อำนวยการ | บริหารงานบุคคล | นโยบายและแผน | ส่งเสริมฯ | นิเทศ ติดตามฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

22 ธ.ค.54

icon_hot  การแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ Esarn Math Top Ten  (ศน.เกษศิรินทร์)
 
      ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ Esarn Math Top Ten ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน  ดูรายละเอียด

22 ธ.ค.54

icon_hot  ประกวดตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 จังหวัดภูเก็ต  (ศน.เกษศิรินทร์)
 
      สพป.ภูเก็ต ขอเชิญส่งผลงานประกวดสัญลักษณ์ (โลโก้) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62  ดูรายละเอียด

22 ธ.ค.54

icon_hot  กรอกแบบสำรวจความต้องการ Tablet  (ศน.ธนกฤต)
 
      สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขอให้ ร.ร. กรอกแบบสำรวจความต้องการสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล   ดูรายละเอียด

22 ธ.ค.54

icon_hot  ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (ศน.รุ่งรพี)
 
      ประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดูรายละเอียด

22 ธ.ค.54

icon_hot  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  (ศน.รุ่งรพี)
 
      อบจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  ดูรายละเอียด

22 ธ.ค.54

icon_hot  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ  (ศน.ปราณี)
 
      แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ดูรายชื่อโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียนเพิ่มเติม

21 ธ.ค.54

icon_hot  โรงเรียนวิถีพุทธ  (ศน.รัชนีวัลย์)
 
      โรงเรียนวิถีพุทธ 85 โรง ดังรายชื่อที่แนบ  และโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการใหม่ ให้ลงทะเบียนในการแสดงสถานะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด่วน ตามแบบสำรวจ ภายใน 25 ธันวาคม 2554  ทาง http;//www.vitheebuddha.com  ดูรายละเอียดรายชื่อ 85 ร.ร.

21 ธ.ค.54

icon_hot  ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 61  (ศน.เกษศิรินทร์)
       นักเรียนทุกคนที่เข้ากิจกรรมการแข่งขัน จะต้องใช้บัตรประชาชนแสดงตัวต่อกรรมการตัดสิน หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีรูปถ่ายประกอบ (หนังสือรับรองที่รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน) หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าแข่งขัน
icon_hot  การประกวดรางวัล  OBEC AWARDS "รางวัลทรงคุณค่า สพฐ."  (ศน.เกษศิรินทร์)
       ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม หน่วยงานยอดเยี่ยม สถานศึกษายอดเยี่ยม  สนใจแจ้งรายชื่อคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  ส่งผลการประกวดคัดเลือกระดับภาค(จังหวัดมหาสารคาม)วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  ดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวดฯ   http://sportact.obec.go.th

icon_hot  หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งทักษะ  (ศน.เกษศิรินทร์)
       ร.ร.ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้ดาวน์โหลดหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันฯ ได้  ที่นี่ 
   และให้นำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงฯ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
แสดงต่อคณะกรรมการฯ ในวันแข่งขัน

21 ธ.ค.54

icon_hot  ด่วนมาก  สสค.ประกาศให้ทุนสนับสนุน  (ศน.สมนึก)
       ด้วย สำนักงานกองทุนส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จะสนับสนุนทุนดำเนินงานชุดโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเีรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย (จังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 19 จังหวัด) โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจเสนอโครงการขอรับทุน สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2554  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.qlf.or.th   หรือสอบถามได้ที่  ศน.สมนึก ศรีดาพันธ์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

21 ธ.ค.54

icon_hot  ด่วนที่สุด !!  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่และจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555  (ศน.ปราณี)
      สพฐ. ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 เพื่อเผยแพร่เป็นหนังสือที่ระลึก จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ สั่งซื้อหนังสือได้  ดูรายละเอียด

21 ธ.ค.54

icon_hot   รับสมัครครูเข้าอบรม "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop" (ศน.ธนกฤต)
     ขอเชิญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้น ป.5 - ม.3  ที่สนใจสมัครเข้าอบรม "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop"   ระหว่างวันที่  10 - 12  มกราคม 2555  รับสมัครจำนวน 8 คน   ค่าเดินทาง และค่าอาหารรับผิดชอบตนเอง  รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้น ป.5 - ม.3
     2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา   คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค , ปลั๊กไฟ
สนใจสมัครได้ที่
  http://www.thanakrit.org 
หมายเหตุ
 หากมีผู้สนใจสมัครเกินจำนวนที่เปิดรับ จะเปิดอบรมรุ่นต่อไป

14 ธ.ค.54

icon_hot  ด่วน !!  การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555   (ศน.ปราณี  สมบัติวงศ์)
      สพฐ. สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555  โดยให้ ร.ร. กรอกข้อมูลในแบบสำรวจด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey   โดย ร.ร. จะต้องระบุรายชื่อหนังสือ จำนวนเล่มที่ต้องการจัดซื้อ ชื่อสำนักพิมพ์แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละชั้นปี  ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย   ก่อนกรอกข้อมูลขอให้ Download คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสำรวจฯ และทำความเข้าใจก่อนการใช้งานและกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 8 - 16 ธ.ค.54  และ สพป.ศก.3  จะยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 21 ธ.ค.54  ถ้า ร.ร.ไม่ดำเนินการดังกล่าว สพฐ.จะไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2555 ให้แก่ ร.ร.นั้นๆได้้    ร.ร. สามารถติดต่อขอรับ Usename  และ  Password ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ

14 ธ.ค.54

icon_hot  ด่วน !!   เชิญคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ร่วมประชุม (ศน.พุทธ)
      ให้ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ เต็นท์นิทรรศการกิจกรรมถนนคนเรียน ตามคำสั่งที่ 582/2554  ร่วมประชุมวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.54  เวลา  09.00  น.   ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศก.3  

13 ธ.ค.54

icon_hot  ด่วน !!   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับภูมิภาค (ศน.ประจักษ์)
      1. คำสั่งคณะกรรมการแข่งขันระดับภูมิภาค 
      2. ตารางการนิเทศและการฝึกซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขต
      3. ตารางแ่ข่งขัน  http://www.esan61.net/
ดูหนังสือแจ้ง,คำสั่งฯ และตารางฝึกซ้อม

9 ธ.ค.54

icon_hot  ผลการอบรม "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP" (ศน.ธนกฤต)
      ประกาศผลการอบรม "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP" รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธ.ค.54    ดูผลการอบรมได้ที่   http://www.thanakrit.org

6 ธ.ค.54

icon_hot  แจ้งครูประจำศูนย์อบรมทางไกล ETV ประชุม (ศน.ศุภกานต์)
     สพป.ศก.3  ขอเชิญครูประจำศูนย์ ETV เข้าประชุม ใน 9 ธ.ค. 54  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  เวลา 08.30 น.  ดูรายละเอียด

6 ธ.ค.54

icon_hot  การสำรวจ ร.ร. ต้องการใชืสื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher's Kit) (ศน.พัชมณ)
     สพฐ. โดยสถาบันภาษาอังกฤษ จะจัดพิมพ์สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher's Kit)  สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ป.1 - 3  ในปีการศึกษา 2555   สพป.ศก.3  จึงขอให้กรอกแบบสำรวจ และส่งมายัง สพป.ศก.3  ภายใน 14 ธ.ค.54   ดูรายละเอียด

2 ธ.ค.54

icon_hot  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรครูพี่เลี้ยง (ศน.ประจักษ์)
     ให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรครูพี่เลี้ยง จำนวน 35 ร.ร. ตามรายชื่อที่แจ้ง ให้รีบมารายงานตัว
ด่วนที่ กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ศก.3  เนื่องจากมีผลต่อการโอนเงินเดือน  ดูรายชื่อโรงเรียน

1 ธ.ค.54

icon_hot  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย การประกวดวาดภาพและแต่งบทกลอน (ศน.ปราณี)
      เนื่องจากหลายจังหวัดอยู่ในสภาวะน้ำท่วมหนัก สโมสรไลออนส์ จึงได้เลื่อนวันแข่งขัน  ดังนี้
      1. ขยายกำหนดการรับสมัครถึง 9 ธ.ค.54
      2. แข่งขันตอบคำถามระดับจังหวัด ใน 7 ม.ค.55
      3. แข่งขันตอบคำถามระดับภาครอง ใน 28 ม.ค.54  
ดูรายละเอียด

1 ธ.ค.54

icon_hot  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ศน.ปราใส)
      สสวท. จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 และ ป.5  จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www3.ipst.ac.th/genius    และ  http://ipstgenius.multiply.com     ดูรายละเอียด

29 พ.ย.54

icon_hot  ด่วน!!  การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 (ศน.เกษศิรินทร์)
      โรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สมัครเข้าประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน  ที่ ศูนย์หุ่นยนต์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรารมย์  โดยสมัครแบบออนไลน์  ได้ที่ี่  www.kr.ac.th  ภายในวันที่ 2 ธันวาคม  2554 เลขาศูนย์ นายศตภิษัช  ไกรษรี  โทร  081-0655-556  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากเว็ปไซต์ข้างต้น)

29 พ.ย.54

icon_hot  update  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  1 - 2 ธ.ค.54  (ศน.ประจักษ์)
      1. ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ 
  ล่าสุด     ดูตารางการแข่งขันฯ
      2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ   ล่าสุด     ดูคำสั่ง

28 พ.ย.54

icon_hot ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop" (ศน.ธนกฤต)
     รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop" รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน  ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธ.ค.54    ดูรายชื่อได้ที่   http://www.thanakrit.org

25 พ.ย.54

icon_hot  เลื่อนการสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (ศน.เกษศิรินทร์)
     แจ้งเลื่อนการสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2554   
จากเดิม วันที่ 19 พ.ย. 54   เลื่อนไปเป็น  วันที่  28 ม.ค. 2555

25 พ.ย.54

icon_hot  การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ   (ศน.เกษศิรินทร์)
     ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9  ประจำปีการศึกษา 2554   มีประเภทบุคคล(นักเรียน)และประเภททีม(โรงเรียน) นักเรียนและโรงเรียนที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.psc.ac.th หรือ MATHPSC.THPORT.COM  ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2554

25 พ.ย.54

icon_hot  การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2554 (ศน.ประจักษ์)
      สพป.ศก.3  ได้มีคำสั่ง ที่ 569/2554  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2554    และขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าว  เข้าร่วมประชุมเตรียมการ ในวันอังคารที่ 29 พ.ย.54  เวลา 09.00  น.  ณ   ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศก.3  เพื่อเตรียมการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันในวันที่ 1 - 2 ธ.ค.54    ดูรายละเอียด หนังสือนำส่ง  คำสั่ง  

23 พ.ย.54

icon_hot "ประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์มาตรฐานที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 ในภาพรวมประเทศ" (ศน.วิมลวรรณ)     ดูรายละเอียด

22 พ.ย.54

icon_hot ข่าวด่วน !! การสมัครเข้าแข่งขันทักษะวันที่ 1-2 ธ.ค.54 (ศน.ประจักษ์)
     ให้โรงเรียนสมัครทางเว็บไซต์ http://sk3.ssk.in.th   โดยลำดับขั้นตอนดังนี้
     1. เลือก  ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
     2. เลือก  สมัครเข้าแข่งแขัน
     3. เลือก  โรงเรียน
     4. เลือก  กิจกรรม
     5. กรอกรายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน

22 พ.ย.54

icon_hot  การอบรมครู "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop" (ศน.ธนกฤต)
     ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop" รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน  ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธ.ค.54
คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (ป.5 - 6 , ม.1 - 3)
     2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
สนใจสมัครได้ที่
  กลุ่มนิเทศฯ 045-671259 ต่อ 124   โดยไม่ีมีค่าใช้จ่ายใดๆ และต้องรับผิดชอบอาหารกลางวันเอง
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา
  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค , ปลั๊กไฟ

16 พ.ย.54

icon_hot  ประกาศการสอบแข่งขันคณิตศาตร์ ครั้งที่ 23  ปี 54 (ศน.วิมลวรรณ)
     โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
 ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ www.skw.ac.th  สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 พ.ย. 54 สอบวันที่ 18 ธ.ค. 54    ดูรายละเอียดหนังสือแจ้ง   ดูประกาศและใบสมัค

16 พ.ย.54

icon_hot  ประชาสัมพันธ์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับศูนย์ ประจำจังหวัด (ศน.ธนกฤต)
    ร.ร.กันทรารมณ์ ขอประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกตัวแทนศูนย์ฯ ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค. 54  ณ  ร.ร.กันทรารมณ์  อ.กันทรารมณ์  จ.ศรีสะเกษ    ดูรายละเอียด

9 พ.ย.54

icon_hot  เลื่อนการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 17  (ศน.ปราณี)
    เนื่องจากหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย  จึงขอเลื่อนกำหนดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 17  จากเดิม วันที่ 19 พ.ย.54  เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

9 พ.ย.54

icon_hot  เลื่อนการประชุมการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ศน.ศุภกานต์)
    สพป.ศก.3  ขอเลื่อนกำหนดการประชุมจากเดิม วันที่ 10 พ.ย.54  เลื่อนเป็นวันที่  14 พ.ย.54  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์

7 พ.ย.54

icon_hot  การรายงานข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  (ศน.ประจักษ์)
    สพป.ศก.3 ขอให้ ร.ร. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส่งถึงกลุ่มนิเทศฯ ภายใน 25 พ.ย.54    ดูรายละเอียด

7 พ.ย.54

icon_hot  ตารางการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น ระดับประถม  และกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  (ศน.เวชะณิิการ์)
     ดูรายละเอียด

2 พ.ย.54

icon_hot  การนิเทศ การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ภาคเรียนทีี 2/2554  (ศน.พุทธ)
      สพป.ศก.3  กำหนดการออกปฏิบัติการนิเทศ ระหว่างวันที่ 3-18 พ.ย.54   ดูรายละเอียด

31 ต.ค.54

icon_hot  สถานที่พักและโรงแรม งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61  จังหวัดมหาสารคาม (ศน.เกษศิรินทร์)  ดูรายละเอียด

26 ต.ค.54

icon_hot  แบบสำรวจแผนการยกระดับผลสัมฤทธ ิ์O-NET ของนักเรียน ปีการศึกษา 2554 (ศน.ณัฐพงศ์)
     ให้ ร.ร. ดาวน์โหลดแบบสำรวจการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ปี 2554  แล้วกรอกข้อมูลส่งกลับที่ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก.3  หรือ  ทาง  e-mail  :   plakut@hotmail.com      ดูรายละเอียด

