั่ง 444   โหลดหนังสือ ว3165

7 ส.ค. 57

การนิเทศติดตามการศึกษาปฐมวัย   (ศน.อัจฉฎาพร)
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จะนิเทศติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระหว่าง วันที่  ๖-๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อในคำสั่งเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการนิเทศในช่วงวันและเวลาดังกล่าว และให้คณะกรรมการนิเทศติดตามประชุมพร้อมกันในวันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๕.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.ศก ๓  
     โหลดคำสั่ง 440

6 ส.ค. 57

Hot ! มหกรรม "ASEAN fair 2014  ปรองดองสมานฉันท์ ผูกสัมพันธ์สู่อาเซียน" (ศน.ปราใส)
      ให้คณะกรรมการดำเนินงาน ตามคำสั่งที่แนบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
  
=>     ดูหนังสือส่งและคำสั่ง  
  
=>    บัญชีแนบท้ายคำสั่ง   =>  ตะเคียนราม   บึงกระโพธิ์   ปรือใหญ่   อนุบาลศรีประชานุกูล
                                        
=>  ขุขันธ์ราษฎร์   ภูมิศาลา

6 ส.ค. 57

การกรอกแบบติดตามโครงการ ร.ร.ดีประจำตำบล  (ศน.ณฐลมนต์)
     ร.ร.ดีประจำตำบล ขอให้กรอกแบบติดตาม ส่งด่วน ภายใน 10 ส.ค. นี้ ทาง e-mail :   chob892@gmail.com

6 ส.ค. 57

อบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง ร.ร.สุจริต รุ่น 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้ง ร.ร. เครือข่ายโครงการ ร.ร.สุจริต และผู้สนใจ ส่งใบสมัคร ภายใน 8 ส.ค.57   ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม    ใบสมัครอบรมหลักสูตรจิตวิทยา   หนังสือ สพฐ. , โครงการฯ และรายละเอียด

6 ส.ค. 57

Hot ! แผนผังการจัดงาน ASEAN fair 2014 (ศน.ปราใส)
      แผนผังการจัดงาน ASEAN fair 2014 ปรองดองสมานฉันท์ ผูกสัมพันธ์สู่อาเซียน 8 ส.ค.57   ดูแผนผัง

6 ส.ค. 57

Hot ! การประกวดหนูน้อย Smart ASEAN (ศน.ปราใส)
      สพป.ศก.3 ขอความร่วมมือ กลุ่ม กพศ. ทุกกลุ่ม ส่งตัวแทนเข้าประกวดหนูน้อย Smart ASEAN  กลุ่มละ  2 คน   ดูรายละเอีย

5 ส.ค. 57

การสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  (ศน.พุทธ)
      สพป.ศก.3 ได้ขยายผลการจัดการเรียนการสอน แบบคละชั้นใน ร.ร.ขนาดเล็ก  ประกอบด้วย   1.ระดับปฐมวัย    2.ระดับประถมศึกษา    3.แผนบูรณาการ    4.เอกสารเสริมความรู้คละชั้น
ให้ ร.ร. ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ ศน.พุทธ  โดยให้นำอุปกรณ์มาก๊อปปี้ข้อมูลขนาด 4 GB มาด้วย   ดูหนังสือและรายชื่อโรงเรียน

5 ส.ค. 57

Hot ! มหกรรม ASEAN fair 2014 ปรองดองสมานฉันท์ ผูกสัมพันธ์สู่อาเซียน  (ศน.ปราใส)
      แจ้งทุก ร.ร. เข้าร่วมพิธีเปิด โดย ผู้ว่าฯ เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 8 ส.ค.57  โดยพร้อมเพียงกันเวลา 08.00 น.  ณ  สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

เอกสารรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  (ศน.สมจิต)
      รายละเอียดการเขียนเอกสารรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเครือข่ายร่วมพัฒนา  ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

การแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
     
การประกวดกิจกรรมสำหรับครูปฐมวัย 4 กิจกรรม ได้แก่  ประกวดหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณ์ รูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ส่งภายใน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗   ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

การรายงานผลการดำเนินโครงการฯตามแนวคิด มอนเตสซอริ  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้ง ร.ร. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอริ   ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

จัดกิจกรรมวันอาเซียน  (ศน.ปราใส)
     สพป.ศก.3 ขอความร่วมมือสถานศึกษา จัดกิจกรรมวันอาเซียน หรือ สัปดาห์อาเซียน ในช่วงเดือน ส.ค.57  ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

แนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ สิริราชพยาบาล  (ศน.คัมภีรพจน์)
     สพฐ. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "แนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล"  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 57

คัดเลือก ครู บุคลากร สถานศึกษา หน่วยงาน ที่จัดการแนะแนดีเด่น  (ศน.คัมภีรพจน์)
     สพฐ. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการคัดเลือ
ก ครู บุคลากร สถานศึกษา หน่วยงาน ที่จัดการแนะแนดีเด่น  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

คัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์คณิต  (ศน.เกษศิรินทร์)
     สสวท. จะดำเนินการคัดเลือก นร. เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยรับสมัครวันที่ 1 - 30 ส.ค.56  ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง ประวัติศาสตร์  (ศน.รุ่งรพี)
     แจ้ง ร.ร. พิจารณานำสื่อฯ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ   ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7  (ศน.รุ่งรพี)
     แจ้ง ร.ร. ให้เตรียมพร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 22 ส.ค.57  ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก  (ศน.รัชนีวัลย์)
     ชมรมพระพุทธศาสนาสากลฯ จัดโครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล" ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

ภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อคุณธรรมฯ ภาคอีสาน ครั้งที่ 1  (ศน.รัชนีวัลย์)
     สำนักงานคุณธรรมฯ จัดงานภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อคุณธรรมฯ ใน 14 - 15 ส.ค.57  ณ  ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

1 ส.ค. 57

แจ้งเลื่อน  ! การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ร.ร.แกนนำและ ร.ร.ร่วมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  (ศน.สมจิต)
     สพป.ศก.3  แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ร.ร.แกนนำและ ร.ร.ร่วมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากเดิม วันที่ 26 ก.ค.57  
เลื่อนไปเป็น วันที่ 3 ส.ค.57   ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ศน.ศุภกานต์)
     สพป.ศก.3 จัดอบรม เรื่อง "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 2 ส.ค.57   ดูรายละเอียด   รายชื่อ ร.ร.เข้าอบรมฯ   รายชื่อ ร.ร.เตรียมรับการนิเทศคงสภาพ

31 ก.ค. 57

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  (ศน.ศุภกานต์)
     สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ จ.ศรีสะเกษ จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (ศน.ศุภกานต์)
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)  (ศน.ศุภกานต์)
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครราชสีมา จัดการแข่งขันการแสดง์วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.ต้น  ผู้สนใจ    ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (ศน.ศุภกานต์)
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครราชสีมา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "Science Kids วิทย์ฯ ปรองดอง"  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

SET เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  (ศน.ศุภกานต์)
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร จัดทำโครงการ เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

TTSF สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มูลนิธิโทเร  (ศน.ศุภกานต์)
     มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  จัดโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21  ผู้ที่สนใจ  ดูรายละเอียด

31 ก.ค. 57

รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557  (ศน.เกษศิรินทร์)
   
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา  ทั่วประเทศเพื่อสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2557 และสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557  โดยสมัครออนไลน์ และชำระเงิน ที่นี่    http://genius.ipst.ac.th   หรือ   www.ipst.ac.th

31 ก.ค. 57

ประกาศ ด่วน !  แจ้งเลื่อน  การจัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  (ศน.ณฐลมนต์)
     - สพป.ศก.3 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานนิทรรศการสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
จากเดิมในวันที่ 1 ส.ค.57    เลื่อนไปเป็น วันที่ 13 ส.ค.57  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3
     - ขยายเวลาการส่งรายการแข่งขันงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สามารถส่งเพิ่มเติมได้ถึงวันที่  6 ส.ค.57
     - ขอให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทั้งรุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3  นำผลงานมาร่วมจัดนิทรรศการฯ ทุกโรงเรียน (64 ร.ร.)

30 ก.ค. 57

กำหนดการและแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน  (ศน.รัชนีวัลย์)
     กำหนดการและแผนปฏิบัติงาน  กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน   ศูนย์พัฒนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์โรงเรียนวิถีพุทธ   วันที่ ๑ - ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗   ณ  วัดบกจันทร์นคร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ    ดูรายละเอียด

29 ก.ค. 57

การประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 3  (ศน.รุ่งรพี)
     สพป.ศก.3 จัดประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 3 ในวันที่ 9 ส.ค.57  ดูรายละเอียด

29 ก.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคู่มือฯ สังคมศึกษา  (ศน.รุ่งรพี)
     สพป.ศก.3 จัดอบรมยกร่างคู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในวันที่ 2 ส.ค.57   ดูรายละเอียด   รายชื่อ ร.ร.เข้าร่วมอบรมฯ

29 ก.ค. 57

การจัดค่ายคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ  (ศน.รัชนีวัลย์)
     สพป.ศก.3  กำหนดจัดค่ายคุณธรรมนักเรียน วันที่ 1 - 2 ส.ค.57  
ดูรายละเอียด =>    1.หนังสือนำส่ง    2.รายชื่อ ร.ร.    3.กำหนดการ    4.คำสั่ง    5.แบบกรอกรายชื่อ

29 ก.ค. 57

ด่วน !  การประชุมศูนย์อาเซียน  (ศน.ปราใส)
     สพป.ศก.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์อาเซียน และโรงเรียนเครือข่ายการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  ในวันที่ 30 ก.ค.57     ดูรายละเอียด

29 ก.ค. 57

ประกาศ !   การส่งรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมฯ  (ศน.รัชนีวัลย์)
     เรียน  ผอ.โรงเรียนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ที่จะนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมฯ ณ วัดบกจันทร์นคร  อ.ขุขันธ์  ในวันที่ 1 - 2 ส.ค.57  ให้ส่งรายชื่อนักเรียนไปที่ E-mail ในแบบ  
ไม่ต้องส่งมาที่ สพป.ศก.3

25 ก.ค. 57

ประกาศ !   แจ้งเลื่อน กาารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนร่วมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ศน.สมจิต)
     สพป.ศก.3  
แจ้งเลื่อนกาารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนร่วมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  จากเดิม วันเสาร์ที่ 26 ก.ค.57  เลื่อนไปเป็น วันอาทิตย์ที่ 3 ส.ค.57

24 ก.ค. 57

กิจกรรมการจัดค่าย โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  (ศน.รัชนีวัลย์)
      ด่วน   ส่งรายชื่อนักเรียน การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผ่านกิจกรรมศูนย์พัฒนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  วัดบกจันทร์นคร  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  (แบบกรอกข้อมูล)

24 ก.ค. 57

ตัวอย่างโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล  (ศน.ณฐลมนต์)
     โหลดตัวอย่างโครงการฯ

24 ก.ค. 57

แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  (ศน.ณฐลมนต์)
     แบบนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   โหลดที่นี่

24 ก.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนร่วมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ศน.สมจิต)
     แจ้งครูวิชาการและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ตามรายชื่อ ร.ร.ที่แนบ รวม ร.ร.ละ 3 คนเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557   ดูรายละเอียด

24 ก.ค. 57

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ   (ศน.ปราใส)
     เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว หลักสูตร การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ได้ส่งให้ ร.ร. ทางล็อกเกอร์แล้ว

22 ก.ค. 57

ด่วนที่สุด ! คัดเลือก ผอ.ร.ร., ครูบรรณารักษ์, ร.ร.สร้างนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  (ศน.ปราณี)
     ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยส่งถึง สพป.ศก.3 ภายใน 31 กรกฎาคม 2557   ดูรายละเอียด

21 ก.ค. 57

เชิญร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   (ศน.ณฐลมนต์์)
     ขอเชิญครูปฐมวัย และนักเรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมชมการจัดงานนิทรรศการสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ 1 ส.ค.57  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3

21 ก.ค. 57

ด่วนที่สุด ! เชิญผู้บริหาร ร.ร.ดีประจำตำบล ร่วมประชุม   (ศน.ณฐลมนต์์)
     ขอเชิญ ผู้บริหาร ร.ร.ดีประจำตำบล เข้าร่่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร 

21 ก.ค. 57

การรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3   (ศน.ณฐลมนต์์)
     แจ้ง ร.ร. ที่ผ่านการประเมิน ส่งตัวแทนเข้ารับตราพระราชทานฯ ร.ร.ละ 1 คน ในวันที่ 8 ส.ค.57  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    และขอเชิญผู้ที่เป็นตัวแทนรับตราฯ  ร่วมประชุมในวันที่ 1 ส.ค.57  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3 
     ดูรายละเอียด

21 ก.ค. 57

ด่วนที่สุด ! การนิเทศโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   (ศน.ณฐลมนต์์)
     สพป.ศก.3 กำหนดการนิเทศติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ 24 ก.ค. - 8 ส.ค.57  จึงแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย   ดูหนังสือนำส่ง   ดูคำสั่ง   
     
และขอเชิญ คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ร่วมประชุม ในวันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุม  จตุรมิตร สพป.ศก.3
     ระยะทางประกอบการนิเทศฯ

21 ก.ค. 57

ด่วนที่สุด ! การจัดนิทรรศการสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   (ศน.ณฐลมนต์์)
     สพป.ศก.3 จะจัดนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ 1 ส.ค.57  จึงแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่ง ปฏิับัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ดูหนังสือนำส่ง  ดูคำสั่ง   รายละเอียดการแข่งขัน
     
และขอเชิญ คณะกรรมการประกวดกิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ร่วมประชุม ในวันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุม  จตุรมิตร สพป.ศก.3

21 ก.ค. 57

ด่วนที่สุด ! แจ้งเลื่อน การประชุมคณะกรรมการนิเทศการศึกษาปฐมวัย และการประกวดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
       
แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนิเทศการศึกษาปฐมวัย และการประกวดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยไม่มีกำหนด  หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

16 ก.ค. 57

การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์   (ศน.ศุภกานต์)
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  ม.ต้น  ในวันที่ 7 ส.ค.57  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

16 ก.ค. 57

โครงการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม   (ศน.สมนึก)
     สพฐ. จัดอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ "ผลิตสื่อความดี" ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 1 ก.ย.57  ณ  วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

16 ก.ค. 57

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๓  (ศน.เกษศิรินทร์)
    
ขอเชิญครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๓ ทุกโรงเรียน ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ 
    รายละเอียด  ๑.หนังสือนำส่ง
                     ๒.ตารางการประชุมฯ
                     ๓.คำสั่งฯ (เฉพาะโรงเรียนบ้านเหล็ก บ้านหนองแวง บ้านคลองเพชรสวาย นิคม๔ บ้านท่าคอยนาง ทับทิมสยาม๐๖ ขุขันธ์วิทย์ บ้านปรือใหญ่และบ้านตะเคียนราม)

15 ก.ค. 57

เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
     สพป.อบ.เขต 5 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการของ น.ส.ทัศนีย์  แก้วงาม  ผอ.ร.ร.บ้านหนองแปก  ดูรายละเอียด

15 ก.ค. 57

การอบรมครูผู้สอนวิชาสหกรณ์  (ศน.สมจิต)
     แจ้ง ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ หรือดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เข้าอบรมในวันที่ 21 ก.ค.57  ณ  ห้องลำดวนทอง  โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด

15 ก.ค. 57

การรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" (ศน.เวชะณิการ์)
     ขอความร่วมมือ ร.ร. ร่วมกันรณงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ"  และสรุปผลการดำเนินงาน ส่ง สพป.ศก.3 ภายใน 10 ส.ค.57   ดูรายละเอียด

15 ก.ค. 57

ด่วน ! การประชุมวิทยากรแกนนำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : ศูนย์พัฒนา ร.ร.วิถีพุทธฯ  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.ค.57  ณ   ห้องประชุมเพชรดา ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล 
      โหลดข้อมูล  1. ดูหนังสือนำส่ง   2. ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าอบรมฯ   3. ดูคำสั่งที่ 377

15 ก.ค. 57

ด่วน ! การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวอาชีพ  (ศน.ปราใส)
     แจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามที่แนบ เข้าอบรมในวันที่ 18 ก.ค.57  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์   ดูรายละเอียด