25 ต.ค.54

icon_hot  แก้ไข   เว็บไซต์การลงทะเบียนอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (ศน.สมนึก)
 รายละเอียด

19 ต.ค.54

icon_hot  การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (ศน.สมนึก)
     ตามที่ สพป.ศก.3 ได้รับสมัครครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นั้น และมีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมาก จนเกินโควต้าที่กำหนด  และได้ประสานไปยัง สพฐ. แล้ว สามารถสมัครเพิ่มเติมได้    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

18 ต.ค.54

icon_hot  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 17  (ศน.ปราณี)
     สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ภาค 310 อี  ขอเลื่อนกำหนดการแข่งขันทุกระดับ เนื่องจากสภาวะนำท่าวมหนักในหลายจังหวัด และไม่สามารถจัดการแข่งขันพร้อมกันได้    ดูรายละเอียด

18 ต.ค.54

icon_hot  การอบรม "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน"  (ศน.ปราณี)
     ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าอบรม "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน" หลักสูตร 3 วัน รุ่นที่ 2  จำนวน 10 คน (อบรมวันที่ 19-21 ตุลาคม 2554)  รุ่นที่ 3 จำนวน 10 คน (อบรมวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554)  สนใจสมัครได้ที่ ศน.ปราณี สมบัติวงศ์  โทร 080-7280819   อบรม  ณ  ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม  แต่ต้องรับผิดชอบอาหารกลางวันเอง  อุปกรณ์ที่ต้องนำมา ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ปลั๊กไฟ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

18 ต.ค.54

icon_hot  เชิญชวนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  (ศน.กัญญาภัค)
     สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม จัดการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม   ดูรายละเอียด

13 ต.ค.54

icon_hot  การรายงานการศึกษาดูงาน การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ร.ร.ที่มีผลสัมฤทธิ์ O-NET สูง (ศน.เวชะณิการ์์)
     สพป.ศก.3  ขอให้ผู้ที่ไปศึกษาดูงานที่ประเทศลาว ส่งรายงานการศึกษาดูงาน ตามแบบฟอร์ม ถึง กลุ่มนิเทศฯ ภายใน 18 ต.ค. 54   ดูรายละเอียด

12 ต.ค.54

icon_hot  การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ศน.เกษศิรินทร์)
     สพฐ.พิจารณาเพิ่มกิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ครั้งที่ 61  ปี 54   ดูรายละเอียด

12 ต.ค.54

icon_hot  รายชื่อครูอบรมคณิต-วิทย์ ปฐมวัย  (ศน.บุญชอบ)
     รายชื่อครูอบรมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ปฐมวัย รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2554   ดูรายชื่อ

11 ต.ค.54

icon_hot  การแข่งทักษะทางวิชาการกิจกรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (ร.ร.เรียนร่วม) (ศน.ประจักษ์)
     จัดแข่งขันวันที่  16 - 18 พฤศจิกายน  2554   ณ   สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด

11 ต.ค.54

icon_hot  การคัดเลือกนักเรียนแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 61 (กิจกรรมแข่งขันร่วมกับ สพม.28) (ศน.ประจักษ์)
     สำหรับ ร.ร.ขยายโอกาส  แข่งวันที่ 4 - 6  พฤศจิกายน 2554   โดย ร.ร.ขุขันธ์ เป็นเจ้าภาพ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 087-2605694  , 045-671249   ดูรายละเอียด

10 ต.ค.54

icon_hot  เงื่อนไขและคุณสมบัติครู เพื่อการคัดเลือกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน PBA Online  (ศน.สมนึก)    ดูรายละเอียด    หนังสือแจ้ง ร.ร.

7 ต.ค.54

icon_hot  โครงการวิจัยและัพัฒนานวัตกรรมเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  (ศน.ศุภกานต์)
     สพป.ศก.3 ขอให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือการจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศษสตร์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 ต.ค. 54   ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด

7 ต.ค.54

icon_hot  ด่วน!  โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ  (ศน.ประจักษ์)
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ  ระหว่างวันที่ 17 - 21 ต.ค.54  ณ  ร.พ.ศรีสะเกษ    ดูรายละเอียด

6 ต.ค.54

icon_hot  ด่วน!  ส่งรายละเอียดสนามสอบ O-NET   (ศน.ณัฐพงศ์)
     ให้ ร.ร. ที่เป็นสนามสอบ O-NET  ส่งรายชื่อห้องสอบด่วน    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6 ต.ค.54

icon_hot  ด่วน!  การสำรวจความต้องครูชาวต่างชาติ   (ศน.พัชมณ)
     สพป.ศก.3 ขอให้กรอกแบบสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ และส่งถึงกลุ่มนิเทศฯ ภายใน 15 ต.ค.54  ดูรายละเอียด

6 ต.ค.54

icon_hot  ด่วน!  ขอเชิญส่งบุคลากรทางภาษาอังกฤษเข้าอบรม   (ศน.พัชมณ)
     ภาษาเซอร์วิส จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง "การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสนุกสนาน"  ใน 20 - 21 ต.ค.54 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนแวนชั่นรีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา  จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม  ดูรายละเอียด

5 ต.ค.54

icon_hot  ด่วน! แจ้งกำหนดการประเมินสถานศึักษาพอเพียง   (ศน.กัญญาภัค)   โทร. 081 - 725 7946
     สพป.ศก.3 แจ้ง ร.ร. ที่จะรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) เตรียมพร้อมรับการประเมิน   ดูรายละเอียดกำหนดการ

30 ก.ย.54

icon_hot  ด่วน!การประเมินสถานศึักษาพอเพียง   (ศน.กัญญาภัค)   โทร. 081 - 725 7946
     การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สพป.ศก.3  ได้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเพื่อดำเนินการประเมิน ระหว่างวันที่  29 ก.ย. 54 ถึง  5 ต.ค. 54   และ
ขอเชิญประชุมใน 3 ต.ค. 54  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องโสภิตธรรมขันธ์  สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด

29 ก.ย.54

icon_hot  ด่วน !!  การศึักษาดูงานประเทศลาว   (ศน.เวชะณิการ์)
       รายชื่อ / กำหนดการ การศึกษาดูงานของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-Net  สูง ในปี 2553     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

29 ก.ย.54

icon_hot  ด่วน !!  ประกาศผลการคัดเลือก "คนดีศรีสะเกษ เขต 3" กายยกย่องคนดีที่ประพฤติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่าง (ศน.เวชะณิการ์)    ดูรายละเอียดทั้งหมด

27 ก.ย.54

icon_hot  ด่วน !!  การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   (ศน.บุญชอบ)
       อบรมวันที่ 30 กันยายน 2554  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศก.3   เวลา  09.00 น. - 16.30 น.

27 ก.ย.54

icon_hot  ด่วน !!  การอบรม วิทย์ - คณิต ปฐมวัย    (ศน.บุญชอบ)
       รุ่นที่ 1  อบรมวันที่  3 - 4  ตุลาคม 2554
       รุ่นที่ 2  อบรมวันที่  25 - 26 ตุลาคม 2554
ดูรายละเอียด

27 ก.ย.54

icon_hot  ด่วน !!  การจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  "สุดยอดเด็กไทย  ก้าวไกลในอาเซียน"    (ศน.เกษศิรินทร์)
       - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๒๘ จัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายและโรงเรียนขยายโอกาส
       - กำหนดการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มไปแข่งขันในระดับภาค
       - ศรีสะเกษกลุ่มที่ ๓ ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา(เฉพาะขยายโอกาส) ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอขุขันธ์  อำเภอภูสิงห์  อำเภอปรางค์กู่ และอำเภอไพรบึง
       - การติดต่อประสานงานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ศรีสะเกษ กลุ่มที่ ๓ ให้โรงเรียนสอบถามข้อมูลได้ที่ โรงเรียนขุขันธ์ โทร. 087-2605694 ,045-671-249     หนังสือ สพม.28

26 ก.ย.54

icon_hot  ด่วน !!  การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ที 2554 ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. 54 ถึง 15 ต.ค. 54 ให้ ร.ร.กลุ่มเป้าหมาย 80 ร.ร. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน (ศน.กัญญาภัค)

20 ก.ย.54

icon_hot  ด่วนที่สุด !!  การรายงานผลการดำเินินงาน  (หน.ทองคำ)
        สพป.ศก.3  ขอให้ กลุ่ม กพศ. ทุกกลุ่ม  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554  ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่ม กพศ. ส่งให้ สพป.ศก.3  ภายใน  22  กันยายน 2554   ดูรายละเ้อียด

20 ก.ย.54

icon_hot  สมัคร  ด่วน!!  ศึกษาดูงานในโรงเรียนและนมัสการสังเวชนียสถาน อินเดีย - เนปาล  (ศน.รัชนีวัลย์ี)
        โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  วันที่ 13 - 20 พฤศจิกายน  2554   ดูรายละเอียด

20 ก.ย.54

icon_hot  ด่วน!!  การประชุม ร.ร. นำร่องการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.  (ศน.ปราณี)
        การประชุมการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System)  ในวันที่ 22, 23, 24 กันยายน 2554   ณ  ห้องประชุมคอมพิวเตอร์  สพป.ศก.3  
ขอให้ ร.ร.นำร่อง  แจ้งครูที่รับผิดชอบโปรแกรมห้องสมุด และ ครูบรรณารักษ์ (รวม ร.ร.ละ 2 คน)  ร่วมประชุมดังกล่าว และให้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ร.ร.ละ  1 เครื่อง มาพร้อมด้วย     ดูรายชื่อโรงเรียนนำร่อง

15 ก.ย.54

icon_hot  ด่วน!!  การอบรมครูเรื่องการทำเครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง   (ศน.ธนกฤต)
        สพป.ศก.1  จะจัดการอบรมการพัฒนาครูที่สนใจทำเครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง ในระหว่างวันที่ 16 - 17 ก.ย. 54  ณ  ห้องประชุมเพชร  โดยผู้สนใจสมัครเข้าอบรมทาง  E-mail  :  samranssk1@gmail.com   ภายใน  15 ก.ย.54  ดูรายละเอียด

15 ก.ย.54

icon_hot  ด่วนที่สุด!!  การแข่งทักษะทางวิชาการ 5 สาระหลัก ระดับจังหวัด   (ศน.เกษศิรินทร์)
        
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก ชั้น ป.1 - ม.3 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2554  วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554
        *ให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่
            - วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา   ณ  ร.ร.ศรีสะัเกษวิทยาลัย
            - คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ   ณ  ร.ร.สตรีสิริเกศ
            - ภาษาไทย    ณ  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ
        *โครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภทให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำโต๊ะหรือชั้นวางแผงนำเสนอไปเอง
        *โหลดคำสั่งที่นี่

15 ก.ย.54

icon_hot  ด่วนที่สุด!!  การกรอกข้อมูล ICT โครงการเรียนฟรี 15 ปี   (ศน.วิมลวรรณ)
    
    ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศกรอกข้อมูลการให้บริการ ICT ของสถานศึกษา ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ตามลิงค์  https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNGQWhqVXVkdC1ISFZ4UlU4SlFPdnc6MQ
ภายในวันที่ 20 กันยายน  2554  หากโรงเรียนไม่สามารถเข้าไปกรอกบนเว็บไซต์ได้ขอความกรุณา กรอกลงในแบบฟอร์มดังแนบ แล้วส่งกลับมายังกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2554  ขอขอบคุณ   ดูรายละเอียด

14 ก.ย.54

icon_hot  ด่วนที่สุด!!  การรับสมัครสอบคัดเลือก น.ร.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์/คณิต ปี 54 รอบ 1 (ศน.เกษศิรินทร์)
        การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 (สอบคัดเลือก รอบที่ 1)
        
รับสมัคร 1 - 15 กันยายน 2554  (สสวท.รับสมัครออนไลน์)
             - นร. ชั้น ป. 1 - 3   มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทย์ฯ และคณิตฯ ชั้น ป. 3
             - นร. ชั้น ป. 4 - 6   มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทย์ฯ และคณิตฯ ชั้น ป. 6
             - โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลในระบบ ในวันที่  16 - 18 กันยายน 2554
             - สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  จัดการข้อมูลการสมัครในระบบ  ในวันที่  19 - 30 ตุลาคม 2554
             - สอบคัดเลือก รอบที่ 1  วันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน  2554 (ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล)  โดยในเวลา  09.30 - 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์  และเวลา  13.00 - 15.00  น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
*สมัครออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่  http://www3.ipst.ac.th/genius  หรือ  http://www.ipst.ac.th

13 ก.ย.54

icon_hot  ด่วน!!  เพิ่มเติมหนังสือแจ้ง ร.ร.   รายงานผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2554  (ศน.รัชนีวัลย)
      ให้ส่งทาง  E-mail : pretty11211@hotmail.com     ดูรายละเอียด     หนังสือแจ้งโรงเรียน

13 ก.ย.54

icon_hot  รายงานผลการจัดกิจกรรมกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ศน.กัญญาภัค)
      ขอให้ รร. ที่ได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2554   ให้รีบรายงานผลการจัดกิจกรรม เพื่อ สพป.ศก.3  จะได้ทำรายงานผลถึง สพฐ. ต่อไป   โดยมีรายชื่อ ร.ร. ดังนี้
      1. รร.บ้านห้วยตามอญ
      2. ร.ร.บ้านเค็ง
      3. รร.บ้านทะลอก
      4. ร.ร.บ้านสำโรงพลัน

      5. รร.บ้านนกยูง
      6. ร.ร.บ้านโนนดู่

      7. รร.บ้านหลัก
      8. ร.ร.บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
      9. ร.ร.บ้านธาตุพิทยาคม

13 ก.ย.54

icon_hot  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา มูลนิธิพูนพลัง   (ศน.กัญญาภัค)
      มูลนิธิพูนพลัง  เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556   ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

13 ก.ย.54

icon_hot  รายงาน Best Practices เศรษฐกิจพอเพียง ปี 54   (ศน.กัญญาภัค)
      รายงาน ร.ร. ที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ  และผู้เรียนได้รับการพัฒนาการดำรงชีิวิตที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 54  ที่เป็นแบบอย่าง     ดูรายละเอียด

13 ก.ย.54

icon_hot  การสังเคราะห์กิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ปี 54   (ศน.กัญญาภัค)
      การสังเคราะห์ฺกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 54     ดูรายละเอียด

13 ก.ย.54

icon_hot  รายงานกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ปี 54   (ศน.กัญญาภัค)
      รายงานกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ และผู้ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี  2554    ดูรายละเอียด

12 ก.ย.54

icon_hot  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 17  (ศน.ปราณี)
      สโมสรไลออนส์ ร่วมกับ สพฐ. จัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ   ผู้สนใจ ส่งใบสมัครภายใน 30 ก.ย.54   ดูรายละเอียด

12 ก.ย.54

icon_hot  แข่งทักษะ 5 สาระวิชาหลัก ระดับจังหวัด  (ศน.เวชะณิการ์)  
      สาระวิชา ภาษาไทย  การแข่งขันสุนทรพจน์ ม.1 - ม.3   กำหนดหัวข้อ  "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"  จัดแข่งในวันที่ี 17 ก.ย. 54   ณ  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  ห้อง บัวเพชร  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป

12 ก.ย.54

icon_hot  รายงานผลสอบ O-Net  ปี 53  (ศน.ณัฐพงศ์)   คลิ๊ก  ดาวน์โหลดข้อมูล

9 ก.ย.54

icon_hot  การแข่งขันทักษะระดับจังหวัด 5 วิชาหลัก (วันที่ 17 กันยายน 2554)  (ศน.ประจักษ์, ศน.เกษศิรินทร์)
      1. ให้ ร.ร. สมัครเข้าระบบการแข่งขัน  http://www.sisaketedu1.go.th/    ภายในวันที่ 12 กันยายน 2554
      2. ให้กรรมการที่มีรายชื่อ  เข้าประชุมวันที่ 11 กันยายน 2554     ดูรายละเอียดวันเวลาและสถานที่ประชุม
      3. ให้ ร.ร. ส่ง นักเรียนเข้าแข่งขันตามสถานที่ดังนี้  (17 กันยายน 2554)
             3.1 สาระภาษาไทย         แข่งที่     ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ

             3.2 สาระคณิตศาสตร์      แข่งที่     ร.ร.สตรีสิิริเกศ
             3.3 สาระวิทยาศาสตร์     แข่งที่     ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
             3.4 สาระสังคมศึกษา      แข่งที่     ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
             3.5 สาระภาษาอังกฤษ    แข่งที่     ร.ร.สตรีสิริเกศ

6 ก.ย.54

icon_hot  การประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน  ม.3  (ศน.เกษศิรินทร์)
      ร.ร. สามารถดาวน์โหลดคำสั่งฯ การประเมิน, คู่มือการประเมินฯ, เลขที่นั่งสอบ   ได้   ที่นี่

6 ก.ย.54

icon_hot  รหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษ   (ศน.รัชนีวัลย์)
      ตามที่ สพฐ. กำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษ มีความซ้ำซ้อนระหว่าง วิชาศิลปะ และภาษาอาหรับ  คื AR จึงเปลี่ยนแปลง วิชาภาษาอาหรับ เป็น AB  และภาษามาลายูเป็น ML   ดูรายละเอียด

6 ก.ย.54

icon_hot  เพิ่มเติม!!  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ิสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา   (ศน.กัญญาภัค)
      
ผลการคัดเลือก ร.ร. แกนนำด้านสิ่งแวดล้อมของ อ.ขุขันธ์ ดังนี้
      1. ร.ร.สวัสดีวิทยา
      2. ร.ร.บ้านคลองเพชรสวาย
      3. ร.ร.บ้านหนองกาด
      4. ร.ร.บ้านเค็ง
      5. ร.ร.บ้านอังกุล
       
ผลการคัดเลือก ร.ร. แกนนำด้านสิ่งแวดล้อมของ อ.ภูสิงห์์ ดังนี้
      1. ร.ร.บ้านละลม
      2. ร.ร.บ้านบึงกระโพธิ์
      3. ร.ร.บ้านท่าคอยนาง
      4. ร.ร.บ้านบ่อ

6 ก.ย.54

icon_hot  การประชุม ร.ร.แกนนำจัดการเรียนร่วม และ การนิเทศพี่เลี้ยงเด็กพิการ   (ศน.ประจักษ์)
      สพป.ศก.3  เิชิญ ผอ. ร.ร.แกนนำจัดการเรียนร่วม 20 ร.ร. ประชุมรับฟังแนวทางการนิเทศ ใน 9 ก.ย. 54  ณ  ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์  เวลา  09.00 น.    ดูรายละเอียด

5 ก.ย.54

icon_hot  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาิ   (ศน.กัญญาภัค)
      สพป.ศก.3  กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ใน 6 - 7 ก.ย. 54  ณ ห้องประชุมจตุรมิตร    ดูรายละเอียด

1 ก.ย.54

icon_hot  การบริการวิชาการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  (ศน.ธนกฤต)    ดูรายละเอียด

1 ก.ย.54

icon_hot  เชิญส่งผลงานทางวิชาการในโอกาสวันครูโลก  (ศน.วิมลวรรณ)    ดูรายละเอียด

1 ก.ย.54

icon_hot  การคัดเลือกผลงานด้านการเรียนร่วมเพื่อเผยแพร่ในงาน Symposium   (ศน.ประจักษ์)
      เชิญูผู้สนใจส่งผลงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ศรีสะเกษ  ภายใน 12 ก.ย. 54    ดูรายละเอียด

1 ก.ย.54

icon_hot  เอกสารประกอบการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ETV  ปีการศึกษา 2554   (ศน.ศุภกานต์ี)
      
คณิต_ประถมศึกษา.rar
      คณิต_มัธยมศึกษา.rar
      วิทย์_ประถมศึกษา.rar
      วิทย์_มัธยมศึกษา.rar

28 ส.ค.54

icon_hot  ด่วนที่สุด !!  การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (ศน.ปราณี)
      สพป.ศก.3  จะจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. โดยเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นกลไกในการขยายผลเิชิงระบบ   และ
ขอแจ้งเตือน กลุ่มบุคคลภาคเอกชน จะนำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ไปจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์     ดูรายละเอียด

28 ส.ค.54

icon_hot  ด่วนที่สุด !!  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554  (ศน.เกษศิรินทร์)
      1. ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกิจกรรมตรวจสอบรายชื่อครูนักเรียนให้ถูกต้อง
      2. ระบบการรับสมัครจะปิดระบบในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 24.00 น. (จากนั้นไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ จึุงจะปริ้นเกียรติบัตรได้)

25 ส.ค.54

icon_hot  ด่วน !!  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554  (ศน.เกษศิรินทร์)
    ให้โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนผ่านทางเว็บไซต์    ให้รีบดำเนินการกรอกข้อมูลในทุกกิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่ม กพศ.
โดยด่วน  (หากไม่กรอกข้อมูลดังกล่าว จะไม่มีผลคะแนนการแข่งขัน)  โดยกรอกข้อมูลได้ที่
http://sk3.ssk.in.th 

24 ส.ค.54

icon_hot  ด่วน !!  การพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย  (ศน.บุญชอบ)
    สพป.ศก.3 จัดการอบรมฯ   
เดิม  จะจัดใน 31 ส.ค. 54 - 1 ก.ย. 54   ณ  สวัสดีรีสอร์ท  อ.ขุขันธ์  เลื่อนกำหนดการอบรม เป็น ช่วงปลายเดือน กันยายน 2554   นี้    ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ภายใน 15 ก.ย. 54   และสามารถสมัครผ่าน  e-mail : chob892@gmail.com    ดูรายละเอียด

23 ส.ค.54

icon_hot  ด่วน !!    การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554  เกณฑ์การประกวดสรภัญญะ(สาระสังคมฯ)  (ศน.รุ่งรพี)   ดาวน์โหลดรายละเอียด

23 ส.ค.54

icon_hot  ด่วน!!    เกณฑ์การประเมิน "คนดีศรีสะเกษ"   (ศน.เวชะณิการ์์์)     ดูรายละเอียด

22 ส.ค.54

icon_hot  ด่วนที่สุด !!    การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554   (ศน.เกษศิรินทร์์)
       - การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ระหว่างวันทีี่่  24 - 26  สิงหาคม 2554   
.      - เรียนเชิญ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 วันที่ 24 สิงหาคม 2554  เวลา 09.30 น.  ดาวน์โหลดรายละเอียด
       คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
       การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 54 ตามประกาศ สพฐ.
       รายการแข่งขันปฐมวัย
       ประกาศ หัวข้อการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ชั้น ม.1 - ม.3  หัวข้อ  "ตามรอยพ่อ...อย่างพอเพียง"

เพิ่มเติมใหม่
      - ให้แต่ละโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมคอมพิวเตอร์ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง มาพร้อม
      - บัญชีแนบท้ายคำสั่ง (ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์)
      - ปรับเกณฑ์การแข่่งขันโยน-รับบอล ชั้นอนุบาล
      -
สถานที่จัดการแข่งขัน
             - ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  ได้แก่   ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตฯ วิทยฯ และคอมพิวเตอร์
             - ร.ร.ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง   ได้แก่   สังคมฯ ทัศนศิลป์ และภาษาอังกฤษ
             - ร.ร.ขุขันธ์วิทยา   ได้แก่   การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             - สพป.ศก.เขต 3   ได้แก่   สุขศึกษาและพลศึกษา ดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย และนาฏศิลป์
ดูรายละเอียด   บัญชีแนบท้ายฯ(ปรับปรุง), ตารางการแข่งขัน, ปรับเกณฑ์การแข่่งขันโยน-รับบอลปฐมวัย  ได้    ที่นี่

22 ส.ค.54

icon_hot  การประกันคุณภาพ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 19 ส.ค.54     ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัย  (ศน.รัชนีวัลย์์)

19 ส.ค.54

icon_hot   บัญชีแนบท้ายคำสั่งการพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย  (ศน.ศุภกานต์)
        บัญชีแนบท้ายคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(ครูระดับกลุ่มกลาง) ระบบทางไกล ETV  ซึ่งเป็นคำสั่งของวิทยากร   ดูรายละเอียด

19 ส.ค.54

icon_hot  ด่วนที่สุด !!  ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 16  (ศน.รุ่งรพี)
       สพป.ศก.3 ขอประชาสัมพันธ์ การอบรม ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค.54 ณ ห้องทับทิมสยาม 2 ร.ร.สุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบล  จึงขอแจ้งให้ ร.ร.ตามรายชื่อ เข้าร่วมอบรม    ดูรายละเอียด    ร.ร.กลุ่มเป้าหมาย

11 ส.ค.54

icon_hot การสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  (ศน.เกษศิรินทร์์)
       การสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   กำหนดสอบพร้อมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษา  วันที่  7 กันยายน 2554  มีรายละเอียดคู่มือการสอบนักเรียนชั้น ม.3    ข้อมูลจำนวนที่สุ่ม 10%    ดาวน์โหลดรายละเอียด   คู่มือการสอบนักเรียน ม.3   ตารางสรุปจำนวน นร. ม.3

11 ส.ค.54

icon_hot การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554   (ศน.เกษศิรินทร์์)
       การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ระหว่างวันทีี่่  24 - 26  สิงหาคม 2554  มีูรายละเอียดหนังสือนำส่ง  สรุปกิจกรรมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61  ร่างบัญชีแนบท้ายคำสั่ง สพป.ศก.3 ที่ 387/2554  ลว.  10 ส.ค.54 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ทุกกลุ่มสาระ     ดาวน์โหลดรายละเอียด  หนังสือนำส่งและสรุปกิจกรรม  

11 ส.ค.54

icon_hot เชิญชมนิทรรศการ  (ศน.ศุภกานต์)
       ม.รภ.สุรินทร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันทีี่่ 15 - 18 ส.ค.54  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  ดูรายละเอียด

11 ส.ค.54

icon_hot เชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นร่วมแสดงนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์  ประจำป 54  (ศน.ศุภกานต์์)
       วช. กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ระหว่างวันที่  2 - 5  ก.พ. 55  ณ  ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

11 ส.ค.54

icon_hot ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวด/แข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 54  (ศน.ศุภกานต์์)
       ม.รภ.อุบลราชธานี  จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 54 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์"  ระหว่างวันที่   17 - 19  ส.ค.54  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

10 ส.ค.54

icon_hot คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2554  (ศน.เกษศิรินทร์)
       ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

10 ส.ค.54

icon_hot การรายงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2/2554  (ศน.รัชนีวัลย์)
        สพป.ศก.3  ขอให้ ร.ร. ที่ยังไม่ได้รายงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งรายงานถึง กลุ่มนิเทศฯ โดยด่วน  ดูรายละเอียด

10 ส.ค.54

icon_hot การส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสาม  (ศน.คัมภีรพจน์์)
        สพป.ศก.3  จะจัดประชุมสัมมนาซ้อมความเข้าใจ ร.ร. ที่คาดว่าจะต้องเข้ารับการประเมินภายนอก รอบสาม ใน 18 ส.ค. 54  เวลา  08.30 น. ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   ดาวน์โหลด  หนังสือ   รายชื่อโรงเรียน

10 ส.ค.54

icon_hot  ด่วน!  เพิ่มเติม หนังสือแจ้งฯ    การศึกษาดูงาน จ.สกลนคร และ จ.นครพนม โครงการพัฒนา หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูแกนนำ  (ศน.รัชนีวัลย์)
        ร.ร.สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ และกำหนดการได้  ที่นี่

8 ส.ค.54

icon_hot แก้ไข  ด่วน!  เพิ่มเติม คำสั่งฯ  การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ   ขอเชิญผู้บริหารและครู (รวม ร.ร.ละ 2 คน) เข้าร่วมประชุมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย  (ศน.รัชนีวัลย์)
        ขอเชิญ ร.ร. ตามรายชื่อ ร่วมประชุมใน 1 ก.ย.54  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร     หนังสือและกำหนดการ    รายชื่อ ร.ร.เข้าร่วมการประชุม  คำสั่งฯ

8 ส.ค.54

icon_hot  ร.ร. สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดกิจกรรม/เกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 61  ปี 54 (นำมาใช้ในระดับเขตพื้นที่ฯ)  ได้ที่  http://sportact.obec.go.th/   (สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน)  (ศน.เกษศิรินทร์)

8 ส.ค.54

icon_hot  ด่วน!   เพิ่มเติมหนังสือแจ้ง ร.ร. และรายชื่อครูเข้าอบรม     แจ้งครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการอบรม (ETV)  (ศน.ศุภกานต์์)    หนังสือแจ้ง ร.ร.    กำหนดการ&รายชื่อผู้เข้าอบรม