15 ก.ค. 57

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด มี 2 เรื่อง
  1. แจ้งคณะกรรมการตามคำสั่งประชุมฯ ดูรายละเอียด
  2. แจ้งโรงเรียนเตรียมรับการประเมิน ดูรายละเอียด

10 ก.ค.57

โครงการทดสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทาง Online  (ศน.ศุภกานต์)
     แจ้ง ร.ร. ที่สนใจ  ดูรายละเอียด

10 ก.ค.57

ด่วน ! ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน "ป้องกันการทุจริต" เครือข่าย ร.ร.สุจริต  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้ง ร.ร. นำนักเรียนเข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในวันที่ 13 - 14 ก.ค.57   
     ดูหนังสือนำส่งและรายละเอียด   ดูคำสั่งที่ 375

10 ก.ค.57

ด่วนมาก ! ประชุมปฏิบัติการเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (ศน.รัชนีวัลย์)
     แจ้ง ร.ร.ขยายโอการทางการศึกษา  ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ร.ร. ละ 1 คน และ คัดเลือก นร. ระดับมัธยม ร.ร.ละ 2 คน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 14 ก.ค.57   ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
     ดูรายละเอียด

9 ก.ค.57

ด่วนมาก !  เชิญประชุมสรุปโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  (ศน.พัชมณ)
     ขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามที่แนบ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.ค.57  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3  ดูรายละเอียด

9 ก.ค.57

ด่วน !  การเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล (ร.ร.สุจริต)  (ศน.รัชนีวัลย์)
     ขอเชิญ ร.ร.ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ร.ร.สุจริต) 22 ร.ร. นำนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 คน/โรง เข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรมฯ ในวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2557  ณ วัดบกจันทร์นคร  อ.ขุขันธ ์ (วิทยากรแกนนำที่ผ่านการเตรียมการจัดค่ายวันที่ 4 ก.ค.57  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม)   ดูคำสั่ง ที่ 340/57

9 ก.ค.57

เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน  (ศน.ปราณี)
     ขอเชิญ ผู้ที่สนใจ  ดูรายละเอียด

4 ก.ค.57

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  ปีการศึกษา ๒๕๕  (ศน.เกษศิรินทร์)
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและกรอบการดำเนินงาน   การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา   (รายละเอียด)

4 ก.ค.57

ด่วน !  โครงการมอนเตสซอริ  (ศน.รัชนีวัลย์์)
     สพฐ. จัดอบรมโครงการ มอนเตสซอริ ระหว่างวันที่ 9 - 12 ก.ค.57  จึงแจ้ง ร.ร.ในโครงการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว
      ดูรายละเอียด

4 ก.ค.57

ด่วน !  การคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียน  (ศน.เวชะณิการ์์)
     สพป.ศก.3 กำหนดกิจกรรมการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 21 ก.ค.57  จึงแจ้งให้ ร.ร. ดำเนินการในส่วนที่เีกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่แนบ    ดูรายละเอียด    แบบรายงาน

4 ก.ค.57

ด่วนที่สุด !  ประกาศญัตติการแข่งขัน โต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)  ตัวอย่างหัวข้อการพูด “พาทีสร้างสรรค์”  (ศน.ปราใส)  โหลดรายละเอียด

4 ก.ค.57

ด่วน !  การส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปี 57  (ศน.ณัฐพงศ์)
     แจ้ง ร.ร. ในสังกัด ให้จัดส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (ป.6, ม.3) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 57 ให้แล้วเสร็จ และถ้ามีนักเรียนกลุ่มพิเศษต่างๆ ก็ให้ลงข้อมูลในตารางให้ครบถ้วน

4 ก.ค.57

 ประกวดอ่านทำนองเสนาะ   
     แห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต กทม.  จัดกิจกรรมประกวดอ่านทำนองเสนาะ "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม"   ผู้สนใจ ดูรายละเอียด

2 ก.ค.57

ด่วน !  กรอกข้อมูลพื้นฐานระบบจานดาวเทียมทางไกล  (ศน.ปราณี)
     แจ้ง ร.ร. ให้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบจานดาวเทียมทางไกล และให้นำมาตรวจสอบร่วมกัน ใน 4 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร    ดูรายละเอียด

1 ก.ค.57

ด่วน !  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน   (ศน.รุ่งรพี)
     สพป.ศก.3 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 10 ก.ค.57  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร   ดูรายละเอียด

1 ก.ค.57

ด่วน !  การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรแกนนำ "ป้องกันการทุจรติ" เครือข่าย ร.ร.สุจริต  (ศน.รัชนีวัลย์)
     สพป.ศก.3 จัดประชุมวิทยากรแกนนำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่าย ร.ร.สุจริต วันที่ 4 - 5 ก.ค.57  ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านป่าใต้  ดูรายละเอียด

1 ก.ค.57

วันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์   (ศน.ศุภกานต์)
     คณะวิทยาศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตฯ จ.สกลนคร  จัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

1 ก.ค.57

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ปี 57   (ศน.ศุภกานต์)
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อเยาวชนฯ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

1 ก.ค.57

ด่วน !  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ขนายผลระัดับเขตพื้นที่การศึกษา  รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ก.ค.57 รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 9 ก.ค.57 จึงแจ้งครูสอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประชุม  ดูรายละเอียด

1 ก.ค.57

ด่วน !  ขอเชิญสมาชิกชมรม ร.ร.ขยายโอกาส เข้าประชุม   (ศน.ศุภกานต์)
     สพป.ศก.3 ขอเชิญสมาชิกชมรม ร.ร.ขยายโอกาส เข้าประชุม วันที่ 2 ก.ค.57 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  ดูรายละเอียด

30 มิ.ย.57

ด่วน !  การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   (ศน.พัชมณ)
     สพฐ. จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเีตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (EBE) จึงให้ ร.ร.ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ  ดูรายละเอียด

27 มิ.ย.57

การพัฒนาการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
     แจ้งประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา   สพปศก.3 จะจัดการอบรมพัฒนาครูจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ในวันท่ี ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนขุขันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม ส่งรายชื่อครูปฐมวัย กลุ่มละ ๒ คน เข้ารับการอบรม ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
     โหลดหนังสือ

26 มิ.ย.57

เชิญวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ ปฐมวัย เข้าประชุม   (ศน.อัจฉฎาพร)
     สพป.ศก.3  เ
ชิญวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ประชุมในวันจันทร์ที่ 30  มิถุนายน 2557 เวลา 15.00-16.30 น. ณ. ห้องนิรมิต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประกอบด้วย
    นางพัชมณ
  กริฟฟิทส์  ศึกษานิเทศก์ นางระวิวรรณ  เติมใจ  ครูโรงเรียนบ้านบ่อ , นางสาลิกา  บัวงาม  ครูโรงเรียนจะกงวิทยา , นางลัดดา  หอมจิตร ครูโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธ์ทอง , น.ส.ประภานิช เพียรไพฑูรย์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล , น.ส.เกตุกาญจน์ 
ชนะดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
     โหลดคำสั่งที่ 304

26 มิ.ย.57

การแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ศวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2   (ศน.ปราใส)
     สพป.ศก.3
จัดการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่่ี่ 2  ซึ่ง ร.ร.สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 ก.ค.57   
     ดูหนังสือนำส่ง    เกณฑ์การประกวด    แนวทาง    ใบสมัคร

26 มิ.ย.57

ด่วน!!  ขอเชิญเป็นวิทยากร พัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเชิญประชุม   (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จึงขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามแนบ เป็นวิทยากร และเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการ   ดูรายละเอียด

26 มิ.ย.57

การแข่งขันตอบคำถามศารานุกรมไทย ครั้งที่ 20   (ศน.ปราณี)
     สโมสรไลออนส์ จัดการแข่งขันตอบคำถามศารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20  จึงขอเชิญชวน ร.ร.ที่สนใจ สมัครเข้าแข่งแขัน    ดูรายละเอียด

23 มิ.ย.57

การอบรม "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 4  (ศน.ณฐลมนต์)
     สพป.ศก.3 ขอให้ ร.ร. ดำเนินการจัดหา/จัดซื้ออุปการ์ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
     - ดูหนังสือนำส่ง
     - รายการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
หมายเหตุ
 ขอให้ดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.นี้ค่ะ

23 มิ.ย.57

ผลการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  17  มิย. 2557  (ศน.เวชะณิการ์)  088-3782831
     -  ผลการcข่งขันทักษะภาษาไทย  =>  ประกาศผลการแข่งขัน       ผลการแข่งขันรายกิจกรรม - รายโรงเรียน
     -  แจ้งครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลที่ 1-3  ที่ยังไม่ได้รับราางวัล  ให้มาติดต่อขอรับรางวัล ที่กลุ่มนิเทศฯ
ด่วน!!

23 มิ.ย.57

โครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 8"  (ศน.ปราณี)
    
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย กับอินทัช ปีที่ 8"  จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ   ดูรายละเอียด

18 มิ.ย.57

แจ้งการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์  (ศน.รุ่งรพี)
    
สพป.ศก.3 จะดำเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์   จึงแจ้งผู้เกี่ยวข้องเตรียมการรับการนิเทศฯ   ดูรายละเอียด

18 มิ.ย.57

แต่งตั้งกรรมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์  (ศน.รุ่งรพี)
    
สพป.ศก.3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์   จึงแจ้งคณะกรรมการตามคำสั่งฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง   ดูรายละเอียด

18 มิ.ย.57

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด สาระวิทยาศาสตร์  (ศน.ศุภกานต์)
    
แจ้งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3  ร.ร.ละ 1 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และการวัดและประเมินผล  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ตามแนว PISA ในวันที่ 21 - 22 มิ.ย.57  ณ  ห้องประชุมประชากรเกษม  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล   ดูรายละเอียด

18 มิ.ย.57

เชิญคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุม  (ศน.ศุภกานต์)
    
สพป.ศก.3 จะประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 20 มิ.ย.57 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  ดูรายละเอียด

18 มิ.ย.57

ร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญา  (ศน.ปราณี)
    
มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ จัดโครงการประกวดเรื่องสั้น เพื่อส่งเสริมการอ่าน  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ   ดูรายละเอียด

16 มิ.ย.57

ร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญา  (ศน.สมนึก)
    
บริษัท ทรู รับสมัคร ร.ร. ในโครงการทรูปลูกปัญญา เข้ารับการคัดเลือกเป็น ร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญา   ดูรายละเอียด

16 มิ.ย.57

แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศ  (ศน.ศุภกานต์)
    
สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศ  => ดูรายละเอียด

16 มิ.ย.57

ด่วน ! สถานที่จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  (ศน.เวชะณิการ์)
    
นัดหมาย ครูผู้ควบคุมนักเรียน ในวันแข่งขัน 17 มิ.ย.57  ให้แต่งกายชุดผ้าไทย เพื่อให้ความสำคัญกับวันภาษาไทย
เวลา 08.30 น. พร้อมกัน  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร เพื่อร่วมพิธีเปิด โดย ผอ.สพป.ศก.3 ให้เกียรติเป็นประธาน
 =>  ดูสถานที่จัดการแข่งขัน

13 มิ.ย.57

Hot ! การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  (ศน.เวชะณิการ์)
    ผลการคัดเลือกผลงานรอบที่หนึ่ง
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเข้าแข่งขัน ในวันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ดูผล

10 มิ.ย.57

ด่วน ! ประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  (ศน.เวชะณิการ์)
    
แจ้งคณะกรรมการประกวดคัดเลือกผลงาน ตามคำสั่งที่แนบ เข้าประชุมในวันที่ 13 มิ.ย.57  เวลา  09.00 น.   ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์    ดูหนังสือนำส่ง   ดูคำสั่งที่ 245/57

6 มิ.ย.57

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเด็กปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
    
เชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเด็กปฐมวัยประชุม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ ห้องนิรมิตร 2 (ห้องศึกษานิเทศก์)  ดังนี้ น.ส.ประภานิช  เพียรไพฑูรย์  นางนารี  สุนทร นางวิไลวรรณ  วรญาณ  นางวราพร เวชพงษ์ นางอารีย์ จงราช นางวารุณี  สารชาติ  นางสุวรัตน์  ศรีเมือง นางนิชานันท์  มากนวล และนางวิไลวรรณ  ใจนวล   ดาวน์โหลดคำสั่ง  ตารางการอบรม

6 มิ.ย.57

การจัดทำหนังสือเล่มเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย  (ศน.อัจฉฎาพร)
    
ขอความอนุเคราะห์ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา คัดเลือกครูปฐมวัยในกลุ่มเข้ารับการอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก กลุ่มละ 2 คน ส่งรายชื่อภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 และเข้ารับการอบรมในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก 3 พร้อมอุปกรณ์การทำหนังสือตามรายละเอียดที่แนบ 14 รายการ  ดูหนังสือนำส่ง  ดูรายละเอียด

6 มิ.ย.57

อบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ฯ  (ศน.ณัฐพงศ์)
    
แจ้ง ประธานกลุ่ม กพศ. ทุกกลุ่ม  คัดเลือกครูผู้สอน 5 สาระหลัก สาระ ละ 1 คน (รวม กพศ. ละ 5 คน) เข้าอบรมระหว่างวันที่ 5 - 6 ก.ค.57  ณ  ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล    ดูรายละเอียด

5 มิ.ย.57

ประชุมส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความรูปแบบพหุระดับ  (ศน.เวชะณิการ์)
    
สพป.ศก.3 จัดประชุมปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน) ในวันที่ 18 มิ.ย.57 เวลา 08.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   จึงแจ้งผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ (จำนวน 150 ร.ร.) เข้าประชุม    ดูรายละเอียด

5 มิ.ย.57

โครงการ "วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย"   (ศน.รัชนีวัลย์)
    
องค์การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมแห่งประเทศไทย  จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสัญจร หลักสูตรค่ายธรรมะสัญจร "วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย"   ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด     แบบตอบรับ        

4 มิ.ย.57

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     ร.ร.บ้านพนมชัย ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางเกษมณี พิมพ์เวิน เรื่อง สวัสดิภาพในชีวิต  ดูรายละเอียด

4 มิ.ย.57

ด่วน ! การประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    (ศน.พัชมณ)
    
ขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามที่แนบ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 มิ.ย.57 เวลา 08.30  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3  ดูรายละเอียด

4 มิ.ย.57

ด่วน ! การประชุมสรุปผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ปี 57  (ศน.พัชมณ)
    
ขอเชิญครูตามรายชื่อที่แนบ เข้าประชุมสรุปผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษฯ  ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิ.ย. 57  เวลา 08.30 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศก.3  ดูรายละเอียด

4 มิ.ย.57

การประชุมโครงการ "ป้องกันการทุจริต" เครือข่าย ร.ร.สุจริต   (ศน.รัชนีวัลย์)
    
การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิ.ย.57  ณ  โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา   ดูรายละเอียด

3 มิ.ย.57

การสมัครเข้าร่วมโครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจนะ ครั้งที่ 2   (ศน.รัชนีวัลย์)
    
สพฐ. และมูลนิธีชวนน้องท่องพุทธวจนะ จัดโครงการ "ปลูกธรรมะ เปิดพุทธวจนะ สู่เมล็ดพันธ์ใหม่" จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร.ร.โครงการ ร.ร.วิถีพุทธและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ   ดูรายละเอียด

2 มิ.ย.57

การออกปฏิบัติงานพระธรรมทูต ประจำปี 2557   (ศน.รัชนีวัลย์)
    
พระธรรมทูตฝ่ายปฏิับัติการ อ.ภูสิงห์  มีกำหนดออกปฏิบัติงานประจำปี 57  โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  จึงแจ้งให้ทราบเพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม   ดูรายละเอียด

2 มิ.ย.57

การอบรมการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม   (ศน.ประัจักษ์)
    
แจ้งครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ เข้าอบรมในวันที่ 28 - 29 มิ.ย.57  รายงานตัวเวลา 07.00 น.  ณ  ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล   ดูหนังสือนำส่ง

30 พ.ค.57

แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 29  
    
สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ "แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ค.57  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กทม.   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

30 พ.ค.57

แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16  
    
สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ "แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16  ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิ.ย..57  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

30 พ.ค.57

ตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนที่ไม่ส่งรายงานประจำปี   (ศน.อัจฉฎาพร)
    