8 ส.ค.54

icon_hot  ด่วน!   เพิ่มเติมหนังสือแจ้ง ร.ร. และ คำสั่งฯ    กำหนดการอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ การพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง (ศน.รัชนีวัลย์)
        แจ้งกำหนดการอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ การพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในวันที่ 9 ส.ค.54  ณ  ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ     ดูรายละเอียด | รายชื่อวิทยากรแกนนำ  คำสั่งฯ

8 ส.ค.54

icon_hot  ขอใช้สถานที่จัดอบรมวิทยากรแกนนำ พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ปี 54 (ศน.รัชนีวัลย์)
        ดูรายละเอียด

8 ส.ค.54

icon_hot  เพิ่มเติม รายชื่อ ร.ร.ไม่รับรองจาก สมศ.รอบ2  การยกระดับคุณภาพ ร.ร.ที่มีผลการประเมิน สมศ. ระดับปรับปรุง ในระดับปฐมวัย (ศน.รัชนีวัลย์)
        สพป.ศก.3  จะจัดการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มเป้าหมาย และครูผู้สอนระดับปฐมวัย  โดย ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ  วิทยากรจก สพฐ.  ใน 19 ส.ค.54  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด     รายชื่อ ร.ร.ไม่ได้รับการรับรอง สมศ.รอบ2

4 ส.ค.54

icon_hot ขอเชิญ ร.ร. ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้ารับการอบรมการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน 15 มาตรฐานของ สพฐ.  เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 3 และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ร.ร.ละ 2 คน (ผอ. และ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ)  ในวันที่ 6 ส.ค.54  ณ  หอประชุม ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ  (ศน.อัจฉฎาพร)

4 ส.ค.54

icon_hot ขอเชิญคณะกรรมการอบรมทางไกลวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ETV) เข้าประชุม  (ศน.ศุภกานต์)
        สพป.ศก.3 ขอเชิญคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อในคำสั่งที่แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการอบรม ในวันที่ 11 ส.ค.54 เวลา  13.30 น.   ณ  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  สพป.ศก.3   ดูรายละเอียดหนังสือแจ้ง   คำสั่งฯ   วิทยากรครูกลุ่มสูง

3 ส.ค.54

icon_hot ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  (ศน.กัญญาภัค)
        สพป.ศก.3 จะจัดการอบรมระหว่างวันที่ 6 - 7  ก.ย. 54  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  จึงขอเชิญ ผอ. และ ครู ที่มีจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม สมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าว   โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ส.ค. 54   ดูรายละเอียด

3 ส.ค.54

icon_hot ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิต บุคลากร "วันเสาร์เข้าวัดทำบุญหนุนบารมี" (ศน.เวชะณิการ์)
        สพป.ศก.3 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน และขอให้ร่วมทำบุญตามกำลังศัทธา    ดูรายละเอียดกำหนดการ

3 ส.ค.54

icon_hot ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโครงงานคุณธรรม  (ศน.รุ่งรพี)
        สพป.ศก.3  ขอให้ครูที่รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.1-3  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ใน 11 ส.ค.54  เวลา  13.00 - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร    ดูรายละเอียด

3 ส.ค.54

icon_hot ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "การบูรณาการมาตรฐานสู่รายวิชาและกิจกรรม"  (ศน.รัชนีวัลย์)
        สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดเสวนาระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 54 ณ ห้องคอนเวนชั่น รร.รามาการ์เด้น กทม.  ผู้สนใจส่งแบบตอบรับภายใน 26 ส.ค.54    ดูรายละเอียด

1 ส.ค.54

icon_hot ขอเชิญร่วมโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2012  และ Thailand Innovative teachers Leadership Awards 2012  (ศน.ธนกฤต)
        สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่  http://www.pil.in.th   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 54    ดูรายละเอียด

1 ส.ค.54

icon_hot ขอเชิญร่วมงาน National e-learning Seminar and Workshop 2011  (ศน.ธนกฤต)
        สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ด้าน e-learning ปี 54  ค่าลงทะเบียน 500 บาท  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ส.ค. 54     ดูรายละเอียด

26 ก.ค.54

icon_hot ขอให้ ร.ร. กรอกข้อมูลนักเรียนที่มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเีรียนรู้ตามลิงค์(ศน.วิมลวรรณ)

26 ก.ค.54

icon_hot การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554  (ศน.พัชมณ)
        สพป.ศก.3  ขอให้ผู้มีความประสงค์จะขอรับการประเมินความพร้อมฯ ส่งแบบแสดงความจำนงขอรับการประเมินและเอกสารประกอบการประเมินมาัยัง กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก.3 ภายใน 13 ส.ค.54    ดูรายละเอียด

25 ก.ค.54

icon_hot การสมัครประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  (ศน.เกษศิรินทร์์)
        การสมัครประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2554  ป.2 - ป.6  ค่าสมัครคนละ  100  บาท  รับสมัครวันนี้ ถึง 15 ส.ค. 54  ณ  สนามสอบ  ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล, ร.ร.อนุบาลปรางค์กู่, ร.ร.อนุบาลไพรบึง  และ  ร.ร.อนุบาลภูสิงห์    ประกาศฯ   กำหนดการฯ

25 ก.ค.54

icon_hot การคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม  (ศน.ประจักษ์)  
        สพฐ. จะเก็บข้อมูลเด็กพิเศษเรียนร่วม 9 ประเภท เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณ  และ สพป.ศก.3  ได้อบรมวิธีคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วมแล้ว จึงขอให้ ร.ร. ดำเนินการดังนี้
        1. แต่งตั้งกรรมการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม 9 ประเภท และให้ครูประจำชั้นทุกคนมีหน้าที่ร่วมการคัดกรองด้วย
        2. ให้รายงานผลการคัดกรองถึง กลุ่มนิเทศฯ ภายใน 15 ส.ค.54  โดยบันทึกข้อมูลลงใน CD  ด้วยโปรแกรม Excel 
        ดูรายละเอียด

22 ก.ค.54

icon_hot การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค.54  (ศน.สมนึก)  
        สพป.ศก.3 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ก.ค.54  และส่งผลงานคลิปวีดีโอสร้างสรรค์คุณธรรม ยาว 2-4 นาที ในแนวคิด  "ความจริง ความดี ความงามในสังคม" ในรูปแบบดีวีดีระหว่าง 15 -31 ส.ค.54    ดูรายละเอียด

19 ก.ค.54

icon_hot การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี (Best Practices) ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย    (ศน.รัชนีวัลย์)  
        สพป.ศก.3 ขอแจ้งให้ครูผู้สอนปฐมวัย ทุกคน ร่วมประชุมปฏิบัติการฯ (Best Practices) ใน 20 ก.ค.54  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  เวลา 08.00 - 16.30 น.   ดูรายละเอียด

14 ก.ค.54

icon_hot รายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างฯ (สถานศึกษาพอเพียง)    (ศน.รัชนีวัลย์)  
        ให้ ร.ร. ดาวน์โหลดรายละเอียดรายการฯได้ที่นี่
         ด้านที่ 1 สถานศึกษาพอเพียง.doc
         ด้านที่ 2 สถานศึกษาพอเพียง.doc
         ด้านที่ 3 สถานศึกษาพอเพียง.doc
         ด้านที่ 4 สถานศึกษาพอเพียง.doc
         ด้านที่ 5 สถานศึกษาพอเพียง.doc
         ภาคผนวก,เครื่องมือ สถานศึกษาพอเพียง.doc

14 ก.ค.54

icon_hot ประชาสัมพันธ์   (ศน.สมจิต)
        1. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
        2. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
        3. การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  2554
        ดูรายละเอียด

14 ก.ค.54

icon_hot การอบรมคุณธรรมจริยธรรม   (หน.ทองคำ)
        ด้วย หน่วยกำกับการพระธรรมทูต อ.ขุขันธ์ จะออกดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับครู นักเรียน และประชาชน  สพป.ศก.3 จึงขอให้อำนวยความสะดวกแก่พระธรรมทูตที่ไปแสดงธรรม   ดูรายละเอียด

14 ก.ค.54

icon_hot โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา"   (หน.ทองคำ)
        สพป.ศก.3 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ลงนามตั้งมั่น "พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจส" ผ่านเว็บไซต์  www.bethai.org   หรือในแบบลงนาม "สัมมาวาจา" แล้วส่งไปยัง สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  e-mail : province.network@gmail.com     ภายใน 29 ก.ค.54   ดูรายละเอียด

14 ก.ค.54

icon_hot ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ   (ศน.ปราณี)
        สพป.ศก.3 ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจประกวดการทำหนังสือเพิ่มพูนความรู้ (หนังสือทำมือ) ส่งเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว เปิดรับสมัครถึงตั้งแต่บัดนี้ ถึง  22 ส.ค.54    ดูรายละเอียด

8 ก.ค.54

icon_hot การอบรมพี่เลี้ยงเด็กพิการและครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ   (ศน.ประจักษ์)
        สพป.ศก.3 จะจัดการอบรมให้กับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการและครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ  เพื่อให้ความรู้
และเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล  (IIP) เข้ารับการอบรมในวันที่ 14 ก.ค. 54  ณ  ห้องจตุรมิตร  เวลา 08.30  เป็นต้นไป     ดูรายละเอียด

6 ก.ค.54

icon_hot การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และการเตียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 54   (ศน.รัชนีวัลย์)
        สพป.ศก.3 กำหนดการประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และการเตียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 54  รุ่นที่ 1 ใน 11 ก.ค.54  และรุ่นที่ 2 ใน 12 ก.ค.54  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   ดูรายละเอียด

6 ก.ค.54

icon_hot กิจกรรมส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา 84 ร.ร.  (ศน.รัชนีวัลย์)
        ด้วย  ม.รภ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันฯ โดยพิจารณา ร.ร. ในสังกัด สพป.ศก.3  และจะออกเยี่ยมนิเทศโครงการดังกล่าวใน 11 ก.ค. - 30 ก.ย.54   จึงขอให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อ (22 ร.ร.) ได้เตรียมการรับการเยี่ยมฯ    ดูรายละเอียด

5 ก.ค.54

icon_hot เชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา (ศน.รุ่งรพี)
        สพป.ศก.3 ขอเชิญครูผู้สอนสังคมฯ ป.6  และครูสอน ม.3 ใน ร.ร.ขยายโอกาส  ร่วมประชุมฯ ใน 7-8 ก.ค.54 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  (ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาด้วย) ดังนี้
       - ร.ร.ขยายโอกาส 58 ร.ร. ให้มาทุก ร.ร.
       - ร.ร.ประถมศึกษา  มาเฉพาะที่ได้รับหนังสือแจ้ง 42 ร.ร.

      ดูรายละเอียด

1 ก.ค.54

icon_hot ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์  (ศน.ศุภกานต์)
        สพป.ศก.3  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ ร.ร. ในสังกัด ที่สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารเพื่อเป็นแนวทางฯ ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ   ดูรายละเอียด

1 ก.ค.54

icon_hot มาตรการดำเนินการเพื่อกำกับดูแลครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มตามหลักสูตร  (ศน.ศุภกานต์)
        สพป.ศก.3  ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้สถานศึกษา ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   ดูรายละเอียด

1 ก.ค.54

icon_hot แจ้ง ร.ร. รายงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  (ศน.ประจักษ์)
        สพป.ศก.3 ขอให้ ร.ร. รายงานผลการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 54   ส่งถึง กลุ่มนิเทศฯ
ภายใน  29 ส.ค. 54   ดูรายละเอียด

1 ก.ค.54

icon_hot การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ  (ศน.เวชะณิิการ์)
        สพป.ศก.3  จะจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ โรงเรียนแกนนำจิตอาสา จำนวน 68  โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียน , ครูวิชาการโรงเรียน  รวมโรงเรียนละ 2 คน  โดยนำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 ของโรงเรียน มาใช้ประกอบการประชุมปฏิบัติการฯ   กำหนดการประชุมในวันที่ 13 ก.ค. 54  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  สพป.ศก.3     ดูรายละเอียด

30 มิ.ย.54

icon_hot ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3   ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

30 มิ.ย.54

icon_hot แจ้งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.3 โรงเรียนต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8  กรกฎาคม 2554  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สพป.ศรีสะเกษ 3 (จะส่งหนังสือแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง)     ดูรายชื่อ ร.ร. และตารางอบรมฯ

28 มิ.ย.54

icon_hot เสนอหนังสือ "ร้อยหนังสือสื่อวัฒนธรรม" เพื่อร่วมคัดสรรให้เป็นหนังสือดี   ดูรายละเอียด

28 มิ.ย.54

icon_hot เสนอบุคคลดีเด่นวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์    ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

28 มิ.ย.54

icon_hot ประกวดเรียงความ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

28 มิ.ย.54

icon_hot นวัตกรรม "หนึ่งหน้า พาเก่ง"   ดูรายละเอียด

28 มิ.ย.54

icon_hot เชิญส่งเรียงความ "ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย" ร่วมประกวด  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

28 มิ.ย.54

icon_hot เชิญส่งโครงงาน "คิดดี ทำดี เพื่อเรา..เพื่อโลก" เข้าประกวด  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

28 มิ.ย.54

icon_hot เชิญชวนส่งผลงานวิทยาศาสตร์ ร่วมประกวด  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

28 มิ.ย.54

icon_hot อบรมทักษะภาษาอังกฤษ  ณ  ประเทศอังกฤษ  ผู้สนใจ   ดูรายละเอียด

28 มิ.ย.54

icon_hot มูลนิธิร่มฉัตรฯจัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ  ผู้สนใจ  ดูรายละเอียด

22 มิ.ย.54

icon_hotการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ประจำปี 54     ดูรายละเอียด

21 มิ.ย.54

icon_hot แจ้งครูเข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ  สพป.ศก.3   ดังนี้
         1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ป.6   อบรมระหว่างวันที่  23 - 24  มิ.ย.54
         2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.3   อบรมระหว่างวันที่  24 - 25  มิ.ย.54
 
        ดูีรายละเอียด

16 มิ.ย.54

icon_hot เชิญ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูแกนนำ (Master teachers)"เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" ในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) เข้าร่วมประชุมใน 17 มิ.ย.54    ดูรายละเอียด

16 มิ.ย.54

icon_hot ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออก ประจำปี 54     ดูรายละเอียด

15 มิ.ย.54

icon_hot เชิญส่งทีมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์มหัสจรรย์ (SCIENCE SHOW)  ประจำปี 54  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่   www.Koratsci.net    ดูรายละเอียด

15 มิ.ย.54

icon_hot เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ภาคเรียน 1 ปี 54  รายละเอียดเพิ่มเติม  www.Koratsci.net    ดูรายละเอียด

15 มิ.ย.54

icon_hot 1. ประชุมปฏิบัติการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เชิญครูวิชาการโรงเรียน  โรงเรียนละ 1 คน ประชุมวันที่ 16 มิ.ย.54      เวลา 08.30 น. - 17.00 น.    ณ    ห้องประชุมจตุรมิตร
               2. ประชุมปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กพศ.ละ 5 คน  (ไทย, วิทย์, คณิต, อังกฤษ, สังคม)  วันที่ 17 มิ.ย. 54      เวลา 08.30 น. - 17.00 น.    ณ    ห้องประชุมจตุรมิตร

14 มิ.ย.54

icon_hot ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
        สพป.ศก.3 ขอให้ ร.ร.ดำเนินการดังนี้
               1. จัดทำสาระการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและมลพิษฯ
               2. สร้างจิตสำนึกของเด็กในการักษาสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียด

9 มิ.ย.54

icon_hot แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ    ดูรายละเอียด

8 มิ.ย.54

icon_hot โครงการ HI-Q ทดสอบความสามารถทางวิชาการ   
        โครงการ HI-Q ทดสอบความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ชั้น ป.4 ถึง ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  ผู้ประสานงาน  ศน.เกษศิรินทร์ฯ  สพป.ศก.3 โทร. 086-4616524    รายละเอียด

6 มิ.ย.54

icon_hot การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค    ดูรายละเอียด

6 มิ.ย.54

icon_hot ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา สาระภาษาไทย    ดูรายละเอียด

6 มิ.ย.54

icon_hot การประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน   ดูรายละเอียด

31 พ.ค.54

icon_hot การอบรมทำรายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
        สพป.ศก.3 จะจัดการอบรมการจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้กับ ร.ร. เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. โดยให้แจ้งรายชื่อภายใน 1 มิ.ย. 54  เข้าอบรมใน 3 มิ.ย. 54  ณ สพป.ศก.3    ดูรายละเอียด

26 พ.ค.54

icon_hot แจ้งครูเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์   ดูรายละเอียด

25 พ.ค.54

icon_hot ประชาสัมพันธ์ ให้ ร.ร. ดาวน์โหลด แบบประเมินติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม ระหว่างวันที่ 25-31 พ.ค.54  สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้   ดาวน์โหลดที่นี่

24 พ.ค.54

icon_hot อบรมการทำรายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสมัครเข้ารับการอบรม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่ 3 มิ.ย.54  เวลา 13.00 - 16.30 น.   โดยสมัครได้ที่ ศน.อัจฉฎาพรฯ

23 พ.ค.54

icon_hot  ประชาสัมพันธ์ การส่งโครงงานมูลนิธิเปรม เข้าร่วมคัดเลือกระดับจังหวัด  5 โครงงาน   ดูรายละเอียด

23 พ.ค.54

icon_hot  แจ้งระยะเวลาการออกปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และรายชื่อ ร.ร.รับการประเมินรอบสาม  ดูรายละเอียด 

23 พ.ค.54

icon_hot  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเชิญประชุม 24 พ.ค.54   ดูรายละเอียด

20 พ.ค.54

icon_hot  แจ้งปฏิทินงานโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
      สพฐ. ดำเนินโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้หัวข้อ "เยาชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2554    ดูรายละเีอียด

20 พ.ค.54

icon_hot  แจ้งรับสมัครครูเข้าอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบ ETV
      สพป.ศก.3 ขอให้ ร.ร. แจ้ง ครูที่ผ่านการประเมินครูทั้งระบบในกลุ่มกลาง สมัครเข้าอบรม โดยส่งใบสมัีครที่กลุ่มนิเทศฯ ใน 25 พ.ค. 54  โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่่   http://www3.ipst.ac.th/ETV_Teacher2554.html    ดูรายละเอียด

20 พ.ค.54

icon_hot  โครงการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ป.3-4 และ ป.5-6
      ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล รับสมัครนักเรียนเข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัีครใน 1 มิ.ย. - 5 ก.ค. 54 ทดสอบ 20 ส.ค.54 ค่าสมัครวิชาละ 50 บาท  ผู้สนใจสมัครได้ที่  ศน.มาริษา  จันทร์เทียม   โทร 081-9555851    ดูรายละเอียด

19 พ.ค.54

icon_hot  ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 51 (พ.ศ.2555 - 2556)
      มูลนิธิ AFS รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 51 (พ.ศ. 2555 - 2556) ในระหว่างวันที่ 18 - 31 พ.ค.54     ดูรายละเอียด

19 พ.ค.54

icon_hot  ยืนยันความพร้อมหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2554    ดูรายละเีอียด

19 พ.ค.54

icon_hot  แจ้งให้ผู้ผ่านการอบรมครูวิทย์ฯ ตามหลักสูตรมาตฐานการอบรมครูปี 3 ระดับประถมศึกษา ด้วยระบบ ETV รับเกียรติบัตร
      สพป.ศก.3 ขอให้ครูที่มีรายชื่อมาติดต่อขอรับเกียรติบัตรที่กลุ่มนิเทศฯ  ดูรายชื่อ

11 พ.ค.54

icon_hot  ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามกำหนดการนี้ เตรียมการ และอำนวยความสะดวกแก่พระธรรมทูตที่ไปแสดงธรรม  ดังรายละเอียดนี้

3 พ.ค.54

icon_hotดาวน์โหลดผลการสอบ NT และ O-NET ปี 2553   ที่ลิ้งค์์   https://sites.google.com/site/puenkroo/phl-kar-sxb-pramein

28 เีม.ย.54

icon_hotส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 53
     สพป.ศก.3  ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งรายงานประจำปี และให้ดำเนินการส่งภายใน 29 เม.ย. 54    ดูรายละเอียด

26 เีม.ย.54

icon_hotการอบรมครูผู้สอน ร.ร.ขนาดเล็ก
     สพป.ศก.3  กำหนดการจัดอบรมครูผู้สอน ร.ร.ขนาดเล็ก ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ ร.ร.ขนาดเล็กต้นแบบการสอนคละชั้น  ร.ร.ขนาดเล็กที่มี น.ร.ไม่ถึง 50 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  โดยอบรมในวันที่ 10 พ.ค. 54  ณ  ห้องประชุม จตุรมิต   ดูรายละเอียด

22 เีม.ย.54

icon_hotหนังสือขอบคุณผู้มีส่วนร่วมงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ "รวมพลังสร้างสรรค์ สานฝันสู่คุณภาพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 " ปีการศึกษา 2553
     ตามที่  สพป.ศก.3 ได้จัดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ  "รวมพลังสร้างสรรค์ สานฝันสู่คุณภาพ สพป.ศรีสะเกษ  เขต 3"  ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2554  นั้น  งานดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   โหลดหนังสือขอบคุณ

22 เีม.ย.54

icon_hotการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา "ไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป็ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554" 
     สพฐ. จัดการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ ไซเบอร์ดิกฯ ระหว่างวันที่ 11 - 12  มิ.ย. 54    ดูรายละเอียด

22 เีม.ย.54

icon_hotการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา "เอฟแอนด์เอ็น แมกโนเลีย ช็อกมอลด์ ทริปเปิ้ลเกม ชาลเล้้นจ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554" 
     สพฐ. จัดการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 28 - 29  พ.ค. 54   ดูรายละเอียด

21 เีม.ย.54

icon_hotการสรรหา ร.ร.ประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 54
     
สพฐ. จัดทำโครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ร.ร.ที่สนใจ   ดูรายละเอียด   แบบคัดเลือก ร.ร.ประชาธิปไตยตัวอย่าง

21 เีม.ย.54

icon_hot ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
     
สสค. ประกาศขยายเวลาการเปิดรับโครงการฯ ถึงวันที่ 29 เม.ย. 54  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร "แนวทางสนับสนุนโครงการฯ" ได้ที่ www.QLF.or.th   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศน.สมนึกฯ    ดูรายละเอียด

11 เีม.ย.54

icon_hot ผลการสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3  
ดาวน์โหลดผลการสอบ  NT ป.3  ภาคปฏิบัติการเขียน การอ่าน การคิดคำนวณ

5 เีม.ย.54

icon_hot ประกาศผลการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา
     
ประกาศผลการประกวดเรียงควาชิิงทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา นายอัศนีย์ - นางอุบล ศรีสุข
           *  ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 3  ของทุกระดับชั้น มารับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาในวันประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน เมษายน 2554  ณ  ห้องประชุม จตุรมิตร  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3   ดูประกาศ

1 เีม.ย.54

icon_hot การประชุมส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
     
ในวันที่ 5 เม.ย. 54  ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมนำคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2559) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย มาด้วย

29 มี.ค.54

icon_hot เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบสาม
     
ศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 54 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมฯ ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ที่ห้องประชุมวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ. อุบลราชธานี  ดูรายละเอียด

29 มี.ค.54

icon_hot การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 โดยรายงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(18 มาตรฐาน) ประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมด้วย

25 มี.ค.54

icon_hot ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "โรงเรียนรวมใจ ลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส"
    สพฐ. เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ดูรายละเอียด

25 มี.ค.54

icon_hot ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา
    สกศ. ชอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ค.54  ดูรายละเอียด

23 มี.ค.54

icon_hot การรายงานผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553
    สพป.ศก.3  ขอให้ ร.ร. รายงานผลการจัดกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 2/2553  ตามแบบฟอร์ม พร้อมทั้งสำเนาภาพการจัดกิจกรรมลงในแผ่น CD ส่ง ศน.รัชนีวัลย์ฯ  สพป.ศก.3 ภายใน  6 เม.ย.54  ดูรายละเอียด

23 มี.ค.54

icon_hot การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สพป.ศก.3  ขอให้ ร.ร.รวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2553 ตามแบบฟอร์ม ส่ง ศน.รัชนีวัลย์ฯ สพป.ศก.3 ภายใน  6 เม.ย.54  ดูรายละเอียด

22 มี.ค.54

icon_hot เชิญเข้าร่วมการจัดค่ายส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสู่ประชาคนอาเซียน
    สพป.ศก.3  ขอให้ ร.ร.คัดเลือก นร.ที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน ร.ร.ละ 2 คน เข้าร่วมจัดค่ายฯ ใน 28-29 มี.ค.54  ดูรายละเอียด

14 มี.ค.54

icon_hot การจัดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ "รวมพลังสร้างสรรค์ สานฝันสู่คุณภาพ สพป.ศก.3"
    เพื่อให้การดำเนินงานมหกรรมทักษะวิชาการ "รวมพลังสร้างสรรค์ สานฝันสู่คุณภาพ สพป.ศก.3" เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.ศก.3 จึงขอแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติ และมอบหมายการเป็นเจ้าภาพหลักการจัดงานโดยแบ่งตามกลยุทธ์   ดูรายละเอียด  จำนวนครูร่วมงานฯ

14 มี.ค.54

icon_hot การสมัครเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 54
   ดูแบบฟอร์มใบสมัคร

11 มี.ค.54

icon_hot การสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
   สพป.ศก.3 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งข้อมูลตามแบบสำรวจ ส่งถึง ศน.สมนึก ศรีดาพันธ์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก.3 ภายในวันที่ 17 มี.ค. 54   ดูรายละเอียด

9 มี.ค.54

icon_hotด่วนที่สุด!!  เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน : การดำเนินการกลยุทธ์ที่ 2 ร.ร.วิถีพุทธ
   สพป.ศก.3 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ร่วมประชุมวางแผนดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ ใน 10 มี.ค. 54 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศก.3   ดูรายละเอียด

9 มี.ค.54

icon_hotคู่มือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2553  
โหลดคู่มือ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการฯปฐมวัย   ปกประเมินปฐมวัย  นิทานกระต่ายน้อยฯ

8 มี.ค.54

icon_hot การรายงานประจำปีของสถานศึกษา
  สพป.ศก.3 ขอให้ ร.ร.ประเมินตนเองและจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ส่งกลุ่มนิเทศฯ ภายใน 15 เม.ย.54   ดูรายละเอียดตัวอย่างรายงานประจำปีฯ

7 มี.ค.54

icon_hotการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  สพป.ศก.3 ขอให้ ร.ร.ประเมินตนเองตามเครื่องมือที่ส่งมาพร้อมนี้ และส่งให้ สพป.ศก.3(กลุ่มนิเทศฯ) ภายในวันที่ 11 มี.ค.54   ดูรายละเิอียดเครื่องมือการประเมิน

7 มี.ค.54

icon_hotคำสั่งงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ "รวมพลังสร้างสรรค์ สานฝันสู่คุณภาพ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ขอแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียน ดูคำสั่งมอบหมายงานและตรวจสอบรายชื่อ เฉพาะรายชื่อโรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรม ...หากตกหล่นสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ 
ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (ข้อมูลนี้จะใช้พิมพ์ลงในสูจิบัตรงาน) ดูรายละเอียด  
คำสั่งมหกรรม สพป.ศก.3.doc 
 กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ตามกลยุทธ์ที่ 1–5 มหกรรม สพป.ศก.3.doc   กำหนดการจัดงานมหกรรม สพป.ศก.3

28 ก.พ.54

icon_hotรายละเอียดการสอบ NT ป.6 และ LAS ป.2 ป.5 ม.2 ทั้งนี้เอกสารการสอบ LAS และเอกสารนี้ได้ส่งให้ทุกโรงเรียนทางลอคเกอร์แล้ว    
ดาวน์โหลด    รายละเอียดการสอบ NT ป.6.doc   และ   แบบบันทึกคะแนนปฏิบัติ ป.6_53.xls

28 ก.พ.54

icon_hotขอความกรุณาตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ป.2 ป.5 ม.2 ที่จะเข้าสอบวันที่ 2-3 มี.ค.54
      หากจำนวนนักเรียนของท่านมีจำนวนมากกว่าที่ปรากฎในแต่ละชั้น ขอความกรุณาโทรแจ้งที่หมายเลข
 085-1023109 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2554 เพื่อจัดแบบทดสอบ  และกระดาษคำตอบสำรองให้เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด    จำนวนนักเรียน สอบ LAS.xls   และ   จำนวนนักเรียน สอบ NT ป.6.xls