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายงานประจำปี  หากมีโรงเรียนใดส่งแล้วแต่มีรายชื่อให้แจ้ง 081-9664059 ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2557    ดูรายชื่อ

30 พ.ค.57

การสังเคราะห์รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2556  (ศน.อัจฉฎาพร)
     แจ้ง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     ขอความอนุเคราะห์ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งบุคลากรสังเคราะห์รายงานประจำปี กพศ. ละ 2 ท่าน  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557  ณ  ห้องศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3  ดูหนังสือนำส่ง

30 พ.ค.57

การอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  รุ่นที่ 4  (ศน.ณฐลมนต์)
     ครั้งที่ 1  วันที่ 7 - 8 มิ.ย. 57
     ครั้งที่ 2  วันที่  28 - 29 มิ.ย.57
     ณ ห้องประชุมจุตรมิตร  สพป.ศก.3
     ดูรายชื่อ ร.ร.ในโครงการ รุ่น 4

30 พ.ค.57

แจ้งผลการคัดเลือก ร.ร.เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 4  (ศน.ณฐลมนต์)
     สพป.ศก.3 แจ้งผลการคัดเลือก ร.ร.เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 4่ จำนวน 10 ร.ร.  
     ดูรายชื่อ

30 พ.ค.57

การอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 1 - 3  วันที่ 15 - 16 มิ.ย.57  (ศน.ณฐลมนต์)
     วันที่ 15 มิ.ย.57  โรงเรียน รุ่นที่ 1 , 2  (30 ร.ร.)
     วันที่ 16 มิ.ย.57  โรงเรียน รุ่นที่ 3  (34 ร.ร.)
     ดูรายชื่อ ร.ร.ในโครงการ รุ่น 1-3

28 พ.ค.57

การจัดงาน  "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557"   (ศน.สมจิต)
     จ.ศรีสะเกษ จัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557"  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  ร.ร.ที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ดูรายละเอียด

27 พ.ค.57

เชิญชวน ร.ร.วิถีพุทธและ ร.ร.ส่งเสริมคุณธรรม สมัครร่วมโครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
     ขอเชิญชวนโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจน  ครั้งที่ 2   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

27 พ.ค.57

แจ้งเพิ่มเติม !  กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   (ศน.เวชะณิการ์)
     สพฐ. แจ้งกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เพิ่มเติม ดังนี้
    การแข่งขันคัดลายมือ ประเภทบุคคล
        - ชั้น ป. 1 - 3  
เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  เต็มบรรทัด
        - ชั้น ป. 4 - 6  เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  ครึ่งบรรทัด 
    การแข่งขันเขียนตามคำบอก  ประเภทบุคคล
        - ชั้น ป. 1 - 3  จำนวน  ๒๐  คำ   
    
    - ชั้น ป. 4 - 6  จำนวน  ๓๐  คำ   
    เขียนเรียงความ
  ครูผู้สอนภาษาไทย

        -
ประเด็น “สำนึกรักแผ่นดินเกิดเทิดไท้องค์ราชัน”
       - เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  ครึ่งบรรทัด 

   ดูรายละเอียด    โหลดหนังสือนำส่ง

27 พ.ค.57

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     ร.ร.บ้านหัวช้าง ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางวิกาญจน์ดา  จันทร์พิรักษ์  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ชุดฝึกลีลาเส้น   ดูรายละเอียด

23 พ.ค.57

ด่วน ! ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  (ศน.อัจฉฎาพร, ศน.รุ่งรพี, ศน.พัชมณ)
     ขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลในแบบติดตามผลการดำเนินงานของเขต พื้นที่การศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่   29  พฤษภาคม  2557  ส่งเมล
Parn.K@hotmail.comphatch42@yahoo.com , phat_1968@hotmail.com  หรือส่ง Mail ศน. ประจำ กพศ.ของท่านหรือส่งเป็นแผ่น CD กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   โหลดแบบติดตามผลฯ   
เพิ่มเติม ! คำชี้แจง  ตารางที่  2.1.1.2 - 2.1.1.3   หนังสือนำส่ง   
เพิ่มเติม ! ตัวชี้วัดทื่ 4 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม

22 พ.ค.57

ด่วน ! " การสร้างบทอ่าน การใช้คำถาม ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) (ศน.เวชะณิการ์)
     แจ้ง ผู้เข้าอบรม
การสร้างบทอ่าน การใช้คำถาม ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) วันที่ 16 - 17 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา  ดาวน์โหลดสื่อเพื่อสร้างบทอ่านฯ   ดาวน์โหลด

22 พ.ค.57

ด่วน ! กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   (ศน.เวชะณิการ์)
     แจ้ง ร.ร. ที่สนใจ ส่งผลงานการประกวดของนักเรียน
ภายในวันที่ 12 มิ.ย.57
     แข่งขันระดับเขตพื้นที่
วันที่ 17 มิ.ย. 57   โหลด  =>  หนังสือนำส่งและรายละเอียด   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

20 พ.ค.57

อบรมปฏิบัติการ "เข้าค่ายยุวบรรณาัรักษ์"   (ศน.ปราณี)
     สพป.ศก.3 จัดอบรม "เข้า่ค่ายยุวบรรณารักษ"  ระหว่างวันที่ 28 - 30 พ.ค.57  ณ  ศูนย์พัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่าน ร.ร.บ้านละลม  ดูรายละเอียด

19 พ.ค.57

ด่วน ! จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดสอบธรรม-บาลี สนามหลวง
     แจ้ง ร.ร. ที่เป็นสนามสอบธรรม-บาลี สนามหลวง ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของสถานศึกษา ให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  ภายใน  20 พ.ค.57   ดูรายละเอียด

19 พ.ค.57

เชิญเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศ  (ศน.ศุภกานต์)
     ขอเชิญ ร.ร.ที่ได้รับการประกาศผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศ   ดูรายละเอียด

15 พ.ค.57

ประกาศ สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2556  (ศน.ศุภกานต์)
     กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2556    ดูรายละเอียด

15 พ.ค.57

ด่วน !  เครื่องมือนิเทศติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 (ศน.พุทธ)
     สพป.ศก.3 กำหนดการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พ.ค.57
     แจ้งคณะกรรมการนิเทศฯ (ตามคำสั่งที่แนบ)  ปฏิบัติหน้าที่นิเทศฯ ในวันที่ 19 - 20 พ.ค.57
     
ดูรายละเอียด =>   หนังสือนำส่ง   สำเนาคำสั่งฯ   เครื่องมือการนิเทศฯ

14 พ.ค.57

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้สร้างบทอ่าน ตามแนวทางประเมิน PISA (ศน.เวชะณิการ์)
     แจ้งการประชุมปฏิับัติการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การสร้างบทอ่านโดยการใช้คำถาม ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) กลุ่มสาระภาษาไทย  วันที่ 16 - 17 พ.ค.57  กลุ่มเป้าหมาย  ร.ร.ขยายโอกาสทุกโรงเรียน, ร.ร.ประถม 90 ร.ร.
     ให้ผู้เข้าประชุมฯ นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วยทุกคน
     โหลดหนังสือแจ้งและรายชื่อ     โหลดคำสั่งฯ

12 พ.ค.57

อบรม พัฒนาทักษะการทำหนังสือเล่มเล็ก  (ศน.ปราณี)
     สพป.ศก.3 จัดการอบรม การพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็กอย่างไรให้มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ค. 57  เวลา  08.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   ดูรายละเอียด

12 พ.ค.57

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  (ศน.ณัฐพงศ์)  
     
ดาวน์โหลด   ผลการสอบ O-NET ป.6  ปี กศ.56    
                          ผลการสอบ O-NET ม.3  ปี กศ.56    
           
แก้ไข      ผล O-NET ป.6 และ ม.3 เรียงลำดับ

6 พ.ค.57

อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรและสาธิตการสอนแบบ Communicative Language Teaching (CTL)  (ศน.พัชมณ)
     แจ้ง ร.ร.บ้านทุ่งศักดิ์ และ ร.ร.บ้านบัวบก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบัติการฯ ระหว่างวันที่ 7 - 10 พ.ค.57   ณ   โรงแรมกิจตรงวิลล์   จ.อบุฯ่  ดูรายละเอียด

6 พ.ค.57

การปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   (ศน.สมจิต)
     สทศ. ประกาศผลการสอบ O-Net แล้ว จึงให้ ร.ร. ตรวสอบแล้วดำเนินการปรับผล  ดูหนังสือนำส่ง   ดูตัวอย่างแบบรายงาน  ดูตัวอย่างหนังสือขอปรับผล

1 พ.ค.57

ประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ร.ร.ที่ประเมินภายนอกรอบ 3 ไม่รับรอง  (ศน.สมจิต)
     แจ้ง ร.ร. ตามรายชื่อที่แนบ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 14 พ.ค.57   ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  โดยผู้เข้าประชุม ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการ และครูรับผิดชอบระบบประกันภายใน (รวม 3 คน)   ดูรายละเอียด

1 พ.ค.57

การคัดเลือก ผอ.เขต  ศน. และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ (ผอ.ทองคำ)
     ขอเชิญชวน สถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยส่ง สพป.ศก.3 ภายใน 16 พ.ค.57   ดูรายละเอียด

29 เม.ย.57

ประชุมวิทยากรแกนนำ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ศน.พัชมณ)
     แจ้งครูผู้ประสานงานศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม  วันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 57  ณ  โรงแรมทองธารินทร์  จ.สุรินทร์   
ดูรายละเอียด

29 เม.ย.57

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน  (ศน.ุพุทธ)
     แจ้ง ร.ร.  เตรียมความพร้อม โดยคณะนิเทศฯ จะดำเนินการในวันที่ 19 - 20 พ.ค.57  ดูรายละเอียด

29 เม.ย.57

ประชุมปฏิบัติการ สาระสังคมฯ (ศน.รุ่งรพี)
     แจ้ง ครูสอนสังคมฯ ร.ร. ตามรายชื่อที่แนบ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 พ.ค.57   ดูรายละเอียด

29 เม.ย.57

ด่วน !  ชี้แจง การสั่งซื้อหนังสือฯ ของ สกสค.   (ศน.ปราณี)
     ขอชี้แจง เกี่ยวกับการดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ  ดูรายละเอียด

29 เม.ย.57

ด่วน ! แจ้งอีกครั้ง  การจัดค่ายสร้างสรร พัฒนาเด็กไทยฯ     (ศน.รุ่งรพี)
     แจ้ง วิทยากรเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดค่าย ในวันที่ 21 เม.ย. 57  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  และเชิญ ร.ร.เข้าร่วมการจัดค่ายระหว่างวันที่  1 - 2 พ.ค.57  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   ดูรายละเอียด =>  หนังสือเชิญวิทยากรประชุม  หนังสือเชิญ ร.ร.เข้าร่วมจัดค่าย   รายชื่อ ร.ร.เข้าค่ายฯ (เพิ่มเติม)

23 เม.ย.57

ประกาศ นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ศน.พัชมณ)
     แจ้ง ร.ร. นำนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ไปใช้ในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียด

23 เม.ย.57

Hot ! โครงการทรูปลูกปัญญา ปี 57  (ศน.ศุภกานต์)
     สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการ ทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2557  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด หนังสือ  โครงการ

23 เม.ย.57

Hot ! การอบรมพี่เลี้ยงเด็กพิการ  (ศน.ประจักษ์)
     แจ้ง ร.ร. (125 ร.ร.) เข้าร่วมการอบรมพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในวันที่ 30 เม.ย.57  ณ  ห้องประชุมจตุรมิต   ดูรายละเอียด

23 เม.ย.57

The Mall Kids Fair 2014  (ศน.อัจฉฎาพร)
     บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน The Mall Kids Fair 2014 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 3 ส.ค.57  จึงประชาสัมพันธ์ให้ ร.ร. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม    ดูรายละเอียด

22 เม.ย.57

ประกาศผลการประเมินระดับโรงเรียนและรายบุคคล (NT_56 ป.3)  (ศน.เกษศิรินทร์)
     เรื่อง  ประกาศผลการประเมินระดับโรงเรียนและรายบุคคล (NT_56 ป.3)
  ขอให้โรงเรียนในพื้นที่การศึกษา เข้าดูผลการสอบ ดังนี้ (โดยใช้รหัสเดิม)
     1. ระดับโรงเรียน ให้เขตพื้นที่การศึกษาเข้าระบบ EPCC ไปที่เชื่อมโยงการสอบประเมิน    เลือกการสอบ NT  
เลื่อนลงมาด้านล่าง ที่ช่องรหัสผ่านสำหรับโรงเรียน  สร้างไฟล์รหัสผ่าน และแจ้งรหัสให้โรงเรียนเรียกดูรายงานทางเว็บ http://nt-result.bopp.go.th 
     2.
รายบุคคล ให้ผู้บกครองหรือนักเรียน เข้าดูได้ทางเว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th เลือก รายงานผลการประเมินรายบุคคล   ระบุเขตพื้นที่การศึกษา  กรอกเลขประจำตัวประชาชน  กรอกตัวเลขผลลัพธ์สำหรับป้องกันระบบ  สร้างรายงาน
     โหลดผลสอบ NT ป.3

21 เม.ย.57

โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014   (ศน.วิมลวรรณ)
     สพฐ. โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 กิจกรรม "Thailand Innovative Leadership Awards 2014" เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระ ส่งผลงานวิชาการด้านแผนการสอนร่วมกับเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
www.pil.in.th และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้"   โหลดดูรายละเอียด

18 เม.ย.57

ด่วน !  การสั่งซื้อหนังสือฯ ของ สกสค.   (ศน.ปราณี)
     แจ้ง ร.ร. ดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ   ดูรายละเอียด

18 เม.ย.57

ด่วน !  การจัดค่ายสร้างสรร พัฒนาเด็กไทยฯ     (ศน.รุ่งรพี)
     แจ้ง วิทยากรเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดค่าย ในวันที่ 21 เม.ย. 57  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  และเชิญ ร.ร.เข้าร่วมการจัดค่ายระหว่างวันที่  1 - 2 พ.ค.57  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   ดูรายละเอียด =>  หนังสือเชิญวิทยากรประชุม  หนังสือเชิญ ร.ร.เข้าร่วมจัดค่าย   รายชื่อ ร.ร.เข้าค่ายฯ (เพิ่มเติม)

11 เม.ย.57

ด่วน !  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    (ศน.สมจิต)
     แจ้ง ร.ร.ที่จะประเมิน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เข้าประชุม  ในวันที่ 14 พ.ค.57  และส่งข้อมูลผสัมฤทธิ์ ภายใน 17 เม.ย.57   ดูรายละเอียด

11 เม.ย.57

สื่อต้นแบบสำเร็จรูป    (ศน.ธนกฤต)
     บริษัทส่งเสริมการจัดการ ICT และ บริษัทสื่อนำการศึกษา มีความประสงค์มอบสื่อต้นแบบ ชุดการสร้าง E-book 5 หน้า  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

3 เม.ย.57

ด่วน !  เลื่อน กำหนดการ เข้าค่ายยุวบรรณารักษ์   (ศน.ปราณี)
     แจ้ง ร.ร.ที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบ เตรียมการเพื่อเข้าค่ายยุวบรรณารักษ์ ที่ ร.ร.บ้านละลม โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดการ  
จากเดิม  เข้าค่ายในวันที่ 21 - 23 เม.ย. 57  เลื่อนไปเป็น เข้าค่ายในวันที่  23 - 25 พ.ค. 57  (นักเรียน 3 คนและ ครู 1 คน/ โรงเรียน)
     ดูรายละเอียด

3 เม.ย.57

Hot ! ประกาศผลการประเมิน LAS ปีการศึกษา 2556   (ศน.ปราใส)
     ประกาศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS) ปีการศึกษา 2556
           - ดาวน์โหลด  => ผลการประเมิน LAS ปีการศึกษา 2556

     
หมายเหตุ   ขออภัยในความไม่สะดวก  ขอความกรุณา ร.ร.ที่ยังไมมีผลการประเมิน LAS  กรุณานำเงินมาชำระค่าแบบทดสอบฯ พร้อมรับผลการประเมิน  LAS  ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ  

1 เม.ย.57

โครงการประกวด ร.ร. และ นร. ดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 57   (ศน.รัชนีวัลย์)
     สพฐ. และ ธ.ออมสิน ร่วมดำเนินการโครงการประกวด ร.ร. และ นร. ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557    ดูหนังสือนำส่ง   ดูรายละเอียด

28 มี.ค.57

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ร.ร.ดีศรีตำบล   (ศน.บุญชอบ)
    
 แจ้ง ร.ร.ดีศรีตำบล ในโครงการทุกโรงเรียน ทราบผลการตรวจสอบการดำเนินการโครงการฯ ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
     
ดูรายละเอียด =>   หนังสือนำส่งและกรอบรายงานฯ   หนังสือ สพฐ.