28 ก.พ.54

icon_hotการจัดเก็บข้อมูลภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน(ทักษะนักเรียนรายบุคคล)
       ขอให้ ร.ร. สำรวจข้อมูลภาพความสำเร็จระดับ ร.ร. (ทักษะความสามารถนักเรียนรายบุคคล) ส่งถึงกลุ่มนิเทศฯ   ดูรายละเอียดและแบบฟอร์ม

22 ก.พ.54

icon_hotคำสั่งแนบท้ายแต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ  NT-LAS  ปีการศึกษา  2553
 โหลด  คำสั่ง NT,LAS ปีการศึกษา 53.rar

21 ก.พ.54

icon_hotบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
       สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ   จึงขอให้ ร.ร.พิจารณาเลือกซื้อให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายดังกล่าว   ดูรายละเีอียด

21 ก.พ.54

icon_hotแจ้งผลการคัดเลือก ร.ร. ร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
        ร.ร. ที่ได้รับการคัดเลือกติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการทาง www.kruwit.com
  ดูรายละเอียด

21 ก.พ.54

icon_hotเชิญร่วมโครงการอบรม"สอนวิทยาศาสตร์อย่างสนุกและคิดเชิงสร้างสรรค์"
       ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เชิญร่วมอบรม "การสอนวิทยาศาสตร์อย่างสนุกและสร้างสรรค์" ระหว่าง 16 - 17 มี.ค.54  ณ  โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท  อ.เมือง จ.นครราชสีมา   ดูรายละเอียด

21 ก.พ.54

icon_hotเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7
เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา"  
ดูรายละเอียด

21 ก.พ.54

icon_hotเชิญนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 211  ดูรายละเอียด

17 ก.พ.54

icon_hot  ขอเขิญประธาน กพศ. และ เลขาฯศูนย์ประสานการสอบ NT-LAS ของแต่ละ กพศ. เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 21 ก.พ.54 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร

17 ก.พ.54

icon_hot  ดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือการจัดสอบ NT- LAS ปี 53  ดังนี้
       1.คู่มือการจัดสอบ.doc   2.คู่มืออ่าน เขียน คิดคำนวณ.doc    3.คู่มืออ่านคล่อง.doc
       4.ตัวอย่างกระดาษคำตอบ.doc     5.รหัสโรงเรียนสอบ Las-NT.xls  
       6.คู่มือการสอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf
*หมายเหตุ*  
       1.เอกสารดังกล่าวได้แจกให้แล้วในวันประชุมผู้บริหาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
       2.ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ป.3  ให้นักเรียนฝึกระบาย และ รหัสโรงเรียน 10 หลัก

17 ก.พ.54

icon_hotประกาศรายชื่อ ร.ร. รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
       สมศ. ประกาศรายชื่อ ร.ร. ใน สพป.ศก.3 ที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จำนวน 55 ร.ร.  ดูรายชื่อ ร.ร.

17 ก.พ.54

icon_hotการสำรวจข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่ไม่เข้าสอบ O-NET
       สพฐ. ให้สำรวจข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ในรอบปกติได้  โดยให้ ร.ร.แจ้งรายชื่อดังกล่าวโดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบ ส่งถึง ศน.ณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ทาง E-Mail : plakut@hotmail.com  ภายในวันที่ 22 ก.พ.54   ดูรายละเอียด  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

17 ก.พ.54

icon_hot ประชาสัมพันธ์การประชุมครอบครัวบุคคลออทิสติก
       ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ โดยชมรมบุคคลออทิสติก จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการช่วยเหลือบุคคลออทิสติก โดยจัดประชุมในวันที่ 21 ก.พ.54  เวลา 08.30 น.  ณ   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ  จึงขอประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้  ดูรายละเอียด

11 ก.พ.54

icon_hot แบบฟอร์มคำสั่ง NT, LAS  ปี  53
       แบบฟอร์มคำสั่ง NT และ LAS  ปี 53  เมื่อ กพศ. ใด ดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ส่งกลับมาที่ E-Mail : superket_area3@hotmail.com   ดูแบบฟอร์ม

11 ก.พ.54

icon_hot ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
       ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการฯ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔  ครูและบุคลากรผู้ใดสนใจ  ดูรายละเอียด

4 ก.พ.54

icon_hot เชิญประธานกลุ่มและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมการเตรียมงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร  รายละเอียด

4 ก.พ.54

icon_hot การประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมการศึกษา  รายละเอียด

4 ก.พ.54

ประชาสัมพันธ์  ประกวดโครงการการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด

4 ก.พ.54

icon_hot แจ้งรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554  รายละเอียด

3 ก.พ.54

icon_hot ขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "หน่วยพุทธศาสนาในสถานศึกษา"
     กรมศาสนา ขอเชิญทุกโรงเรียนสมัครเป็นเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม "หน่วยพุทธศาสนาในสถานศึกษา" โดยส่งไปยัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045-671 811 หรือ   e-mail : sisaket@m-culture.go.th   ดูรายละเอียด

2 ก.พ.54

icon_hot แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษเขต 3
     แจกแผ่นซีดีเนื้อหาสาระ จากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6  โดยโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ สพป.  ให้ทุกโรงเรียนรับแจกได้ในวันประชุมผู้บริหาร วันที่ 10 ก.พ.54

28 ม.ค.54

icon_hot การประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5)

26 ม.ค.54

icon_hot  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET, NT , LAS  ปีการศึษา 2553
   
 ดูรายละเอียด

26 ม.ค.54

icon_hot  เชิญคณะกรรมการนิเทศระบบประกันภายในประชุม
    
ขอเชิญ คณะกรรมการนิเทศกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน ร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการนิเทศ ในวันที่  ๒๗ ม.ค. ๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐  - ๑๖.๐๐ น.  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

25 ม.ค.54

icon_hot  รูปและเสียงสระในภาษาไทย
    
สพฐ.  ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภาน ได้สรุปเรื่องรูปและเสียงสระในภาษาไทย ตามหลักภาษาศาสตร์ว่า สระภาษาไทยมี ๒๑ รูป ๒๑ เสียง โดยไม่นับสระเกินและสระประสมเสียงสั้น  จึงได้กำหนดหลักการใช้ และแจ้งให้ทราบเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  ดูรายละเอียด

24 ม.ค.54

icon_hot  สอบคัดเลือก คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ นานาชาติ
    
สพฐ. ให้ ร.ร. สำรวจสภาพหนังสือ เพื่อจัดซื้อทดแทนชุดเดิมที่ชำรุด  
โดยกรอกข้อมูลในแบบสำรวจด้วยระบบทาง  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey ภายในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๕๔  ซึ่งจะต้องระบุจำนวนเล่มที่ต้องการซื้อทดแทนที่ชำรุดจริง แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และรายงาน  สพป.ศก.๓  ภายในวันที่ ๒๖  ม.ค. ๕๔
ดูรายละเอียด 
หนังสือแจ้ง   ชื่อและรหัสผ่านของ ร.ร.

20 ม.ค.54

icon_hot  "ดาวน์โหลด  powerpoint  รายละเอียดการสอบ o-net 2553
 ดาวน์โหลดข้อมูล

20 ม.ค.54

icon_hot  "ดาวน์โหลดวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล และเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2553"
 ดาวน์โหลดข้อมูล

19 ม.ค.54

icon_hot  แจ้งรายละเอียดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 (NT ปี 2553)ิ
    
ดูรายละเอียด

19 ม.ค.54

icon_hot  สอบคัดเลือก คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ นานาชาติ
    
แจ้ง ร.ร. ที่สมัครสอบคัดเลือก คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ นานาชาติ  ให้แจ้งนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือก  ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ในวันเสาร์ที 22 มกราคม 2554  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
หนังสือ  รายชื่อผู้สมัครสอบ

17 ม.ค.54

icon_hot  เชิญร่วมโครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Freeware)"  
    
สพฐ. เชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Freeware) ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการศึกษา โดยสมัครภายใน ๓๑ ม.ค.๕๔  ดูรายละเอียด

27 ธ.ค.53

icon_hot เชิญร่วมโครงการ "แชมป์วิทยาศาสตร์ภาคอีสาน ครั้งที่ 1"  
    
ร.ร.กมลาไสย ร่วมกับ ม.ขอนแก่น จัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับ ป.4-6 และ ม.1-6 ในวันเสาร์ที่ 15 ม.ค.54  สนใจ  ดูรายละเอียด

13 ธ.ค.53

icon_hot เชิญร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย"  
    
ราชบัณฑิตยสถาน จัดค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย ประจำปี 54  ในวันเสาร์ที่ 29 - วันอาทติย์ที่ 30 ม.ค. 54  ณ   ร.ร.กัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ผู้สนใจส่งรายชื่อภายใน 14 ม.ค.54   ดูรายละเอียด

9 ธ.ค.53

การแข่งขัน "ไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกมฯ ภาคเหนือครั้งที่ 14"
    
สพฐ. ร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ดฯ แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน "ไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 14" ระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค.53    ดูรายละเอียด

8 ธ.ค.53

เรื่อง การคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อไปฝึกอบรมต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2554          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ครูกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554   กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2554  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00น.-10.30น. รายละเอียด  หนังสือนำส่ง

8 ธ.ค.53

เรื่อง การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. พ.ศ.2554 (The Eighth International Junior Science Olympiad :8th IJSO)
         
ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.)แจ้งว่าได้ร่วมกับสพฐ.และสสวท.จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 8 ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้
         
- โรงเรียนในสังกัดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2553
- รับสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2553
  โดยส่งใบสมัครผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2553
- รวบรวมใบสมัคร ค่าสมัครสอบ พร้อมหลักฐานประกอบ ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2553
     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.posn.or.th,http://www.obec.go.th หรือ http://www.ipst.ac.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2218-5243 และ 0-2252-8917

8 ธ.ค.53

เรื่อง การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลก และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5(The Fifth International Earth Science Olympiad 2011:5th IESO)
         
ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.)แจ้งว่าได้ร่วมกับสพฐ.และสสวท.จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศอิตาลี
         
- โรงเรียนในสังกัดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของปีการศึกษา 2553
- รับสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2553
  โดยส่งใบสมัครผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2553
- รวบรวมใบสมัคร ค่าสมัครสอบ พร้อมหลักฐานประกอบ ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2553

     - ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.posn.or.th,http://www.obec.go.th หรือ http://www.ipst.ac.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2218-5243 และ 0-2252-8917
   รายละเอียด

2 ธ.ค.53

  icon_hot เชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสต์ประถมศึกษา
    
  สสวท. ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คริตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยใช้สื่อดิจิทัล  ระหว่าง 13-15 ม.ค.54  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวด  ดูรายละเอียด

2 ธ.ค.53

  icon_hot เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการประชุมวิชาการวิทย์ฯ-คณิตฯในโรงเรียน
    
  สสวท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการ วิทย์-คณิตฯ ในโรงเรียน ระหว่าง 11-13 ม.ค.54  ณ  มรภ.เชียงราย  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม   ดูรายละเอียด

30 พ.ย.53

  icon_hot ร.ร.แกนนำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
    
  ขอให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อเป็น ร.ร.แกนนำโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ  เข้าร่วมประชุม  ในวันที่  3 ธ.ค. 53   ณ   ห้องจตุรมิตร  เวลา   09.00  น.  
ดูหนังสือนำส่ง  ดูรายชื่อ ร.ร.แกนนำ

29 พ.ย.53

  icon_hot รายละเอียดการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ปี 53  ระดับภาค
      
เพื่อให้การดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สพป.ศก.3 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการ   ดูรายละเอียด

25 พ.ย.53

  icon_hotด่วน! ใหม่ล่าสุด !  เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ปี 53  ระดับภาค
      
ตามมติที่ประชุมคณะทำงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553  มีกำหนดการแข่งขันในวันที่
24 - 26 ธันวาคม  2553  ที่ จังหวัด อุดรธานี  ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การแข่งขันฉบับล่าสุดเรียบร้อยแล้ว    
ดูรายละเอียดเกณฑ์ระดับภาค

25 พ.ย.53

  icon_hotผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 53  อย่างเป็นทางการ (! ล่าสุด !)  ดังนี้
ประกาศฯ    การงาน-1   การงาน-2   การงาน-3   คอมพิวเตอร์-1   คอมพิวเตอร์-2   ดนตรี-1   ดนตรี-2   ดนตรีไทย-1   ดนตรีไทย-2   ท้องถิ่น   ทัศนศิลป์-1   ทัศนศิลป์-2   นาฏศิลป์   พัฒนาผู้เรียน   ภาษาต่างประเทศ   ภาษาไทย   วิทยาศาสตร์   สังคม   สุขศึกษา   อนุบาล 1   อนุบาล 2

18 พ.ย.53

 icon_hot การทดสอบ  โครงการ Hi-Q ภาคเรียนที่ 2/2553 
    โดยศูนย์บัณฑิตหลักสูตรเร่งรัดเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ก้าวทันระดับนานาชาติ  กำหนดให้นักเรียนในระดับชั้น ป.4 ถึง ม.4 สมัครสอบ
ด้วยความสมัครใจ ในรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ค่าสมัครสอบ 30 บาท   
ดูรายละเอียด

18 พ.ย.53

 icon_hot แจ้งรายชื่อ ร.ร. ที่ได้รับสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แวดล้อม
     ตามที่ สสวท. ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แวดล้อมเพื่อมอบแก่ ร.ร. นั้น สพป.ศก.3 จึงให้ ร.ร.ตามรายชื่อมาติดต่อขอรับสื่อได้ที่กลุ่มนิเทศฯ (ศน.ศุภกานต์ฯ)   ดูรายชื่อ ร.ร. ที่ได้รับสื่อฯ

17 พ.ย.53

  แบบบันทึกข้อมูลทักษะความสามารถของนักเรียนรายบุคคล  ดาน์วโหลดแบบฟอร์ม

17 พ.ย.53

  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เชิญชวนสมัครสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2553 คลิกดูรายละเอียด

เพิ่มเติม

15 พ.ย.53

  สพฐ. เชิญร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 54
 
    สพฐ. เชิญเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2554  ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่  www.khangkhun.net  หรือ   http://inno.obec.go.th  ดูรายละเอียดใบสมัครและแนวปฏิบัต