28 มี.ค.57

เข้าค่ายยุวบรรณารักษ์   (ศน.ปราณี)
     แจ้ง ร.ร.ที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบ เตรียมการเพื่อเข้าค่ายยุวบรรณารักษ์ ที่ ร.ร.บ้านละลม  ในวันที่ 21 - 23 เม.ย. 57
     ดูรายละเอียด

28 มี.ค.57

ด่วนที่สุด !  เลื่อน  การประชุมการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557   (ศน.พัชมณ)
     
ตามที่ สพป.ศก.3 เชิญ ประธานศูนย์และผู้ประสานงานศูนย์ PEER Center , ประธานศูนย์และเลขาศูนย์ัฯ ระดับเขตพื้นที่ และ  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ร่วมประชุมการดำเินินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 57   เดิม  ในวันที่ 27 มี.ค.57    เลื่อนเป็น  วันที่ 31 มี.ค.57   ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   เวลา  13.30 น
     ดูรายละเอียด

27 มี.ค.57

ด่วน !!  การฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม EBE สำหรับครูสอนชั้น ป.1 และ ป.4  (ศน.พัชมณ)
     แจ้งครูผู้สอนชั้น ป.1 และ ป.4  ชั้นละ 1 คน (รวม 2 คน) ของ ร.ร.บ้านละลม , ร.ร.บ้านเหล็ก และ ร.ร.บ้่านดองดึง  เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 8 เม.ย.57   ณ  โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น   จ.ร้อยเอ็ด
    ดูรายละเอียด

26 มี.ค.57

ด่วนที่สุด !!  การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียน ป.4 - 5  (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 กำหนดจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ป.4 - 5  ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 20 เม.ย.57   ณ  ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล   จึงขอให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบ นำนักเรียนมาเข้าค่ายดังกล่าว
     ดูรายละเอียด

26 มี.ค.57

ด่วนที่สุด !!  ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ร.ร.ภาคบังคับ และ ร.ร.ขยายโอกาส   (ศน.ศุภกานต์)
     1.  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายชื่อตามแนบ เข้าประชุมเป็นรุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
     2.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการครั้งนี้ สำหรับผู้เข้าประชุมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
  ่   ดูรายละเอียด  

25 มี.ค.57

ด่วน !!  เชิญวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ป.4 - 5   (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 กำหนดจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ป.4 - 5  ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 20 เม.ย.57  เวลา  08.00 - 17.00 น.  ณ  ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  จึงขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ในวันเวลาดังกล่าว    ดูรายละเอียด

24 มี.ค.57

ด่วน !!  ประชุมการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557   (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 ขอเชิญ ประธานศูนย์และผู้ประสานงานศูนย์ PEER Center , ประธานศูนย์และเลขาศูนย์ัฯ ระดับเขตพื้นที่ และ  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ร่วมประชุมการดำเินินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 57  ในวันที่ 27 มี.ค.57  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  เวลา  13.30 น. 
     ดูรายละเอียด

21 มี.ค.7

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (ศน.พัชมณ)
     ม.อุบลฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ดูรายละเอียด

21 มี.ค.7

โครงการอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 127   (ศน.พัชมณ)
     สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ ร.ร.ที่สนใจสมัครเข้าร่วม  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
  http://thailand.peacecorps.gov/projects-TCCs.php     ดูรายละเอียด

20 มี.ค.7

โครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต  ปี 57  (ศน.รัชนีวัลย์)
     สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์ ปี 57 ให้ ร.ร.สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.nacc.go.th    ดูรายละเอียด

19 มี.ค.7

ด่วนที่สุด!!  การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ. ปี 57  
     สพฐ. ร่วมกับ กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 57  
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มี.ค.57  ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 20 มี.ค.57  ทางเว็บไซต์
  http://innoobec.org   ค่าใช้จ่ายดูแลรับผิดชอบเอง    ดูรายละเอียด

18 มี.ค.7

ด่วนที่สุด!!  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อ มอนเตสซอริ  (ศน.รัชนีวัลย์)  
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวทางมอนเตสซอริ ปีงบประมาณ 2557  ระหว่างวันที่ 21 - 23 มี.ค.57  ณ  ห้องประชุมเพชรดา  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  โหลดคำสั่ง   โหลดหนังสือนำส่ง  wว983_ประชุมผลิตสื่อมอนเตสซอริ(5 ร.ร.)   wว984_ประชุมผลิตสื่อมอนเตสซอริ(4 ร.ร.)    wว985_ประชุมผลิตสื่อมอนเตสซอริ(3 ร.ร.)

17 มี.ค.7

ประกาศผลการประกวดโครงการ Read Thailand  (ศน.ปราณี)  
     ดูประกาศ

17 มี.ค.7

ประกาศผลการประกวด โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  (ศน.ปราณี)  
     ดูประกาศ

17 มี.ค.7

ด่วนที่สุด!!  การสำรวจครูภาษาอังกฤษ  (ศน.พัชมณ)  
     ขอให้ ร.ร. สำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งถึง สพป.ศก.3  ภายในวันที่ 20 มี.ค.57  หรือทางอีเมล์   phatch42@yahoo.com    หรือ   phat_1968@hotmail.com    ดูรายละเอียด

17 มี.ค.7

ด่วนที่สุด!!  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ EBE  (ศน.พัชมณ)  
     แจ้ง ร.ร. ที่มีคุณสมบัติพร้อม และมีความสนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  โดยส่งถึง สพป.ศก.3  ภายในวันที่ 20 มี.ค.57  ดูรายละเอียด

14 มี.ค.7

การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวมอนเตสซอริ  (ศน.รัชนีวัลย์)  
     กำหนดการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวทางมอนเตสซอริ ปีงบประมาณ 2557  ระหว่างวันที่ 21 - 23 มี.ค.57  ณ  ห้องประชุมเพชรดา  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  สพป.ศก.3
     รายชื่อ ร.ร.ที่เข้าร่วมประชุม
     กำหนดการประชุม
     รายการอุปกรณ์

12 มี.ค.7

ประชุมวิทยากรแกนนำค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม  (ศน.พัชมณ)  
     สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สพม.18 จัดประชุมวิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 - 3 ร.ร.ขยายโอกาส ระหว่างวันที่ 24 - 31 มี.ค.57   ดูรายละเอียด

7 มี.ค.7

ด่วนที่สุด!!  การรับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 63  (ศน.ประจักษ์)  
     แจ้ง ร.ร. ที่แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 63 ให้ดำเนินการดังนี้
     1.  ให้นำนักเรียนและครูมารับเกียรติบัตรจาก ผอ.สพป.ศก.3
ในวันที่ 10 มี.ค.57  ณ  ห้องประชุม จตุรมิตร (ในวันประชุมผู้บริหาร)
     2. ให้นำเกียรติบัตรที่ได้รับจาก สพฐ. โดยใส่กรอบให้เรียบร้อยมาด้วย เพื่อทำพิธีมอบ

7 มี.ค.7

การอบรมวิทยากรแกนนำการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ป.4 - 5  (ศน.พัชมณ)  
      - สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สพป.ขอนแก่น.2 กำหนดจัดอบรมวิทยากรแกนนำการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ป.4 - 5  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 10 - 16 มี.ค.57    ดูรายละเอียด  

6 มี.ค.7

กำหนดการประเมินคงสภาพ ร.ร.ในฝัน ร.ร.มาตรฐานสาก  (ศน.รัชนีวัลย์)  
      - สพป.ศก.3 กำหนดการประเมินการคงสภาพ ร.ร.ในฝัน และ ร.ร.มาตรฐานสากล เน้นคุณธรรม จริยธรรมและการบูรณาการศีลธรรมใน ร.ร. ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 17 - 18 มี.ค.57   ดูรายละเอียด

6 มี.ค.7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคงสภาพ ร.ร.ในฝัน ร.ร.มาตรฐานสาก  (ศน.รัชนีวัลย์)  
      - สพป.ศก.3 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการคงสภาพ ร.ร.ในฝัน และ ร.ร.มาตรฐานสากล เน้นคุณธรรม จริยธรรมและการบูรณาการศีลธรรมใน ร.ร. ปีการศึกษา 2556   ดูคำสั่งฯ

5 มี.ค.7

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน  (ศน.รุ่งรพี)  
      - จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ความรู้สหกรณ์ฯ  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

5 มี.ค.7

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ     
      - มูลนิธีการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย -  นานาชาติ (AFS) จัดโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาฯ  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

5 มี.ค.7

รับสมัครบัญฑิตศึกษา   
      - บัณฑิตวิทยาลัย ม.สารคาม  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

4 มี.ค.7

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น  (ศน.ศุภกานต์)  
      - สมาคมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

4 มี.ค.7

โครงการอบรมสัมมนาครูศิลปะ "ยกระดับโอเน็ต ค้นหาเพชรอีสาน ดูงานศิป์ถิ่นเวียงจันทน์"  (ศน.พุทธ)  
      - สมาคมพัฒนาครูวิชาชีพศิลปะฯ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 พ.ค.57  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

4 มี.ค.7

ประกาศ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สพป.ศก.3  (ศน.รัชนีวัลย์)  
      - สพป.ศก.3 ประกาศรายชื่อ ร.ร. ที่เป็นที่ั้ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.ศก.3   ดูประกาศ

3 มี.ค.7

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557  (ศน.เกษศิรินทร์)  
      - ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการฯ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) และพิมพ์เกียรติบัตรทางเว็บไซต์
      - แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการฯ (รอบสอง ระดับประเทศ) ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557  ณ  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
      - แจ้งนักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบรอบสอง เพื่อนำไปแสดงในวันสอบ ทางเว็บไซต์  http://obecimso.net/home/   ดาวน์โหลดประกาศ   ดาวน์โหลดรหัสพิมพ์เกียรติบัตร

3 มี.ค.7

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  (ศน.รัชนีวัลย์)  
        โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและการรายงานผลการประเมินตนเองภาคเรียนที่ 2/ 2556 ของโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2556  ขอให้โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง 7 ด้าน 29 ประการ ตามตัวชี้วัด ที่ www.vithebuddha.com บันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด ให้เสร็จภายใน วันที่ 25
มีนาคม 2557

3 มี.ค.7

การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ศน.รัชนีวัลย์)
        การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ผ่านระบบ  ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2556
  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  บันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด ให้เสร็จภายใน วันที่ 25 มีนาคม 2557  ( ใช้แบบวัดและประเมินผลตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษากำหนด ) รายงานที่  http://www.stabdb.com/school

3 มี.ค.7

ประกาศรายชื่อ ร.ร.ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(ร.ร.สุจริต) รุ่นทีี่ 2  (ศน.รัชนีวัลย์)
        ดาวน์โหลดประกาศ

28 ก.พ.57

แบบบันทึกคะแนน SCAN รอบ 2   (ศน.เวชะณิการ์)
        - แจ้งครูวิชาการทุกโรงเรียน ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน SCAN รอบ 2  เตรียมดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน เพื่อให้กรรมการคุมสอบกรอกคะแนนการสอบ ในวันที่ 5 มี.ค.57
        - กรณี มีหลายห้องเรียน ให้ระบุ เลขห้องสอบ และเรียงเลขที่นักเรียนจากน้อยไปหามาก ของแต่ละห้อง ต่อกันไปจนครบจำนวนนักเรียนทั้งระดับชั้น
        - แยกกรอกข้อมูลของนักเรียนปกติ และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (นักเรียนต้องมีเอกสารรับรองว่าได้รับการวินิจฉัยหรือมีการคัดกรองความพิการแล้ว) คนละชีท
        ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน SCAN รอบ 2

28 ก.พ.57

ด่วน !!  แจ้งเปลี่ยนแปลง การประชุมประธานสนามสอบ, กรรมการและเลขาสนามสอบ, ประธานกรรมการบันทึกข้อมูล (ศน.เวชะณิการ์)
        
แจ้งเปลี่ยนแปลง การประชุม ปะธานสนามสอบ, กรรมการและเลขาสนามสอบ, ประธานกรรมการบันทึกข้อมูล (รวมสนามสอบละ 3 คน)  จากเดิม  ประชุม ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  ในวันที่ 3 มี.ค.57  เวลา  13.00 น.  เนื่องจากห้องประชุมรองรับผู้เข้าประชุมไม่หมด  จึงขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
        
- กรรมการ ในเขต อ.ขุขันธ์   ประชุมในวันที่  3 มี.ค.57  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์
        
- กรรมการในเขต อ.ไพรบึง, อ.ปรางค์กู่, อ.ภูสิงห์  ประชุมในวันที่  3 มี.ค.57  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์
       หมายเหตุ  
ให้ดาวน์โหลดแนวดำเนินการสอบและคู่มือการสอบมาด้วย

27 ก.พ.57

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   (ศน.บุญชอบ)
        ดาวน์โหลดใบสมัคร

27 ก.พ.57

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ร.ร.สุจริต   (ศน.รัชนีวัลย์)
        ดาวน์โหลดคำสั่ง

27 ก.พ.57

ตารางประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3   (ศน.บุญชอบ)
        ดาวน์โหลดตาราง

26 ก.พ.57

บัญชีแนบท้าย คำสั่ง LAS ปีการศึกษา 2556 และข้อมูล สนามสอบ (181 สนามสอบ)   (ศน.ปราใส)
        แจ้งให้ทุกโรงเรียน เตรียมรายชื่อผู้เข้าสอบ ตามบัญชีเรียกชืื่อ   ดาวน์โหลดรายละเอียด

26 ก.พ.57

แนวดำเนินการ SCAN รอบ 2   (ศน.เวชะณิการ์)
        สพป.ศก.3 ได้กำหนดการ SCAN รอบ 2 ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ในวันที่ 5 มี.ค.57  
และขอเชิญประธานสนามสอบ, กรรมการและเลขาสนามสอบ, ประธานกรรมการบันทึกข้อมูล (รวมสนามสอบละ 3 คน) เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  ในวันที่ 3 มี.ค.57  เวลา  13.00 น.  โดยให้ดาวน์โหลดแนวดำเนินการสอบและคู่มือการสอบมาด้วย
       โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

       1. หนังสือที่ ว710_การตรวจสอบวัดความสามารถการอ่าน ป.3, ป.6 รอบ 2
       2. คำสั่งที่ 110/2557_แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่าน
       3. แนบท้ายคำสั่งฯ ของแต่ละสนามสอบ
       4. แนวดำเนินการจัดสอบ และคู่มือการจัดสอบ ป.3 และ ป.6

25 ก.พ.57

การรายงานคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556   (ศน.อัจฉฎาพร )
        
ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและดำเนินการดังนี้
        1. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2557
        2. จัดทำรายงานประจำปีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย แบบรายงานประจำปี ดาวน์โหลด แบบรายงานประจำปีขั้นพื้นฐานปี 56    แบบรายงานประจำปีระดับการศึกษาปฐมวัย ปี 56
        3. กรอกข้อมูลรายงานคุณภาพการศึกษาในมาตฐานที่ 4 แบบกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดที่นี่
        4. กรอกข้อมูลเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา แบบกรอกข้อมูลดาวน์โหลด  ข้อมูลสังเคราะห์ชุด 1   ข้อมูลสังเคราะห์ชุด 2
        5. ส่งข้อมูลทั้งหมดในรูป CD พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล

        6. ส่งข้อมูลทั้งหมดภายใน 15 เมษายน 2557

25 ก.พ.57

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557  (ศน.บุญชอบ)
        เกณฑ์การรับสมัคร
  (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2557)
       1. ร.ร.มีความพร้อมเกณฑ์
       2. ผู้บริหาร ร.ร. ให้การส่งเสริมสนับสนุน
       3. มีครูปฐมวัยครบชั้น และตรงเอกอย่างน้อย 1 คน และต้องอยู่สอนชั้นปฐมวัยโดยไม่โยกย้ายอย่างน้อย 3 ปี
       4. มีจำนวนนักเรียนห้องละ 15 คนขึ้นไป
       ผู้สนใจสมัครมาที่ e-mail :  chob892@gmail.com   โทร.  081-8839249

25 ก.พ.57

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  (ศน.บุญชอบ)
       ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2556  ทั้ง 34 ร.ร.  ส่งโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 2 โครงงาน  แบบสรุปกิจกรรม 20 กิจกรรม  และ Logbook   ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2557   ก่อนส่งโครงงาน ให้ส่งคณะกรรมการตามชุดที่มอบหมายตรวจสอบผ่านมาก่อน   ดูรายชื่อคณะกรรมการ

24 ก.พ.57

การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบ NT ปีการศึกษา 2556  (ศน.เกษศิริืนทร์)
       สพป.ศก.3 ได้จัดสรรงบประมาณให้สนามสอบเป็นค่าดำเนินการ ดังนี้
             1.  ร.ร.ละ  250 บาท เอกสารได้แก่ ใบสำคัญรับเงิน (ผอ.ร.ร. ลงนามเป็นราย ร.ร.)
             2. นักเรียนคนละ  10 บาท เอกสารได้แก่  บัญชีรายชื่อ ผู้เข้าสอบทั้งหมด บันทึกตกลงจ้าง (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) พร้อมเอกสารผู้รับจ้าง (เป็นรายสนามสอบ)
      ให้ทุกสนามสอบ รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งที่ กลุ่มนิเทศฯ  น.ส.เกษศิรินทร์ แพงวิเศษ  ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2557  เพื่อส่งเบิกที่กลุ่มการเงินฯ ต่อไป
ดาวน์โหลดคำสั่งและแบบฟอร์มเอกสารได้ => ที่นี่

24 ก.พ.57

การจ่ายเงินค่าแบบทดสอบ LAS   (ศน.ปราใส)
       เรียน ผอ.ร.ร.ที่จ่ายเงินค่าแบบทดสอบ LAS แล้ว จำนวน 124 ร.ร.   กลุ่มการเงินฯ แจ้งแนวปฏิบัติดังนี้
(ดูรายชื่อ ร.ร.)
       1. สพป.ศก.3 จะโอนเงินค่าแบบทดสอบ LAS คืนให้ักับ ร.ร.
ในวันที่ 24 ก.พ.57
       2. ให้ ร.ร.ดำเนินการออกใบเสร็จให้กับ สพป.ศก.3 ตามจำนวนเงินที่โอนให้
       3. ให้ ร.ร. นำเงินค่าแบบทดสอบ LAS
มาจ่ายในวันที่ 25 ก.พ.2557 พร้อมรับใบเสร็จจาก โรงพิมพ์
       หมายเหตุ   ร.ร.ใดที่ยังไม่จ่าย ให้นำเงินค่าแบบทดสอบ LAS มาจ่ายในวันที่ 25 ก.พ.57 พร้อมรับใบเสร็จจากโรงพิมพ์

21 ก.พ.57

การรับ-ส่ง แบบทดสอบ LAS และการชำระค่าแบบทดสอบ  (ศน.ปราใส)
       รายละเอียดและกำหนดการ  โหลดที่นี่

21 ก.พ.57

ส่งคะแนน O-NET ที่ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม  (ศน.คัมภีรพจน์)
       ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อที่แจ้ง ส่งคะแนน O-NET ที่ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม โดยด่วน  ส่งข้อมูลที่ ศน.สมจิต  087-2612381
หรือ ศน.คัมภีรพจน์   080-7320296   ดูรายชื่อ

20 ก.พ.57

การสอบนักเรียนชั้น ป. 3  NT ปีการศึกษา 2556   (ศน.เกษศิรินทร์)
       การสอบนักเรียนชั้น ป. 3  NT ปีการศึกษา 2556  ให้
ประธานสนามสอบ และเลขานุการสนามสอบ ทุกสนามสอบ เข้าประชุมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   ดูบัญชีแนบท้ายคำสั่ง

20 ก.พ.57

คู่มือสอบ LAS ปีการศึกษา 2556   (ศน.ปราใส)
       ร.ร. สามารถดาวน์โหลด
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556
(LOCAL  ASSESSMENT  SYSTEM
)  : LAS.)  ได้ ที่นี่

17 ก.พ.57

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   
       ด้วย นายอุดมศักดิ์  วิปุละ  ครู ร.ร.บ้านก้านเหลือง สพป.ศก.1  ได้ทำการวิจัยและพัฒนางานเอกสารประกอบการเรียนรู้่หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบในขวดพลาสติกแบบครบวงจร จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

17 ก.พ.57

โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสอนสังคม ระดับมัธยม รุ่นที่ 29   (ศน.รุ่งรพี) 
       ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมเศรษฐศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มี.ค.57  ผู้สนใจ ดูรายละเอียด

17 ก.พ.57

ด่วน !  เชิญสมาชิกชมรม ร.ร.ขยายโอกาส เข้าประชุม   (ศน.ศุภกานต์) 
       สพป.ศก.3 ขอเชิญสมาชิกชมรมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ศก.3 เข้าประชุมในวันที่ 20 ก.พ.57  เวลา  09.00 น. - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด

13 ก.พ.57

ด่วน !  การสอบ NT ป.3   (ศน.เกษศิรินทร์)  แก้ไขสนามสอบ
       สพฐ. กำหนดสอบ NT ชั้น ป.3  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมกันทั่วประเทศนั้น ขอแจ้งโรงเรียนดังนี้
       1. ศึกษาคู่มือการจัดสอบ กระดาษคำตอบ และเตรียมรายชื่อผู้เข้าสอบตามแบบฟอร์ม
       2. กพศ.ระบุสนามสอบ พร้อมตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ส่งกลับมายัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2557  ทาง E-Mail :
Paengwisetk@gmail.com  (ศน.เกษศิรินทร์  แพงวิเศษ 081-976-5843)   
       3. ขอเชิญ ประธานและเลขาฯ ประจำสนามสอบ ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการประเมินฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3   ดูรายละเอียด 
แก้ไขสนามสอบ

13 ก.พ.57

ด่วน !  การ Scan (การอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 2  ป.3 และ ป.6  (ศน.เวชะณิการ์) 
     สพฐ. กำหนดการ Scan (การอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 2  ของ ป.3 และ ป.6  ในวันที่ 5 มีนาคม 2557  
        - สพป.ศก.3 ขอความร่วมมือประธานกลุ่ม เสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ตามแบบฟอร์มคำสั่ง  
ดูรายละเอียด =>  
ฟอร์ม คำสั่ง SCAN ครั้งที่ 2
        - ร.ร. ศึกษาคู่มือดำเนินการสอบ  ป.3 และ ป.6  และตัวอย่างข้อสอบ และเตรียมนักเรียนในการสอบ
ดูรายละเอียด =>
   แนวดำเนินการสอบ  ||  คู่มือสอบวัดการอ่านชั้น ป.3  ||  คู่มือสอบวัดการอ่านชั้น ป.6  ||  ตัวอย่างข้อสอบอ่าน ป.3 คร้งที่ 1  ||  ตัวอย่างข้อสอบอ่าน ป.6 คร้งที่ 1

4 ก.พ.57

ด่วน !  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556  (ศน.ณัฐพงศ์) 
     สพป.ศก.3  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556 และบัญชีแนบท้ายคำสั่ง  ดาวน์โหลดคำสั่งฯ และบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ =>  คำสั่งที่ 17/2557
     - บัีญชีแนบท้ายฯ กรรมการนิเทศ 
     - บัญชีแนบท้ายฯ  อ.ขุขันธ์      =>   กรรมการคุมสอบ ป.6  ||  กรรมการคุมสอบ ม.3
     - บัญชีแนบท้ายฯ  อ.ปรางค์กู่   =>   กรรมการคุมสอบ ป.6  ||  กรรมการคุมสอบ ม.3
     - บัญชีแนบท้ายฯ  อ.ภูสิงห์      =>   กรรมการคุมสอบ ป.6  ||  กรรมการคุมสอบ ม.3
     - บัญชีแนบท้ายฯ  อ.ไพรบึง    =>   กรรมการคุมสอบ ป.6  ||  กรรมการคุมสอบ ม.3

4 ก.พ.57

ด่วน! เปลี่ยนแปลง ตารางการประเมินเพื่อพัฒนารับรองต้นแบบ ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3 ล่าสุด  (ศน.บุญชอบ) 
     สพป.ศก.3  เปลี่ยนแปลงตารางการประเมินเพื่อพัฒนารับรองต้นแบบ ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3  ล่าสุด   โหลดตารางฯ

3 ก.พ.57

การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (LAS) ปีการศึกษา 2556  (ศน.ปราใส) 
     สพป.ศก.3 มีนโยบายให้จัดสอบ LAS ปีการศึกษา 2556 ทุกกลุ่มสาระ ระดับชั้น ป.1,2,3,4,5 ชั้น ม.1, 2  ดูหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย

3 ก.พ.57

การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า (ศน.ปราณี) 
     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และประชุมวิชาการ "การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า" (Library Development in Social lgnorism Age) ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2557  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

31 ม.ค.57

การ X-ray  การอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ม.3  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2556  (ศน.เวชะณิการ์) 
     สพป.ศก.3 ขอให้ประธานหน่วยสอบ ให้ความสำคัญในการควบคุมการสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับขอข้อมูลผลสอบในการนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  ดูรายละเอียด

30 ม.ค.57

ด่วน !  โครงการ Math Junior Summer camp รุ่นที่ 1  (ศน.เกษศิรินทร์) 
     โครงการ  Math Junior clup   ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ  Math Junior Summer camp รุ่นที่ 1  โดยให้โรงเรียนที่สนใจ คัดเลือกนักเรียนชั้น ป.3 - ชั้น ม.1 ที่มีคุณสมบัติตามกำหนด ระดับชั้นละ 5 คน  ส่งรายชื่อตามแบบบันทึกไปที่ กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556   ดูรายละเอียด

30 ม.ค.57

ด่วน !  การ X-ray  การอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ม.3  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2556  (ศน.เวชะณิการ์) 
     สพป.ศก.3  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ นักเรียน ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2556 (X-ray) และบัญชีแนบท้ายคำสั่ง  โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้
ได้ที่นี่=>   
        - คำสั่งที่ 55/2557   

        - หนังสือแจ้ง wว331_การ X-ray ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 2
        - คู่มือการประเมิน      
เพิ่มเติม
        - กระดาษเขียนตามคำบอก ป.1-3   
        - กระดาษเขียนตามคำบอก ป.4- ม.3    
        - แบบสรุป ระดับโรงเรียน  57   
        - แบบสรุปกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  57

        - บัญชีแนบท้าย อ.ขุขันธ์
        - บัญชีแนบท้าย อ.ปรางค์กู่    
        - บัญชีแนบท้าย อ.ไพรบึง
        - บัญชีแนบท้าย อ.ภูสิงห

28 ม.ค.57

ด่วนที่สุด !!การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย ชั้น ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557  (ศน.เวชะณิการ์) 
     ตามที่ สพป.ศก.3 ได้กำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย ชั้น ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 และขอให้ส่งรายชื่อกรรมการภายใน 29 ม.ค.57 ความแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ สพป.ศก.3 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน และหนังสือแจ้งประธาน กพศ.  จึงแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ =>  ดูคำสั่ง  ดูรายละเอียด

27 ม.ค.57

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ พิพิธภัณฑ์ในฝัน”   (ศน.เวชะณิการ์) 
     สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้จัดตั้ง “มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” เพื่อเป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ (Discovery Museum) ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในความหมายใหม่  เพื่อเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้นักเรียน จึงจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ในฝัน”  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

27 ม.ค.57

ด่วน !! การประเมินเพื่อพัฒนารับรองต้นแบบ ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3  (ศน.บุญชอบ) 
     สพป.ศก.3 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และกำหนดการประเมิน จึงแจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติ   ดูรายละเอียด

27 ม.ค.57

ประกาศ สนามสอบ O-NET  (ศน.ณัฐพงศ์) 
     สพป.ศก.3 ประกาศให้ ร.ร.เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556  
ดูรายละเอียด

23 ม.ค.57

ด่วนที่สุด !!  กำหนดการ X-Ray ครั้งที่ 2  วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2557   (ศน.เวชะณิการ์) 
     - แจ้งประธาน กพศ. แต่ละกลุ่ม เสนอรายชื่อกรรมการ ตามตัวอย่างคำสั่ง  ส่ง สพป.ศก.3  ภายในวันที่  29 ม.ค.57
ตัวอย่างคำสั่ง
     - เนื้อหาการ X-Ray  รูปแบบเหมือนภาคเรียนที่ 1
     - กำหนดการ Scan  ต้นเดือน มี.ค.57  สพฐ. จะแจ้งภายหลัง

21 ม.ค.57

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  (ศน.เวชะณิการ์) 
     สพฐ. จะจัดประชุมฯ โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค.57   ณ  โรงแรมเอเชียแอร์์พอร์ต  จ.ปทุมธานี  ผู้สนใจ ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมตามแบบฟอร์ม ส่งกลับกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 27 ม.ค.57  (ศน.เวชะณิการ์  โทร. 088-3782831)   ดูรายละเอียด

20 ม.ค.57

การประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่องการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ : ดนตรี กวี ศิลป์  (ศน.พุทธ) 
     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์  ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่องการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ : ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายของดนตรี กวี ศิลป์ ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

20 ม.ค.57

นิทรรศการทางศิลปะวิพิธทัศนาบูรณาการ  (ศน.พุทธ) 
     ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการทางศิลปะวิพิธทัศนาบูรณาการ และประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเยาวชนดนตรี ประกวดนาฎศิปล์สร้างสรรค์ ในวันที่ 30 - 31 ม.ค. 57  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

17 ม.ค.57

การนิเทศ ติดตามการฝึกซ้อม กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63  (ศน.เกษศิรินทร์) 
     ตามคำสั่ง สพป.ศก.3 ที่ 18/2556่  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ก.พ.57  และ ร.ร.ที่เป็นตัวแทนเขต สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง  http://www.sillapa.net/home/   โหลดหนังสือ   โหลดคำสั่ง

16 ม.ค.57

ตารางการประเมินและรับรองต้นแบบ ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3  (ศน.บุญชอบ) 
     ตารางการประเมินและรับรองต้นแบบ ร.ร.ดีศรีตำบล เฟส 3 จำนวน  32 โรงเรียน
  ดูตาราง    โหลดแนววทางการประเมินฯ

15 ม.ค.57

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  (ศน.ปราใส) 
     สพฐ. แจ้งกำหนดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://bet.obec.go.th   หรือสอบถามทางหมายเลข 02-288-5783  โหลดหนังสือ

6 ม.ค.57

ขยายผล ร.ร.เครือข่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม (ร.ร.สุจริต)  (ศน.รัชนีวัลย์ฺ) 
     ด้วย  สพฐ. และ ป.ป.ช. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ร.ร.สุจริต) และแจ้ง ร.ร.ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ สมัครภายใน 28 ม.ค.57   ดูรายละเอียด

6 ม.ค.57

สำรวจผลงานวิจัยทางการศึกษา  (ศน.สมนึก) 
     ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การขับเคลื่อนกรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555 - 2558)  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2557 ที่จังหวัดขอนแก่น
     จึงเชิญชวนผู้ที่มีผลงานการวิจัยทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา แจ้งชื่อผลงานวิจัย และปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ ได้ที่ ศน.สมนึก ศรีดาพันธ์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก.3 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันทีี 31 มกราคม 2557  โทร  089-9495726

6 ม.ค.57

ด่วน !!  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ   (ศน.เวชะณิการ์) 
     สพฐ. จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน   ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 ม.ค.57   ดูหนังสือ   แบบตอบรับ เนื้อหาการพัฒนาทักษะการอ่าน (ส่งเขต)   หมายเหตุ   แบบตอบรับ ให้ ร.ร. ส่งกลับมาที่เขต เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ.