11 พ.ย.53

   แจ้งเปลี่ยนแปลงการแข่งขันทักษะวิชาการ บางรายการ ดังนี้
- กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 53 ทุกระดับชั้น
ทุกประเภท  จากเดิม  จัดที่ลานจอดรถห้างฯ โลตัสขุขันธ์  เปลี่ยนเป็น  เวทีที่ 
ร.ร.ขุขันธ์วิทยา  
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมย่อยที่ 3 เรื่อง การจัดค่ายพักแรม หัวข้อย่อย ที่ 3.4  ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ดังนี้
     1. ไม้ขีดไฟ
     2. ข้าวสาร 1 กิโลกรัม
     3. ฟืน

9 พ.ย.53

ขันและสถานที่ กิจกรรมทักษะวิชาการ ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. 53"      ดาวน์โหลดได้ที่นี่   การงานอาชีพ   กิจกรรมท้องถิ่น   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   คอมพิวเตอร์   ปฐมวัย   ภาษาต่างประเทศ   ภาษาไทย   วิทยาศาสตร์   ศิลปะ   สังคม   สุขศึกษา

8 พ.ย.53

   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
ดูรายละเอียด

8 พ.ย.53

    ข้อมูลสนามสอบ O-NET ป.6  ปีการศึกษา  2553  ดูรายละเอียด

3 พ.ย.53

    การสอบอัจฉริยภาพ วิทย์-คณิต  ของ สสวท. เลื่อนกำหนดการสอบจากเดิม วันที่ 6 พ.ย.53  เลื่อนเป็นวันที่ 27 พ.ย. 53   สถานที่จัดการสอบเดิม (ร.ร.ขุขันธ์)

3 พ.ย.53

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะ 53 คำสั่งที่ 532/2553     ดูรายละเอียด

ปรับปรุงของวันที่
9 ต.ค.53

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2553  คำสั่งที่ 510/2553   ดูรายละเอียด

29 ต.ค.53

   แก้ไข กิจกรรมทักษะท้องถิ่่น สพป.ศก. 3
 
    1. การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมือง พิณ แคน โหวด และโปงลาง ได้ตัวแทนแล้ว
     2. วงโปงลางระดับประถม และมัธยม ต้องมาแข่งขันคัดตัวแทนในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 53  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ที่ ร.ร.ขุขันธ์ เขต กพศ. ใดจะส่ง ใ้ห้ส่งภายใน
วันที่ 9 พ.ย.53   สำหรับวงที่เข้าแข่งขันทุกระดับ กรุณาทำแผ่นพับแนะนำวงเพื่อแจกกรรมการอย่างน้อย 10 ชุด
     3. กิจกรรมสภานักเรียน ให้เพิ่มระดับ ป. 1 - ป.6  จากเดิมที่่มีเพียง ม. 1 - ม.3  และ  ม. 4 -  ม.6
     สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ คุณครู คุณาพจน์  คลธา  โรงเรียนปรางค์กู่  โทร.  087-4486293

29 ต.ค.53

   ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
 
    มูลนิธิเพชรภาษาจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่  13 - 14 พ.ย. 53  ณ  ห้องราชา  โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ  ดูรายละเอียด

29 ต.ค.53

   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "การจัดการบัณฑิตศึกษาในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ
 
    ม.นเรศวร ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาระดับชาติ ระหว่างวันที่ 12 - 13 พ.ย. 53  ณ  ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก  
ดูรายละเอียด

29 ต.ค.53

   ขอเชิญชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1  อพ.สธ. ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ี 8 - 11 พ.ย. 53  ณ   ร.ร.สุราษฎร์ธานี  ดูรายละเอียด

29 ต.ค.53

   การนิเทศฯ การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551
 
    สพป.ศก.3  ได้กำหนดกิจกรรมการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันทีี่  1 - 3 พฤศจิกายน 2553   โดยสามารถ
ติดต่อขอรับคู่มือการนิเทศฯ ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก.3     
ดูรายชื่าอจากคำสั่งฯ

27 ต.ค.53

   รายชื่อโรงเรียนเข้าแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
 
    รายชื่อ ร.ร. ที่จะเข้าแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ   กำหนดการแข่งขัน  ในวันที่  30 ตุลาคม 2553   เวลา  09.00 น.  ณ   ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล  ดูรายละเอียด

21 ต.ค.53

   กำหนดการถ่ายทอดสดการประกาศ "จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย"
 
    กำหนดการประกาศจุดเน้น ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT  หรือ ช่อง 11)   ณ   ห้องคอนเวนชั่น  โรงแรมแอมบาสเดอร์
สุขุมวิท กทม.  / เวลา 08.00 น. เริ่มต้นการถ่ายทอดสด / เวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรีปาฐกถา "จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย"
และประกาศจุดเน้น / เวลา 09.00 น. ยุติการถ่ายทอดสด    
 ดูรายละเอียด

21 ต.ค.53

   สมัครโรงเรียนแกนนำการขับเคลื่อน "จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย"
      ศธ. กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 พ.ศ.2552 - 2561 นั้น  สพป.ศก.3 จึงขอเชิญ ร.ร.สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกรอกใบสมัครและส่ง ภายใน 30 ต.ค.53  
 ดูรายละเอียด

13 ต.ค. 53

   แจ้งเชิญประชุมบุคลากรรับชมการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายและจุดเน้น  
 
    สพฐ. กำหนดจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใน 22 ต.ค. 53  โดย รมต.ศธ. จึงให้ ร.ร.แจ้งครูทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟัง
นโยบายฯ    
ดูรายละเอียด

28 ก.ย. 53

   ขอเชิญชวนคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ระดับอนุบาลเขียนนิทานส่งประกวด
    ด้วย บริษัท แปลน สารา จำกัด จัดโครงการ "บ้านแปลน บุ๊คส์ อวอร์ด 2010" จัดประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในหัวข้อ "รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"  จึงขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโดยเขียนเฉพาะต้นฉบับเท่านั้น ไม่ต้องมีภาพประกอบ   ผู้สนใจ  
ดูรายละเอียดที่นี่

23 ก.ย. 53

   การนิเทศติดตามการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
    สพฐ.  กำหนดให้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  นั้น   สพป.ศก.3  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ   ระหว่างวันที่   22 - 30   ก.ย. 53   เพื่อออกนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการ   และรายชื่อ  ร.ร.ในกลุ่มเป้าหมายฯ  เพื่อเตรียมพร้อมรับการนิเทศฯ  
ดูรายละเอียด

20 ก.ย. 53

  เชิญร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ
    สมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ สานสายพลังไทยเริ่มต้นจากเด็กปฐมวัยสู่ชาติไทยเข้มแข็ง และจัดการประชุมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 ต.ค.53 ณ โรงแรม สวนสามพราน (โรสการ์เดนริเวอร์ไซด์) จ.นครปฐม  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม   
ดูรายละเอียด

17 ก.ย. 53

  สรุปผลการแข่งทักษะวิชาการ สาระสังคมศึกษาฯ    ดูรายละเอียด

15 ก.ย. 53

  แจ้งครูที่ผ่านการอบรมครูวิทยาศาสตร์ทางไกล เข้าอบรมหลักสูตร (ETV)
    สพป. จัดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ระบบทางไกล ระดับประถม ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ย.53   และระดับมัธยม ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย.53 เวลา 08.00 น.  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.ศก.3  โดยให้ส่งแบบตอบรับภายใน 24 ก.ย.53
  ดูรายละเอียด

15 ก.ย. 53

   แจ้งครูที่ปรึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์เข้าประชุมปฏิบัติการ
    สพป.ศก.3  กำหนดประชุมปฏิบัติการสำหรับครูที่ปรึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ใน 29 ก.ย.53  เวลา 08.00 น. ณ ห้องนิรมิต 3  โดยส่งแบบตอบรับภายใน 27 ก.ย.53   
ดูรายละเอียด

15 ก.ย. 53

  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
    ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thai Science Camp ม.ปราย ครั้งทีี่ 3   
ดูรายละเอียด

6 ก.ย. 53

  icon_hot ข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้   
    
ร.ร.ที่ยังไม่ส่งแผ่น CD  ได้แก่  ร.ร.บ้านละเบิกตาฮีง,  ร.ร.บ้านกฤษณา,  ร.ร.บ้านบัวบก, ร.ร.บ้านกันจาน, ร.ร.บ้านใหม่ฯ, ร.ร.บ้านปราสาท, ร.ร.บ้านสกุล, ร.ร.บ้านติมฯ   ให้รีบดำเนินการส่งให้ กลุ่มนิเทศฯ โดยด่วน  

6 ก.ย. 53

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความถนัดทางการเรียนของนักเรียน ม.3
    สพฐ.ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2553 กำหนดประเมินใน 8 ก.ย. 53  และ สพป.ศก.3  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความถนัดของนักเรียน ม.3 เรียบร้อยแล้ว 
 ดูคำสั่ง

6 ก.ย. 53

  เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 53
    สพป.ศก.3 จัดการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 53 และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างเดือน กันยายน 2553  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย.53  และสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ได้ที่  http://liberly.mwit.ac.th/e-resource/TLA/SLstandard.pdf      ดูรายละเอียด   

6 ก.ย. 53

  icon_hot ข้อมูลเด็กพิเศษเรียนร่วม  ร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งแผ่น CD ข้อมูล และแผ่น CD เสีย  ให้รีบดำเนินการส่งให้ กลุ่มนิเทศฯ โดยด่วน   
    
ร.ร.ที่ยังไม่ส่งแผ่น CD  ได้แก่  ร.ร.บ้านโคกสูง,  ร.ร.ศรีสะอาด,  ร.ร.หนองสะแกสน, ร.ร.คลองเพชรสวาย, ร.ร.บ้านบ่อทอง, ร.ร.สวัสดีวิทยา, ร.ร.ลมศักดิ์วิทยา, ร.ร.บ้านหนองกาด, ร.ร.บ้านจันลม, ร.ร.บ้านโนนสำราญ, ร.ร.ปราสาทกวางขาว, ร.ร.บ้านตรอย, ร.ร.นิคม 3 , ร.ร.สะเดาใหญ่ประ่ชาสรรค์
    
ร.ร.ที่ส่งแผ่น CD แล้วแต่เปิดไม่ได้  ได้แก่  ร.ร.บ้านบัวบก, ร.ร.บ้านภูมิศาลา, ร.ร.บ้านดองกำเม็ด, ร.ร.บ้านเขวิก, ร.ร.บ้านตาอุด

6 ก.ย. 53

  icon_hot รายงานผลสอบ LAS  รายบุคคล  ระดับ   ป.2 / ป.5 / ม.2 / ม.5   สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

3 ก.ย. 53

  icon_hot การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 53
    สพฐ. ร่วมกับ สสวท. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ  ได้ที่นี่

3 ก.ย. 53

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบบูรณาการ รุ่น 1 ในวันทีี่ 9-10 ก.ย.53  รุ่น 2 ในวันทีี่่ 13-14 ก.ย.53  รุ่น 3 ในวันที่ 16-17 ก.ย.53   ณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้สนใจสามาถสมัครเข้าร่วมอบรมได้  ดูรายละเอียดและใบสมัคร

2 ก.ย. 53

 ด่วน! การส่งข้อมูลเด็กพิเศษเรียนร่วม   
    ด้วย  กลุ่มนิืเทศฯ กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูล  จึงขอให้ ทุกโรงเรียนได้มาตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ  และโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งแผ่น CD ข้อมูลมาพร้อมหนังสือนำส่ง  
ให้รีบนำส่งไม่เกินวันที่  6 ก.ย.53  

31 ส.ค. 53

icon_hot  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน 4 วิชาหลัก ระดับจังหวัด
    สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ 4 วิชาหลัก (Symposium) นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 21 ส.ค.53  ณ  
สพป.ศก.1    ดูรายละเอียด   สรุปเหรียญทั้งหมดของ สพป.ศก.3     สรุปเหรียญรางวัลแยกตามโรงเรียน    แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะ สพป.ศก.3   ภาษาต่างประเทศ   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย     รายชื่อผู้เข้าร่วม Symposium       (สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ โดยการคลิ๊กไปที่ี่ ชื่อ ตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงิน)   หากรายชื่อ หรือข้อมูลในเกียรติบัตรไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขข้อมูลไปที่  สพป.ศก1  ได้ที่นี่   

27 ส.ค. 53

 เลื่อนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา ดูรายละเอียด   หนังสือแจ้งวิทยากร     หนังสือแจ้งทุกโรงเรียน

24 ส.ค. 53

 ผลการสอบ LAS
ดูผลสอบ     ป.1     ป.4     ม.1      ม. 4
      เพิ่มเติม  :   รวมผล  LAS  ปี 52

24 ส.ค. 53

 การสอบวัดความถนัดของนักเรียนชั้น ม.3
    สพฐ.  กำหนดประเมินความถนัดของนักเรียนชั้น ม.3 ใน 8 กันยายน 2553  จึงขอให้ ร.ร.ที่เปิดสอนระดับชั้น ม.3 เตรียมนักเรียนให้ได้รับการประเมินทุกคน
ดูรายละเอียด      หนังสือเข้าแจ้งจาก สพฐ.ฯ  /  คู่มือฯ  /  โครงสร้างฯ / แนวดำเนินการประเมินฯ  /  แบบบันทึกคะแนนฯ

24 ส.ค. 53

 เชิญส่งผลงานประกวดโครงการ Microsoft Innovative Teachers Leadership Awards 2011
    สพฐ.   เชิญครูส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Microsoft Innovative Teachers Leadership Awards
2011  โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเรวดี รามสูตร  บริษัท ดิ แอคมี คิว-1  จำกัด  โทร  081-8440595   ดูรายละเอียด

24 ส.ค. 53

 เชิญสมัครร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย Pro/ENGINEER
     สพฐ. กำหนดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม Pro/ENGINEER  ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ย.53  ณ  โรงแรมเฟิสท์  กรุงเทพฯ  จึงขอเชิญครูจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ที่เปิดสอน ม.ปลาย และสายอาชีพ สมัครเข้าประชุมฯ   ดูรายละเอียด

24 ส.ค. 53

 เชิญประชุมพัฒนาต่อยอดโครงการขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
     สพท.ศก.3  จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด การนำหน่วยการเรียนรู้/การประเมินระดับชั้นเรียน และสร้างเครื่องมือนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรฯ
โดยเชิญครูผู้สอนที่ทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน หรือ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ที่ใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ในปี  53   ร่วมประชุมในวันที่  1 - 2  ก.ย. 53  ณ  ห้องประชุมจุตรมิตร  สพท.ศก.3    ดูรายละเอียด