6 ม.ค.57

ด่วน !!  ประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย   (ศน.อัจฉฎาพร) 
     สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา เชิญครูปฐมวัยประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย  3-5 ปี แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
      1. ประเภทเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี
      2. ประเภทพ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป
      3. ประเภทครู/อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก
      4. ประเภทนักเรียน นักศึกษา
      ใช้นิทานในการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ นิทานสำหรับเด็ก นิทานพื้นบ้าน และนิทานที่ผู้เข้าประกวดแต่งเอง    ดูรายละเอียด

27 ธ.ค.56

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
     ด้วย นายไพศาล  บุญขาว  ครู ร.ร.เพียงหลวง 14ฯ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับ ป.2  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

27 ธ.ค.56

ด่วน !!  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   (ศน.รัชนีวัลย์) 
     สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต” รุ่นที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  หมดเขต ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗    ดูรายละเอียด

27 ธ.ค.56

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม ร.ร.ในฝันและ ร.ร.มาตฐานสากล   (ศน.รัชนีวัลย์) 
     โหลดคำสั่ง

27 ธ.ค.56

ด่วน !!  การเลื่อนกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี 2556 (NT)  (ศน.เกษศิรินทร์) 
     สพฐ. แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2556
จากเดิม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  เลื่อนไปเป็น วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2556   ดูรายละเอียด

26 ธ.ค.56

การสอบ Pre O-NET  (ศน.ณัฐพงศ์) 
     ขอให้ทุก กพศ. หรือ โรงเรียน  ติดต่อศึกษานิเทศก์ประจำ กพศ. เพื่อขอรับข้อสอบ Pre O-NET  แล้วดำเนินการไปตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียนต่อไป

25 ธ.ค.56

ด่วน !!  เกณฑ์การตัดสิน การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Read Thailand "อ่านเถิด..เด็กไทยฯ"  (ศน.ปราณี) 
     โรงเรียนดาวน์โหลดเกณฑ์การตัดสิน ได้ที่นี่    เพิ่มเติมรายชื่อ ร.ร.ในโครงการ

24 ธ.ค.56

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557   (ศน.เกษศิรินทร์)
     ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557  รับรหัส Username และรหัสผ่าน Password จาก สพป./สพม. เพื่อดำเนินการสมัครทาง online ที่ www.obecimso.net   ดูรายละเอียด

24 ธ.ค.56

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   (ศน.บุญชอบ)  
    ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมนำผลงานการจัดกิจกรรมและโครงงานฯ มาด้วย ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ดูรายละเอียด

24 ธ.ค.56

คณะกรรมการการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล  (ศน.อัจฉฎาพร)  
     คณะกรรมการการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชมรมโรงเรียนเครือข่ายสห วิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ ผู้มีรายชื่อคณะกรรมการทุกคณะยกเว้นกรรมการจัดทำข้อสอบประชุมพร้อมกันในวันที 14  มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.-16.30น. ณ.ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.ศก.3 และคณะกรรมการจัดทำข้อสอบและตรวจคำตอบประชุมในวันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.-16.30น. ณ.ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สพป.ศก.3 ส่วนคำสั่งจริงจะเป็นประกาศจังหวัดศรีสะเกษออกมาในภายหลัง   
ดูรายละเอียด

17 ธ.ค.56

การอบรมโครงการ พอเพียงเพื่อเพียงพอ   (ศน.เวชะณิการ์)  088 - 3782831
     การอบรมโครงการพอเพียงเพื่อเพียงพอ หลักสูตรการเพาะเห็ดบนท่อนไม้ และหลักสูตรประดิษฐ์พวงหรีดดอกไม้จันทร์  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 60 โรงเรียน  ในวันที่ 24 - 25 ธ.ค.56   ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   ดูรายละเอียด

17 ธ.ค.56

ประเมินรักษาสภาพ ร.ร.ในฝัน และ ร.ร.มาตรฐานสากล  (ศน.รัชนีวัลย์)
     โรงเรียนในฝันแและโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอให้ประเมินตนเองตามเอกสารที่แนบ เพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล เน้นคุณธรรม จริยธรรมและการบูรณาการศีลธรรมในโรงเรียน ภายในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนที่มีความพร้อม ขอรับการประเมินได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 เป็นต้นไป   ดูหนังสือ   ดูรายละเอียด

16 ธ.ค.56

ด่วนที่สุด!!  จัดสรรงบประมาณห้องเรียนพอเพียง  (ศน.กัญญาภัค) 081 - 7257946
     ขอเชิญโรงเรียนขยายโอการ จำนวน 50 โรงเรียน  มาประชุมและจัดทำข้อมูล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศก.3  และให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์, กระดาษ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง มาด้วย  และให้เตรียมข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาในวันประชุมด้วย   ดูหนังสือ   ดูรา่ยละเอียด

13 ธ.ค.56

การประกวดวรรณกรรม เยาวชน เทอดพระเกียรติ  (ศน.รัชนีวัลย์ , ศน.เวชะณิการ์)
     พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ในกรอบ "ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด"  ส่งผลงาน  พฤศจิกายน 2556 - มกราคม 2557  ดูรายละเอียด

6 ธ.ค.56

ด่วนที่สุด!!   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 (ศน.เกษศิรินทร์)
     สพป.ศก.3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556   โหลดคำสั่ง

6 ธ.ค.56

ด่วนที่สุด!!   แจ้งโรงเรียนตัวแทนแข่งทักษะวิชาการที่ จ.มุกดาหาร/จ.นครพนม  (ศน.เวชะณิการ์)
     แจ้ง ร.ร.ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่
จ.มุกดาหาร/จ.นครพนม  ให้มาติดต่อขอรับเงิน ที่กลุ่มการเงิน สพป.ศก.3 (นางเพ็ญศรี  คำวงค์) ให้มาติดต่อขอรับได้ วันที่ 9 ธ.ค.56 ดังนี้
         - เตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงิน  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
         - ตารางยอดเงินแต่ละ ร.ร.   (ดาวน์โหลดประมาณการ)

6 ธ.ค.56

ด่วน !!  หนังสือรับรองความพิการ  (ศน.ประจักษ์) 
     แจ้งให้โรงเรียนมาติดต่อขอรับหนังสือรับรองความพิการ ที่จะใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ ผอ.สพป.ศก.3 ได้ลงนามแล้ว  ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ

6 ธ.ค.56

ด่วน !!  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Read Thailand "อ่านเถิด..เด็กไทยฯ"  (ศน.ปราณี) 
     แจ้งโรงเรียน ให้ส่งรายงานการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภายใน 26 ธ.ค.56   ดูรายละเอียด

4 ธ.ค.56

การประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง  (ศน.กัญญาภัค) 
     แจ้งโรงเรียนประเมินตนเองสถานศึกษาแบบอย่างฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งภายใน 20 ธ.ค.56  ดูรายละเอียด

3 ธ.ค.56

รูปแบบข้อสอบ O-NET ปี 2556  (ศน.ณัฐพงศ์) 
     แจ้งโรงเรียน ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบได้
=> ที่นี่

28 พ.ย.56

การประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยประทานฯ  (ศน.คัมภีรพจน์) 
     คณะศิลปศาสตร์  ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การประกวดตนตรีไทยระดับประถมศึกษาชิงถ้วยประทานฯ ครั้งที่ 5  ผู้สนใจ  ดูรายชะเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://fa.kku.ac.th     ดูหนังสือ

27 พ.ย.56

เกียรติบัตรการจัดค่ายการศึกษาเพื่อความเป็นเป็นไทย  (ศน.รุ่งรพี) 
     แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการจัดค่ายการศึกษาเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณ์ชาติไทย ให้รับเกียรติบัตรได้ใส่ในล๊อกเกอร์ให้แล้ว มีรายชื่อครูที่ไม่ทราบโรงเรียน 2 คน ให้รับได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ คือ  1. นายวิรัตน์  หาดคำ  2.น.ส.นันทิยา  สิทธิศร

27 พ.ย.56

แนวทางการประเมินคุณธรรมนำวิชาการ โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน  (ศน.รัชนีวัลย์) 
     คณะนิเทศฯ จะทำการนิเทศฯ ระหว่างวันที่ 2 - 15 ธ.ค. 56  และจะมีการประเมิน ในวันที่  16 ธ.ค.56 เป็นต้นไป   ดาวน์โหลดรายละเอียด

26 พ.ย.56

ด่วน !! : เลื่อนการประชุม ร.ร.ดีศรีตำบล   (ศน.บุญชอบ) 
     โรงเรียนดี ศรีตำบล ทุกโรงเรียน ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือน  เรื่อง การประชุมในวันที่ 2 ต.ค. 56  เวลา  13.00 น. นั้น   
เลื่อนการประชุมผู้บริหาร ครูแกนนำ และการแสดงนิทรรศการ ร.ร.ที่ประกวด (กิจกรรมเด่นดี ศรีตำบล)  ไปเป็นวันที่  16 ธ.ค.56  เวลา  13.00  น.

25 พ.ย.56

เชิญกรรมการจัดนิทรรศการ ฝ่ายทำโครงสร้าง เข้าประชุม   (ศน.ประจักษ์) 
     ขอเชิญกรรมการจัดนิทรรศการ ฝ่ายทำโครงสร้างซุ้ม สพป.ศก.3  ที่จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมในวันที่ 26 พ.ย.56  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  เวลา  09.00 น.  ดูรายชื่อ

25 พ.ย.56

เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก   (ศน.อัจฉฎาพร) 
     
แจ้งโรงเรียนที่มีีรายชื่อดังรายละเอียดที่แนบ เตรียมความพร้อมรับการประเมินตั้งแต่ มิถุนายน 2556 และเข้าประชุมเตรียมความพร้อมจาก สมศ. ในวันที่  2 ธันวาคม 2556  ณ โรงแรมสุนีย์แกรน จ.อุบล ตามรายละเอียดที่ีแนบ

22 พ.ย.56

ประชุมวิชาการ "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2"   (ศน.รุ่งรพี) 
     สพฐ. จัดโครงการวิจัย "
ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2" ในวันที่ 28 - 29 พ.ย.56  ณ  โรงแรมลายทอง  จ.อุบลราชธานี  ผู้สนใจ  ดูรา่ยละเอียด

22 พ.ย.56

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน   (ศน.พัชมณ) 
     สพฐ. จัดโครงการแลกเปลีี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน  ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.57 ผู้สนใจ ดูรายละเอียด

21 พ.ย.56

Hot :ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะ เข้าประชุม   (ศน.ประจักษ์) 
     
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภูมิภาค เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก ผอ.สพป.ศก.3  ในวันที่ 22 พ.ย.56  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศก.3

20 พ.ย.56

NEW :  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63   (ศน.เกษศิรินทร์) 
     ติดตามความเคลื่อนไหว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครพนม-มุกดาหาร   เกี่ยวกับ
           - ตารางการแข่งขันทุกกิจกรรม
           - การแก้ไข/เปลี่ยนตัว นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
           - รายชื่อผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม 
           - สถานที่แข่งขัน  
           - สถานที่พัก
           - กิจกรรมถนนคนเรียน
      สามารถดูได้ทาง  www.esan63.sillapa.net/sp-center/

20 พ.ย.56

แบบฟอร์มสำหรับรับรองความพิการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 - 13 ธ.ค.56   (ศน.ประจักษ์) 
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

15 พ.ย.56

เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9   (ศน.ศุภกานต์) 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เืพื่อการศึกษานครราชสีมา ร่วมกับ สสวท. จะจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่ยนรู้ ครั้งที่ 9   ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.56 - 15 ธ.ค.56  ณ  ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง   www.koratsci.net    ดูรายละเอียด

14 พ.ย.56

การอบรมทำแผนแบบบูรณาการปฐมวัย   (ศน.อัจฉฎาพร) 
     สพป.ศก.3 จะจัดการอบรม
ทำแผนแบบบูรณาการปฐมวัย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556   เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์   จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรม เตรียมอุปกรณ์มาในวันอบรม  ดังนี้
     1. คอมพิวเตอร์
     2. หลักสูตรสถานศึกษา
     3. เอกสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. นิทานพื้นบ้าน / เพลง / คำคล้องจอง(พื้นบ้าน) / เนื้อหาเพลงนิทานอาเซียน / เพลงภาษาอังกฤษ

13 พ.ย.56

ประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ "จังหวัดของฉันในปี 2020"   (ศน.ธนกฤต) 
     สพฐ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

12 พ.ย.56

โครงการประกวดหนังสั้น   (ศน.ธนกฤต) 
     สำนักวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ยาเสพติด ติด...คิดใหม่"   ผู้สนใจ ดูรายละเอียด

12 พ.ย.56

โครงการประกวดหนังสั้น   (ศน.พุทธ) 
     สพฐ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2"  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

6 พ.ย.56

อบรม ห้องสมุดมีชีวิต : แหล่งเรียนรู้ทันสมัยในท้องถิ่นของเรา   (ศน.ปราณี) 
     อบจ.ศรีสะเกษ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ห้องสมุดมีชีวิต : แหล่งเรียนรู้ทันสมัยในท้องถิ่นของเรา" ในวันที่ 9 - 10 พ.ย.56  ณ  โรงแรมพรหมพิมาน  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  จึงขอเชิญ ผู้มีรายชื่อ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว   ดูรายละเอียด

6 พ.ย.56

NEW  ด่วนที่สุด !! ประชุมกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ   (ศน.ประจักษ์) 
     ขอเชิญกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกรรมการตัดสินการแข่งขัน เข้าร่วมประชุม   ดูหนังสือราชการ   ดูคำสั่ง   ตารางการแข่งขันเด็กพิเศษ   บัญชีแนบท้ายคำสั่ง

6 พ.ย.56

ประกาศ นโยบายการทดสอบทางการศึกษา (O-net) ปี 56   (ศน.ณัฐพงศ์) 
     สทศ.  ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2556   ดูรายละเอียด

4 พ.ย.56

การแข่งขัน Taamkru Online TQ และ Math Challenge. Asia ระัดับปฐมวัย   (ศน.อัจฉฎาพร) 
     เชิญครูปฐมวัยทุกโรงเรียน ส่งเด็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางการคิดและพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยของไทย ชิงเงินรางวัล สมัครตั้งแต่ 1 พ.ย.56 -  15 ธ.ค.56  ลงทะเบียนฟรีที่  www.taamkru.com/asia   ดูรายละเอียด

4 พ.ย.56

โครงการ "พอเพียง เพื่อเพียงพอ"   (ศน.กัญญาภัค) 
     สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.เกษตรศาสตร์  จ.ขอนแก่น ประสานโครงการ "พอเพียง เพื่อเพียงพอ" อบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะสั้น (การปลูกเห็ดบนท่อนไม้)  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

31 ต.ค.56

ด่วนมาก !!  ประชุมกรรมการตัดสิน Amath Cross word  ซูดูโกะ คำคม คณิตคิดเลขเร็ว     (ศน.เวชะณิการ์) 
     - สพป.ศก.3
จะประชุมกรรมการตัดสิน Amath Cross word  ซูดูโกะ คำคม คณิตคิดเลขเร็ว โดยวิทยากร คือ คณะครู ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก  สพป.ศก.2  ผู้เข้าประชุมคือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กพศ. ให้ตัดสินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556  
                 ภาคเช้า   กิจกรรม  Amath ซูดูโกะ คณิตคิดเลขเร็ว  โดยให้ผู้เข้าประชุมเตรียมอุปกรณ์มาเอง 
                 ภาคบ่าย  กิจกรรม  
Cross word  คำคม   โดยให้ผู้เข้าประชุมเตรียมอุปกรณ์มาเอง

     - สำหรับผู้ที่สนใจ ให้แจ้งชื่อที่  ศน.เวชะณิการ์  โทร. 088-3782831  /  ศน.เกษศิรินทร์  โทร. 081-9765843    โดย 1 คน สมัครได้ 1 กิจกรรมเท่านั้น  (รับจำนวนจำกัด กิจกรรมละ 25 คน)

31 ต.ค.56

การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดเรียน   (ศน.พุทธ) 
     สพป.ศก.3 แต่งตั้งกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   ดูรายละเอียด

30 ต.ค.56

ด่วน ! แนวทางการดำเนินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้่อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2556"   (ศน.บุญชอบ) 
     สพฐ. แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้ สำนักงานเขต และ ร.ร. ที่ร่วมโครงการ รุ่นที่ 3 ทั้ง 34 ร.ร. เตรียมพร้อมรับการประเมินเพื่อขอรับตราฯ   ดูรายละเอียดได้ที่  http://ced.obec.go.th

30 ต.ค.56

ด่วนที่สุด !  การประกวดวาดภาพ เรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"   (ศน.พุทธ) 
     กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ภายใต้แนวคิด "สร้างอนาคตไทย 2020" โดยจัดการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"  
     สพป.ศก.3 จึงประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดดังกล่าว  และให้ ร.ร. นำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมงานเสวนา  ดูรายละเอียด

30 ต.ค.56

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์   (ศน.วิมลวรรณ) 
     สพป.ศก.3 จะทำการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ ร.ร. ตามกลยุทธ์ที่ 1 และ 4  จึงขอให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตามแบบรายงานฯ ส่ง กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก.3 ภายใน 8 พ.ย.56  ดูรายละเอียด   โหลดแบบกรอกข้อมูล

28 ต.ค.56

ลิขสิทธิ์หนังสือ   (ศน.ปราณี) 
     องค์การค้าของ สกสค. ขอให้ ร.ร. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการสั่งซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2556 กับเ้จ้าหน้าที่ของ สกสค.  ดูรายละเอียด

24 ต.ค.56

การตอบคำถามสารการประกัน   (ศน.อัจฉฎาพร) 
     แจ้งโรงเรียนศึกษาสารการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนที่มีผู้ตอบคำถามจากสารการประกันคุณภาพเกินร้อยละ 80 ของครูทั้งโรงเรียน 10 ครั้งในรอบ 1 ปี ทางกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีเกียรติบัตรให้กับ โรงเรียน  
โหลดสารการประกัน

22 ต.ค.56

ด่วนที่สุด  กรอกข้อมูลคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 56   (ศน.พุทธ) 
     เรียน  ประธาน กพศ. ทุก กพศ.
               1. ให้กรอกรายชื่อครูที่จะเป็นกรรมการตัดสินแข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้กรอกทุกช่องตาราง เพื่อความสะเดวกในการคัดเลือก
               2. ให้แจ้งถึง สพป.ศก.3  ภายใน  30 ต.ค.56 ทาง E-mail  :   way_intanai@hotmail.com        หรือ  
paengwisetk@gmail.com      โหลดแบบฟอร์ม

16 ต.ค.56

การสัมมนา อบรมผู้อำนวยเพลง คณะนักร้องประสานเสียงระดับพื้นฐาน   (ศน.พุทธ) 
     
สพฐ. โดยสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงระดับพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 28 - 30 ต.ค.56 ระดับมัธยมศึกษา  ณ  โรงแรมอโนมา กทม. ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

16 ต.ค.56

ประกาศผลคัดเลือก ผอ.เขต, ศน. และสถานศึกษาที่ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี 56 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์"   (ศน.ศุภกานต์) 
     
สพฐ. ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.เขต , ศน. และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี พ.ศ.2556 กลุ่มสาระวิทยาศาสตตร์  ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ย.56  ณ  โรงแรมเฟิร์ส  กทม.   ดูรายละเอียด

16 ต.ค.56

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   (ศน.ศุภกานต์) 
     สพฐ. จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ "จินตนาการภาพอนาคต ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ในหัวข้อ "โลกใน 30 ปี จากผลกระทบภาวะโลกร้อน"  โดยสามารถส่งเค้าโครงไปที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยตรง ภายในวันที่ 31 ต.ค.56  ผู้สนใจ ดูรายละเอียด

16 ต.ค.56

โครงการประชุมปฏิบัติการ "การทดลองแบบย่อส่วนเพื่อการเรียนการสอน และการทดสอบสารทางเคมี"   (ศน.ศุภกานต์) 
     
ม.มหิดล จัดการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ "การทดลองแบบย่อส่วนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและการทดสอบสารทางเคมี" ในวันที่ 25 ต.ค.56  ณ  ห้องประชุม อาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  ดูรายละเอียด

15 ต.ค.56

โครงการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย วิทย์ คณิต   (ศน.ศุภกานต์) 
     
สสวท. ร่วมกับ สวคว. จัดโครงการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

15 ต.ค.56

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย   (ศน.กัญญาภัค) 
     
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  ในวันที่ 29 - 30 พ.ย. 56  ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  ม.ศรีปทุม   ดูรายละเอียด

14 ต.ค.56

สำรวจข้อมูล   (ศน.ปราณี) 
     
สพป.ศก.3 จะสำรวจข้อมูลพื้นฐานการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันของนักเรียน ครู และบุคลากรใน ร.ร. โดยให้ส่งทางอีเมล์  Prane2500@gmail.com  ภายในวันที่ 25 ต.ค.56   ดูรายละเอียด

14 ต.ค.56

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   (ศน.บุญชอบ) 
     
แนวทางการดำเนินงานโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปี 2556  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ สพฐ.  หรือ   ced.obec.go.th.   ดูรายละเอียดเอกสารแนวทางหมายเลข 1 และ 2 ได้ที่ลิงค์ 
=>     http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/42876/493641.pdf
    http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/42876/493642.pdf

14 ต.ค.56

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
     
ด้วย  นางสาวสุมาลี  บุญร่วม  โรงเรียนบ้านหัวช้าง  อำเภอไพรบึง  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  รายงานการใช้บทเรียนโมดูลหน่วยการเรียนรู้เรื่อง  งานเกษตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ดูรายละเอียด

14 ต.ค.56

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
     
ด้วย นางสาวพวงทอง พุ่มพวง โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  รายวิชา ส15102 ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    ดูรายละเอียด

14 ต.ค.56

เชิญประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ประชุม  (ศน.ประจักษ์)
     ขอเชิญประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ทุกท่าน ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 24 ต.ค.56 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์   ดูรายละเอียด

14 ต.ค.56

ประชาสัมพันธ์การตั้งชุมนุมนักวัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประุเทศไทย  (ศน.ณัฐพงศ์)
     ด้วย สพฐ. แจ้งให้ สพป. สำรวจบุคลากรในสังกัดที่มีวุฒิการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมเป็นชุมนุมนักวัดพื้นฯ โดยให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์  http://bet.obec.go.th  ภายในวันที่ 31 ต.ค.56

10 ต.ค.56

สวดพระธรรมพร้อมคำแปลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  (ศน.รุ่งรพี)
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 / 2556    ดูรายละเอียด

10 ต.ค.56

โครงการอาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ศน.กัญญาภัค)
     ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ  ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ต.ค.56   ดูรายละเอียด

8 ต.ค.56

โครงการศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์  (ศน.ประจักษ์)
      ม.ราชภัฎกาฬสินธุ์ จัดโครงการศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสิงคโปร์  ด้านดิจิตอลคอนเทนท์  ระหว่างวันที่ 6 - 8 พ.ย.56  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

3 ต.ค.56

การจัดสอบธรรมสนามหลวง ปี 56  
      สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การให้ความอุปถัมภ์การจัดสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 26 พ.ย.56   ดูรายละเอียด

3 ต.ค.56

แจ้งโรงเรียนต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ 3 ปีงบประมาณ 2557  กลุ่มงานประกันคุณภาพ   (ศน.อัจฉฎาพร)
      โหลดรายละเอียด

1 ต.ค.56

ประกวดผลงานนวัตกรรม   (ผอ.ทองคำ)
      ธกส. ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรม ปี 56 และเชิญชวน ร.ร. ส่งผลงานร่วมประกวด  ดูรายละเอียด

1 ต.ค.56

การจัดการศึกษาพิเศษ   (ศน.ประจักษ์)
      1. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือทางการศึกษา   เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษา    ดูประกาศ
      2. แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา   โหลดแบบคัดกรอง 

1 ต.ค.56

ประกาศ โครงการ ร.ร.ดี ศรีตำบล   (ศน.บุญชอบ)
      โครงการประกวดผลงานคุณธรรมจริยธรรม ร.ร.ดี ศรีตำบล เด่นดี ศรีตำบล 1 ปี หนึ่งดีตำบล สพป.ศก.3    ดูรายละเอียด

1 ต.ค.56

การประกวดวาดภาพระบายสีและแข่งขันแต่งบทกลอนครั้งที่ 5   (ศน.ปราณี)
      สพป.ศก.3 ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ จัดการประกวดวาดภาพระบายสีและแข่งขันแต่งบทกลอนครั้งที่ 5 หัวข้อ  สารานุกรมไทย...ก้าวไกลทันโลก  จึงขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว  ดูรายละเอียด

1 ต.ค.56

ผลประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   (ศน.ศุภกานต์)
      สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 56  ดูรายละเอียด

1 ต.ค.56

ขอเชิญนำผลงานประกวดในงาน "วันนักประดิษฐ์ ปี 57"   (ศน.สมนึก)
      วช. แจ้งการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ปี 57  ณ เมืองทองธาีนี  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

26 ก.ย.56

โครงการ "อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสอนสังคม ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 28"  (ศน.รุ่งรพี)
      ม.ธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสอนสังคม ระดับมัธยม รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 15 - 18 ต.ค.56  ณ  ห้องบรรยาย  ศ101 คณะเศรษฐศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

26 ก.ย.56

ด่วน !!  แจ้งจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน  (ศน.ปราใส)
      ให้ ร.ร.ตามรายชื่อ ดำเนินการจัดซื้อภายใน 30 ก.ย.56   ดูรายละเอียด

19 ก.ย.56

การแข่งขันหุ่นยนต์  (ศน.ธนกฤต)
      สพฐ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ "รักโลกรักพลังงานสะอาด" ระหว่าง 11 - 13 ต.ค.56   ณ  ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ กทม.   ดูรายละเอียด

19 ก.ย.56

ประกวดโครงงานนวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556  
      สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลักกระทรวงพลังงาน จัดประกวดโครงงานด้านพลังงานระดับเยาวชน หัวข้อ "นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556"   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

19 ก.ย.56

การอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ร.ร.ดีศรีตำบล  (ศน.บุญชอบ)
      การอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ร.ร.ดีศรีตำบล และ ร.ร.ในฝัน ร.ร.มาตรฐานสากล สำหรับผู้บริหาร ครู ที่ยังไม่ผ่านการอบรม สมัครเข้าอบรมที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ดังนี้
      รุ่นที่ 9  วันที่ 20 - 24 ก.ย.56
      รุ่นที่ 10 วันที่ 25 - 29 ก.ย.56
      รุ่นที่ 11  วันที่ 30 ก.ย. - 4 ต.ค.56
      แจ้งยอดที่  e-mail  :  072cts@gmail.com   อบรมฟรี  เดินทางเอง ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงไม่มี

17 ก.ย.56

เชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมร่วมงานวันนักประดิษฐื ปี 2557  (ศน.สมนึก)
      ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2557 ระหวา่งวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2557   ณ  เมืองทองธานี  นนทบุรี  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://inventor.nrct.go.th    หรือ   http://Rrm.nrct.go.th  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2556

16 ก.ย.56

ด่วนที่สุด !!!!  สพป. ศรีสะเกษ  เขต ๓  จักประชุมปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ผ่านระบบ Online  ผู้เข้าร่วมประชุม  ครูที่ทำหน้าที่งานวิชาการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  โรงเรียนละ ๑ คน วันที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป. ศรีสะเกษ  เขต ๓   (ศน.รัชนีวัลย์)

16 ก.ย.56

การนิเทศพัฒนา (Coaching and Mentoring)   (ศน.ปราณี)  
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จะดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน และการนิเทศพัฒนา (Coaching and Mentoring) เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานและนำข้อมูลมาศึกษาตรวจสอบความสำเร็จของโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๖  โหลด  หนังสือราชการ   คำสั่ง 

12 ก.ย.56

ด่วนที่สุด!! คำสั่งฯ SCAN การอ่านรู้เรื่องนักเรียนชั้น ป.3, ป.6   (ศน.เวชะณิการ์)  
      ให้คณะกรรมการที่มีรายชื่อตามคำสั่งฯ เข้าประชุมชี้แจงการดำเนินการ  SCAN การอ่านรู้เรื่องนักเรียนชั้น ป.3, ป.6 ในวันที่ 13 ก.ย. 56  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศก.3 
       ภาคเช้า  เวลา  09.00 น. - 12.00 น.    ร.ร.ใน อ.ขุขันธ์ และ อ.ภูสิงห์
       ภาคบ่าย  เวลา  13.00 น. - 16.00  น.   ร.ร.ใน อ.ปรางค์กู่ และ  อ.ไพรบึง
      
 ให้ทุกโรงเรียนพิมพ์ชื่อนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ของโรงเรียนตนเอง ในแบบบันทึกผลการประเมิน และสรุปผลการประเมิน  สำหรับให้กรรมการบันทึกในวันประเมินฯ (ดูตามคู่มือฯ)
       
ดาวน์โหลดคำสั่ง =>  อ.ขุขันธ์  ||  อ.ภูสิงห์  ||  อ.ปรางค์กู่  ||  อ.ไพรบึง

10 ก.ย.56

การจัดการเรียนรู้สู่เด็กไทยยุคใหม่ ด้วยทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ   
      สสค. ร่วมกับ สสส. เปิดรับ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชิวิตและทักษะอาชีพ  จึงขอเชิญชวนโรงเรียนร่วมจัดการเรียนรู้สู่เด็กไทยยุคใหม่ ด้วยทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-619-1811  หรือ  workandlife@QLF.or.th    ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ที่  www.QLF.or.th

10 ก.ย.56

ด่วนที่สุด!! SCAN การอ่านรู้เรื่องนักเรียนชั้น ป.3, ป.6   (ศน.เวชะณิการ์)  
      สพป.ศก.3 จะดำเนินการ SCAN การอ่านรู้เรื่องนักเรียนชั้น ป.3, ป.6 ในวันที่ 16 ก.ย. 56  ให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแนวดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้น ป.3, ป.6   
ดาวน์โหลด =>  คู่มือสอบวัดการอ่านชั้น ป.3.pdf     คู่มือสอบวัดการอ่านชั้น ป.6.pdf      แนวดำเนินการสอบ.pdf

9 ก.ย.56

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๖   (ศน.กัญญาภัค)  
      
ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลง วันเวลาการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๖ ของ สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ สำหรับ โรงเรียนที่ประเมินโดยคณะกรรมการชุดที่ ๑ ขออภัยเป็นอย่างสูงเนื่องจากคณะกรรมการติดราชกรตามนโยบายเร่งด่วน (ศน.กัญญาภัค ได้แจ้งทุกโรงเรียนทราบเป็นเบื้องต้นแล้ว) นอกจากนี้ประเมินตามปกติ    ดูรายละเอียด

5 ก.ย.56

ประชุมนำคู่มือพัฒนาการสอนโครงงานประวัติศาสตร์   (ศน.รุ่งรพี)  
      สพป.ศก.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนนำคู่มือพัฒนาครูในการสอนโครงงานประวัติศาสตร์  ในวันจันทร์ที่ 9 ก.ย.56  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด

2 ก.ย.56

การนิเทศ ร.ร.ที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วม   (ศน.ประจักษ์)  
      ร.ร.ที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วม และรับการนิเทศ ระหว่างวันที่ 2 - 6 ก.ย.56 (หรือจนกว่าจะครบทุก ร.ร.)  ดูคำสั่งคณะนิเทศ  ดูรายชื่อโรงเรียน

29 ส.ค.56

กำหนดการค่่ายวิทยาศาสตร์  (ศน.ศุภกานต์)  
      สพป.ศก.3  กำหนดการจัดค่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์ ใน 30 - 31 ส.ค.56  ณ  ร.ร.ขุัขันธ์    ดูรายละเอียด

29 ส.ค.56

ด่วนที่สุด!! เปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดกค่าย   (ศน.ศุภกานต์)
      สพป.ศก.3  จะจัดค่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์ ใน 30 - 31 ส.ค.56
 เดิม ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3  เปลี่ยนเป็น  ห้องรวมใจภักดิ์ ร.ร.ขุขันธ์

27 ส.ค.56

การประชุมพัฒนาเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ศน.พัชมณ)  
      สพป.ศก.3 ขอให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.3 และ ม.3 ร่วมประชุมในวันที่ 30 - 31 ส.ค.56  ณ  ห้องประชุมใหญ่  ร.ร.ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง  ดูรายละเอียด

27 ส.ค.56

คำสั่งนิเทศติดตามบ้านวิทย์น้อยปี 56  (ศน.บุญชอบ)  
      โหลดคำสั่ง  =>  คำสั่งนิเทศติดตามบ้านวิทย์น้อย ปี 56

27 ส.ค.56

ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 7 ส.ค56  (ศน.บุญชอบ)  
      สพป.ศก.3 ประกาศผลการประกวดแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ทั้งหมด ๖ กิจกรรม  ดาวน์โหลดประกาศฯ

27 ส.ค.56

(ศน.รัชนีวัลย์)  
    
ด่วน!!   ให้โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนทั่วไป   รายงานการประเมินตนเองโรงที่ www.vithebuddha.com และกรอกข้อมูล การประเมินตนเองในการดำเนินงานพัฒนาอัตลักษณ์ ๕ ด้าน ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  ในปี  ๒๕๕๖  สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  สามารถสมัครเขาร่วมโครงการได้  ไม่จำกัด จำนวน.    ด่วน!! 