24 ส.ค. 53

 เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 53"
     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จะจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 53" (Thailand Research Expo 2010) ระหว่างวันที่  26 - 30 ส.ค.53  ณ   ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม.  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ    ดูรายละเอียด

24 ส.ค. 53

 แข่งขันประกวดแต่งบทกลอน,ภาพวาด ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี 53
     สโมสรไลออนส์สากลภาค 310  ประเทศไทย  จัดการแข่งขันประกวดแต่งบทกลอน และประกวดภาพวาดในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯแห่งชาติ ครั้งที่ 2  ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แข่งรอบที่ 1 (ระดับภาค) วันเสาร์ที่  27 พ.ย. 53 /แข่งรอบที่ี 2 (ระดับประเทศ) วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค.53    ดูรายละเอียด

16 ส.ค. 53

 เชิญประชุมสัมมนาวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
     ม.รภ.อุบลฯ จัดงาน "ราชภัฏวิชาการเฉลิมพระเกียรติและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ใน 18-20 ส.ค.53 อมูลการฝึก

16 ส.ค. 53

 ด่วน  แจ้งผลการแข่งขัน กิจกรรม Spelling Bee ช่วงชั้นที่ 2     ดูผลการแข่งขัน

16 ส.ค. 53

 ศน.ฝึกประสบการณ์ สพท.ศก.3
     การศึกษาสภาพการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อขอรับการประเมินซ้ำ ของ ร.ร.ในสังกัด สพท.ศก.3  รายละเอียดงานวิจัย 1  2  3  4

16 ส.ค. 53

 ศน.ฝึกประสบการณ์ สพท.ศก.3
     ข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของศึกษานิเทศก์ใหม่ กรณีการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ร.ร.บ้านพราน อ.ไพรบึง   ผู้สนใจสามารถ
ดูรายละเอียดไ้ด้ที่นี่

11 ส.ค. 53

 ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมครู และแข่งทักษะวิชาการนักเรียน 4 วิชาหลัก
     แก้ไขใหม่    ดูรายละเอียดผลการประกวดแข่งขัน

9 ส.ค. 53

 ศธ.รวมพลังสร้างความปรองดองเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย
     กระทรวงศึกษาธิการจะจัดกิจกรรม "ศธ.รวมพลังสร้างความปรองดองเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย" โดยขอให้ติดตามการถ่ายทอดสด ระหว่างวันที่ 21-27 ก.ค.53  ดูรายละเอียด

9 ส.ค. 53

 มูลนิธิโทเร มอบรางวัลวิทยาศาสตร์ดีเด่น
     ด้วย  มูลนิธิโทเร จะให้รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์กับครูข-อาจารย์ วิทยาศาสตร์ของ ร.ร.ระดับมัธยมที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่ม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งผลงานเพื่อชิงรางวัลดังกล่าว   ดูรายละเอียด

9 ส.ค. 53

 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
     ด้วย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 - 18 ส.ค. 53  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้่สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าว   ดูรายละเีอียด

9 ส.ค. 53

 นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
     ด้วย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.รภ.สุรินทร์  จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 14 - 18 ส.ค. 53    จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ
เข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว   ดูรายละเอียด

4 ส.ค. 53

 การอบรมเพิ่มศักยภาพครูปฐมวัย
     ด้วย  สพท.ศก.3  ให้จัดอบรมเพิ่มศักภาพครูปฐมวัย ในวันที่ 9 ส.ค.53  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร  จึงขอแจ้งให้ครูปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าอบรมโรงเรียนละ 1 คน  และให้ผู้เข้าอบรมรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  

23 ก.ค. 53

 การส่งข้อมูลนักเรียน O-NET ปีการศึกษา 2553
     ให้ทุกโรงเรียน ดำเนินการจัดส่งข้อมูลนักเรียน O-NET  ชั้น  ป.6  และ  ม.3  ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 53  ถ้าโรงเรียนใดไม่ทราบรหัสผ่านของโรงเรียนตนเอง ติดต่อสอบถามได้ทืี่่  กลุ่มนิเทศฯ (ส่งข้อมูลทางเวปไซต์ สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  http://www.niets.or.th/)

23 ก.ค. 53

 การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน 4 วิชาหลัก และประกวดนวัตกรรมครู
     ด้วย สพท.ศก.3  จะจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในกลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และประกวดนวัตกรรมครูช่วงชั้นละ 2 ผลงานต่อกลุ่มสาระ ใน 31 ก.ค. - 1 ส.ค.53  เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมระดับจังหวัด ใน 21 ส.ค. 53   สพท.ศก.3 จึงขอให้ กพศ. และ ร.ร. แจ้งให้ครูที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ และให้กรรมการตัดสินกิจกรรมเข้าร่วมประชุมใน 28 ก.ค. 53 เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร   คำสั่งฯ   หนังสือนำส่งฯ

23 ก.ค. 53

 รับสมัคร ร.ร. เข้าร่วมโครงการ รวมพลังเด็กไทยรักการอ่าน 55 ล้านเล่ม นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปี 10
     เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 55 พรรษา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน "โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมพลังเด็กไทยรักการอ่าน 55 ล้านเล่มนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 10 " จึงขอเชิญ ร.ร. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครทาง www.Nanmeebooksreadingclub.com   ดูรายละเอียด

23 ก.ค. 53

 ขอเชิญดูงานการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Best Practices ของ ร.ร.ปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย
     กลุ่มเครือข่ายปฐมวัยจัดนิทรรศการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิสด้านการจัดประสบการ์ืการเรียนรู้ (ฺBest Pratices) ในวันที่ 31 ก.ค. 53  ณ  หอประชุม ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น   จึงขอเชิญผู้บริหารและครูปฐมวัยที่สนใจร่วมศึกษาดูงานดังกล่าว

14 ก.ค. 53

 สทศ. เชิญ ร.ร. ร่วมส่งผลงานประกวดหัวข้อ "การนำคะแนน O-NET ไปใช้"
     สทศ. จัด "โครงการสนับสนุนโรงเรียนให้นำคะแนน O-NET ไปใช้" โดยขอเชิญชวนให้ ร.ร. ส่งผลงานหรือบทความเกี่ยวกับ "การนำคะแนน O-NET ไปใช้" โดยให้ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ภายใน 16 ส.ค. 53 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)  ดูรายละเอียด

28 มิ.ย. 53

 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 53
     กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-23 ส.ค.53  ดูีรายละเอียด

28 มิ.ย. 53

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต
      สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 3  โดยสำนักงานอุทยาน การเรียนรู้ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม  ดูรายละเอียด  ดูรายละเอียด

28 ก.ค. 53

ขยายเวลาส่งผลงานเข้าคัดสรรโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
      คุรุสภาประกาศเลื่อนเวลาส่งผลงานเข้าคัดสรรโครงการ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ถึง 30 มิ.ย.53  ดูรายละเอียด

25 มิ.ย. 53

 ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความสามารถทางคณิต/วิทยาศาสตร์  ป.3-4 และ ป. 5-6
     ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความสามารถทางคณิต/วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ป. 3-4 และ ป. 5-6 ทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 53 ทดสอบวันเสาร์ที่  28 ก.ค.53  ดูรายละเอียดได้ที่ www.idc.ac.th  โทร 075-630550. 083-1800200

7 ก.ค. 53

เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๔ วิชาหลัก
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๔ วิชาหลัก (ใช้เกณฑ์กิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี พ.ศ.๒๕๕๒)

<< คณิตศาสตร์ >> << ต่างประเทศ >>
<< วิทยาศาสตร์ >>
<< ไทย >>
***แก้ไข***วันที่ 2/มิ.ย./53
การแข่งขันในกลุ่มสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3-4 เปลี่ยนแปลงให้ส่งตรงที่ สพท. ทุกกิจกรรม
***แก้ไข***วันที่ 5/มิ.ย./53
การแข่งขันในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4 เปลี่ยนแปลงให้ส่งตรงที่ สพท. ทุกกิจกรรม
***แก้ไข***วันที่ 6/มิ.ย./53
การแข่งขันในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทุกกิจกรรมและทุกช่วงชั้น เปลี่ยนแปลงโดยให้กลุ่ม CEO เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนส่งสพท. ทุกกิจกรรม

7 ก.ค. 53

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมภาษาไทย ชั้น ป.3 ได้ที่นี่

6 ก.ค. 53

ขอความอนุเคราะห์ให้ ร.ร. ตรวจสอบข้อมูลผลสอบ O-NET หากมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้นำแจ้ว ศน.ณัฐพงศ์ ค่ายไธสง สพท.ศก.3  ดาวน์โหลด

23 มิ.ย. 53

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย"
     ด้วย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดจัด "โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย" ประจำปี 2553 ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รายละเอียด

8 มิ.ย. 53

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประ้เมินผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) คำสั่ง | เอกสารแนบท้าย

27 พ.ค. 53

ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนนและดาวน์โหลดแบบลงชื่อผู้เข้าสอบ

27 พ.ค. 53

ให้โรงเรียนดาวน์โหลแนวดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ป.6 (เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 

27 พ.ค. 53

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนขยายโอกาส /โรงเรียนมัธยม) และประธาน กพศ. เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบแนวดำเนินงานการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 (เรียนต่อชั้น ม.1)
รายละเอียด

21 พ.ค. 53

แจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส เรื่อง การประชุมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน และคัดเลือกสภานักเรียนเข้มแข็ง รายละเอียด

18 พ.ค. 53

แจ้งให้โรงเรียนรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ NT รายละเอียดหนังสือ

18 พ.ค. 53

แจ้งผลสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT ป.3) คะแนนปรนัยอัตนัย 

7 พ.ค. 53

สพท.ศก.3 จะจัดประชุมครูโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการสอนแบบคละชั้น จำนวน 14 โรง ในวันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมขุขันธ์ราษฎร์บำรุง สอบถาม ศน.พุทธ มงคล  086-8654510

7 เม.ย. 53

เรื่อง ประกาศทุน 2011 Excellence and Achievement Program ประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

26 มี.ค. 53

แจ้ง  เรียนเชิญประธานกลุ่มและเลขา กพศ. ครูแกนนำปฐมวัย 1 คนเข้าประชุมเตรียมการอบรมเพื่อพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนิรมิตร 3

26 มี.ค. 53

รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552 หนังสือ / แบบรายงาน

25 มี.ค. 53

แจ้งประชาสัมพันธ์  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ทราบรหัสระบบ O-NET โรงเรียนของตนเอง ติดต่อขอรหัสได้ที่กลุ่มงานวัดผลฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพท.ศก.3 เพื่อนำไปโหลดข้อมูลผลสอบ O-NET ปี 2552

22 มี.ค. 53

การเสนอชื่อ "ครูสังคมศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553" รายละเอียด

22 มี.ค. 53

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ปีการศึกษา 2552 ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) รายละเอียด

17 มี.ค. 53

แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง สร้างเด็กปฐมวัย:คือผู้พัฒนาชาติ  ในวันที่ 1-3 เมษายน 2553 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนราชสีมา กรุงเทพมหานคร  รายละเอียด

17 มี.ค. 53

โครงการที่ประสบความสำเร็จ(Best Practice)ของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ หนังสือ/แบบ

11 มี.ค. 53

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบแบบทดสอบภาคปฏิบัติ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับท้องถิ่น (LAS) ปีการศึกษา 2552  คำสั่ง

4 มี.ค. 53

คำสั่งตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติ (การเขียน การคิดคำนวณ)  NT ป.3
    ให้คณะกรรมการที่มีรายชื่อในคำสั่ง มาปฏิบัิติหน้าที่ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจตุิมิตร คำสั่ง

3 มี.ค. 53

การตรวจข้อสอบ NT และ LAS ภาคปฏิบัติ จะดำิเนินการตรวจระหว่างวันที่ 8 - 12 มี.ค. 53 ที่ สพท.ศก.3 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทั้งนี้ คำสั่งจะส่งให้ภายในวันที่ 5 มี.ค. 53 (ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด)

22 ก.พ.53

ส่งเอกสารสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนพอเพียง เอกสาร

18 ก.พ.53

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโครงการวิจัยด้านฟิสิกส์นานาชาติ ครั้งที่ 18   ดูรายละเอียด

18 ก.พ.53

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 6 เรื่อง "การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล"     ดูรายละเอียด

18 ก.พ.53

รายชื่อคณะกรรมการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบเขียนตอบ (การเขียน คิดคำนวญ)
       แจ้งประธานกลุ่ม กพศ. 1- 19  ตามที่ สพฐ. ร่วมกับ สพท. ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี 52   
       สพท.ศก.3   จึงขอให้   กพศ.  คัดเลือกครูผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กพศ. ละ 6 คน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กพศ.ละ  6 คน    เพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจให้คะแนนการสอบ NT ป.3  ในวันที่ 4 - 5 มี.ค.53  และคณะกรรมการตรวจให้คะแนนการสอบ LAS  ป.2, ป.5, ม.2, ม.5 ในวันที่ 8 - 9  มี.ค.53   โดยส่งรายชื่อคณะกรรมการถึงกลุ่มนิเทศฯ  ภายใน 22 ก.พ.53  เพื่อแต่งตั้งคำสั่งต่อไป

9 ก.พ.53

มอบทุนสื่อการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ตออนไลน์ www.tutoronline.co.th
    บริษัท แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์ จำกัด จะมอบทุนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับ ม.ปลาย จำนวน 6 กลุ่มสาระ ซึ่งมีเนื่อหาลักษณะแบบฝึกหัด มีคำอธิบายในรูปแบบวิดีทัศน์  หากนักเรียนคนใดสนใจให้ัติดต่อด้วยตนเองที่ โทร. 086-9027826    ดูรายละเอียด

8 ก.พ.53

การอบรมเชิงปฏิบัติการ   " การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  แนวบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย "  ครั้งที่ 2
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แนวบูรณาการเพื่อพัฒนาเ้่่ด็กปฐมวัย" ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่  25 - 26 กุมภาพันธ ์ 2553   ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา  ค่าลงทะเบียน 500 บาท ผู้สนใจ ส่งเอกสารตอบรับภายในวันที่ 15 ก.พ.53   ดูรายละเอียด

 

ข่้าวปี 2554