27 ส.ค.56

ด่วนที่สุด!! ปรับปรุงแบบบันทึกคะแนนการ X-RAY การอ่านออกเขียนได้   (ศน.เวชะณิการ์)  
      ให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดและบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนฉบับปรับปรุง  ส่งให้กลุ่มพัฒนาคุุณภาพการศึกษา (กพศ. เพื่อสรุปภาพรวมของ กพศ. ตามแบบฯ)  นำส่ง สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 2 ก.ย.56  ดาวน์โหลด =>  แบบสรุปรายโรงเรียน    แบบสรุปของกลุ่ม กพศ.   เกณฑ์การให้คะแนน

23 ส.ค.56

เชิญคณะกรรมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุม  (ศน.ศุภกานต์)  
      สพป.ศก.3  จะจัดค่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์ ใน 30 - 31 ส.ค.56  จึงขอให้คณะกรรมการตามคำสั่งฯ ร่วมประชุมใน 26 ส.ค.56  เวลา 13.00 น. ณ ห้องนิรมิตร 3  ดูรายละเอียด

23 ส.ค.56

เชิญครูสอนวิทย์ ป.6 และ ม.3 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์  (ศน.ศุภกานต์)  
      สพป.ศก.3 จัดค่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์ ใน 30 - 31 ส.ค.56  จึงขอให้ครูสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 และ ม.3 เข้าค่ายในวันดังกล่าว   ดูรายละเอียด

23 ส.ค.56

การจัดงานเผยแพร่ผลงานการสอนงานอาชีพในโรงเรียนโครงการนักธุรกิจน้อย  (ศน.สมนึก)  
      สพฐ. เลื่อนการจัดงานเผยแพร่ผลงานการสอนงานอาชีพในโรงเรียน โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ "เมืองหัตถศิลป์ถิ่นโภชนา ครั้งที่ 2 ปี 2556่" จากเดิม วันที่ 7 - 9 ส.ค.56  เลื่อนไปเป็นวันที่ 4 - 6 ก.ย.56  ดูรายละเอียด

23 ส.ค.56

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์ คณิต ปี 56  (ศน.เกษศิรินทร์)  
      สพฐ. ร่วมกับ สสวท. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 โดยรับสมัครทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ส.ค.56  ทางเว็บไซต์  genius.ipst.ac.th  หรือ www.ipst.ac.th  สอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 16 พ.ย.56   ดูรายละเอียด

23 ส.ค.56

รายชื่อ ร.ร.ที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนที่สอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  (ศน.ณัฐพงศ์)  
      ขอให้ ร.ร.ที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนที่สอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  ซึ่งจะหมดเขตส่งภายใน  31 ส.ค.56  ดูรายชื่อ

21 ส.ค.56

กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556    (ศน.อัจฉฎาพร)
เพิ่มเติมรายละเอียดคู่มือ 
      โหลดประกาศแต่งตั้งและคู่มือติดตาม

21 ส.ค.56

เอกสาร แนวทางการนิเทศเต็มพิกัด  (ผอ.ทองคำ)  
      
เอกสาร แนวทางการนิเทศเต็มพิกัด โรงเรียนสามารถติดต่อขอถ่ายเอกสาร ได้ที่ร้านคุณเบิ้ม  สพป.ศก.3

21 ส.ค.56

เลื่อน  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหา  (ศน.เกษศิรินทร์)  
      
สพป.ศก.3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3 เดิมวันที่ 21 - 22 ส.ค.56  เลื่อนเป็นวันที่ 11 – 12 กันยายน 2556  สถานที่  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3  

20 ส.ค.56

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556  (ศน.กัญญาภัค)
      สพป.ศก.3 แจ้งให้ ร.ร. ตามรายชื่อในปฏิทินฯ เตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามกำหนด  ดูรายละเอียด

20 ส.ค.56

ด่วนที่สุด!! โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ร.ร.ขนาดเล็ก  (ศน.พุทธ)
      ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก โดย ร.ร.บ้านโนนดั่ง  จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสำหรับ ร.ร.ขนาดเล็ก 3 กลุ่มสาระ (สาระการเรียนรู้ศิลปะ , การงานอาชีพและเทคโนโลยี , สุขศึกษาและพลศึกษา) โดยคัดเลือก ร.ร.ที่มีคะแนนโอเน็ตสูงในแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อดำเนินการจัดทำเครื่องมือฯ ในวันที่ 21 ส.ค.56  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น.   ณ  ห้องโสภิตธรรมขันธ์  สพป.ศก.3   ดูรายชื่อโรงเรียน

19 ส.ค.56

ด่วนมาก!! การนิเทศติดตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปี 56  (ศน.บุญชอบ)
      สพป.ศก.3 จะติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 3 (34 ร.ร.) ระหว่างวันที่ 19 ส.ค. - 11 ก.ย. 56  จึงให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่นิเทศติดตามการดำเนินการดังกล่าว    ดูรายละเอียด

16 ส.ค.56

ด่วนมาก!! อบรม ETV ครูกลุ่มกลางและพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรมาตรฐานปีที่ 3  (ศน.ศุภกานต์)
      สพป.ศก.3 จัดการอบรมปฏิบัติการ ในวันที่ 21 - 24 ส.ค.56  ณ  สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด
*หมายเหตุ*  ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  เลขที่ 1 - 100  ให้เข้าอบรมในวันที่ 24 ส.ค.56

15 ส.ค.56

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556  (ศน.เกษศิรินทร์)
      เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ในปีการศึกษา 2556 เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ โรงเรียน / นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบด้วยระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ สสวท. 
genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2556 (ค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อวิชา)   โหลดรายละเอียด

15 ส.ค.56

การพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ม.1-3 สู่ประชาคมอาเซียน  (ศน.พัชมณ)
       สพป.ศก.3 จัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง พูด บูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ม.1 - 3 ใน 19 - 20 ส.ค.56  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด

15 ส.ค.56

การอบรมการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  (ศน.วิมลวรรณ)
       ขอเชิญผู้เข้ารับการอบรมการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อยกระดับการเรียนการสอนสำหรับครูชั้น ป.๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรม"  ไฟล์แนบ...

15 ส.ค.56

X-RAY การอ่านออก เขียนได้  (ศน.เวชะณิการ์)
       เอกสารที่โรงเรียน/สนามสอบ จะต้องจัดเตรียมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1 /2556
วันที่ 27 ส.ค.56 (เพื่อความสะดวก ให้ ร.ร. กรอกชื่อ สกุลของนักเรียนทุกชั้นให้เรียบร้อยลงในแบบบันทึกคะแนน)  ดาวน์โหลด  => || หนังสือ || คู่มือการประเมิน || กระดาษทดสอบการเขียน || แบบบันทึกคะแนนสำหรับกรรมการคุมสอบ || แบบรายงานส่งเขตฯ ||

14 ส.ค.56

ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียน  (ศน.ณัฐพงศ์)
       สพป.ศก.3 จัดการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียน ใน 21 ส.ค.56  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3  ดูรายละเอียด

14 ส.ค.56

เรื่องอบรมปฏิบัติการทำหนังสือเล่มเล็กโครงการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน  (ศน.ปราณี)
      
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำหนังสือเล่มเล็กระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร
     
จึงขอความร่วมมือแจ้งข้าราชการครู จำนวน ๑ คน นักเรียน ๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก ตามวัน เวลา ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ เตรียมกระดาษ และสีให้ ส่วนวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมให้โรงเรียนนำมาเองในวันอบรม  ดูหนังสือ   ดูรายชื่อโรงเรียน

14 ส.ค.56

รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล เฟสที่  1 -3   (ศน.บุญชอบ)  
      เฟสที่ ๑  จำนวน  ๙  โรงเรียน   ผ่านการประเมินแล้ว / เฟสที่ ๒  จำนวน  ๔  โรงเรียน   ผ่านการประเมินแล้ว / เฟสที่ ๓  จำนวน  ๓๑  โรงเรียน   กำลังรับการนิเทศติดตามจากทีมพระสังฆาธิ   ดูรายละเอียด

14 ส.ค.56

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 -3   (ศน.บุญชอบ)  
      รุ่นที่ ๑ จำนวน  ๑๐  โรงเรียน  /  รุ่นที่ ๒ จำนวน  ๒๐  โรงเรียน  /  รุ่นที่ ๓ จำนวน  ๓๔  โรงเรียน   ดูรายละเอียด

14 ส.ค.56

ผลการแข่งขันนิทรรศการปฐมวัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ  (ศน.อัจฉฎาพร)  
      ผลการแข่งขันกิจกรรมครูและเด็กปฐมวัย ในงานนิทรรศการปฐมวัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ดูผลการแข่งขัน

14 ส.ค.56

ารเตรียมพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  (ศน.อัจฉฎาพร)  
      ให้ทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และขอความกรุณาโรงเรียนที่รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกโรงเรียนดาวน์โหลด คู่มือการติดตามตรวจสอบไว้ให้คณะกรรมการ โรงเรียนละ 2 เล่ม ยกเว้นโรงเรียนที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพไปแล้ว 64 โรงเรียน (ดูรายชื่อโรงเรียน) และเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประชุมพร้อมกันในวันที่ี 21 สิงหาคม  2556  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

14 ส.ค.56

การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 (Inspiring Science)  (ศน.ศุภกานต์)  
      สพป.ศก.3 ขอให้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ผ่านการอบรมและที่ได้เรียนด้วยโปรแกรมการจัดกิจกรรมดังกล่าว เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ ทางเว็บไซต์  http://scimath.obec.go.th    ภายใน 13 ก.ย.56    ดูรายละเอียด

14 ส.ค.56

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์  (ศน.ศุภกานต์)  
      สพป.ศก.3 ขอเชิญ ร.ร.ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด วาดภาพ และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ภายใน 26 ส.ค.56  ดูรายละเอียด

14 ส.ค.56

การประชุมการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาพฤติกรรมโรคมาลาเรีย ปี 56  (ศน.ศุภกานต์)  
      มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กำหนดการประชุมวันที่ 27 - 30 ส.ค.56  ณ  โรงแรมลายทอง  จ.อุบล  
(เฉพาะ  ร.ร.บ้านแซรสะโบว, ร.ร.บ้านแซรไปร, ร.ร.บ้านนาตราว, ร.ร.วนาสวรรค์)  ดูรายละเอียด

14 ส.ค.56

เลื่อน  อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหา  (ศน.เกษศิรินทร์)  
      
สพป.ศก.3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3 เดิมวันที่ 21 - 22 ส.ค.56  เลื่อนเป็นวันที่ 11 – 12 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3  

14 ส.ค.56

การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา "เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 56" (ศน.พัชมณ)  
      สพฐ. จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา "เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 56"  วันที่ 31 ส.ค.56 - 1 ก.ย.56  ดูรายละเอียด

14 ส.ค.56

การประชุมขยายผล ร.ร.แกนนำจัดการเรียนร่วม (ศน.ประจักษ์)  
      สพป. จัดการประชุมในวันที่ 29 ส.ค.56  ณ  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ฯ  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  จึงให้ครูผู้สอน หรือครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม เข้าอบรม ร.ร.ละ 1 คน (ไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยงเด็กพิการเข้าอบรม)   ดูรายละเอียด

14 ส.ค.56

ด่วนมาก!! การอบรมพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 (ศน.ปราใส)  
      สพป.ศก.3 จัดการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 15 - 16 ส.ค.56  ณ  ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  ตั้งแต่เวลา  07.30 น. เป็นต้นไป  ดูรายละเอียด

14 ส.ค.56

ด่วนมาก!! คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรและคณะทำงานการอบรมพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  (ศน.ปราใส)  
      สพป.ศก.3 แต่งตั้งวิทยากรและคณะทำงาน จัดการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21  ดูรายละเอียด

8 ส.ค.56

โครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย    (ศน.วิมลวรรณ)  
      ขอเชิญโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็กสังกัด สพฐ. สมัครเข้าร่วมโครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ สพฐ. ดำเนินการร่วมกันกับ บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค โดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ใช้อินเตอร์เน็ตคลื่นความถี่ใหม่ Trinet มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์แนบ)

7 ส.ค.56

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาิ   (ศน.กัญญาภัค)  
      สพป.ศก.3 ขอเชิญ ผอ.ร.ร. และครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 11 ร.ร. ตามรายชื่อ  ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาิ ใน 15 ส.ค.56   ดูรายละเอียด

7 ส.ค.56

ประชุมเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556   (ศน.กัญญาภัค)  
      สพป.ศก.3 ขอเชิญ ผอ.ร.ร. หรือครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 56 ร.ร. ตามรายชื่อ  ประชุมเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ใน 13 ส.ค.56  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ดูรายละเอียด

2 ส.ค.56

ด่วน!! แก้ไข   คำสั่ง บ้านวิทยาศาสตร์น้อย   (ศน.บุญชอบ)  
             คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการและประกวดกิจกรรมในงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2556   โหลดคำสั่ง

2 ส.ค.56

ด่วน!!  เชิญครูสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เข้าอบรม   (ศน.ศุภกานต์)  
      สพป.ศก.3 จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Nature of Science As a Heart of Teaching Science) ในวันที่ 5 - 6 ส.ค.56  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.ขุขันธ์   ดูรายละเอียด

1 ส.ค.56

แจ้งสถานที่ีจัดการแข่งขันในงานนิทรรศการปฐมวัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ   (ศน.อัจฉฎาพร)  
      
จัดนิทรรศการปฐมวัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2556  ตามรายละเเอียดที่แนบ

1 ส.ค.56

เชิญคณะทำงานและกรรมการ งานนิทรรศการปฐมวัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ เข้าประชุม  (ศน.อัจฉฎาพร)  
      เชิญคณะทำงานและกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมในงานปฐมวัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ ประชุุมในวันที่ี 5 สิงหาคม 2556  ณ  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.ศก.3  เวลา 13.00 น.  ดูรายละเอียด

1 ส.ค.56

HOT !! คำสั่งคณะทำงานจัดนิทรรศการมหกรรมรักการอ่านสานฝันสู่อาเซียน (Read Ready to ASEAN)   (ศน.ปราใส)
      ให้ผู้มีรายชื่อในคำสั่งร่วมจัดนิทรรศการ ในวันที่ 8 ส.ค.56  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป   ดูรายละเอียด

1 ส.ค.56

ด่วน!!  เชิญประชุม PEER Center   (ศน.พัชมณ)  
      ขอใหผู้ประสานงานศูนย์ PEER Center (ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล, ร.ร.บ้านเกาะกระโพธิ์, ร.ร.บ้านตะเคียนราม, ร.ร.บ้านสำโรงพลัน) เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7 - 8 ส.ค.56  ณ  โรงแรมลายทอง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี   ดูรายละเอียด

1 ส.ค.56

เชิญชมนิทรรศการปฐมวัย   (ศน.อัจฉฎาพร)  
      เชิญครูปฐมวัยและเด็กปฐมวัยทุกโรงเรียน ร่วมชมนิทรรศการและชมการแข่งขันในงานนิทรรศการปฐมวัย ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ และสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในวันที่ 7 ส.ค.56  ณ  สพป.ศก.3  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น.

1 ส.ค.56

HOT !!ประกาศผลการคัดเลือก ร.ร.เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา   (ศน.ปราใส)
      สพป.ศก.3 ประกาศผลการคัดเลือก ร.ร.เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา  และให้  ร.ร.ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรในงานมหกรรมรักการอ่านสานฝันสู่อาเซียน ในวันที่ 8 ส.ค.56   ณ  ห้องประชุมจติรมิตร   ดูรายละเอียด